Допитване относно бъдещето на европейския туризъм Цели на допитванетоДата10.04.2018
Размер212.14 Kb.
#66072


Бъдещето на европейския туризъм

Полетата с * са задължителни.Допитване относно бъдещето на европейския туризъм


Цели на допитването
Туризмът е третият световен икономически сектор в ЕС след търговията и строителството и въпреки нарастващата конкуренция, Европа все още е туристическа дестинация №1. Туристическата индустрия обаче се сблъсква с различни промени, случващи се в ЕС и останалия свят. Тези промени оказват голямо влияние на структурата и дейността на туристическия сектор. (За повече информация относно тези промени, вижте придружаващия информационен документ.)
Основните цели, към които се стреми настоящето допитване са две:

1)По-добро идентифициране на ключовите предизвикателства и възможности за европейската туристическа индустрия; 2) Да се подпомогне преразглеждането, ако е нужно, на секторния План за действие, приет от Европейската комисия през 2010 г. (COM(2010)352). Паралелно с това, Европейската комисия организира друго допитване относно начините за по-нататъшно намаляване на регулаторната и административна тежест върху сектора, публичните администрации, свързани с туризма и върху други заинтересовани лица от ЕС.


Целеви групи
Допитването е насочено главно към туристически фирми, бизнес асоциации, търговски съюзи, публични власти, както и към академични институции и техните членове, аналитични центрове и неправителствени организации.


За връзка: ENTR-TOURISM-SURVEYS@ec.europa.eu
Европейска комисия,

Генерална дирекция "Предприятия и промишленост",

Отдел "Туризъм и културни инструменти"

Avenue d’Auderghem 45 - B-1049 Brussels - Belgium


Защита на личните данни
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm

1. Информация за анкетирания
1.1. Вие ръководите/работите в:*
Микро или малко предприятие (до 49 служители, с оборот по-малък от 10 милиона евро);

Средно предприятие (от 50 до 249 служители, с оборот по-малък от 50 милиона евро);

Голямо предприятие (250 или повече служители; оборот - над 50 милиона евро);

Регионална бизнес асоциация;

Национална бизнес асоциация;

Европейска бизнес асоциация;

Национален търговски съюз;

Европейски търговски съюз;

Регионален или местен публичен орган;

 • Държавен публичен орган;

 • Мултинационален/Европейски публичен орган;

 • Академична институция или аналитичен център;

 • Неправителствена организация;

Друго (уточнете);

В работата си отговаряте за:
 • Разработване на политика в областта на туризма

Насърчаване на туризма

 1. Име*
 1. Длъжност
 1. Име на фирмата/организацията, която представлявате?1.6. В коя страна се намирате / се намира вашата фирма/организация?*
Европейска страна
Друго
*
Австрия
Белгия
България
Хърватия
Кипър
Чехия
Дания
Естония
Финландия
Франция
Гърция
Германия
Унгария
Ирландия
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Холандия
Полша
Португалия
Румъния
Словения
Словакия
Испания


 • Швеция

Великобритания

(Моля, уточнете, ако сте посочили „Друго”) *

1.7. В кой сектор/подсектор работите?
Изберете един или повече отговора:
Туризъм
Приключенски туризъм
Бизнес туризъм
Културен туризъм (включително индустриално наследство)
Еко-туризъм (колоездене, конна езда, пешеходен туризъм и др.)
Образователен туризъм (училищни екскурзии и ваканции, обучение в чужбина)
Ловен/риболовен туризъм
Гурме туризъм
SPA туризъм
Природен туризъм


 • Социален туризъм

Друго

(Моля, уточнете, ако сте посочили „Друго”)
1.8. Основна дейност, която развивате:
Изберете един или повече отговора:
Хотелски услуги
Атракции (тематични паркове и др.)
Маркетинг и реклама
Организиране на събития, срещи и конференции
Посредничество при онлайн резервации
Ресторантьорство
Туроператорски услуги
Обучение
Транспортни услуги
Турагентски услуги
Друго

(Моля, уточнете, ако сте посочили „Друго”)1.9. Съгласни ли сте с публикуването на вашето име и отговори?
Резултатите от обществени допитвания обикновено се публикуват с личните данни на отговарящите, освен ако те не са посочили друго.

Моля, посочете вашия отговор.*Да, съгласен съм да публикувате моите отговори и личните ми данни.
Съгласен съм да публикувате анонимно моите отговори.
Не съм съгласен да публикувате отговорите и личните ми данни.
2. Предизвикателства и възможности
2.1. Моля, оценете въздействието на следните фактори за вашия бизнес през следващите 5 до 10 години.

Легенда: 1 - изобщо не е важно, 2 - не е важно, 3 - неутрално, 4 - важно, 5 - много важно1 2 3 4 5

Сезонност
Трудности в намирането на квалифициран персонал
Трудности в поддържането на квалифициран персонал
Трудности в работата с ИТ технологии
Растящата конкуренция от други европейски страни

Растящата конкуренция от неевропейски страни

Растящото търсене на персонализирани услуги
Растящото търсене на нови продукти

Промени в климата

Други екологични заплахи (дефицит на природни ресурси

и местообитания)
Социални и културни заплахи (трудности в

усвояването на голям брой туристи с различни

културни обичаи…)
Заплахи за безопасността (безопасност на настаняването и т.н.)
Заплахи за сигурността (престъпност и терористични атаки)
Регулаторна и административна тежест за фирмите (трудности да получите визи и т.н.)

Такси, свързани с туристическите услуги

Друго

(Моля, уточнете, ако сте посочили „Друго”)
2.2. Колко важни за вашия бизнес са следните възможности?

Легенда: 1 - изобщо не е важно, 2 - не е важно, 3 - неутрално, 4 - важно, 5 - много важно


1 2 3 4 5

Препозициониране на пазара и ориентиране към

по-възрастни потребители

Препозициониране на пазара и ориентиране към

по-млади потребители

Препозициониране на пазара и ориентиране към семействата като

потребители

Препозициониране на местния туристически пазар
Препозициониране на туристически пазари в развити

страни извън Европа (като:САЩ, Япония и др.)
Препозициониране на неевропейски туристи от съседни на

ЕС икономики.

Препозициониране на неевропейски туристи от страни с

нововъзникнали икономики (Бразилия, Китай и др.)


По-голяма употреба на ИТ технологии
Екологизиране на бизнеса
Друг

(Моля, уточнете, ако сте посочили „Друго”)
2.3. Как смятате да се възползвате от тези възможности?
Изберете един или повече отговори.
Разработване на нови продукти/услуги
Повишаване на качеството на съществуващите продукти/услуги
Наблягане на преживяванията, които привличат туристи
По-лесен достъп до туристически места/ настанителни бази/ транспорт
Намаляване цените на съществуващи продукти
Разработване на all-inclusive пакети, изготвени спрямо клиента
Подобряването на уебсайта (например, за предлагане на по-прецизна и съвременна информация).
Разработване на нови маркетингови подходи (напр., използване на социални мрежи и др.)


 • Намиране на нови дистрибуторски канали (напр. франчайзинг и др.)

Друго
(Моля, уточнете, ако сте посочили „Друго”)2.4. Моля, посочете конкретно как бихте се възползвали от тези възможности.

Предлагането на туристически услуги обикновено изисква сътрудничество между фирмите, заети в сектора. Така предлаганият продукт преминава последователно през цялата верига от услуги, като след всяка, повишава стойността си. Някои категории доставчици на туристически услуги имат по-голямо влияние поради редица причини. Някои, например, са в позиция да увеличат цените на предлаганите продукти/услуги, поради увеличаване цените на електричеството, докато други трябва да постъпят точно обратно - да намалят своите цени. Следващите въпроси ще спомогнат за идентифицирането на туристическите подсектори, които са уязвими или печеливши и какъв ще бъде техният оперативен ливъридж при покупка или продажба.2.5. Как процедирате, когато преговаряте с основните ви доставчици?
Оценете от 1 (Приемам техните срокове и условия, каквито и да са те) до 5 (Моите основни доставчици се съгласяват с моите условия и срокове, каквито и да са те)1 2 3 4 5
Преговори с основни

доставчици
2.6. Как процедирате, когато преговаряте с основните ви клиенти?
Оценете от 1 (Приемам техните срокове и условия, каквито и да са те) до 5 (Моите основни доставчици се съгласяват с моите условия и срокове, каквито и да са те)1 2 3 4 5
Преговори с основни

клиенти2.7. В отношенията си с клиентите и доставчиците, вие:


 • Сте на загуба

 • Осигурявате достатъчно средства, за да продължите своите дейности


Осигурявате достатъчно средства, за да разширите дейностите си
Нямам отговор на този въпрос

2.8. Какви очаквате да бъдат вашите отношения с доставчиците и клиентите ви след 5 до 10 години?


 • Да сте на загуба

 • Да осигурявате достатъчно средства, за да продължите своите дейности


Да осигурявате достатъчно средства, за да разширите дейностите си
Нямам отговор на този въпрос

2.9. Кои, според вас, са най-печелившите дейности в туристическия бранш?
Изберете един или повече отговора:
Хотелиерство и настаняване на туристи
Поддръжка на атракции (тематични паркове и др.)
Маркетингови и рекламни услуги
Организиране на събития, срещи и конференции
Онлайн резервации
Ресторантьорство
Туроператорски услуги
Обучение на кадри
Транспортни услуги
Турагентски услуги
Друго
Нямам отговор на този въпрос
(Моля, уточнете, ако сте отбелязали „Друго”)

Моля, ако сте избрали транспортния сектор, уточнете кой точно имате предвид (въздушен, железопътен транспорт и т.н.)?

2.10. Кои, според вас, ще са най-печелившите дейности след 5 до 10 години?
Изберете един или повече отговора.
Хотелиерство и настаняване на туристи
Поддръжка на атракции
Маркетингови и рекламни услуги
Организиране на събития, срещи и конференции
Онлайн резервации
Ресторантьорство
Туроператорски услуги
Обучение на кадри
Транспортни услуги
Турагентски услуги
Друго
Нямам отговор на този въпрос

(Моля, уточнете, ако сте отбелязали „Друго”)


Моля, ако сте избрали транспортния сектор, уточнете кой точно имате предвид (въздушен, железопътен транспорт и т.н.)?
3. Приоритети на бъдещата политика и действия на ЕС3.1. Какви дейности трябва да предприеме ЕС, за да подкрепи конкурентоспособността на туристическата индустрия?
Изберете един или повече отговора:
Изготвяне на регулаторна рамка
Инвестиране
Подкрепа за насърчаване и развитие на туристическите продукти
По-добро познаване на развитието на сектора
По-добро управление на сектора

Регулаторна рамка

Моля, оценете следните действия по-важност:Легенда: 1 - изобщо не е важно, 2 - не е важно, 3 - неутрално, 4 - важно, 5 - много важно1 2 3 4 5

Улесняване издаването на визи
Стандарти за качество (за настаняване, достъпност и т.н.)
Споразумения със страни извън ЕС (напр. Меморандум за

разбирателство за сътрудничество между дадена страна и ЕС)

Друго

(Моля, уточнете, ако сте посочили „Друго”)

Инвестиции

Моля, оценете следните действия по-важност:Легенда: 1 - изобщо не е важно, 2 - не е важно, 3 - неутрално, 4 - важно, 5 - много важно1 2 3 4 5

Изследвания и иновации в областта на туризма.
Подкрепа за развитието/утвърждаването на големи

клъстери и мрежи

По-добра енергийна ефективност

По-добра инфраструктура
Програми за обучения

Програми за мобилност

Достъп до програми за финансиране
Друго

(Моля, уточнете, ако сте посочили „Друго”)


Подкрепа за насърчаване и развитие на туристическите продукти

Моля, оценете следните действия по-важност.Легенда: 1 - изобщо не е важно, 2 - не е важно, 3 - неутрално, 4 - важно, 5 - много важно
1 2 3 4 5
ЕС брандиране (рекламиране на Европа като уникална и

атрактивна дестинация)
Изработване на нови европейски продукти

Създаване на продукти, свързани с културното и

промишлено наследство на Европа

Създаване на туристически гурме продукти
Създаване на туристически продукти, свързани с фестивали
Създаване на продукти, свързани с приключенски туризъм
Създаване на продукти, свързани с екотуризма

Европейски продукти, свързани със СПА туризъм
Европейски продукти, свързани със социалния туризъм

Продукти, свързани с образователния туризъм
Продукти, свързани с ловния/риболовния туризъм

Продукти, свързани с природата (наблюдение на диви

животни и др.)

Взаимодействие между туризма и творческата индустрия

(реклама, информационни технологии, луксозни стоки и др.)

Друго
(Моля, уточнете, ако сте посочили „Друго”)По-добро познаване на сектора и неговото развитие

Моля, оценете следните дейности по-важност.Легенда: 1 - изобщо не е важно, 2 - не е важно, 3 - неутрално, 4 - важно, 5 - много важно
1 2 3 4 5


Изготвяне на европейски статистики, показващи заетостта и

растежа на сектора
Други европейски статистики
Създаване на общи показатели(напр. за устойчиво управление на

туристически дестинации, конкурентоспособност, иновации и др.)

Изготвяне на аналитични доклади
Друго

(Моля, уточнете, ако сте посочили „Друго”)По-добро управление на туристическия сектор

Моля, оценете следните действия по-важност.Легенда: 1 - изобщо не е важно, 2 - не е важно, 3 - неутрално, 4 - важно, 5 - много важно
1 2 3 4 5
Създаване на европейска туристическа платформа за препоръки

и мониторинг на тенденциите, включваща всички ключови

заинтересовани лица
Създаване на група от независими експерти, които да следят

тенденциите и насочват чрез препоръки
Насърчаване на европейските секторни организации да

поддържат модерна управленска структура

Подпомагане на координацията между различните нива на

обществените власти
Сравнителен анализ / Повишаване на осведомеността и

обмен на добри практики

Друго
(Моля, уточнете, ако сте посочили „Друго”)

3.2. Можете ли да изчислите приблизително финансовите ползи от дейностите, които считате за най-важни приоритети в туристическия сектор?
Отбележете един или повече отговори.
За моята фирма


 • За сектора, в който се развивам, на национално ниво

 • За сектора, в който се развивам, на европейско ниво

За европейския туризъм
За моята фирма,

от (евро)

до (евро)За моят сектор на национално ниво,

от (евро)


до (евро)За моят сектор на европейски ниво,

от (евро)

до (евро)За туристическата индустрия в Европа,

от (евро)

до (евро)

Коментари и предложения

Отговарящите могат да качат документ относно тяхната визия за бъдещето на европейския туризъм.
Каталог: enterprise-europe-network -> files
files -> Брокерско събитие FashionMatch 0 в Амстердам 13-14 юли 2014
files -> За чист и отворен интернет Обществено допитване относно процедурите за нотифициране и действия срещу незаконно съдържание в интернет
files -> Програма 05 септември Заминаване от София за Китай
files -> Програма двудневен семинар на
files -> Как да организираме ефективна pr кампания в туристическия сектор за популяризиране на българския туризъм в чужбина
files -> Евро-китайски бизнес срещи 2014 сямън, дзянсу, шанхай


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница