Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба №2 от 17. 09. 2003г на кфн на „оптела-лазерни технологии” ад-пловдивДата06.02.2018
Размер75.79 Kb.
#55672
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

По чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН
на „ОПТЕЛА-ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД-Пловдив
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 г.


А. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период.

Дружеството не е променяло счетоводната си политика през отчетния период.


Б. Информация за промените в икономическата група на дружеството.
Емитентът е част от икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации Съединение” АД-София. С решение на НС на КТИ “Съединение” АД, което се състоя на 01.07.2011г. свързаните лица, с които Дружеството има взаимоотношения през отчетното тримесечие са следните: Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД, “Орфей Клуб Уелнес” АД, „Иновационен фонд Д1” АД, „Атлас Юнион” ЕООД, „Популярна каса 95”АД, „Съединение Мениджмънт” АД, „Атлас Финанс” ЕАД и „Фондация Международен Институт за Изследване на Кооперациите”.
В. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента (преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност).
Продажби на дружества от икономическата група на «Корпорация за технологи и иновации Съединение» АД-София, към която принадлежи «Оптела-лазерни технологии» АД не са извършвани за периода.

Дружеството не се е разпореждало със собствени недвижими имоти чрез извършване на апортни вноски в капитала на други търговски дружества.

През второто полугодие на 2011 год. дружеството отдаде под наем част от инвестиционните си имоти на територията на град Пазарджик,като значително намали производствената си дейност в областта на металорежещи машини и увеличи инвестициите в автосервизни услуги.
Г. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най – малко за следващото тримесечие.

„Оптела - лазерни технологии” АД реализира за първото тримесечие на 2012 г. 166 хил.лв. приходи от дейността, при 482 хил.лв. реализирани приходи от дейността за първото тримесечие на 2011 г. Дружеството отчита загуба в размер на 29 хил. лева.

Дружеството няма публикувани прогнози за резултатите за следващото тримесечие.
Д. Данни за лицата, притежаващи пряко или непряко най-малко 5% от гласовете в общото събрание на емитента към края на първото тримесечие на 2012г. и промените в притежаваните от лицата гласове от края на предходния отчетен период.
Съдебно регистрирания капитал на дружеството е 26 272 хил. лева, разпределен в  26 272 085 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, дивидент, ликвидационен дял и номинал от 1 лев всяка.

На 10.11.2010г. във връзка с процедура по преобразуване на “Корпорация за технологии и иновации “Съединение” АД в Централен депозитар бяха прехвърлени 3 094 850 броя акции от капитала на „Оптела – лазерни технологии” АД от Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД на „Атлас Финанс” ЕАД, представляващи 11.78%.

“Корпорация за технологии и иновации ”Съединение”АД – София притежава 13 349 723 акции или 50.81% от акциите на дружеството.

„Атлас Финанс” ЕАД, притежава 3 094 850 броя акции, представляващи 11.78% от акциите на дружеството.

Друг акционер, който държи над 5% от акциите на дружетвото е „Индустриален капитал Холдинг” АД с 1516521 акции, т.е. 5.77% от гласовете в Общото събрание на акционерите на ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД.
Е. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на първото тримесечие на 2012г. и промените от края на предходния отчетен период.
Управителен съвет:

ЧАВДАР ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ 5058


ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ 0
ГЕОРГИ АТАНАСОВ РУСЕНОВ 1014
ИВАН ПЕТРОВ НЕЙЧЕВ 0
СТИЛИЯН ПЕТКОВ ПЕНЕВ 0
НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД 13349723


АСЕН ИВАНОВ КОНАРЕВ 32794
СТЕФАН ГЪЛЪБОВ СТЕФАНОВ 8423
Основен акционер в дружеството е «Корпорация за технологи и иновации Съединение» АД-София с 13 349 723 бр.
Ж. Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства, касаещи вземания или задължения в размер най-малко 10 % от собствения капитал на емитента.

Срещу Оптела – Лазерни технологии АД се води търговско дело от страна на акционера Индустриален Капитал Холдинг АД. Претенцията е да им бъде заплатена сумата в размер на 1 494 031.39 лв – равностойност на притежаваните 1 519 560 броя акции в ЗММ Металик АД, преди преобразуването на дружеството чрез вливането му в Оптела – лазерни технологии АД, съгласно договора за преобразуване. Претендират се и лихви от 24.06.2010г.

На първа инстанция Пловдивски Окръжен Съд с Решение № 444/2010 по търговско дело 402/2010г. отхвърли предявения от Индустриален Капитал Холдинг АД иск срещу Оптела – лазерни технологии АД.

На втора инстанция Пловдивски Апелативен Съд потвърди решението на Пловдивски Окръжен Съд.

Към настоящия момент ищецът Индустриален Капитал Холдинг АД обжалва решението на Пловдивски Апелативен Съд пред Върховния Касационен Съд.

Делото не е приключило.


з) Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.


Кредитодател

Кредитополучатеп

Годишна лихва

(%)

Неизплатена главница

лв

Срок на заема

ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1 АД


Оптела Лазерни технологии АД

10

4500

дългосрочен

ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1 АД


Оптела Лазерни технологии АД

10

60000

дългосрочен

ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1 АД


Оптела Лазерни технологии АД

10

17150

дългосрочен

СЪЕДИНЕНИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


Оптела Лазерни технологии АД

12

1000

дългосрочен

СЪЕДИНЕНИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


Оптела Лазерни технологии АД

10

8500

дългосрочен

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД


Оптела Лазерни технологии АД

10

13500

дългосрочен

Оптела Лазерни технологии АД

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД


10

50000

дългосрочен

Оптела Лазерни технологии АД

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД


10

78300

дългосрочен

Оптела Лазерни технологии АД

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД


10

87350

дългосрочен

Оптела Лазерни технологии АД

КТИ СЪЕДИНЕНИЕ АД


12

3670

дългосрочен

Оптела Лазерни технологии АД

КТИ СЪЕДИНЕНИЕ АД


12

329900

дългосрочен

АТЛАС ФИНАНС ЕАД


Оптела Лазерни технологии АД

10

29578.76

дългосрочен


И. Данни за директора за връзки с инвеститорите, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзка с инвеститорите на ОПТЕЛА - ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД е Кирилка Кирилова Иванова, гр. ПЛОВДИВ, УЛ. Д-Р Г. ВЪЛКОВИЧ 8, ТЕЛ. 0882 933 521Изпълнителен директор: ......................

(П. Стайков)
Каталог: site files -> UserFiles -> files
UserFiles -> Национален форум по дентална медицина „мадарски конник” – гр. Шумен 30. 01-01. 02. 2015 г
UserFiles -> Семинар Модератор: доц. Д-р Сн. Цанова повдигане височината на захапката. Клинични аспекти
files -> За обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зоп
UserFiles -> Семинар на рк на бзс пловдив 30. 09. 01. 10. 2017г., гр. Хисар, Хотел „Аугуста
UserFiles -> Информация за лекари по дентална медицина, които извършват силанизиране по нппозд област пловдив- 2016


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница