Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба №2 от 17. 09. 2003г на кфн на «атлас финанс»Дата06.02.2018
Размер89.82 Kb.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

По чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН

на «АТЛАС ФИНАНС » АД-Пловдив

ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г.А) Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;
Дружеството няма промяна в приетата счетоводна политика през отчетния период.
Б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група

„Атлас Финанс” АД е част от икономическата група на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК 115086942, гр.Пловдив, бул. «Христо Ботев», № 27А

Няма промени в икономическата група на емитента през отчетния период.
В) Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;
Продажби на дружества от икономическата група на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК 115086942, гр.Пловдив, бул. «Христо Ботев», № 27А, към която принадлежи «АТЛАС ФИНАНС» АД не са извършвани за периода.

Дружеството не се е разпореждало със собствени недвижми имоти чрез извършване на апортни вноски в капитала на други търговски дружества.


г) Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие

Дружеството няма публикувани прогнози за резултатите от следващото тримесечие.Становището на управляващите дружеството относно прогнозите за текущата година, след отчитане на резултатите от текущото тримесечие, е за увеличаване приходите от продажби и оптимизиране на разходите.
д) За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период
Лицата, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на „Атлас Финанс” АД към края на тримесечието са както следва:
1. „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД притежава 6 332 771 броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от капитала на „АТЛАС ФИНАНС” АД, т.е. 66% от капитала на Дружеството.

2. Дочо Георгиев Караиванов притежава 3 262 337 броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от капитала на „АТЛАС ФИНАНС” АД, т.е. 34% от капитала на Дружеството.

Няма промени в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.
Е) За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно
КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД, което е Председател на Съвета на директорите на „АТЛАС ФИНАНС" АД притежава 6 332 771 броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от капитала на „АТЛАС ФИНАНС” АД, т.е. 66% от капитала на Дружеството.
Други членове на управителните и контролни органи на емитента не притежават акции от капитала на дружеството към края на третото тримесечие на 2014г.
Ж) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

Дружеството няма висящи съдебни, административни и арбитражни производства, касаещи вземания или задължения в размер най-малко 10 % от собствения му капитал.
з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.Кредитодател

Кредитополуча-тел

Размер на заема

Хил.лв.

Годишна лихва (%)

Неизпла

тена главница

Хил.лв.

Неизпла

тена лихва

Хил.лв.

Вид

на заема


ОБТК АД

Атлас Финанс АД

141

2

41

71

дългосрочен

ИТ Академия АД

Атлас Финанс АД

97

2

47

53

дългосрочен

Орфей клуб уелнес АД

Атлас Финанс АД

714

2

684

246

дългосрочен

Петър Нейчев и синове ООД

Атлас Финанс АД

85

2

58

30

дългосрочен

Балкан Сис АД

Атлас Финанс АД

20

2

20

7

дългосрочен

Получените от АТЛАС ФИНАНС АД към 31.12.2014 год. дългосрочни заеми са в размер на 850 хил. лв., в т.ч. заеми получени от дружества от икономическата група в размер на 731 хил. лв.
Кредитодател

Кредитополу-чател

Размер на заема

Хил.лв.

Годишна лихва (%)

Неизпла

тена главница

Хил.лв.

Неизпла

тена лихва

Хил.лв.

Вид

на заема


Атлас Финанс АД

Сирма енерджи ЕООД

1300

7

940

168

дългосрочен

Атлас Финанс АД

Сирма енерджи ЕООД

23

10

16

4

краткосрочен

Атлас Финанс АД

Филипополис тур ООД

30

7

30

1

дългосрочен

Атлас Финанс АД

Кооперация ЕКД Аутомол

20

12

20

6

краткосрочен

Атлас Финанс АД

Кооперация ЕКД Аутомол

10

8

10

-

краткосрочен

Атлас Финанс АД

Феникс Юг АД

27

8 + ОЛ%

27

7

краткосрочен

Атлас Финанс АД

Орфей клуб уелнес АД

20

5

20

-

краткосрочен

Атлас Финанс АД

КТИ АД

12

5

12

-

дългосрочен

Атлас Финанс АД

ИТ Академия АД

8

10

4

1

краткосрочен

Атлас Финанс АД

Сдружение Клъстер Елопед

30

8

30

-

краткосрочен

Предоставените от АТЛАС ФИНАНС АД заеми са в размер на 1109 хил.лв. към края на отчетния период, в т.ч. заеми предоставени на дружества от икономическата група в размер на 36 хил.лв 23.01.2015г. Изпълнителен директор:...........................

/Венелин Йорданов/
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница