Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба №2 от 17. 09. 2003 год на „Софарма” ад към 31. 03. 2017 годДата06.05.2017
Размер252.09 Kb.
#20571
Допълнителна информация по чл. 33, ал.1, т.7

от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на „Софарма” АД

към 31.03.2017 год.

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента.

Индивидуалният финансов отчет на “Софарма” АД е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2016 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз.

По-подробна информация за счетоводната политика на дружеството може да намерите на т.2.1. База за изготвяне на индивидуалния финансов отчет в Приложения към индивидуалния МФО за периода от 01.01.2017г. – 31.03.2017 г.
2. Информация за настъпили промени в група предприятия, по смисъла на закона за счетоводството, на емитента към 31.03. 2017 година:
На 05.01.2017 г. в САЩ е обявено споразумение за сливане между Ачийв лайф сайънс Инк, дружество, в което Софарма АД притежава 4.7% от капитала и Онко Дженекс Фармасютикълс Инк, според което Онко Дженекс Фармасютикълс Инк ще придобие Ачийв лайф сайънс Инк чрез транзакция на всички наличности (all – stock transaction). При завършване на предлаганото сливане се очаква, притежателите на дялове от Ачийв лайф сайънс Инк да владеят 75 % от неизплатените акции на комбинираното дружество, а текущите акционери на Онко Дженекс Фармасютикълс Инк ще притежават останалите 25 % от неизплатените акции. Споразумението е внесено за разглеждане в Комисията за ценни книжа и борси (SEC). След нейното одобрение комбинираното дружество ще се преименува на Ачийв лайф сайънсис Инк и ще бъде вписвано в NASDAQ. В резултат на цитираните по – горе действия Софарма АД ще притежава 423 000 броя акции (3,525%) от капитала на Ачийв лайф сайансис Инк

На 31.01.2017 г. на основание чл.262д и сл. от Търговския закон Медика АД, преобразуващо се дружество, и Софарма АД, приемащо дружество, са сключили Договор за преобразуване чрез вливане. С договора за преобразуване чрез вливане се урежда начинът, по който ще се извърши преобразуването чрез вливане на Медика АД в Софарма АД, и произтичащите от това последици за преобразуващото се и за приемащото дружество. Справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества е определена въз основа на общоприети оценъчни методи. Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 0,9486, което означава, че една акция на преобразуващото се дружество Медика АД следва да се замени с 0,9486 акции на приемащото дружество Софарма АД. На 24.03.2017 г. е внесено за разглеждане в Комисията за финансов надзор (КФН) допълнително споразумение между Софарма АД (приемащо дружество) и Мeдика АД (преобразуващо се дружество) и актуализирани обосновки на справедливите цени на двете дружества в съответствие с указанията на КФН. Срещу всяка една своя акция от Медика АД всеки акционер на дружеството на основание чл. 261б, ап. 1 от Търговския закон ще придобие 0,8831 акции от капитала на Софарма АД. Всички останали условия по преобразуването са определени в Договора за преобразуване. Към датата на издаване на настоящия отчет КФН не е издала одобрение по чл.124 от ЗППЦК на договора за преобразуване.

На 22.02.2017 г. е вписано заличаването на търговско дружество Медика - Здраве ЕООД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията

На 27.02.2017 г. Комисията за защита на конкуренцията на Република Молдова разреши на Софарма АД да придобие над 51% от капитала на РАП Фарма Интернешънъл ООД.

На 17.03.2017 г. Софарма АД направи търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от за закупуване акциите на останалите акционери на Унифарм АД на цена от 4.350 лв. на акция. Софарма АД, в качеството си на търгов предложител заявява, че не притежава 1 342 234 броя акции, представляващи 22.37% от общия брой обикновени акции с ISIN код BG1100154076 и от гласовете в Общото събрание на Унифарм АД и отправя настоящото Предложение към останалите притежатели на обикновени акции на Унифарм АД с цел тяхното придобиване. Комисията за Финансов Надзор(КФН) не е взела отношение по представения проект на търгово предложение.

На 05.04.0217 година Софарма АД получи решение на КЗК, че придобиването от страна на Софарма АД на акции от капитала на Доверие обединен холдинг АД на този етап не подлежи на предварително уведомление по чл. 24, ал. 2 от ЗЗК. Софарма АД ще предприеме съответните действия при достигането на установените прагове изискващи отправяне на търгово предложение към останалите акционери на Доверие обединен холдинг АД.

На 14.04.2016 година Софарма АД придоби 51% от капитала на молдовския дистрибутор на лекарствени продукти РАП Фарма Интернешънъл след като получи разрешение от Молдовската Комисия за защита на конкуренцията да реализира придобиването.3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия,по смисъла на Закона за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност:

(бел 13)


Към 31.03.2017 г. дълготрайните материални активи на дружеството включват: земи на стойност 34,687 х.лв. (31.12.2016 г.: 34,621 х.лв.) и сгради с балансова стойност 84,391 х.лв. (31.12.2016 г.: 85,415 х.лв.).

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи към 31 март включват:  • реконструкция на сгради – 1,619 х.лв (31.12.2016 г.: 1,316 х.лв);

  • предоставени аванси за покупка на машини и оборудване – 1,291 х.лв. (31.12.2016 г.: 568 х.лв.);

  • разходи по изграждане на нови сгради - 402 х.лв. (31.12.2016 г.: 271 х.лв.);

  • други - 15 х.лв (31.12.2016 г.: 82 х.лв.).

Към 31 март балансовата стойност на машини, съоръжения и оборудване включва и машини и оборудване, закупени по договори за финансиране по оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г. (Приложение №29 ), както следва:

  • за ново таблетно производство на стойност 7,273 х.лв. (31.12.2016 г.: 7,429 х.лв.);

  • за ампулно производство на стойност 5,356 х.лв. (31.12.2016 г.: 5,457 х.лв.);

В стойността на другите активи към 31.03.2017 г. са включени и биологични активи - насаждения от жълта акация в размер на 134 х.лв. (31.12.2016 г.: 134 х.лв.).

Дружеството е предоставило за използване под наем дълготрайни материални активи на свързани лица с балансова стойност към 31.03.2017 г. в размер на 5,553 х.лв. (31.12.2016 г: 5,669 х.лв.). Също така са предоставени под наем на трети лица дълготрайни материални активи с балансова стойност към 31.03.2017 г. в размер на 243 х.лв. (31.12.2016 г.: 246 х.лв.).

228 х.лв.).
Към 31.03.2017 г. има учредени тежести върху дълготрайни материални активи на дружеството във връзка с получени заеми както следва:


  • Земи и сгради с балансова стойност съответно 22,415 х.лв. и 57,544 х.лв. (31.12.2016 г.: съответно 22,415 х.лв. и 58,159 х.лв.);

  • Залози на оборудване – 41,238 х.лв.(31.12.2016 г.: 42,028 х.лв.).

(бел.16) Балансовата стойност на инвестициите в дъщерни дружества е както следва:


31.03.2017

Участие

31.12.2016

УчастиеBGN '000

%

BGN '000

%Медика АД

България

32,874

97.96

32,874

97.96

Софарма Трейдинг АД

България

29,096

72.14

29,096

72.14

Унифарм АД

България

26,749

77.88

26,749

77.88

Бриз ООД

Латвия

22,270

66.13

22,270

66.13

Софарма Украйна ЕООД

Украйна

11,783

100.00

11,783

100.00

Биофарм Инженеринг АД

България

8,384

97.15

8,384

97.15

Вета Фарма АД

България

6,549

68.05

6,549

68.05

Момина крепост АД

България

4,874

93.54

4,874

93.54

Витамина АД

Украйна

1,980

99.56

1,980

99.56

Фармалогистика АД

България

1,261

89.39

1,190

84.93

Софарма Билдингс АДСИЦ

България

568

40.39

568

40.39

Софарма Казахстан ЕООД

Казахстан

502

100.00

502

100.00

Електронкомерс ЕООД

България

384

100.00

384

100.00

Софарма Варшава ЕООД

Полша

323

100.00

323

100.00

Фито Палаузово АД

България

57

95.00

57

95.00

Общо
147,654
147,583Към 31.03.2017 г. съставът на инвестициите в дъщерни дружества обхваща и инвестицията в дъщерното дружество Софарма Поланд ООД - в ликвидация, Полша, която е напълно обезценена (31.12.2016 г.: напълно обезценена инвестиция в Софарма Поланд ООД - в ликвидация, Полша)

Софарма АД притежава пряко или косвено контрол върху изброените по-горе дружества.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова годинаняма актуализация на прогнозните резултати.
5. За публичните дружества - данни за лицата, притежавани пряко и/или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период:

АКЦИОНЕРИ Брой акции /%/ Брой акции /%/

31.03.2017 г. 31.12.2016 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Донев Инвестмънтс Холдинг” АД,

ЕИК 831915121,

гр. София, ул. „Позитано” № 12 33 404 466 / 24,78% / 33 404 466 / 24,78%

Телекомплект инвест” АД,

ЕИК 201653294, гр. София,

пл. „Славейков” № 9 27 156 752 / 20,15%/ 27 156 752 /20,15%/

Ромфарм Компани“ ООД

ЕИК 200732874,

гр. София, ж.к. Младост,

ул. „Боян Дамянов“ № 7, ет.1, офис 3 24 313 355 /18,04%/ 24 313 355/18,04%/

ЗУПФ Алианц България“

ЕИК 130477720, гр.София,

ул. „Дамян Груев“ 42 6 970 395 /5,17%/ 6 970 395 /5,17%/


6. За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно:
Членове на СД Брой акции Брой акции

31.03.2017 г. 31.12.2016 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Огнян Иванов Донев 246 6000 246 6000

2. Весела Любенова Стоева 0 0

3. Андрей Людмилов Брешков 0 0

4. Огнян Кирилов Палавеев 120 430 120 430

5. Александър Викторов Чаушев 59 462 59 462
7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството- няма.
8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок:
Бел 19 Дългосрочните вземания от свързани предприятия включват:
31.03.2017
31.12.2016BGN '000
BGN '000
Предоставени дългосрочни заеми
14,297
10,780

Вземане по дългосрочно предоставен депозит по наем
231
231

Общо
14,528
11,011

Условията по предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са както следва:
Вид валута

Договорена сума
Падеж

Лихвен %
31.03.2017
31.12.2016
'000

BGN'000

BGN'000
BGN'000

BGN'000


в т.ч. лихвав т.ч. лихва

евро

17,915
01.12.2018

3.50%
13,298

148
9,797

18

евро

500
01.03.2019

6.60%
999

21
983

-14,297

169
10,780

18

Предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са с цел подпомагане при финансиране на дейности на тези предприятия по общи стратегичиски цели. Те са обезпечени със залози на ценни книжа (акции).

Вземанието по дългосрочно предоставен депозит е от дружествo, свързано чрез основен акционер по сключен договор за наем на административни офиси с краен срок 01.08.2022 г.Бел 22 Вземанията от свързани предприятия включват:

31.03.2017
31.12.2016
BGN '000
BGN '000

Вземания от дъщерни предприятия

67,632
62,886

Обезценка на несъбираеми вземания

(2,592)
(3,243)
65,040
59,643

Вземания от дружества свързани чрез ключов управленски персонал

11,346
11,593

Обезценка на несъбираеми вземания

(269)
(269)
11,077
11,324

Вземания от други свързани лица

92
96

Вземания от дружества свързани чрез основен акционер

4
13

Общо

76,213
71,076

Вземанията от свързани предприятия по видове са както следва:31.03.2017
31.12.2016
BGN '000
BGN '000

Вземания по продажби на продукция и материали

59,275
53,162

Обезценка на несъбираеми вземания

(1,134)
(1,134)
58,141
52,028

Предоставени търговски заеми

19,799
21,426

Обезценка на несъбираеми вземания

(1,727)
(2,378)
18,072
19,048

Общо

76,213
71,076

Вземанията по продажби са безлихвени и от тях 42,305 х.лв. са левови (31.12.2016 г.: 37,813 х.лв.) и в евро – 15,836 х.лв. (31.12.2016 г.: 14,215 х.лв.).

Най-съществени по размер са вземанията от дъщерно дружество с предмет на дейност търговия на лекарствени средства с размер към 31.03.2017 г. – 42,259 х.лв. или 72,68 % от всички вземания по продажби на продукция и материали на свързани лица (31.12.2016 г.: 37,788 х.лв. – 72,63 %).

Предоставените заеми на свързани предприятия по видове свързани дружества са

както следва:
31.03.2017
31.12.2016
BGN '000
BGN '000

Вземания от дружества свързани чрез ключов управленски персонал

11,346
11,593

Обезценка на търговски заеми

(269)
(269)
11,077
11,324

Дъщерни дружества

8,361
9,737

Обезценка на търговски заеми

(1,458)
(2,109)
6,903
7,628

Други свързани лица

92
96

Общо

18,072
19,048Условията, при които са предоставени заемите на свързани предприятия са както следва:Вид валута

Договорена сума
Падеж

Лихвен %
31.03.2017
31.12.2016
'000

BGN'000

BGN'000
BGN'000

BGN'000


в т.ч. лихвав т.ч. лихва

на дружества свързани чрез ключов управленски персонал

евро

8,133
31.12.2017

4.10%
6,354

-
6,292

5

лева

6,000
31.12.2017

3.50%
4,410

36
4,472

72

евро

12,731
31.12.2017

3.05%
313

3
560

1
на дъщерни дружества

евро

2,770
31.12.2017

4.70%
4,019

-
4,957

-

лева

7,854
31.12.2017

4.10%
2,883

92
2,670

66

лева

600
31.12.2017

3.50%
1

-
1

-


на други свързани лица

лева

190
31.12.2017

3.50%
92

-
96

-18,072

131
19,048

144

Предоставените краткосрочни заеми на свързани предприятия са с цел подпомагане финансиране на дейности на тези предприятия по общи стратегичиски цели. Те са обезпечени със залози на дружествени дялове и ценни книжа (акции).


Бел . 33 Задълженията към свързани предприятия включват:
31.03.2017
31.12.2016BGN '000
BGN '000
Задължения към дъщерни предприятия
1,181
260

Задължения към дружества свързани чрез ключов управленски персонал
346
215

Задължения към дружества свързани чрез основен акционер
230
8

Задължения към дружества основни акционери
18
14

Общо
1,775
497Задълженията към свързани предприятия по видове са както следва:
31.03.2017
31.12.2016BGN '000
BGN '000
Доставка на услуги
1,324
336

Задължения за доставка на материални запаси
305
137

Доставка на дълготрайни активи
122Задължения за увеличение на капитал в дъщерно дружество
24
24

Общо
1,775
497

Търговските задължения към свързани предприятия са текущи и безлихвени. Левовите задължения са в размер на 1,754 х.лв. (31.12.2016 г.: 467 х.лв.) и в полски злоти – 21 х.лв. (31.12.2016 г.: 30 х.лв.).Бел 37 Дружеството е съдлъжник по получени банкови кредити, издадени банкови гаранции, сключени лизингови договори както и е гарант пред банки и доставчици на следните дружества:


Дружество
Период на падеж
Вид валута
Договорен размер
Размер на гарантирана сума къмОригинална


31.03.2017валута
BGN'000
BGN'000


Софарма Трейдинг АД
2017 г. - 2021г.
евро
57,316
112,098
86,306

Софарма Имоти АДСИЦ
2024 г.
евро
22,619
44,240
27,324

Софарма Трейдинг АД
2017 г.
лева
14,732
14,732
13,493

Витамини OAO
2017 г.
евро
7,000
13,691
4,977

Софарма Украйна АД
2017 г.
евро
7,000
13,691
2,633

Биофарм Инженеринг АД
2023 г.
лева
4,250
4,250
1,337

Вета Фарма АД
2018 г.
лева
1,000
1,000
395

Минералкомерс АД
2017 г. - 2021 г.
лева
701
701
460

Общо
136,925

Дружеството е предоставило в полза на банки по получени заеми от свързани лица, следните обезпечения:

а) по заеми на дъщерни дружества:


  • ипотеки на недвижими имоти с балансова стойност към 31.03.2017 г.: 10,397 х.лв. (31.12.2016 г.: 10,368 х.лв.);

  • особени залози на:

- машини и оборудване с балансова стойност към 31.03.2017 г.: 10,846 х.лв. (31.12.2016 г.: 11,005 х.лв.);

- материални запаси с балансова стойност към 31.03.2017 г.: 17,000 х.лв. (31.12.2016 г.: 17,000 х.лв.);- търговски вземания с балансова стойност към 31.03.2017 г.: 11,735 х.лв. (31.12.2016 г.: 11,735 х.лв.).

–––––––––––––––––––––

Д.и.н. Огнян Донев

Изпълнителен директор
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница