Допълнителна информация, свързана с дейността наДата24.07.2016
Размер27.77 Kb.
#3793
ДОПЪЛНИТЕЛНА информация, свързана с дейността на

ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ, гр. СОФИЯ

към 31.12.2013г.

1. Информация за промени в счетоводната политика през отчетния период, причини за тяхно извършване и по какъв начин се отразяват на финансови резултат и собствения капитал на емитента.

Към момента на изготвяне на информацията няма промени в счетоводната политика на дружеството, които биха се отразили по някакъв начин на финансовия резултат и собствения капитал.


2. Информация за настъпили промени в икономическата група на дружеството, ако то участва в такава група.

Към момента на изготвяне на информацията няма промени в икономическата група на дружеството.


3. Информация за резултати от организационни промени в рамките на дружеството, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочн инвестиции, преустановяване на дейност

Към момента на изготвяне на информацията не са налице организационни промени, поради липса на гореописаните основания.


4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие

Към момента на изготвяне на информацията, счетоводните резултати към последното тримесечие (непреобразувани и неодитирани) сочат, че дружеството има загуба в размер на 13 671 лв.


5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

Към момента на изготвяне на информацията дружеството има трима акционери, които притежават пряко повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, а имено:

1. Луиджи Дота – италиански гражданин, притежава 216 000 бр. акции от капитала на дружеството, което представлява 33,24%;

2. Пиеранджело Галицио – италиански гражданин, притежава 217 000 бр. акции от капитала на дружеството, което представлява 33,38%;

3. Валтер Дота – италиански гражданин, притежава 217 000 бр. Акции от капитала на дружеството, което представлява 33,38%
6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролните органи на емитента към края на триемесечието, както и промените настъпили за периода от края на предходното тримесечие за всяко лице поотделно.

Към датата на изготвяне на настоящата информация, членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежават негови акции.


7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички обраувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, следва да се представи информация за всяко производство пооделно.

Към момента на изготвяне на информацията няма обстоятелства по смисъла на текста по т.7.


8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързнаи лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поетото задължение, условия и срок

Към момента на изготвяне на информацията няма обстоятелства по смисъла на текста по т.8.


17.01.2014г. За “Зенит Имоти”АДСИЦПловдив Лучана Адриано – Изп. директорСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница