Допълнителна информация за „Индустриален капитал-холдинг адДата26.10.2018
Размер70.5 Kb.
#100702
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за „Индустриален капитал-холдинг” АД

съгласно чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

второ тримесечие на 2008 год.


a) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента: - няма промени в счетоводната политика
б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група:- няма настъпили промени в икономическата група на емитента
в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност: - няма извършени организационни промени в рамките на емитента
г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие: не са публикувани прогнози
д) за емитента - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на II-ро тримесечие на 2008 год. и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период


 

Акционери

Лично притежавани акции към 31.03.2008 г.

%

Лично притежавани акции към 30.06.2008 г.

%

1

Индустриален кредит България ООД

юридическо лице

1 426 400

18,34

1 426 400

18,34

2

ЗАИ АД

юридическо лице

794 864

10,22

794 864

10,22

3

ЕМКА АД

юридическо лице

794 300

10,21

794 300

10,21

4

Он Хотер Ишай

физическо лице

427 400

5,53

429 600

5,53

5

Други юридически лица / към 31.03.08 – 46 бр., към 30.06.08 – 51 бр./

юридическо лице

881 968

11,34

968 116

12,45

6

Индивидуални акционери // към 31.03.08 - 31 377 бр,, към 30.06.08 – 29 095 бр /

физически лица

3 451 048

44,36

3 362 700

43,25

 

ОБЩО

 

7 775 980

100,00

7 775 980

100,00

Освен „Индустриален кредит България” ООД, „ЗАИ” АД, „ЕМКА” АД и г-н Он Хотер Ишай няма други юридически или физически лица, притежаващи най-малко 5 % от гласовете в общото събрание към края на II-ро тримесечие на 2008 год.


е) за емитента - данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на директорите към края на II-ро тримесечие на 2008 год., както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно:


Име, презиме, фамилия

Притежавани акции30.06.2008 год
 

броя

%

Иван Делчев Делчев

62 780

0,81

Милко Ангелов Ангелов

61 268

0,79

Димитър Богомилов Тановски

40 744

0,52

Цоко Цолов Савов

600

0,01

Ваня Атанасова Божинова-Иванова

100

0,00

Георги Василев Бочев

100

0,00

Живко Петров Арнаудов

0

0,00


Няма настъпили промени за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице.
ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно: няма висящи съдебни или административни производства
з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок: - не са предоставяни гаранции и не е поемано задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество.
Отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми са както следва:


Заемодател

Заемател

Вид на заема

Сделка за която е отпуснат

Р-р на заемаР-р на поета гаранция

лихва

Неплатена главница

Неплатена лихва

Срок

"Индустриален капитал-холдинг" АД

"ЕМКА" АД

Оборотен

Доставка материали

200000

лв.


Договорена

договорена

200000 лв.

няма

31.12.2008

"Индустриален капитал-холдинг" АД

"РУБОЛТ" АД

оборотен

Доставка материали

60000

лв.


Договорена

договорена

60000 лв.

няма

31.12.2008

„Силома” АД

"РУБОЛТ" АД

оборотен

Доставка материали

35000 USD

Договорена

договорена

35000 USD

няма

31.12.2008

София, 15 юли 2008 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


/Д.Тановски/ /М.Ангелов/

Bottom of Form


/Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница