Допълнителна информация за „Индустриален капитал-холдинг адДата11.06.2018
Размер69.9 Kb.
#73615
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за „Индустриален капитал-холдинг” АД

съгласно чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

първо тримесечие на 2009 год.


a) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента: - няма промени в счетоводната политика
б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група:- няма настъпили промени в икономическата група на емитента
в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност: - няма извършени организационни промени в рамките на емитента
г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие: не са публикувани прогнози
д) за емитента - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на I-во тримесечие на 2009 год. и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период


 

Акционери

Лично притежавани акции към 31.03.2009 г.

%

1

Индустриален кредит България ООД

юридическо лице

1 426 400

18,34

2

ЗАИ АД

юридическо лице

794 864

10,22

3

ЕМКА АД

юридическо лице

794 300

10,21

4

Он Хотер Ишай

физическо лице

425 840

5,48

5

Други юридически лица /48 ю. лица/

юридическо лице

1191106

15,32

6

Индивидуални акционери /28 322 ф. лица/

физически лица

3143470

40,43

 

ОБЩО

 

7 775 980

100,00

Освен „Индустриален кредит България” ООД, „ЗАИ” АД, „ЕМКА” АД и г-н Он Хотер Ишай няма други юридически или физически лица, притежаващи най-малко 5 % от гласовете в общото събрание към края на I-во тримесечие на 2009 год. Няма промени в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.


е) за емитента - данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на директорите към края на I-во тримесечие на 2009 год.:


Име, презиме, фамилия

Притежавани акции31.03.2009 год
 

Броя

%

Иван Делчев Делчев

62 780

0,81

Милко Ангелов Ангелов

61 268

0,79

Димитър Богомилов Тановски

40 744

0,52

Цоко Цолов Савов

600

0,01

Ваня Атанасова Божинова-Иванова

100

0,00

Георги Василев Бочев

100

0,00

Живко Петров Арнаудов

0

0,00

Няма настъпили промени за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице.


ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно: няма висящи съдебни или административни производства
з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок: - не са предоставяни гаранции и не е поемано задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество.
Отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми са както следва:


Заемодател

Заемател

Вид на заема

Сделка за която е отпуснат

Р-р на заемаР-р на поета гаранция

лихва

Неплатена главница

Неплатена лихва

Срок

"Индустриален капитал-холдинг" АД

"ЕМКА" АД

Оборотен

Доставка материали

200000

лв.


Договорена

договорена

200000 лв.

няма

31.12.2009

"Индустриален капитал-холдинг" АД

"РУБОЛТ" АД

оборотен

Доставка материали

60000

лв.


Договорена

договорена

60000 лв.

няма

31.12.2009

„Силома” АД

"РУБОЛТ" АД

оборотен

Доставка материали

15000 USD

Договорена

договорена

35000 USD

няма

31.12.2009

София, 27 май 2009 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


/Д.Тановски/ /М.Ангелов//
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница