Доставка на дърва и въглища за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2016/2017 г в две позиции : Позиция №1. Доставка на нарязани и нацепени дърва за горене и Позиция №2 – Доставка на въглищаДата29.10.2018
Размер50.5 Kb.
проект по обособена позиция №1
ДОГОВОР ЗА Доставка

№………/……………..


Доставка на НАРЯЗАНИ И НАЦЕПЕНИ ДЪРВА ЗА ГОРЕНЕ
Днес, …………… 2016г. в гр.Павел баня, на основание чл.194, ал.1 от ЗОП и след проведена процедура по реда на чл.20, ал.3, т.2, във връзка с чл.187 от ЗОП „Събиране на оферти с обява“ с предмет : „Доставка на дърва и въглища за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2016/2017 г. в две позиции : Позиция №1. Доставка на нарязани и нацепени дърва за горене и Позиция №2 – Доставка на въглища, между

1.ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, гр.Павел баня, Ул. Освобождение 15, БУЛСТАТ 000817931, представлявана от СТАНИМИР ХРИСТОВ РАДЕВСКИ– Кмет на Общината, и Мима Бобева – Гл.счетоводител , от една страна наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

2……………………………, със седалище и адрес на управление -…………………., ЕИК…………….., представлявано от …………………..- Управител, от друга страна, наричана по-долу в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ

Се сключи настоящия договор по Обособена позиция №1 – „Доставка на нарязани и нацепени дърва за горене“, с който страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1.Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава за срока на договора да извършва периодично доставка на : Дърва за горененарязани и нацепени за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2016/2017 г.”, по количества както следва :

  • Доставка на нарязани и нацепени дърва до 268 (двеста шестдесет и осем) пространствени куб. м. дърва, съгласно оферта вх. №………………. на Изпълнителя и Техническа спецификация на Възложителя – Приложение №1 от настоящият договор.

Чл. 2. Извършването на доставките ще се възлага от Възложителя на Изпълнителят с писмена заявка /възлагателно писмо/, в коящо ще е уточнено количеството на доставката и за коя от дейностите следва да бъде извършена.

/2/ При доставката ще се състави протокол, подписан от лицата доставящи и приемащи дървата.

/3/ Доставката следва да се извърши в срок до ………………….(не повече от 40 календарни дни) от получаване на заявката в рамките на работното време на детските градини и другите дейности и в никакъв случай след 17:00 часа и в почивни дни.

Чл. 3./1/ Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер на

- ……………….лв. без ДДС или ……………….. с ДДС за 1 пространствен кубичен метър нарязани нацепени дърва, съгласно Ценовото му предложение – Приложение №3 от настоящият договор.

/2/ В цената по ал. 1 са включени и разходите за доставката - транспорт, товарене и разтоварване и доставка до посочените обекти на територията на община Павел баня и акциз.

/3/ Дървата се доставят франко обекти на Възложителя находящи се на територията на община Павел баня.

/4/Плащанията ще се извършват до 5/пет/ дни след доставката с платежно нареждане, по банков път на посочена от Изпълнителя сметка, на база приемо-предавателн протокол за доставката и представена фактура.Плащанията ще се извършват от счетоводството на съответните дейности, а именно :

2.1. За дейност “Образование” : плащането ще се извършва от Булстат 0008179310158

2.2. За дейност “ОССУ” : плащането ще се извършва от Булстат 0008179310139

2.4 За дейност „Здравеопазване : плащане по Булстат 0008179310143

/5/ Общата сума на всички доставки на дърва за горене за отоплителен сезон 2016/2017 г. не следва да надвишава ………………../ ……………… / без ДДС или ……………. /……………./ с ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя.


ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4.Настоящият договор се сключва за срок до приключване на отоплителен сезон 2016/2017г.

Чл. 5. Отстраняването на недостатъците, констатирани в хода на отоплителния сезон са за сметка на Изпълнителя.


ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. (1) Възложителят има право:

  1. Да осъществява контрол във връзка с качественото изпълнение на предмета на договора чрез упълномощен представител на Изпълнителя, който да е на разположение и да може да отреагира своевременно във всеки момент от изпълнението на договора;

  2. Да дава препоръки и указания на Изпълнителя с цел подобряване изпълнението на договора;

  3. Да развали едностранно договора в случай, че Изпълнителя не изпълнява някой от задълженията си по чл.7, ал.2 от настоящия договор;

  4. Да изиска от Изпълнителя да поправи за своя сметка некачествено извършените доставки;

(2) Възложителят се задължава:

1. Да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение, в сроковете и при условията предвидени в настоящия договор;

2. Да осигури достъп на Изпълнителя до обектите за доставка;

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7 (1) Изпълнителят има право:


  1. Да получи уговореното възнаграждение, в соковете и при условията предвидени в настоящия договор;

  2. Да иска съдействие от Възложителя за точно и качествено изпълнение на задълженията си по договор;

(2) Изпълнителят се задължава:

1. Да извършва в срок доставките, както и задълженията си по предмета на договора;

2. Да спазва препоръките и указанията на Възложителя;


  1. Да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката, без съгласието на Възложителя, както и да не разпространява служебна и вътрешна информация на администрацията станала му известна при и по повод на извършване на дейността му;

  2. Да извършва доставките по чл.1 със свои технически средства и персонал ;


V. ОТГОВОРНОСТ
Чл.8 (1) В случай на забавено изпълнение на някое от задълженията си по договора Изпълнителя дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5% на от стойността на конкретната заявка.

(2) Възложителя има право да удържа от дължимото плащане начислените по реда на тази глава неустойки.

(3) При неизпълнение на някое от задълженията си по чл.7, ал.2 от договора Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10% /десет процента/ от цената по конкретната заявка. При прекратяване на договора на основание чл.10, т.3 Изпълнителят дължи на Възложителя и неустойка в размер на 10% /десет процента/ от общата договорената цена по чл.3, ал. 5.

Чл. 9 При забавено плащане на цената на доставката по конкретната заявка Възложителят дължи на Изпълнителя законната лихва върху неиздължената сума за периода на забавата.


VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.10. Настоящия договор може да бъде прекратен в някой от следните случаи:

1.С изтичане срока на договора, определен в чл.6 или при изчерпването на финансовия ресурс на Възложителя, предвиден по договора, което от събитията настъпи по-рано;

2.По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3.Едностранно от Възложителя по реда на чл.87 от ЗЗД при пълно неизпълнение, частично, лошо или забавено изпълнение на задълженията на Изпълнителя или неизпълнение на някои от задълженията му по чл.7, ал.2 от настоящия договор.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са :

1.Техническа спецификация;

2.Техническо предложение на Изпълнителя;3.Ценово предложение на Изпълнителя.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Кмет на Община

Павел баня :............................. ..................................

/ Станимир Радевски / ……………….

/…………… /

Гл.счетоводител: ………………

/Мима Бобева/
Каталог: UserFiles -> File -> Ob6testveni%20pora4ki -> 2016 -> OB%202016-4%20Dostavka%20Darva
OB%202016-4%20Dostavka%20Darva -> Доставка на дърва и въглища за нуждите на община Павел баня за отоплителен сезон 2016/2017 г в две позиции : Позиция №1. Доставка на нарязани и нацепени дърва за горене и Позиция №2 – Доставка на въглища
2016 -> Документация за участие в открита процедура от зоп за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, Ал. 3, Т. 2 С предмет
Ob6testveni%20pora4ki -> О б щ и н а п а в е л б а н я процедура по реда на глава vіііа от зоп публична покана с предмет
Ob6testveni%20pora4ki -> Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Декларация за липса на свързаност
2016 -> Утвърдил станимир Христов Радевски Кмет на община Павел баня
2016 -> Утвърдил станимир Христов Радевски Кмет на община Павел баня


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница