„Доставка на компютърна техника за нуждите на бта и гаранционно обслужване по обособени позиции, както следваДата15.08.2018
Размер70.31 Kb.
#79003

„Доставка на компютърна техника за нуждите на БТА и гаранционно обслужване” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: "Доставка на 60 броя настолни компютри и гаранционно обслужване"

Обособена позиция №2 "Доставка на 40 броя монитори и гаранционно обслужване".

Обособена позиция №3 "Доставка на преносими компютри (лаптопи) 15 броя и гаранционно обслужване”” БТАПроект!

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

Днес, ...........................2012 г. в гр. София, се подписа настоящият Договор за доставка между:

І.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., от една страна, наричана по-долу в Договора, за краткост „ДОСТАВЧИК“,
и

ІІ. Българска телеграфна агенция, гр. София, с ЕИК по Булстат: 000695071, представлявана от Максим Христов Минчев – Генерален директор на БТА, със седалище и адрес в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №49, от друга страна, наричана по-долу в Договора, за краткост „КУПУВАЧ“.

Във връзка приключила процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №......./.........2012г. и приключила с избор на изпълнител на основание Заповед № ........./........2012г., на Генералния директор на БТА,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА; СРОК НА ДОСТАВКА

Чл.1. (1)ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави, а КУПУВАЧЪТ да приеме и заплати следните стоки: Компютърна техника за нуждите на БТА и гаранционно обслужване, по обособени позиции.

(2) Обособените позиции за доставка и гаранционно обслужване са, както следва:

1. Обособена позиция №1: "Доставка на 60 броя настолни компютри и гаранционно обслужване", от които: 40 броя и 20 броя в съответствие със специфични технически изисквания на доставката, съгласувани между Страните,

2. Обособена позиция №2 "Доставка на 40 броя монитори и гаранционно обслужване", от които: 30 броя и 10 броя, в съответствие със специфични технически изисквания а доставката, съгласувани между Страните

3. Обособена позиция №3 "Доставка, на преносими компютри (лаптопи) 15 броя и гаранционно обслужване” от които: 10 броя малки и 5 броя, в съответствие със специфични технически изисквания а доставката, съгласувани между Страните,

съобразно приложените технически Спецификации (Приложение №1) и Оферта на Доставчика (Приложение №2), оформени като неразделна част от този Договор,

Чл.2. Срокът за доставка е до ............. 2012 г. Предсрочни доставки са допустими с предварителното съгласие на КУПУВАЧА.

ІІ. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА

Чл.3. Стоките ще се доставят по следния начин:

С една доставка за цялото количество, съгласно Договора.

Доставката се извършва с транспорт на Доставчика и в опаковка, установена за този вид стока.
Чл.4. Стоките ще се доставят на местодоставянето: с дрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 49 – сграда на БТА
 
  ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5. Цената на стоките, предмет на настоящия договор е както следва:
Компютърна техника: ...............(..................................................) лв. без ДДС, в това число, по отделни позиции:

ОП №1: ................(.......................................................................) лв. без ДДС,

ОП №2: ................(.......................................................................) лв. без ДДС,

ОП №3: ................(.......................................................................) лв. без ДДС.

(Цената е крайна и се разбира DDP-доставено в офиса на Купувача, съгласно правилата на INCOTERMS 2000 на МТП-Париж).
Чл.6. Плащането ще се извърши еднократно по банковата сметка на Доставчика след подписването на Предавателно-приемателния протокол срещу представена оригинална фактура на Продавача - в срок от 5 (пет) дни от получаването на фактурата и при условията на действащото счетоводно законодателство.
Чл.7. Банковите сметки на страните са, както следва:

1. Банковата сметка на Купувача е: IBAN: BG76 BNBG 9661 3100 1793 01, BIC: BNBGBGSD в БНБ. .


  2. Банковата сметка на Доставчика е: ІBAN..................................., BIC........, при ........ ...........................................
 

ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА


Чл.8. ДОСТАВЧИКЪТ има право да получи цена в размера, по начина и в срока, уговорени в настоящия договор.
Чл.9. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

а) да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността на стоките, предмет на настоящия договор.

б) да предаде стоките:

- по количество, комплектност и в състояние: съгласно договора и товарителния документ, съответни на декларираното в процедурата за възлагане на обществена поръчка и Офертата сито са отразени в Предавателно-приемателния протокол, подписан на датата на доставката.

- по качество, съгласно техническите спецификации и гарантираното в Офертата качество на Стоката.

- техническата в пълен обем техническа документация на предаваната стока и екземпляр от товарния документ с приложенията му

в) да представи на КУПУВАЧА Предавателно-приемателен протокол и гаранционни документи при доставката.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
Чл.10. КУПУВАЧЪТ има право:

а) да получи стоките, предмет на настоящия Договор;

б) да получи техническата документация, Предавателно-приемателен протокол и гаранционни документи за Стоките.
Чл.11. КУПУВАЧЪТ е задължен да заплати цена в размера, по начина и в срока, уговорени в настоящия Договор. .
 

  VІ. ГАРАНЦИИ, ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ; РЕКЛАМАЦИИ, НЕУСТОЙКИ

            А) ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.12.(1) Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора към датата на подписването му от негова страна. Изпълнителят избира сам вида на гаранцията: парична сума или банкова гаранция.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет на сто) от общата стойност на договора с включен ДДС или ................../словом:............................/ лева.

(3) Когато гаранцията за изпълнение се представя във вид на парична сума, то тя се внася по IBAN: BG76 BNBG 9661 3100 1793 01, BIC: BNBGBGSD в БНБ. на името на Българска телеграфна агенция. Всички банкови разходи свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване са за сметка на Доставчика.

(4) Когато гаранцията за изпълнение на договора е във вид на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, представена преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - срока за изпълнение на доставката по договора плюс 30 (тридесет) работни дни.

(5) Купувачът задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните до решаването му чрез споразумение или с влязло в сила съдебно решение.

(6) Купувачът има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно неизпълнение на задълженията от страна на Доставчика.

(7) Възложителят има право да удържи от стойността на гаранцията размера на начислената неустойка по чл. 15 от Договора.

(8) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в 30 (тридесет) дневен срок след точното изпълнение на поръчката.

Б) СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ; РЕКЛАМАЦИИ

Чл.13. Продължителността на сроковете за гаранционно обслужване на доставената техника, е както следва:


Компютърни техника: ........... месеца NBD, като в случая на ОП№3, гаранционния срок за 10-те малки лаптопи е: ...........месеца. Гаранционните условия на Продавача са представени в Приложение №3 – неразделна част от този Договор. .

Чл.14.(1) КУПУВАЧЪТ е длъжен, при установяване на количествени несъответствия /при предаване-приемане на доставката в Предавателно-приемателния протокол/ и недостатъци в качеството да уведоми писмено ДОСТАВЧИКА. Последният отстранява незабавно констатираните недостатъци.

(2). При скрити недостатъци Купувачът изпраща Рекламационно писмо за установените такива на Доставчика, който извършва незабавно проверка в присъствието на представител на Купувача и след съставен двустранен констативен протокол заменя или поправя за своя сметка некачествените компоненти, в зависимост от особеностите на установения недостатък и гаранционните условия, предвидени в Приложение №3.
В) САНКЦИИ

Чл.15. При забавяне от страна на ДОСТАВЧИКА при предаването на дължимите стоки той дължи неустойка в размер на в размер на 0,2% (нула цялоо и две на сто) за всеки просрочен ден, но не повече от 6% (шест на сто) от стойността на дължимите стоки.


Чл.16. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ се забави повече от ......... дни с предаването на стоките, КУПУВАЧЪТ има право да развали едностранно договора. Развалянето има действие от деня, в който ДОСТАВЧИКЪТ е получил писмено уведомление.
Чл.17. В случай, че КУПУВАЧЪТ се забави със заплащането на уговорената в настоящия договор сума, той дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цялоо и две на сто) за всеки просрочен ден, но не повече от 6% (шест на сто) от дължимата сума.

Чл.18. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото й да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

VІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл.19. Изменение и допълнение на клаузите на настоящия Договор се извършват с Допълнителни двустранни писмени споразумения, оформени като неразделна част от Договора. Страните спазват ограниченията, установени в Закона за обществените поръчки при договарянето на клаузите на тези Допълнителни споразумения.
Чл.20. Споровете, възникнали по тълкуването или изпълнението на настоящия договор ще се решават от страните по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – пред Арбитражния съд на БТПП.
Чл.21. За неуредени от настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на , предвидени от Закона.
Настоящият Договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и влиза в сила между тях от датата на подписването му.

ПРИЛОЖЕНИЕ:


  1. Приложение №1: Спецификации на Купувача .................................;

  2. Приложение №2: Оферта на Продавача ...............................................;

  3. Приложение №3: Условия за Гаранционна поддръжкаЗА ДОСТАВЧИКА: ......................       ЗА КУПУВАЧА: .........................
................................................................ МАКСИМ МИНЧЕВ

................................................................ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БТА
Каталог: media -> docs
docs -> Допълваща целева субсидия за народните читалища – 2014 проектен фиш направление „Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд”
docs -> Пътешествие до Мароко (27 септември – 09 октомври 2013)
docs -> За обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зоп
docs -> Семинар в Македония с посещение на две предприятия на тема „ Разработване на нов продукт
docs -> Срок на годност на храните
docs -> Семинар за Вътрешни одитори на Системи за управление качеството и безопасността на хранителните продукти в съотвeтствие с: ifs ver. 5 и brc ve
docs -> До Директора на тд на нап варна Офис Шумен госпожа Светла Върбева


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница