«Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по 41 обособени позиции»Дата17.01.2017
Размер187.21 Kb.
#12886

BG051PO001-3.3.06 -0059

«Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по 41 обособени позиции»
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.06 -0059
ФУНДАМЕНТАЛНО И ПРИЛОЖНО ОБУЧЕНИЕ

НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ,

СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ БИОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

И ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

ДОГОВОР № 10 / 13.10.2015 г.


за обособена позиция № Р-10 – „Реактив DAPI; опаковка от 10 mg»

Днес, 13.10.2015 г., в гр. София, между Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”, Българска академия на науките (ИБИР–БАН), с адрес: Република България, гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе” № 73, ЕИК 000662139, представляван от проф. д-р Мария Георгиева Иванова, дссн – директор ан ИБИР, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и


„Ридаком” ЕООД, представлявано от ...................... заличено име - лични данни – чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) – управител, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Красно село, ул. “Коломан” № 1, Административна сграда „Славия”, офис 217, ЕИК: 175040885, Идентиф. № по ДДС: BG 175040885, Тел. 02 955 99 98; Факс: 02 958 65 68, електронна поща: лични данни – чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет «Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по 41 обособени позиции», по реда на чл. 14 ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП и Решение № 10 / 11.05.2015 г. на директора на ИБИР – БАН за избор на Изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:


 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

  1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя реактиви и консумативи по обособена позиция № Р-10 – „Реактив DAPI; опаковка от 10 mg» от поръчката. Артикулите от доставката са подробно описани в техническата спецификация за посочената обособена позиция (Приложение № 1 от договора), техническата и ценова оферта на Изпълнителя за посочената обособена позиция (Приложение № 2 от договора).

  2. Артикулите от доставката трябва да отговарят на изискванията на техническите условия за изпълнение на поръчката за посочената обособена позиция, на техническата спецификация за посочената обособена позиция (Приложение № 1 от договора), на техническата и ценова оферта на Изпълнителя за посочената обособена позиция (Приложение № 2 от договора). Артикулите от доставката са наричани по-нататък и стоки.
 1. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

2.1. Цената на стоките по т. 1.1 е съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора - Приложение № 2.

2.2. Цените са формирани франко склад на Възложителя – ИБИР-БАН, гр. София, Република България и включват стойността на стоката и всички присъщи разходи, данъци и такси, с изключение на ДДС (Данък върху добавената стойност). ДДС, в случай, че е дължим от Възложителя, ще се заплаща съгласно разпоредбите на българското законодателство.

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на действие на договора, освен по изключение и непредвидени обстоятелства, в случаите, посочени в ЗОП.

2.4. Общата стойност на доставките по договора е до 267 (двеста шестдесет и седем) лева без включен ДДС, респективно до 320,40 (триста и двадесет лева и 40 стотинки) лева с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя.

ІII. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява от Възложителя в лева по банков път по посочената в този договор банкова сметка на Изпълнителя, в срок до 4 работни дни след представяне на следните документи от Изпълнителя:

- оригинална фактура, съставена съгласно законовите изискванията на Р България (Закон за счетоводтвото, ЗДДС, ППЗДДС);

- подписан от страните по договора приемателно-предавателен протокол за извършената доставка;

- сертификат за качество на стоката, издаден от производителя /в приложимите случаи/.3.2. 4-дневният срок за плащане от страна на Възложителя представлява времето за което Възложителят е длъжен да нареди плащането по сметката на Изпълнителя.

3.3. Доставките могат да бъдат извършени наведнъж или на части, но Възложителят ще извърши не повече от две плащания по договора, след извършени доставки.


 1. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ (ИЗПЪЛНЕНИЕ)


4.1. Всички артикули по договора следва да бъдат доставени в срок до 20 календарни дни от датата на подписването на договора. Доставките могат да бъдат извършени наведнъж или на части, като за извършването на доставките не се изисква писмена заявка от Възложителят до Изпълнителя, а срокът за доставка започва да тече веднага от датата на подписването на договора. Изпълнителят следва да уведоми Възложителя най-малко 1 ден предварително за точния ден и час на съответната доставка.

4.2. При невъзможност за извършване на доставка поради извеждане на продукт от производство, Изпълнителят трябва да уведоми Възложителя писмено в най-кратък срок и да предложи продукт с еквивалентни или сходни характеристики.

4.3. За доставени различни от договорените стоки и количества, Възложителят няма задължение за плащане.
 1. МЯСТО И ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ 


  1. Мястото на доставяне на стоките по този договор е сградата на ИБИР – БАН, гр. София, бул. «Цариградско шосе» № 73, Република България, в посочено от Възложителя помещение в сградата.

  2. За дата на доставяне се счита датата на двустранно подписания приемателно-предавателен протокол, изготвен при предаване на стоките.

5.3. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху Възложителя от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


6.1. При подписване на договора да представи:

а) изискуемите от ЗОП документи;б) гаранция за изпълнение на договора, изготвена в една от формите, определени с чл. 60 от ЗОП, която се освобождава в срок до 14 дни след приключване на изпълнението му. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% от стойността му без ДДС и възлиза на 5,34 лева. При представяне на банкова гаранция за изпълнение, същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Текстът на банковата гаранция за изпълнение на договора следва да бъде предварително съгласуван с Възложителя.

6.2. Да доставя стоките в договорения срок, количество и вид, в оригинална опаковка на производителя с ненарушена цялост.

6.3. При доставка на стоки, за които производителят издава сертификат за качество, да представи заверено копие на този документ.

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


7. Възложителят се задължава:

7.1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор.

7.2. Да заплати доставените стоки по реда на т. 3.1 – т. 3.3 от настоящия договор.

7.3. След приключване изпълнението на договора да освободи гаранцията за изпълнение.


 1. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ


8.1. Всеки доставен артикул трябва да отговаря на Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1 от договора) и на Техническата и ценова оферта на Изпълнителя (Приложение № 2 от договора). За продукти, за които си изисква сертификат за анализ и информационен лист за безопастност, трябва да бъдат представени такива. Артикулите трябва да бъдат доставени и с инструкция за употреба – там, където е приложимо и такава се предоставя от производителя.

8.2. Към датата на доставка, остатъчният срок на годност на стоките, следва да бъде не по – малък от 9 месеца за приложимите случаи.

8.3. При липса на възражения по изпълнението на договора Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в 14-дневен срок след приключване на договора без Възложителят да дължи лихви за срока, през който средствата законно са престояли у него. Под „приключване на договора” се има предвид изтичане на срока му за изпълнение, извършване на всички доставки по договора от страна на Изпълнителя, доказано с двустранно подписани протоколи и представяне от страна на Изпълнителя на всички фактури за извършване на плащанията. Гаранцията за изпълнение не обезпечава гаранционно поддържане.

8.4. Възложителят задържа и се удовлетворява от гаранцията за изпълнение, когато Изпълнителят системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 12 календарни дни. При прекратяване на договора по виновно неизпълнение от Изпълнителя, Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение в пълен размер.

8.5. Възложителят има право да усвои сумата от гаранцията за изпълнение, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

8.6. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

 1. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.


9.1. Възложителят може да предявява рекламации пред Изпълнителя за:

а) количество и некомплектованост на стоките (явни недостатъци);

б) качество на стоките (скрити недостатъци):

- при доставяне на стоки не от договорения вид;

- при констатиране на дефекти при употреба на стоките в рамките на срокът им на годност, обявен от производителя.

9.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от Възложителя в момента на предаването им, за което се съставя протокол, подписан страните по договора.

9.3. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на остатъчна годност на доставените стоки.

9.4. В рекламацията се посочва номерът на договора, количеството на получените стоки с техния каталожен или продуктов номер, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя.

9.5. В 3-дневен срок от получаване на рекламацията Изпълнителят следва да отговори на Възложителя обосновано в писмен вид дали приема или отхвърля рекламацията.

9.6. При рекламация за явни недостатъци Изпълнителят е длъжен в 14-дневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на Възложителя липсващите или несъответстващи /неокомплектовани/ на договореното стоки.

9.7. При приета от Изпълнителя рекламация за скрити недостатъци, Изпълнителят е длъжен в едномесечен срок от получаването й да замени доставените недоговорени по вид / дефектни стоки за своя сметка и риск или по преценка на Възложителя да върне съответната част от заплатената цена, ведно с дължимите лихви.

9.8. Изборът на посочените по-горе възможности - да се върне съответната част от платеното или да се доставят нови стоки, принадлежи на Възложителя и се упражнява от него под формата на писмено уведомление до Изпълнителя, като разходите и рисковете по новата доставка са за сметка на Изпълнителя.

9.9. Предаване и приемане на изпълнението:

(1) Предаването и приемането на извършената работа по договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя лица. За Възложителя тези лица са служителите на ИБИР-БАН, които получават съответните материали и консумативи.

(2) Предаването и приемането на работата по договора се удостоверява с подписване от лицата по ал. 1 на двустранен протокол или на друг документ.

(3) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя. 1. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ


10.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.02% на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение без ДДС, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на неизпълнението без ДДС, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

10.2. Когато при наличие на рекламации, Изпълнителят не изпълни задълженията си по раздел ІХ от настоящия договор в срок, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 5% от цената на стоките без ДДС, за които са направени рекламациите.

10.3. В случай, че по отношение на Изпълнителя настъпят обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и/или ал. 5 от ЗОП, посочени в обявлението за поръчка, Възложителят има право да прекрати едностранно настоящия договор с писмено предизвестие до Изпълнителя и без да дължи неустойки.


 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

11.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум евентуалните вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неизпълнение на този ангажимент, виновната страна дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

11.3. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено от небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители.
ХІІ. СПОРОВЕ

12.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.

12.2. В случай, че не се постигне договореност между страните, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, се разрешават според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

 

ХІII. СЪОБЩЕНИЯ


13.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от законните представители и/или от упълномощени представители на двете страни.

13.2. За дата на съобщението се смята:

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на получаването – при изпращане по факс или по e-mail. Съобщенията изпратени по факс или по електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

13.3. За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия договор се смятат:

 

 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
„Ридаком” ЕООД

гр. София 1618

ул. “Коломан” № 1, Административна сграда „Славия”, офис 217

тел. 02 955 99 98; факс 02 958 65 68

е-mail: лични данни – чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД


ИБИР–БАН

гр. София 1113

бул. „Цариградско шосе” № 73

тел. (+359 2) 872 00 18

факс (+359 2) 872 00 22

е-mail ibir@abv.bg


Банкова сметка

Заличени данни - търговска тайна – чл. 37, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

Банкова сметка


Уникредит Булбанк АД

IBAN: BG 26 UNCR 9660 3110 0239 12

BIC - UNCRBGSF BIC - UNCRBGSF13.4. При промяна на посочените по т. 13.3 данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

ХIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

14.1. Настоящият договор се прекратява:

а) с изтичане на срокът му за изпълнение, включително остатъчният срок на годност на стоките и с изпълнението на всички задължения на страните по него;

б) при изпълнение предмета на договора.

в) при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя.14.2. Възложителят има право да прекрати едностранно договора в следните случаи:

с писмено предизвестие до Изпълнителя:

а) когато Изпълнителят не извършва доставки на стоките в сроковете, договорени между страните;

б) когато Изпълнителят повече от два пъти не изпълни някое друго свое задължение по договора.

в) без предизвестие до Изпълнителя, когато Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

г) без предизвестие до Изпълнителя, когато Изпълнителят бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.14.3. Възложителят може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение в размер на 500 лева без ДДС за претърпените вреди от прекратяването на договора.

14.4. Изпълнителят има право да прекрати едностранно договора чрез писмено предизвестие до Възложителя в случаите, когато Възложителят системно не изпълнява задълженията си за плащане по т. 3.1 – т. 3.3.

ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ


15.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП.

15.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

15.3. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от Изпълнителя, посочена от него като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по изпълнението на задълженията на Възложителя по чл. 44 от ЗОП.

15.4. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му на трети лица.

15.5. След приключване или прекратяване на договора, Изпълнителят е длъжен да върне на Възложителя всички получени от Възложителя или други упълномощени от Възложителя лица във връзка с изпълнението на договора документи и данни, включително всички копия, направени от тях, и съответните компютърни файлове. Това не се отнася до документите удостоверяващи изпълнението на договора, счетоводни и други документи, които се съхраняват по ред, изрично предвиден в закони и нормативни актове - за такива документи важи само изискването за конфиденциалност.

15.6. (1) В случай, че Изпълнителят е посочил в офертата си, че ще ползува подизпълнители, Изпълнителят се задължава да:

- сключи договори за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата му в срок от 10 календарни дни от сключването на настоящия договор, при условията на чл. 45а от ЗОП;

- изпрати оригинален екземпляр от всеки договор за подизпълнение и/или от допълнителното споразумение към него на Възложителя при условията и в сроковете на чл. 45а, ал. 3 от ЗОП.

- предоставя на Възложителя информация за всички извършени плащания по договорите за подизпълнение в срок от 7 календарни дни от извършване на съответното плащане.

(2) Изпълнителят отговаря за прилагането и спазването на чл. 45а от ЗОП, като изисква спазването на чл. 45а от ЗОП и от своите подизпълнители.

(3) Възложителят приема изпълнението на дейност по договора, за която Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на Изпълнителя и на подизпълнителя.

(4) Възложителят извършва окончателното плащане по договора, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от Изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на ал. 3.

(5) Ал. 4 не се прилага, когато при приемането на работата Изпълнителят представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

15.7. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. В такива случаи недействителните клаузи се заменят с повелителните разпоредби на закона.

XVІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

16.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения, които страните се задължават да спазват:


 1. Технически условия за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 10 (съгласно документацията за участие); Техническа спецификация за обособена позиция № 10 от поръчката (Приложение № 1 към договора);

 2. Всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител, включващи обща оферта, Техническа оферта за обособената позиция, предмет на договора; Ценова оферта за обособената позиция, предмет на договора; (Приложение № 2 към договора).

 3. Декларацията на Изпълнителя, представена по процедурата за неизползуване на подизпълнители; (Приложение № 3 към договора).

 4. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора /копие/ (Приложение № 4 към договора);

16.3. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български език - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:


/подпис, печат/ /подпис, печат/
Заличени подписи на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД - лични данни.

Заличени печати на основание чл. 37, ал. 1 от ЗЗК – търговска тайна.

____________________ __________________________

проф. д-р Мария Иванова заличено име – чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Директор на ИБИР Управител на „Ридаком” ЕООД

Приложение № 1 към договора:
Технически условия за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 10 (съгласно документацията за участие); Техническа спецификация за обособена позиция № 10 от поръчката

5. Технически условия за изпълнение на поръчката
5.1. Технически условия за изпълнение на поръчката
5.1. Изисквания към продуктите:
5.1.1. Предложените от участник материали /реактиви/ и консумативи трябва да съответстват на техническата спецификация на възложителя за всяка обособена позиция. Това обстоятелство се доказва с:

- предложение на участника, включващо технически характеристики на артикула, съобразно изискванията на техническата спецификация на Възложителя, каталожен или продуктов номер на артикула, даден от производителя на артикула и име на производителя на артикула;

5.1.3. Остатъчният срок на годност на предложените от участника материали /реактиви/ и консумативи към датата на доставка следва да бъде не по – малък от 9 месеца за приложимите случаи.
5.2. Изискване за комплексност – по отношение на всички обособени позиции:
5.2.1. Участникът трябва да оферира в Техническата си оферта всички артикули, които съдържа дадена обособена позиция. В случай, че в Техническата си оферта участникът е пропуснал да оферира даден артикул, участникът се отстранява от по-нататъшно участие по тази обособена позиция. Условие, отнасящо се до обособените позиции, които съдържат повече от един артикул: В случай, че в ценовата оферта участникът е пропуснал да оферира даден артикул или да посочи цена за даден артикул, но артикулът е включен в Техническата оферта на участника, то участникът се задължава да достави липсващият артикул или артикулът, за който няма посочена цена за сметка на участника.

Ако обособената позиция се състои от един артикул и участникът не е посочил цена за него в ценовата си оферта, участникът се отстранява от по-нататъшно участие по тази обособена позиция.


6Р Техническа спецификация на материали /реактиви/ - Обособени позиции № 1 - 25


по ред

Номер на ОП и артикул

Наименование

Единица мярка

Коли-чество

Размер на гаранцията за участие


41

ОП Р-10

Обособена позиция № 10 – Реактив DAPI (4',6-Diamidino-2-Phenylindole, Dihydrochloride); опаковка от 10 mg

опаковка

2

3 лева

Приложение № 2 към договора:
Всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител, включващи обща оферта, Техническа оферта за обособената позиция, предмет на договора; Ценова оферта за обособената позиция, предмет на договора;

Приложение № 2 към договора е публикувано като отделен файл. Във файла има заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП – информация защитена със закон.

Приложение № 3 към договора:
Декларацията на Изпълнителя, представена по процедурата за неизползуване на подизпълнители;

Приложение № 3 към договора е публикувано като отделен файл. Във файла има заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП – информация защитена със закон.

Приложение № 4 към договора:
Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора /копие/

Преди подписване на договора Изпълнителят е представил гаранция за изпълнение в размер на 5,34 лева.


Приложение № 4 към договора не е публикувано в Интернет на основания:
а) чл. 22б, ал. 2, т. 10 от ЗОП – не е задължително приложение от договора.

б) чл. 37, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) - търговска тайна.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“Каталог: uploads -> user -> Профил%20на%20купувача
user -> Planet Travel Ltd
user -> Акад. Кирил Братанов” Българска Академия на Науките
Профил%20на%20купувача -> «Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по 41 обособени позиции»
Профил%20на%20купувача -> Обща стойност на договора: до 2440 лева без ддс, респективно до 2928 лева с ддс
Профил%20на%20купувача -> «Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по обособени позиции»
Профил%20на%20купувача -> Възложител
Профил%20на%20купувача -> Информация №3 за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 9 от зоп


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница