Доставка на почистващи и хигиенни материали, за нуждите на Oкръжна прокуратура – Ловеч, Районна прокуратура – Троян, Районна прокуратура – Тетевен, Районна прокуратура – Луковит, по спецификация”страница1/3
Дата11.06.2018
Размер444.99 Kb.
#73321
  1   2   3
Приложение № 1

Доставка на почистващи и хигиенни материали, за нуждите на Oкръжна прокуратура – Ловеч, Районна прокуратура - Ловеч, Районна прокуратура – Троян, Районна прокуратура – Тетевен, Районна прокуратура – Луковит, по спецификация”


Адреси на структурните звена за доставка :
Предоставянето на услугата се извършва в:

1. Окръжна прокуратура – Ловеч, както следва:

гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 41

гр. Ловеч, бул. „България” № 7 – ОСлО при ОП Ловеч

гр. Ловеч, бул. „България” № 10- ОСлО при ОП Ловеч

гр. Тетевен, ул. „Д. Благоев” № 2А - ОСлО при ОП Ловеч

гр. Луковит, ул. „Милин камък” № 2 - ОСлО при ОП Ловеч


2. Районна прокуратура – Ловеч

гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 41


3. Районна прокуратура – Троян

гр. Троян, ул. „Търговска” № 41


4. Районна прокуратура – Тетевен

гр.Тетевен, ул.”Хр.Ботев” № 3 А


5. Районна прокуратура – Луковит

гр. Луковит, ул. „ул.”Милин камък”№ 2Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по Раздел V, т. 2.3. от документацията


Ние долуподписаните,

1. ………………..…….……………………………………...…………………………

с документ за самоличност № ……..…..….…….., издаден на ………….....…… от …............................................., действащ в качеството си на ………….…......................…..

(посочете длъжността)

на .….…......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

2. ………………..…….……………………………………...…………………………

с документ за самоличност № ……..…..….…….., издаден на ………….....…… от …............................................., действащ в качеството си на ………….…......................…..

(посочете длъжността)

на .….…......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

3. ………………..…….……………………………………...…………………………

с документ за самоличност № ……..…..….…….., издаден на ………….....…… от …............................................., действащ в качеството си на ………….…......................…..

(посочете длъжността)

на .….…......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

Всички в качеството на лица, включени в обединение „……………………………………...………………..”, и във връзка с участието на посоченото обединение в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на почистващи и хигиенни материали, за нуждите на Oкръжна прокуратура – Ловеч, Районна прокуратура - Ловеч, Районна прокуратура – Троян, Районна прокуратура – Тетевен, Районна прокуратура – Луковит, по спецификация”Д Е К Л А Р И Р А М Е, ЧЕ:

1. Участвам/представляваното от мен дружество/лице участва като лице, в обединение «.................................................................................», подало оферта за участие в обществена поръчка с предмет: : ”Доставка на почистващи и хигиенни материали, за нуждите на Oкръжна прокуратура – Ловеч, Районна прокуратура - Ловеч, Районна прокуратура – Троян, Районна прокуратура – Тетевен, Районна прокуратура – Луковит, по спецификация”

2. Обединение «.......................................................................................» се представлява от: ………………...………………………......……………….

3. Не участвам/представляваното от мен дружество не участва в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като подизпълнител.

4. Не участвам/представляваното от мен дружество/лице не участва, в друго обединение, освен в посоченото в т. 1 от настоящата декларация.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.

ДеклараторИ: 1. ............................................

2. ............................................

3. ............................................

(трите имена, подпис)

Приложение № 2.1

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по

чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Долуподписаният/ата …………………………..………………………..,

адрес: ………...……………………………………………………....……..........

..………...………………..……………………………….....................…….…...

лична карта № …………................., издaдена от ……….…………..., на …………………., ЕГН ………..........…………., в качеството ми на ...................................... на .....................................................................................

(посочете длъжността) (посочете наименованието на участника)

декларирам, че през последните три години ................................................................................................................................

(посочете наименованието на участника)

е:


с общ оборот: …........… /……….....................................................………/ лв.;

(сума с думи)

с оборот от услуги, които са предмет на поръчката: ………… /……............................................................................................................…./лв.(сума с думи)

Дата: ………… 2013 г. ДЕКЛАРАТОР: ................................

Приложение № 2.2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по

чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният/ата …………………………...…...…………………..,

адрес: ……………...………………………………………………....……..........

..……………….......……..……………………………….....................…….…...

лична карта № …………................., издaдена от ……….…………..., на …………………., ЕГН ………..........…………., в качеството ми на ..................................... на ......................................................................................

(посочете длъжността) (посочете наименованието на участника)

декларирам, че през последните три години ................................................................................................................................

(посочете наименованието на участника)

е извършил следните дейности :
№ по ред

Дата на сключване и срок на действие на договора

Стойност

на

договора

Контрагент (наименование, адрес и телефон)

1.


2.


….

Дата: ………… 2013 г. ДЕКЛАРАТОР: ................................Приложение № 3

Приложение № 3.1


ДО

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

ГР. ЛОВЕЧ

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ За участие в процедура

(ОБРАЗЕЦ)

Известени сме, че нашият КЛИЕНТ, .................................…..................

................................................................................................................................

(наименование и адрес на участника)

наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № ............................................./...................................г. процедура за

(посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата)

възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на почистващи и хигиенни материали, за нуждите на Oкръжна прокуратура – Ловеч, Районна прокуратура - Ловеч, Районна прокуратура – Троян, Районна прокуратура – Тетевен, Районна прокуратура – Луковит, по спецификация”. Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на ….......…….....……......................................……………………………………..

(посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата)

Като се има предвид горепосоченото, ние ................................. ...............................................................................................................................,

(наименование и адрес на банката)

с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от ...............................................................................................................................,

(посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията)

в срок до 3 /три/ работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:


  • оттеглил е офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите;

  • определен е за изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас от обслужващата Ви банка, по електоронен път при спазване на разпоредбите в Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез препоръчана поща. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашата писмена молба за плащане на посочения по-горе адрес.
Тази гаранция влиза в сила от ................... часа на ............................. г.

(посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите)

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ............................. часа на ..... ....................... г., до която дата какъвто и да е

(посочва се дата и час съобразени с валидността на офертата на Участника)

иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага, след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Дата: ……………2013 г. Подпис и печат: ……………….

гр. ........................... (на банката)

Приложение № 3.2

ДО

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРАГР. ЛОВЕЧ

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ За ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

(ОБРАЗЕЦ)


Известени сме, че нашият КЛИЕНТ, ………………………………….. ………………..........................................................................................…..........

/наименование и адрес на участника/
наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № ................/......................................г.

/посочва се № и дата на Решението за класиране/

е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет ”Доставка на почистващи и хигиенни материали, за нуждите на Oкръжна прокуратура – Ловеч, Районна прокуратура - Ловеч, Районна прокуратура – Троян, Районна прокуратура – Тетевен, Районна прокуратура – Луковит, по спецификация”, с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата, разпоредбите на Закона на обществените поръчки при подписването на Договора за възлагането на обществена поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи на Вас, в качеството Ви на ВЪЗЛОЖИТЕЛ на горепосочената поръчка, банкова гаранция за изпълнение, открита във Ваша полза, за сумата в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС, възлизащ на …………………………………………….., за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние (банка) ............................... ………………………...………………...........................................................…..

(наименование и адрес на банката)

с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочената от Вас банкова сметка, всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават сумата от: …………………. (……………………...…………………………………...................................…)

(посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията)

в срок до 3 /три/ работни дни след получаването на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас от обслужващата Ви банка, по електоронен път при спазване на разпоредбите в Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез препоръчана поща. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашата писмена молба за плащане на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Настоящата банкова гаранция влиза в сила от ..................................... г. и е валидна до ....................................................г.

(30 дни след прекратяване на договора)

и изтича изцяло и автоматично в случай, че до ........ часа на ...................... г. искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ................................................................................................................................

(наименование на банката)

След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага, след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.


Дата:……………2013 г. Подпис и печат: .........................

гр. ...................... (на банката)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ната/ ………………………………………………. с лична карта № ………………………, издадена на ………………….. от ………………………………………………….. с ЕГН:…………………….., в качеството ми на ………...............................................................………………(посочете длъжността)

на ………….......................................................................…………....………….(посочете фирмата на участника/подизпълнителя)

участник/подизпълнител (излишното се зачертава) в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на почистващи и хигиенни материали, за нуждите на Oкръжна прокуратура – Ловеч, Районна прокуратура - Ловеч, Районна прокуратура – Троян, Районна прокуратура – Тетевен, Районна прокуратура – Луковит, по спецификация”,
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден(а) с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава.

3. Не съм осъден(а) с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

4. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.


………….. 2013 г. Декларатор: …………………подпис
* Декларацията се подписва задължително:

1. при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 6 - и от прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Приложение № 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1,т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата/ ………………………………………………. с лична карта № ………………………, издадена на ………………….. от ………………………………………………….. с ЕГН:…………………….., в качеството ми на ………...............................................................………………(посочете длъжността)

на ………….......................................................................…………....………….(посочете фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на почистващи и хигиенни материали, за нуждите на Oкръжна прокуратура – Ловеч, Районна прокуратура - Ловеч, Районна прокуратура – Троян, Районна прокуратура – Тетевен, Районна прокуратура – Луковит, по спецификация”,


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Представляваният от мен участник/подизпълнител ………………………………………………………………...…………………..(посочете фирмата на участника/подизпълнителя)

1. Не е обявен в несъстоятелност;

2. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове.

3. Не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове (в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице), включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

4. Не виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

5. Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията* или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

6. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 /пет/ години.

7. Не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.


………… 2013 г. Декларатор: ………………..

(подпис)
*При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията по т.8 се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация
Забележка: За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
Приложение № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участие на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата/ ………………………………………………. с лична карта № ………………………, издадена на ………………….. от ………………………………………………….. с ЕГН:…………………….., в качеството ми на ………...............................................................………………(посочете длъжността)

на ………….......................................................................…………....………….(посочете фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на почистващи и хигиенни материали, за нуждите на Oкръжна прокуратура – Ловеч, Районна прокуратура - Ловеч, Районна прокуратура – Троян, Районна прокуратура – Тетевен, Районна прокуратура – Луковит, по спецификация”,


Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът .................................................................................................,(посочете фирмата на участника)

когото представлявам:1. При изпълнението на посочената по-горе обществена поръчка ще ползва подизпълнители;

2.Подизпълнител/и ще бъде/бъдат: ……………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………,(изписват се данните на подизпълнителите-наименование, адрес, седалище, ЕИК)

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;3. Конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълненена от подизпълнител ………………………………… е следната: …………………………………………………………………………

4. Процентът от общата стойност от обществената поръчка, която ще бъде изпъленена от подизъплинтел: ……………………………….. е …………………………………………………………………………………….

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

......................... 2013г. Декларатор: …………………….

(дата на подписване) ( подпис)

Приложение № 7


Каталог: media -> public procurements
public procurements -> Прокуратура на република българия
public procurements -> Номер Клиентски номер
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> Одобрявам: валери първанов заместник на главния прокурор при ВКП д о к у м е н т а ц и я
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> Приложение към публична покана по реда на глава осем „А“ от закона за обществените поръчки с предмет


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница