„Доставка на прецизна сканираща система – планарна xy маса с контролер“Дата26.10.2018
Размер160 Kb.
#100844

 


Българска Академия на Науките

Институт по физика на твърдото тяло


"Акад. Георги Наджаков"


Бул. „Цариградско шосе“ № 72,

1784 Софияhttp://www.issp.bas.bg

е-поща:  director@issp.bas.bgЦентрала: (02) 979/ вътр.

Директор: (02) 875 80 61

Канцелария: (02) 877 34 92

Счетоводство: (02) 875 50 59ОДОБРЯВАМ:

/………………………../

Акад. А. Г. Петров

ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТА

ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО-БАН
ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ИЗХ. №…………/…2014г.
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА

ПО ЧЛ. 14, ал. 4, т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ:

Доставка на прецизна сканираща система – планарна XY маса с контролер“ за Института по физика на твърдото тяло – БАН „Акад. Георги Наджаков“, в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, във връзка с изпълнение на Проект „Повишаване на капацитета на Института по физика на твърдото тяло – БАН, в областта на многофункционалните наноструктури“- INERA FP7-REGPOT-2012-2013-1“
Съгласно заповед № РД-09-168/2014г. на директора на Института по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ при Българска академия на науките и на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на Портала за обществените поръчки е публикувана Публична покана по реда на глава Осма „а“ от ЗОП за избор на изпълнител на услуги с предмет „Доставка на прецизна сканираща система – планарна XY маса с контролер“ за Института по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, във връзка с изпълнение на Проект „Повишаване на капацитета на Института по физика на твърдото тяло - БАН в областта на многофункционалните наноструктури“ INERA FP7-REGPOT-2012-2013-1“.

Наименование и адрес на Възложителя:Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ (ИФТТ) при Българска академия на науките (БАН), със седалище и адрес на управление: 

Република България, град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 72.ИФТТ отправя Публична покана до всички заинтересовани лица да подадат оферта за изпълнение при следните условия, описани в :

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ
за извършване на избор по реда на глава 8а от ЗОП

на доставчик за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
ДОСТАВКА НА ПРЕЦИЗНА СКАНИРАЩА СИСТЕМА – ПЛАНАРНА X Y МАСА С КОНРОЛЕР“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН
София, 2014г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ – БАН /ИФТТ/, България, гр. София, 1784, бул. „Цариградско шосе” № 72, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 7, т. 3 от Закона за обществените поръчки отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в провеждане на избор по реда на глава 8а от ЗОП на доставчик за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на прецизна сканираща система – планарна XY маса с контролер“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН.
Настоящото приложение към Публичната покана е изготвено с цел да ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие, съгласно Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в приложението.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Документацията не се закупува и не се предоставя на хартиен носител. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния официален интернет адрес на Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ)-БАН,(посочен и в обявлението за откриване на процедурата): www.issp.bas.bg, Рубрика „Профил на купувача”.

Възложителят публикува Публичната покана и настоящото приложение към нея на интернет адреса на Институт по физика на твърдото тяло – БАН - www.issp.bas.bg, под меню „Профил на купувача”.


Офертите на участниците ще се приемат в сградата на Института по физика на твърдото тяло – БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 72, от 9:00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16:00 часа, Централна административна сграда, ет. 2, стая 215, всеки работен ден в срока, посочен в Публичната покана, и при спазване на изискванията на възложителя, посочени в настоящото приложение.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

При подаване на оферта и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на Института по физика на твърдото тяло-БАН до деня, определен за отваряне на офертите.
За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към:
(Екатерина Иванова Йорданова) – тел.: (+359)2 979 (57 48) мобилен+359 886 947092,

Ел. Поща: eiordanova@issp.bas.bg
І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
. 1.1. Предмет на настоящата обществена поръчка (ОП) е: Доставка на прецизна сканираща система – планарна XY маса с контролер“ за Институт по физика на твърдото тяло – БАН, за краткост – системата.

1.2. Системата предоставя възможност за прецизно управление на позицията и преместването на обект, обработван с лазерно лъчение.


ІІ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 14, ал. 4, т. 2 и Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки.
ІII. СРОК И ЦЕНА:


 1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на поръчката е 3 (три) месеца от датата на сключване на договор.
 1. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 51 000 (петдесет и една хиляди) лева.

.

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА: икономически най-изгодна оферта.
V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.
А/ Условия за участие

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на условията и изискванията на Възложителя и да са подали оферта до изтичане на крайния срок, определен в Публичната покана за участие.

2. Всеки участник може да представи само една оферта.

Не се допуска представяне на варианти.

Всички документи, които са на чужд език, се представят и с превод на български език.

3. Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма.

4. Участниците в поръчката трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и тези на Възложителя в настоящото приложение.

5. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, при който е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 без буква „е“, 2, 3 и 4 и ал.5 от ЗОП и/или обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, а именно: е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с него лице. За удостоверяване на гореописаните обстоятелства участникът представя декларации по образец от настоящата документация.

6. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участниците в процедурата. С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 от закона с декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец.


Б/ Необходими документи

1. Оферта – по образец. Офертата, както и приложенията към нея се подават на български език. Офертата се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител и се подпечатва с печата на участника.

Оферта за изпълнение може да подаде всяко физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в Публичната покана и документацията за участие.

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка физическо или юридическо лице, за което e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.

Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


2. Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал), подписан от представляващия участника. Списъкът се поставя като първи начален документ в предложението на участника.


 1. Декларация за регистрация на участника по Закона за търговския регистър. Представя се по Образец .

В случай, че участник е чуждестранно лице, се представя еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Документът се представя и в официален превод.
4. Документ за учредяване на обединение (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, участниците в него представят споразумение или учредителен акт за създаване на обединението.

Ако в споразумението не е определен представляващия обединението, се представя и документ, подписан от всички участници в обединението, в който се определя лицето, което представлява участника в процедурата.

Документите съгласно тази точка се представят и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, които не са юридически лица.

Споразумението за обединението следва да бъде със срок, не по–малък от този за изпълнение на поръчката.


5. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Когато нотариално завeреното пълномощно е изрично за участие в настоящата процедура се представя в оригинал, когато е общо за участие в различни процедури се представя в заверено от участника копие. Нотариално заверено пълномощно се представя и в случаите, когато участникът е обединение и в представеното споразумение за неговото учредяване няма определено лице, което да представлява обединението.
6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОПпо Образец (оригинал). Декларацията се представя от участника , ако е физическо лице и от лицата по смисъла на чл. 47, ал. 4 от ЗОП в случаите, в които участникът е юридическо лице.

Когато участникът е обединение, декларацията се представя от представляващите всеки един член на обединението. Когато декларацията е на чужд език се представя и в превод.7. Списък на договорите, изпълнени през последните 3 календарни години, -2012г., 2013г. и 2014г. по Образец и документи, доказващи изпълнението им , като съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП, доказателство за извършената доставка се представя под формата на:

а/ удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или

б/ чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнената доставка.

Участникът трябва да извършил минимум две доставки на система със същия или подобен предмет за посочения срок, описани в този списък, за които да представи документи, доказващи изпълнението, издадени от получателя на доставката.За доставка/и с предмет еднакъв или сходен на предмета на поръчката, възложителят ще приема доставка/и на такава или подобни апаратури, които са с научноизследователско предназначение.

8. Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на поръчката – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката.
9. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП- по Образец;
10. Декларация по обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- по Образец;
8. Техническо предложение – по Образец (Приложение№1), с приложени каталози и описание на системата на английски език на такава или подобна система.

5. Ценова оферта – по образец (Приложение № 2).
Срок на валидност на офертата не може да бъде по-малък от 40 дни.
VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
А/ Общи изисквания.

1. Писмените предложения, изготвени в отговор на Публичната покана на Възложителя и доставени в деловодството на Института по физика на твърдото тяло – БАН, на адреса, посочен в поканата с обозначаване на предмета на процедурата, за която участникът кандидатства. Представят се в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът е само един и е общ за всички документи.

2. Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес, наименованието на предмета на поръчката, за която се подава офертата.

3. Всички документи, посочени в т. Б/ Необходими документи, се поставят в общия плик. В общия плик се поставят и каталози (могат да бъдат и на английски език) към техническото предложение.

4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ;

5. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците предложения, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

6. Участник в поръчката може да бъде отстранен от участие във всеки етап на избора, включително и след разглеждане на ценовите предложения, ако се установи несъответствие с предварително обявените условия и изискванията на Възложителя.

7. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.

Б/ Представяне и съдържание на Техническото предложение.

1. Участникът следва да изготви Техническото си предложение за изпълнение на поръчката, по образец (Приложение № 1) от настоящото приложение към Публичната покана.

2. Техническото предложение трябва да отговаря на предмета на поръчката и изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, описана в Приложение №1. Представя се едно техническо предложение. Техническото предложение се поставя в общия плик.

3. Техническото предложение трябва да съдържа подробно описание на характеристиките/параметрите на системата, като трябва да се включат всички показатели и изисквания на Техническата спецификация на Възложителя и да бъдат съобразени с тях.

В/ Представяне и съдържание на Ценовата оферта.

1. Ценовата оферта се представя по Образец, неразделна част от приложенията към Публичната покана.

2. Ценовата оферта трябва да отговаря на предмета на поръчката и изискванията на Възложителя, посочени в настоящото приложение. Ценовата оферта се поставя в общия плик.

3. Ценовата оферта трябва да съдържа предложена цена като обща стойност в лева без включен ДДС и в Евро. Общата стойност включва извършване на всички дейности по доставка на системата и придружаващите я документи да място на доставка, в съответствие с изискванията и предложението, неразделна част от договора, в съответствие с изискванията на Възложителя.

4. Предложената цена включва всички разходи на доставчика за изпълнение на поръчката при доставка на адреса на Възложителя – България, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 72.

5. Цената трябва да е посочена в български лева и в Евро, с точност до втория знак след десетичната запетая и без включен ДДС, изписана цифром и словом. При различие на цифровия и словесния израз, предимство ще има словесния израз на цената в лева.

6. Предлаганата цена за изпълнение на поръчката не трябва да надвишава финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката. Финансовият ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката е 51 000.00 (петдесет и една хиляди) лв.

7. В случай, че е предложена оферта с обща стойност по-висока от финансовия ресурс на Възложителя, участникът ще бъде отстранен от поръчката.Офертата следва да е валидна не по-малко от 40 ( четиридесет) дни, считано от подаване на предложенията.

8. Начинът на плащане е описан в проекта на договор.

VII. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Техническите характеристики са представени в Приложение № 1:

2. Технически предложения несъобразени с Техническата спецификация на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в поръчката.
VIII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на поръчката


 1. За изпълнение на поръчката е необходимо изпълнителят да представи следните документи:

  1. сертификат за качество ISO 9001:2008;

  2. Данни за лицето, което прави предложението.

  3. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три календарни години- 2012г.,2013г. и 2014 г., считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите на тези доставки, заедно с доказателства за извършената доставка.

  4. Осигуряване на инструкции на английски език за използване и работа със системата, ръководство за поддръжка и цялостна документация на системата.

  5. Да се предоставят декларации за съответствие на системата с одобрени стандарти (от производителя, ако участникът е само доставчик.).

 2. Срок и начин на изпълнение на поръчката.

Срокът за изпълнение на поръчката е максимум 3 (три) месеца от датата на сключване на договор.

Срок на гаранционно обслужване- минимум една година от доставяне на системата с приемателен протокол от Възложителя за въвеждане в експлоатация.

 1. Място на доставка – ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО –БАН, БЪЛГАРИЯ, гр. София, 1784, бул. ”Цариградско шосе” №72.

 2. Изпълнението на поръчката се извършва съгласно проекта на договор – Приложение № 3 към настоящото приложение, спазвайки Техническата спецификация на възложителя и съобразно Техническото предложение и ценовата оферта на определения за изпълнител участник.


ІХ. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Критерият за оценка и класиране на офертите е икономически най-изгодна оферта.

Оценяват се офертите на всички участници, които са в пълно съответствие с техническите изискванията на Възложителя в Публичната покана и по методиката, която е неразделна част от тази покана.


Х. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ .
При провеждане на процедурата, комисията, назначена от възложителя ще прави преценка на съответствието на офертата с изискванията на Възложителя и тази условията на изискванията, описани в тази покана.

При отваряне на офертите, в деня и часа посочени в поканата, може да присъства участника в процедурата, негов законен или упълномощен представител. В случай, че при отварянето на офертата присъства упълномощен представител е необходимо да бъде представено нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника), както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Комисията ще извърши всички дейности по изпълнение на задълженията си по чл. 101г от ЗОП, Заповедта за назначаване и Вътрешните правила на Възложителя за провеждане на процедури по реда на ЗОП.
Неразделна част от настоящата покана са следните документи:

ОБРАЗЕЦ – Оферта;

ОБРАЗЕЦ – Декларация за регистрация по ЗТР;

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

ОБРАЗЕЦ - Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП;

ОБРАЗЕЦ – Декларация по обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

ОБРАЗЕЦ – Списък-декларация на изпълнените от участника сходни доставки;

ОБРАЗЕЦ – Техническо предложение;

ОБРАЗЕЦ – Ценово предложение;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 –Технически условия и изисквания /Спецификация

ПРИЛОЖЕНИЕ №2- Методика за оценка

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Проект на договор


ДИРЕКТОР НА ИФТТ-БАН
АКД. А. Г. ПЕТРОВ

Проект: „Повишаване на капацитета на Институт по физика на твърдото тяло - БАН в областта на многофункционалните наноструктури”

INERA 316309 FP7-REGPOT-2012-2013-1

Доставка на прецизна сканираща система – планарна XY маса с контролер “Каталог: adm -> download -> orderfile
adm -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
adm -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
adm -> От Закона за туризма уважаеми хотелиери
adm -> Програма за опазване на околната среда на община твърдица г р. Т в ъ р д и ц а с е п т е м в р и 2 0 1 2 г о д
adm -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
adm -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
adm -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
orderfile -> Образец №1 оферта за участие процедура по реда на глава осма-„А“ от зоп с предмет
orderfile -> Образец оферта за участие процедура по реда на глава осма-„А“ от зоп с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница