Доставка на захранващ модул за ехокардиограф Philips iE 33, произведен от „Philips Healthcare”, ремонт и въвеждане в експлоатация на ултразвуковия апарат, намиращ се в Клиника по кардиология на умбал "Царица Йоанна-исул" еад"Дата26.05.2017
Размер112.04 Kb.
#22107
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

на документацията за участие в процедура на възлагане на обществена поръчка

чрез публична покана с предмет:

Доставка на захранващ модул за ехокардиограф Philips iE 33, произведен от „Philips Healthcare”, ремонт и въвеждане в експлоатация на ултразвуковия апарат, намиращ се в Клиника по кардиология на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД"

І.   Указание за подготовка на офертата.

II. Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП

III. Декларация, че участникът е запознат с условията предмет на обществената поръчка и приема условията в проекта на договора и валидност на офертата

ІV. Ценово предложение

V. Проект на договор

Забележка: Цялата документация може да се намери на сайта на Възложителя, с изключение на достъпната на сайта на АОП „Публична покана”
указание за подготовка на офертаta

I. Предмет на обществената поръчка: „Доставка на захранващ модул за ехокардиограф Philips iE 33, произведен от „Philips Healthcare”, ремонт и въвеждане в експлоатация на ултразвуковия апарат, намиращ се в Клиника по кардиология на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД"

Прогнозна стойност на поръчката 10 000 лв.без ДДС, в това число демонтаж, монтаж, настройки и пускане в експлоатация на апарата.
 1. Правно основание за откриване на процедурата – чл.101а от ЗОП.

 2. Вид на процедурата – Възлагане на обществена поръчка чрез публична

покана.

 1. Място за изпълнение на поръчката -УМБАЛ”Царица Йоанна –ИСУЛ”ЕАД


II. Съдържание на офертата и необходими документи, които трябва да бъдат предоставени от оферента:
Всяка оферта трябва да съдържа:
1) Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

2) Декларация по чл. 47, ал. 1,т.1 и ал. 5 от ЗОП;

3) Декларация за гаранционния срок, срок на изпълнение и начин на плащане /свободен текст/

* Гаранционият срок на сменената част, считано от датата на въвеждане в експлоатация на апарата е срокът даден от производителя, но не по-малък от 6 /шест/ месеца.

4) Поименен списък на специалистите, отговорни за изпълнение на поръчката,

придружен от дипломи, сертификати и други, доказващи професионалната им компетентност.

5) Оторизационно писмо от производителя „Филипс” за извършване на сервизна поддръжка и доставка на резервни части на апаратурата - оригинал или нотариално заверено копие.

6) Ценово предложение;

7) Подписан и подпечатан проект на договор

8) Декларация, че участникът е запознат с условията предмет на обществената поръчка и приема условията в проекта на договора и валидност на офертата.
III. Критерий за възлагане: Най – ниска цена за доставка на резервните части, ремонт и пускане в експлоатация на апарата. Предлаганата цена трябва да включва монтажът и въвеждане в експлоатация на апарата и е с място на изпълнение УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, ул."Бяло море" № 8.
ІV.Начин на плащане – Плащането на цената ще се извърши в левове, по посочена банкова сметка от изпълнителя.
Офертата се предоставя в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва адреса на Възложителя и предмета на настоящата обществена поръчка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертите се подават всеки работен ден от 10:00 ч. – 12:00 ч. до 22.04.2014г. включително в отдел „Договори и договорни партньори”, в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, ул."Бяло море" № 8, тел: 02 9432 106.


ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по


чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният:……………………………………………………………………

с лична карта №…………………………………….., издадена на……………….......................от ………………………………………….., с постоянен адрес:………………………………………

…………………………………………………………………………………………………,

представляващ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….,

/наименование на юридическото лице, физическо лице – ЕТ/

в качеството ми на ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… /длъжност/ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

г. Декларатор: ­Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният:…………………………………………………………………

с лична карта №………………………………….., издадена на ...................................................от……………………………………., с ЕГН …………………………………….., в качеството ми на………………………………………………………………………………………,

/длъжност/

на………………………………………………………………………………………,/посочете фирмата на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби към Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. Участникът, когото представлявам, не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 
г. Декларатор: ­……………
ДЕКЛАРАЦИЯ


Подписаният……………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

ЕГН:………………………………л.к…............……………,издадена на …………

от……………………гр……… в качеството ми на…………………………на ……………………………………………..адрес………...………………………………………………………………………………………………………………………...…………..………………………………………………………………………………
/фирма/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


/адрес за кореспонденция/

Относно обществена поръчка с предмет:

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознати сме с всички условия и предмета на настоящата поръчка.


2.Запознат съм и приемам условията в проекта на договора.
3.Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
4.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

5.Валидността на офертата е 60 дни след крайния срок за подаване на офертите.


Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:……………………

/подпис и печат/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


от ………..……………………………………………………………………………………..

/ наименование на участника /

представлявано от ……………………………………………………………………………../ трите имена и ЕГН /

в качеството на .......................................................на .................................................................

Наименование на резервната част

Производител

К-во

Единична цена без ДДС /лева/

Обща стойност

с ДДС

/лева/

1.

Захранващ модул за ехокардиограф Philips iE 33

Philips Healthcare

1Дата:______________2014г. Подпис и печат: ……………………

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

1. Фирма/име на Участника………………………………………....


2. Юридическа форма ………………….……………………………………..
3. Фирмата се представлява от ……………………………………………….
4. Седалище и адрес на управление:
4.1. Град …………………………….., п.к........................................


  1. Улица……………………………………………….№ ………..
  1. Телефон……………………; факс………………………………
 1. ЕИК или документ за регистрация………………………….............................
 1. БУЛСТАТ …………………………………………………….
 1. Данъчен № ……………………………………………………
 1. Банкова сметка № ……………………………………………
 1. Банков код № ………………………………………………...
 1. Обслужваща банка…………………………………………...

Дата……………………... …………………………………..

(подпис; печат)
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, …………….г., в гр. София между:

УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ"ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1527, район "Оборище", ул."Бяло море" № 8, тел. 9432215, факс 1932180, ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм - Изпълнителен директор, наричат за краткост "Възложител", от една страна, и

…………………………………………………..….., със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к.…..…., адрес…………………………………………………………………......., ЕИК…………...….., представлявано от…………...…………………………......, наричано накратко „Изпълнител" от друга страна,въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VШ „а" от Закона за обществените поръчки и Протокол от ……………2014 г. за работата на длъжностните лица по процедурата, се сключи настоящия договор за следното: 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави един брой захранващ модул за ехокардиограф Philips iE 33, произведен от “Philips Healthcare”, ремонтира и въведе в експлоатация ултразвуковия апарат, намиращ се в Клиника по кардиология на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД./2/ Качеството на доставената част, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя.

 1. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2./1/ При осъществяване предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на ………….лв. без ДДС или ……….лв. с ДДС.

/2/ Цената по предходната алинея се дължи след доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарата, удостоверено с подписване на двустранен протокол.

/3/ Заплащането на цената по ал.1 се осъществява в срок до ……….. дни след въвеждане в експлоатация на ехокардиографския апарат и след представяне на фактура-оригинал, по сметка предоставена от ИЗПЪКЛНИТЕЛЯ:IBAN ………………….., BIC код ……………………………

/4/ Цената по ал.1 е с включен монтаж и въвеждане в експлоатация на апарата.IІІ. СРОК НА ДОСТАВКАТА
Чл.3.Срокът за доставка на частта по чл.1, монтажът и въвеждането на апарата в експлоатация е ........... дни, считано от датата на подписване на договора.
ІV. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
Чл.4./1/ Мястото на изпълнение е Клиника по кардиология в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, ул."Бяло море" № 8.

/2/ Рискът от случайното погиване или повреждане на частта преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на протокола за въвеждане в експлоатация на апарата.V. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл.5./1/ Гаранционният срок на сменената част, описана в чл.1 от договора, считано от датата на въвеждане в експлоатация на апарата, е ............

/2/ Рекламации за явни недостатъци могат да бъдат предявени в момента на приемането на апарата в екплоатация, за което се подписва двустранен протокол.VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждението по чл.2, ал.1, при условията на ал.2, 3 и 4.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да достави частта, да извърши ремонта и въведе в експлоатация апарата в срока по чл.3;

- при рекламация на частта за недостатъци, да замени същата с нова в срок до 5 /пет/ дни.

- да предостави данъчна фактура – оригинал;

- да предаде въведеният в експлоатация апарат с протокол, подписан от двете страни чрез техните упълномощени представители.VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- при рекламация на частта, да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ нейната замяна.

- при установяване на недостатъци да задържи частта и да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5/пет/ дни;

- при установяване на недостатъци да откаже да приеме частта.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената цена по чл.2, ал.1, при условията на ал.2, 3 и 4.

VІІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.8./1/Ако при рекламация, частта не бъде заменена в петдневен срок от констатирането й, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 % от стойността на договора.

/2/. При забавено или неточно изпълнение на задълженията си по настоящия договор виновната страна дължи неустойка на ответната в размер на 0,5% на ден, но не повече от 10% от стойността на договора.IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.9./1/ Договорът се прекратява с изтичане на гаранционния срок по чл.5, ал.1

/2/ Договорът може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неспазване на договорените условия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за повече от 10 дни.X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.10. При форсмажорни обстоятелства, затрудняващи доставка, съгласно договорените условия, се представя сертификат за форсмажорни обстоятелства, издаден от компетентните органи.

Чл.11. За всеки спор относно съществуването и действието на този договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени с този договор, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.Този договор се състави и подписа в два оригинала заедно със приложенията към него, по един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница