Доставки раздел І: възложителДата26.10.2018
Размер78 Kb.
#100917
01481-2012-0001

  • I. 

  • II. 

  • IV.

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1)Наименование, адреси и лица за контакт

Институт по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски" при Българската академия на науките (ИЕЕС), ул. „Акад. Георги Бончев“, Научен комплекс 1 на БАН, бл. 10, ет. 2, стая № 217 (за получаване на документация и за подаване на оферти)., За: Георги Шейтанов - асистент, Република България 1113, София, Тел.:  02 8731552, E-mail: gsheytanov@abv.bg, Факс: 02 8731552

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bas.bg/cleps/.Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Институт по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски" при Българската академия на науките (ИЕЕС), ул. „Акад. Георги Бончев“, Научен комплекс 1 на БАН, бл. 10, ет. 2, стая № 217., За: г-жа Катя Велева - пом. директор на ИЕЕС, Република България 1113, София, Тел.:  02 9792752, Факс: 02 8731552

Място/места за контакт: На вниманието на Директора на ИЕЕС

Интернет адрес: http://www.bas.bg/cleps/.

I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организацияОсновна дейност на възложителя

Друг: наука, научно-изследователска дейностВъзложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1)Описание

II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка и гаранционно поддържане на специализирана научна апаратура - 2 броя Тестери 300A/20V - за изпитвания на живот при циклиране на оловни клетки със силни токове, заедно с необходимия софтуер и обучение за работа със софтуера.

II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка  
Място на изпълнение: България, гр. София.
Код NUTS: BG411

ІІ.1.3)Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя Тестери 300A/20V заедно с необходимия софтуер и осигуряване на обучение за работа със софтуера. Тестерите с такива технически характеристики са необходими при извършване на научно-изследователска работа за разработване на нови оловни батерии, които се използват в хибридни електромобили, както и за усъвършенстване на технологиите за производство на оловни батерии. Тестерите, предмет на поръчката ще се използуват за изпитвания на живот, циклиране със силни токове и определяне на характеристики на оловни батерии по различни световни стандарти и изследователски научни програми. Тъй като изпитванията на такъв вид батерии са продължителни и непрекъснати, натоварването на тестерите ще бъде по 24 часа на ден, 7 дни в седмицата.

ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38970000

Описание:

Изследователски, изпитвателен и научнотехнически симулатор 

ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8)Обособени позицииНЕ

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

НЕ
II.2)Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1)Общо количество или обем

2 броя Тестери 300A/20V заедно с необходимия софтуер.

ІІ.2.2)Опции

НЕ

ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаПродължителност в дни

150
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Не се изисква гаранция за участие в процедурата, нито гаранция за изпълнение на договора.

ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Начин на плащане: а) авансово плащане в размер на 50% от стойността на договора, в срок до 10 работни дни след представяне от Изпълнителя на фактура за дължимата сума; б) Окончателно плащане в размер на разликата между общата стойност на договора и стойността на преведения аванс съгласно буква а) в срок до 10 работни дни след представяне от Изпълнителя на фактура за дължимата сума и подписан протокол за въвеждане в експлоатация на 2 броя Тестери 300A/20V съгласно условията на проекта на договор. Повече подробности относно плащанията по договора са посочени в проекта на догоовор, приложен в документацията за участие.

ІІІ.1.3)Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като участникът представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за регистрация като юридическо лице. В удостоверението се посочват всички данни за новосъздаденото юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4)Други особени условия

Срокът за изпълнение на поръчката, посочен в т. II.3) е в работни дни.

ІІІ.2)Условия за участиеІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, а именно: 1.1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 1.2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 1.2а. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 1.3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 1.4. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 1.5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 1.6. за когото се установи от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП. 2. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 3. Изискуеми документи (извън посочените в настоящото обявление - т. III.1.3, III.2.2, III.2.3 и други): 3.1. За юридическите лица и еднолични търговци: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; удостоверение за актуално състояние на участника – ако е приложимо (оригинал или копие); 3.2. За физическите лица: копие от документа за самоличност; Останалите изисквания към представянето на тези документи са посочени в документацията за участие. 3.3. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. 3.4. Декларация(-и) за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. Останалите изисквания към участниците и другите необходими документи за представяне са посочени в документацията за участие.

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. За юридическите лица: Копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три години (2009, 2010 и 2011 г.), за една или за две от предходните три години (2009, 2010, 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен. 2. За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за всяка от предходните три години (2009, 2010 и 2011 г.).
Минимални изисквания: Участникът трябва да има общо приходи (ако е физическо лице общ доход) за последните три години (2009 – 2011 г.) в размер на минимум 80 000 (осемдесет хиляди) лева без ДДС – общо за трите години.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за доставки и услуги, включващи доставка на оборудване за изпитване на батерии, изпълнени от участника през последните три години (2009 – 2011 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Списъкът трябва да бъде изготвен по образеца съгласно т. 8.1 от Указания към участниците от документацията за участие. Забележка: освен изпълнени договори, участникът може да посочи и изпълнени доставки, при които не е сключван писмен договор, а са изпълнени по фактура и приемо-предавателен протокол. ВАЖНО: За най-малко два от договорите или доставките включващи доставка на оборудване за изпитване на батерии, участникът трябва да представи препоръки за добро изпълнение от клиентите/възложителите по договорите или доставките. 2. Декларация от участника, потвърждаваща че участникът разполага със сервизна база, в която може да ремонтира повредени тестери, с посочени адрес на базата (държава, град/село, улица, №) и данни за контакт – телефон и по възможност факс и електронна поща.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил най-малко два договора или две доставки през последните три години (2009 – 2011 г.) включващи доставка на оборудване за изпитване на батерии. Под „изпълнени договори” и „изпълнени доставки” се разбира договори / доставки, чиито срок за изпълнение е приключил към 31.12.2011 г. и оборудването е доставено и прието от възложителя / получателя по договора или доставката. Гаранционният срок по договора / доставката не се включва в срока за изпълнение. 2. Участникът трябва да разполага със сервизна база, в която да може да ремонтира повредени тестери.

ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услугиРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1)Вид процедура

ІV.1.1)Вид процедура

Открита
ІV.2)Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3)Административна информация

ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)Срок за получаване на документация за участие

07.08.2012 г.  Час: 17:00Платими документи

НЕ

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие14.08.2012 г.  Час: 16:00

IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7)Срок на валидност на офертитеПродължителност в дни

150


IV.3.8)Условия при отваряне на офертите

Дата: 16.08.2012 г.  Час: 10:00Място

Институт по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски" при Българската академия на науките, България, гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 10, ет. 4, стая № 401Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕСНЕ

VI.3)Допълнителна информация

Документацията за участие не се закупува, а се получава безвъзмездно. Документацията за участие може да се получава на хартиен носител до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите (виж точната дата посочена по-горе) от представител на Възложителя на следния адрес: Институт по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски" при Българската академия на науките, Република България, гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, Научен комплекс 1 на БАН, бл. 10, ет. 2, ст. 217, г-жа Катя Велева - пом. директор на ИЕЕС, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, тел. 02 / 979 2752. При получаване на документацията лицата посочват име на лицето и адрес за кореспонденция, включително телефон, факс, електронна поща с оглед изпращане на разяснения по документацията. Документацията за участие също така ще бъде на разположение в електронен вариант на Интернет страницата на Възложителя http://www.bas.bg/cleps/ – рубрика Public Procurement/Обществени Поръчки (in Bulgarian). На посочения Интернет адрес ще бъдат публикувани необходимите файлове за попълване – образци - като документи с разширение doc. Възложителят не носи отговорност ако потенциален участник в процедурата не е получил разяснения по документацията за участие, в случай че потенциалният участник не е посочил адрес или данни за кореспонденция при получаване на документацията. Разясненията по документацията за участие ще бъдат публикувани и на посочения Интернет адрес на Възложителя. Документи, които са издадени на чужд език, трябва да бъдат представени в офертата на участника и в превод на български език, като за някои от документите се изисква официален превод. Моля вижте документацията за участие - част "Указания към участниците" за повече подробности.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.:  02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2)Подаване на жалби

Подаване на жалби: съгласно чл. 120 и следващите от Глава единадесета "Обжалване" от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Сроковете за подаване на жалби са посочени по-долу. 1. На обжалване по реда на Глава единадесета от Закона за обществените поръчки подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществената поръчка; 2. На обжалване по реда на Глава единадесета от ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по т. 1; 3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 3.1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 3.2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3.3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки. 4. Срокът за обжалване на решението по т. 3.1 тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 4.1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 4.2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 4.3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. 5. Жалбата по т. 2 се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.:  02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление

03.07.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Каталог: public html
public html -> Марин Цветков
public html -> Annual of the University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski"
public html -> The mineralogical education in bulgaria as exposed in textbooks from the XIX and first half of the XX century
public html -> Годишник на
public html -> Годишник на
public html -> Том 44-45, свитък III, Механизация, електрификация и автоматизация на мините, София, 2002, стр. 71-72
public html -> СВ. Иван рилски” – софия том 48 Свитък I: Геология и геофизика
public html -> СВ. Иван рилски” – софия том 49 Свитък I: Геология и геофизика
public html -> Технология на обработка на гранитни материали за единични дебелостенни изделия
public html -> Юлиян Димитров


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница