Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските библиотеки н с. Ваня ГрашкинаДата10.04.2018
Размер108.94 Kb.
#65699
Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските библиотеки
н.с. Ваня Грашкина

Изпълнителен директор на НАЦИД

Председател на СБИР

grashkina@nacid-bg.net
Таня Тодорова

нач. отдел “Координация и връзки с обществеността”

на УБ “Св. Климент Охридски”

Член на Управителния съвет на СБИР

public@libsu.uni-sofia.bg
Цветанка Панова

Информационен мениджър

Британски съвет

tzvetanka.panova@britishcouncil.bg
Access to Electronic Information for People with Disabilities
in the Bulgarian Libraries

Vanya Grashkina

President of the Union of Librarians and Information Services Officers (ULISO)

Executive Director of National Center for Information and Documentation (NACID)

grashkina@nacid-bg.net
Tania Todorova

Head of Public Relations Department of University Library “St. Kliment Ohridski”

Member of the Executive Board of ULISO

public@libsu.uni-sofia.bg
Tzvetanka Panova

Information Manager

British Council, Bulgaria

tzvetanka.panova@britishcouncil.bg
РЕЗЮМЕ

Докладът представя проекта “Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските библиотеки” (март 2005 – март 2006) на Съюза на библиотечните и информационни работници, осъществяван с финансовата подкрепа на Британски съвет и с участието на 31 библиотеки (публични и читалищни - 22, университетски - 6, научни - 3) от 24 града в България. Мисията на проекта е създаване на модел за информационно обслужване на хора с увреждания в българските библиотеки, базиран на електронната информация и съвременните информационни технологии и съобразен с традициите, съвременното състояние на българските библиотеки и на водещия британски опит. Сред основните постижения е създаденият WEB сайт: http://www.libsu.uni-sofia.bg/project_access/, който обединява собствени електронни ресурси и бази данни на български библиотеки и ги предоставя за ползване до всички читатели, а чрез подходящ формат и до незрящите потребители.Ключови думи: библиотеки, хора с увреждания, специализиран софтуер, електронна информация, информационни технологии.
ABSTRACT

The report presents the project “Access to Electronic Information for People with Disabilities in the Bulgarian Libraries” (March 2005 – March 2006) of the Union of the library and information services officers, implemented with the financial support of the British Council Bulgaria. 31 libraries participated in the project (public – 22, university – 6, science libraries - 3) from 24 towns around Bulgaria. The mission of the project has been to set up a model for providing information services in Bulgarian libraries to people with disabilities based on electronic information, contemporary information technologies and taking into account the traditions, the current state of Bulgarian libraries and the leading UK expertise. The major achievement has been the launch of the Web-site: http://www.libsu.uni-sofia.bg/project_access/, which has compiled own electronic resources and databases of Bulgarian libraries.Keywords: libraries, People with Disabilities, specialized software, electronic information, information technologies.
ВЪВЕДЕНИЕ
Всеобщият и равноправен достъп до информацията е основно право на гражданите в демократичното общество. В процеса на евроинтеграцията на България се обръща специално внимание на проблемите на хората в неблагоприятно положение. В приетата “Национална стратегия за равни възможности за хората с увреждания” (2004) се акцентира основно върху решаването на техните социални, здравни и образователни проблеми. Постигането на равнопоставеност по отношение на достъпа до информация е важна предпоставка и неразделна част от създаването на равни възможности за хората с увреждания във всички сфери на тяхната дейност и реализация.

В България функционира добре развита мрежа от библиотеки. Въпреки сериозните трудности, които преодоляват в годините на прехода към пазарна икономика и закриването на 1/3 от тях през последните 15 години, в момента в страната работят около 6800 библиотеки, от които 3300 публични, 2599 училищни, 46 университетски. Незначителен е броят на специалните библиотеки, предназначени да обслужват хора с различни увреждания. Във всяко селище на страната обаче има публична или училищна библиотека, което е важна предпоставка за превръщането им в място за достъп до информация за всички граждани, включително и за хората с увреждания.

По последни данни на Националния статистически институт в страната има 265 353 души с увреждания. Около 80% от тях са в активна трудова възраст (до 59 г.). Болшинството от тях - 65% живеят в градовете. Най-многобройна е групата с основно образование – 39%; със средно образование – 32% и с висше образование – 8%. Без образование са 7%. Децата, принадлежащи към тази категория са 18 685, от които около 70% са обхванати в системата на образованието.

С масовото навлизане на Интернет и съвременните информационни технологии, особено актуален е въпросът за достъпа на хората с увреждания до електронните информационни ресурси и глобалната мрежа. Анализът на предлаганите доскоро от българските библиотеки услуги и възможности за хората с увреждания показа, че те са длъжници на тази категория потребители. Въпреки, че по проблемите на библиотечно-информационното обслужване на хората с увреждания има редица научноизследователски разработки, те не промениха съществено практиката. Няколко български библиотеки (публични и университетски) вече имат известен опит в библиотечно - информационното обслужване на хора с увреждания. Реализирани са проекти на отделни библиотеки, чиято основна цел е развитието на специализирани библиотечни услуги. Тези проекти са насочени основно към оборудване на специализирани читателски места, набавяне на специални видове издания и разширяване на диапазона на библиотечните услуги. Достъпът до електронни информационни ресурси, развитието на информационни услуги, базирани на Интернет ресурси, специално за хората с увреждания - все още не са били обект на библиотечни проекти.

Основните причини за това са свързани с липсата на целево финансиране за адаптиране на сградите, за специално оборудване и софтуер, за набавяне на подходящите видове издания, както и със сравнително бавното навлизане на съвременните информационни технологии в библиотеките. Успешните практики в отделни библиотеки обаче и формираните вече нагласи и убеждения в професионалната общност провокираха идеята за иницииране на проект, който да стимулира превръщането на библиотеките в място за достъп на хората с увреждания до електронна информация, както и да популяризира библиотечните електронни ресурси и да ги направи достъпни за хората в неблагоприятно положение.

Професионалната организация на българските библиотекари има ясната позиция, че проблемът за осигуряване на достъп до информация за хората с увреждания е проблем не само на специалните библиотеки, но и приоритетна задача на публичните, университетските, академичните и училищните библиотеки.


Проект “Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските библиотеки” – основни дейности и резултати
Проектът “Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските библиотеки”, инициатива на Съюза на библиотечните и информационни работници – най-голямата професионална организация на библиотекарите в страната, получи подкрепата на Британския съвет, България и се реализира за период от една година (март 2005 – март 2006 г.). Мисията на проекта е създаване на модел за информационно обслужване на хората с увреждания в библиотеките, базиран на електронната информация и Интернет и съобразен с традициите, съвременното състояние на българските библиотеки и водещия британски опит. Сред конкретните цели на проекта са:

 • Увеличаване на разбирането и подкрепата на изпълнителната власт и обществото като цяло за ролята и мястото на библиотеките като най-демократични институции, осигуряващи свободен достъп до електронна информация за хората с увреждания.

 • Стимулиране на партньорството между библиотеките в страната (специални, публични, училищни, университетски и др.), както и между библиотеките и други правителствени и неправителствени организации в осигуряването на достъп до електронна информация за лицата с увреждания.

 • Осигуряване на възможност за обучение на хората с увреждания в библиотеките за използване на Интернет и електронните ресурси.

 • Популяризиране на възможностите на библиотеките за предоставяне на модерни информационни услуги за хората с увреждания и адаптиране на електронните библиотечни ресурси.

В проекта участват 31 библиотеки, сред които Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, 23 публични библиотеки, 6 университетски и Централната научно-техническа библиотека. Техният избор бе направен след обобщаване на резултатите от широко разпространена анкета в страната, чрез която бе получена конкретна информация за готовността за обслужване на хора с увреждания: наличието на условия за достъп до сградите на библиотеките, за нивото на развитие на информационните технологии и на електронните информационни ресурси за всяка библиотека, както и за нагласите на библиотечните специалисти да работят в тази насока.

Основен партньор в изпълнението на дейностите по проекта от страна на организациите на хора с увреждания бе фондация “Хоризонти”. В различни инициативи участваха представители на Съюза на слепите, на Централната библиотека за говорещи книги и др. Експертна и консултантска помощ в изпълнението на проекта оказа Ан Полсън, библиотекар от Лондонския университет, председател на Консорциума на академичните библиотеки и на работна група за осигуряване на достъп до библиотеките за хора с увреждания във Великобритания.

Конкретните дейности по проекта стартираха с провеждането на семинар с представители на всички библиотеки участнички. Семинарът се проведе в библиотека “Родина” в Стара Загора от 28 до 30 септември 2005 г., една от библиотеките, осигурила физически достъп до сградата за хора с увреждания, както и адаптирани библиотечни услуги за тях.

Основен лектор бе Ан Полсън от Обединеното кралство, която запозна аудиторията с опита на библиотеките във Великобритания и по-специално на университетските библиотеки в обслужването на хора с увреждания. Партньорите ни от фондация “Хоризонти” представиха спецификата на информационните потребности на хората с увреждания и съвременните технически решения за достъпност на електронната информация за незрящите читатели, а представители на библиотеките споделиха своя досегашен опит в осигуряването на библиотечни и информационни услуги за хората с увреждания. Постигната бе основната цел на семинара – да се повиши информираността и да се проведе обучение с библиотечни специалисти от различни видове библиотеки относно възможностите и съвременните подходи за обслужване на хора с увреждания (и по-специално със сензорни увреждания). Библиотечните специалисти получиха конкретни знания какви действия трябва да предприемат, за да създадат адаптирани библиотечни услуги за различните категории хора с увреждания и по-специално за тези със зрителни увреждания.

Важно постижение на проекта е създаденият сайт на проекта и Интернет портал http://www.libsu.uni-sofia.bg/project_access/, който има графична и текстова версия. С колективните усилия на библиотеките участнички са идентифицирани пълнотекстовите свободни ресурси в Интернет, както и електронните библиотечни ресурси в текстови формат, достъпен за ползване от незрящи читатели. Web сайтът на проекта е уникален с предлаганата колекция от полезни web адреси, систематизирани в следните основни рубрики:
 • В помощ на хората с увреждания (подбрани сайтове на държавни и неправителствени организации; национални стратегии, нормативни документи, формуляри, справки и т.н.)

 • Библиотечни пълнотекстови ресурси (собствени пълнотекстови политематични ресурси на български библиотеки)

 • Полезни Интернет ресурси и колекции (подбрани от библиотеките свободно достъпни ресурси в мрежата)

 • Обща информация за библиотеките. Библиотечни колекции. Електронни каталози. Електронни издания – списания, библиографии, бюлетини и други.

Сред по-важните ресурси са: специализирана библиографска база от данни с публикации по проблемите на хората с увреждания, тематични виртуални библиотеки и др. Интернет страницата се изгради и ще продължава да се развива от специалисти на Университетската библиотека “Св. Климент Охридски”.

Друг конкретен резултат от проекта са оборудваните 9 читателски места за незрящи читатели в 9 библиотеки участнички със специализирания софтуер JAWS for Windows и Speech Lab 2.0. Основните критерии, по които бе направен изборът на библиотеките, са: доказана необходимост от развитие на библиотечни и информационни услуги за хора с увреждания в конкретната библиотека и брой на потенциалните читатели; техническа обезпеченост на достъпа до електронна информация за читателите; принос на библиотеката в развитието на web сайта и в дейностите по проекта; нагласа и опит на библиотечните специалисти за работа с хора с увреждания; достъпност на архитектурната среда; целенасоченост на работата на библиотеката за развитие на услуги за хора с увреждания до началото на проекта, без външно финансиране по други проекти и програми. Сред избраните библиотеки са: националната библиотека - Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, едни от най-големите библиотеки на страната като Университетската библиотека “Св. Климент Охридски” и Централната научно-техническа библиотека. Освен тях, още 2 университетски и 4 публични библиотеки в различни градове на страната получиха специализирания софтуер. Трябва да отбележим, че публичните библиотеки са в едни от най-големите градове на страната, където са съсредоточени големи групи хора със зрителни увреждания в активна възраст – Пловдив, Варна, Велико Търново, Шумен и Стара Загора.

Фондация “Хоризонти” предостави безплатно за тези библиотеки софтуерния продукт Speech Lab 2.0, осигури инсталирането му и проведе обучение на библиотечните специалисти. Вече е напълно реално в тези библиотеки незрящите читатели да ползват както документи от богатите им фондове, така също и електронни ресурси и Интернет услуги.

В рамките на проекта бе публикуван сборникът „Библиотеките, хората с увреждания и електронната информация“ в печатна и електронна версия, като електронната версия е достъпна за незрящи хора. Изданието обобщава резултатите от проекта; представя актуална информация за библиотечните и информационните услуги, предназначени за хората с увреждания в българските библиотеки; запознава с водещия британски опит в обслужването на хора с увреждания и за първи път предлага практическо ръководство за работа със софтуерни програми в помощ на обслужването на незрящи читатели.
В процеса на работата по проекта “Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските библиотеки” редица неправителствени организации, работещи по сходни проекти, се обърнаха с предложения за бъдещо сътрудничество.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проектът се явява първи успешен опит за обединяване усилията на професионалната общност, на голяма група от различни видове библиотеки при партньорство с неправителствени организации за осигуряване на достъп до електронна информация за хората със зрителни увреждания в България.

Наред с поставените първоначално цели се постигнаха и два много важни резултата: • Библиотеките доказват своите предимства като институции за място за достъп до информацията за хората с увреждания;

 • Систематизирано се представят електронните библиотечни ресурси в достъпен формат за хората със зрителни увреждания.

Считаме, че постигнатите по проекта конкретни резултати ще се мултиплицират чрез:

 • предоставената възможност неограничен брой библиотеки и други институции да се включват в бъдещото развитие на web сайта със собствени електронни ресурси;

 • стимулиране на контактите между различните видове библиотеки и на професионалния диалог;

 • приложение на водещи библиотечни практики;

 • развитие на сътрудничеството между библиотеките и организациите на хората с увреждания като предпоставка за бъдещи съвместни инициативи, обмен на опит и на информационни ресурси.

Проектът „Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки“ е още една стъпка в утвърждаването на имиджа на библиотеките в България като активно допринасящи за пълноправното участие на всички български граждани в информационното общество, основано на знанието. Проектът е с отворен край, защото създаденият Интернет портал ще продължи своето развитие с активната ангажираност на много нови партньори и съмишленици.
ЛИТЕРАТУРА:
Библиотеките, хората с увреждания и електронната информация: Сборник / Състав. Ваня Грашкина, Таня Тодорова и Цветанка Панова; Ред. Таня Тодорова. - София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. - 127 с., 15 л.: портр.

Крадок, П. Библиотечното обслужване на хората в неблагоприятно положение във Великобритания. // Библиотечно обслужване на лицата в неблагоприятно положение. Добрич, 2000, с. 9-18.

Стефанова, Д. Българският опит за библиотечно-информационно обслужване на читателите със специални нужди. // Библиотечно обслужване на лицата в неблагоприятно положение. Добрич, 2000, с. 4-6.

Янкова, Иванка. Нови възможности за междубиблиотечно сътрудничество за информационно осигуряване на хора с увреждания // Доклади от ХІІІ Национална научна конференция, 5-6 юни, 2003 г. София, 2004, с. 14-17.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница