Дп “ръководство на въздушното движение” техническо задание за изпълнение на обществена поръчка с предметстраница1/4
Дата27.09.2016
Размер494.85 Kb.
  1   2   3   4ДП “РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
РАЗШИРЕНИЕ НА РАДИОРЕЛЕЙНАТА МРЕЖА НА ДП РВД”

2014

София

СЪДЪРЖАНИЕ

І._ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 03


1.1._Използвани термини 03

IІ._ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 04


2.1._Обем на поръчката 04

2.2._Обхват на дейностите 04

2.2.1._Изготвяне на проект 04

2.2.2._Доставки 05

2.2.3._Инсталиране и пускане в действие на оборудването 08

2.2.4._Провеждане на приемни изпитания на място 08

2.2.5._Обучение на технически специалисти 09

2.2.6._Гаранционно и следгаранционно обслужване 10

2.3._Организация на изпълнението 12

2.3.1._Планиране 12

2.3.2._Безопасност и здраве 12

2.3.3._Достъп до радиорелейните възли 12

2.3.4._Координация и взаимодействие 12

III._ДАННИ ЗА РАДИОРЕЛЕЙНИТЕ ВЪЗЛИ 13


3.1._РРВ „РЦ за ОВД – София“ 13

3.2._РРВ „Черни връх” 13

3.3._РРВ „Вакарел” 13

3.4._РРВ „ЛЦ за ОВД Варна“ 14

3.5._РРВ „ЛЦ за ОВД Бургас“ 14

3.6._РРВ „Аксаковска панорама” 14

3.7._РРВ „Ортото” 15

3.8._РРВ „Девня” 15

3.9._РРВ „ЛКК София” 15

3.10._РРВ „Понор” 15

3.11._РРВ „Байлово” 16

3.12._Налично оборудване в РРВ 16


IV._ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО 17


4.1._Приложими стандарти и препоръки 17

4.2._Формиране на информационните потоци 18

4.3._Радиочестотни параметри и лицензиране 18

4.4._Комуникационни услуги и интерфейси, синхронизиране 20

4.5._Модулност, антени и фидери 22

4.6._Наличност, надеждност и ремонтопригодност 22

4.7._Електрозахранване, заземяване и експлоатационни условия 24

4.8._Материали и монтаж 24

4.9._Средства за управление 26

І._ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящото техническо задание определя изискванията за разработване и изпълнение на проект, имащ за цел разширение на националната радиорелейна мрежа на ДП РВД. Мрежата осигурява комуникации за собствени нужди на предприятието между важни елементи от неговата техническа инфраструктура.

ДП РВД има разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида „точка към точка“ за посочените радиорелейни участъци.

Заданието съдържа основните технически и организационни изисквания и указания на ДП РВД за изпълнението на обществената поръчка. След отстраняване на неприложимите опции и варианти, заданието ще стане част от договора за изпълнение на проекта.


1.1._Използвани термини
1.1.1._Радиорелейна станция (РРС) – съвкупност от технически средства, включваща радиопредаватели, радиоприемници, фидери, насочени антенни системи, модеми, мултиплексори, комутатори и др., предназначени да осигурят пренос на информационни потоци посредством радиовръзка с друга такава станция.

1.1.2._Радиорелеен участък (РРУ) – две РРС (локална и отдалечена), свързани помежду си посредством радиоканал с предварително зададени параметри.

1.1.3._Радиорелеен възел (РРВ) – съвкупност от всички РРС, инсталирани в едно и също технологично помещение (сграда, кула, контейнер) на ДП РВД.

1.1.4._Радиорелейна мрежа (РРМ) – съвкупността от всички РРУ, експлоатирани от ДП РВД (електронна съобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида „точка – точка“). РРМ на ДП РВД използва само радиочестоти, за които се изисква разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър.

1.1.5._Оборудване за външен монтаж (ODU) – част от техническите средства на всяка РРС, специално защитена от неблагоприятните фактори на околната среда и предназначена за монтиране на открито в близост до антената.

1.1.6._Оборудване за монтаж в помещения (IDU) – част от техническите средства на всяка РРС, предназначена за експлоатация в климатизирани помещения.

1.1.7._Комуникационни услуги – услуги за пренос на потребителски потоци от данни с предварително определени интерфейси, параметри и толеранси.

1.1.8._Отказ – събитие, при което са нарушени (прекъснати или извън предвидените толеранси) комуникационните услуги в един РРУ.

1.1.9._Дефект – състояние, при което оборудването, включително средствата за управление, трайно загубва възможността си да поддържа описаните в техническата документация и/или одобрения проект режими на работа, технически характеристики или комуникационни услуги. За дефект ще бъдат приемани и откази, регистрирани три или повече пъти, след проявата на които настъпва самовъзстановяване на нормалния режим на работа или възстановяването е настъпило след операторска намеса, различна от подмяна или ремонт на компоненти.

IІ._ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
2.1._Обем на поръчката
2.1.1._Проектиране и изграждане на радиорелейни участъци, включително доставка на необходимото оборудване и инсталационни материали за тях, както следва:

2.1.1.1._РРУ „РЦ за ОВД София – Черни връх” използващ честотен обхват 7.9÷8.5GHz;

2.1.1.2._РРУ „Черни връх – Вакарел” (7.9÷8.5 GHz);

2.1.1.3._РРУ „Аксаковска панорама – Ортото“ (7.9÷8.5 GHz);

2.1.1.4._РРУ „Ортото – ЛЦ за ОВД Бургас” (7.9÷8.5 GHz);

2.1.1.5._РРУ „ЛЦ за ОВД Варна – Девня” (7.9÷8.5 GHz);

2.1.1.6._РРУ „ЛЦ за ОВД Варна – Аксаковска панорама” (12.75÷13.25 GHz);

2.1.1.7._РРУ „ЛКК София – Понор” (7.9÷8.5 GHz);

2.1.1.8._РРУ „РЦ за ОВД София – Байлово” (7.9÷8.5 GHz);

2.1.2._Доставка и инсталиране на средства за наблюдение и управление, както следва:

2.1.2.1._Операторска позиция в РРВ „РЦ за ОВД София“;

2.1.2.2._Операторска позиция в РРВ „Черни връх“;

2.1.2.3._Операторска позиция в РРВ „ЛЦ за ОВД Варна“;

2.1.2.4._Операторска позиция в РРВ „ЛЦ за ОВД Бургас“;

2.1.2.5._Преносими операторски позиции за локално управление – 3 броя;

2.1.3._Доставка на радиорелейна станция за тестване и обучение.

2.1.4._Доставка на резервни части.

2.1.5._Провеждане приемни изпитания на място на радиорелейното оборудване и средствата за неговото управление.

2.1.6._Обучение на технически специалисти.

2.1.7._Гаранционно и следгаранционно обслужване.


2.2._Обхват на дейностите
2.2.1._Изготвяне на проект
2.2.1.1._Поръчката трябва да бъде изпълнена въз основа на проект, изготвен от изпълнителя и одобрен от ДП РВД.

2.2.1.2._Проектната документация трябва да включва цялото оборудване, предложено в техническите и количествени спецификации на одобрената оферта.

2.1.1.3._Работният проект трябва да потвърди изпълнението на изискванията на ТЗ и да покаже външните фактори (растителност, релеф, сгради, условия на разпространение и др.), които създават риск или препятстват постигането на изискванията за наличност на радиорелейните участъци.

2.2.1.4._Проектната документация трябва да съдържа доказателства относно изпълнението на изискванията на ДП РВД за наличност на комуникационните услуги.

2.2.1.5._Проектната документация трябва да съдържа доказателства относно изпълнението на изискванията на ДП РВД за механична устойчивост на антенните системи.

2.2.1.6._Проектната документация трябва да отговаря на изискванията за такъв тип съоръжения, отразени в ЗЕС, ЗУТ и „Технически изисквания за работата на електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба и съоръженията, свързани с тях“ на КРС.

2.2.1.7._Изчисленията на РРУ трябва да бъдат изпълнени в съответствие с препоръките на ITU-R, посочени в забележки 11 и 12 на Приложение № 2 от „Технически изисквания за работата на електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба и съоръженията, свързани с тях“ на КРС.

2.2.1.8._Всички радиорелейни участъци трябва да бъдат проектирани и изпълнени с еднотипно оборудване, с изключение на модулите, работещи в различен честотен диапазон и антенните системи. Допуска се оборудването в радиорелейни възли „Понор“ и „Байлово“ да бъде компактна версия, съвместима с оборудването на насрещния РРВ – „ЛКК София“.

2.2.1.9._При проектирането на РРУ по т.2.1.1.7. ÷ т.2.1.1.8. да бъдат предвидени -48V електрозахранващи устройства с акумулаторни батерии за 4 часа автономна работа, както и апаратни шкафове с обем най-малко 9U, за местата, където според т.3.13. ДП РВД не осигурява такива.

2.2.1.10._При проектирането на РРУ по т.2.1.1.7. ÷ т.2.1.1.8. да се има предвид, че ако за местата, където според т.3.13. не е налична климатизация на помещенията и радиорелейното оборудване ползва IDU, то трябва да е предназначено за работа в разширен температурен диапазон.

2.2.1.11._При проектирането трябва да бъдат определени местата с наднормени или опасни за здравето електромагнитни излъчвания и да бъде предвидено тяхното обозначаване.
2.2.2._Доставки
2.2.2.1._Оборудване, включително софтуерни продукти и лицензи
2.2.2.1.1._Изпълнителят трябва да достави оборудване, софтуер и лицензи за изграждане на РРУ по т. 2.1.1. и на средствата за управление по т. 2.1.2. според одобрения проект и изискванията на настоящото техническо задание.

2.2.2.1.1.1._Трите преносими операторски позиции по т. 2.1.2.5. (софтуер или софтуер + хардуер, според условията и изискванията на т.4.9. от настоящото техническо задание) да бъдат включени в комплектите оборудване, предназначени за РРВ „РЦ за ОВД София”, „ЛЦ за ОВД Варна” и „ЛЦ за ОВД Бургас”.

2.2.2.1.2._Изпълнителят трябва да достави един комплект РРС, предназначена за тестване и обучение. IDU на тази станция трябва да бъде идентично по тип и модел с тези, използвани за изграждане на РРУ по т.2.1.1.1. ÷ т.2.1.1.5. Комплектът трябва да включва 1 IDU, 2 броя ODU за диапазона 7.9 ÷ 8.5 GHz, фидери (за междинна честота – 3m, за висока – като използваните в останалите РРС), куплиращо устройство за основно/резервно ODU и 2 бр. подходящо оразмерени изкуствени товари. Антена и защити от външно индуктирани недопустими напрежения във фидерите не са необходими. Точните работни канали на ODU ще бъдат указани при сключване на договора.

2.2.2.1.3._Изпълнителят трябва достави за своя сметка и допълнително оборудване, което не се съдържа в предложението, но е необходимо за успешното изпълнение на поръчката.

2.2.2.1.4._Рискът за оборудването по време на съхранението в Централната складова база на ДП РВД е за сметка на ДП РВД.


2.2.2.2._Документация
2.2.2.2.1._Изпълнителят трябва да достави пет комплекта документация на английски или български език, като всеки един комплект е на хартиен и на електронен носител.

2.2.2.2.1.1._Документацията, специфична за оборудването, използвано в РРУ по т.2.1.1.6. ÷ т.2.1.1.8. трябва да бъде доставена само в два комплекта.

2.2.2.2.1.2._Документите, които задължително трябва да бъдат доставени на български език са посочени изрично в текста по-долу.

2.2.2.2.1.3._Документите, изготвени от производителя, трябва да бъдат доставени заедно с оборудването.

2.2.2.2.1.4._Документите по т.2.2.2.2.2.7. и т.2.2.2.2.2.8. трябва да бъдат предоставени след изпълнението на монтажа, но преди приемните изпитания на място по т.2.2.4.

2.2.2.2.2._Документацията трябва да съдържа като отделни или интегрирани документи най-малко следното:

2.2.2.2.2.1._Описание на принципа на действие, състава, възможностите, характеристиките и работните режими на оборудването, придружено с блокови и функционални схеми до ниво сменяем модул.

2.2.2.2.2.2._Описание на принципа на действие, състава, възможностите, характеристиките и работните режими на средствата за управление.

2.2.2.2.2.3._Ръководства за инсталиране, настройка и използване на оборудването и средствата за управление.

2.2.2.2.2.4._Ръководства за архивиране и възстановяване от архив на средствата за управление.

2.2.2.2.2.5._Ръководства за диагностика и отстраняване на откази, включително с подмяна на модули.

2.2.2.2.2.6._Изисквания и препоръки за периодично превантивно техническо обслужване на оборудването, включително за проверка на основните радиочестотни параметри.

2.2.2.2.2.7._Детайлни инсталационни схеми и подробни описания на електрозахранването, антенно – фидерната система и потребителските интерфейси на всеки радиорелеен възел. Документите по тази точка трябва да бъдат написани на български език.

2.2.2.2.2.8._Инструкция за безопасност и здраве при работа с оборудването за всеки радиорелеен възел, съобразена с доставката и с площадките за инсталиране. Документите по тази точка трябва да бъдат написани на български език.

2.2.2.2.2.9._Други информационни материали, съобразени с изискванията към курсовете за обучение по т. 2.2.5., включително инструкции за подмяна на модули, настройка на честотно зависими елементи и други, ако не се съдържат в други доставени документи.
2.2.2.3._Резервни части
Изпълнителят трябва да осигури комплект от резервни части. Комплектът трябва да съдържа:

2.2.2.3.1._ODU:

2.2.2.3.1.1._Шест броя ODU за диапазон 7.9 ÷ 8.5 GHz, идентични с ODU на РРС, предвидени за изграждане на РРУ по т.2.1.1.1. ÷ т.2.1.1.5.

2.2.2.3.1.2._Ако в РРС, предвидени за изграждане на РРУ по т.2.1.1.7. ÷ т.2.1.1.8. се използват ODU, различни от изискваните по т. 2.2.2.3.1.1., в доставката трябва да бъдат включени и два броя от различния тип ODU.

2.2.2.3.1.3._Два броя ODU за диапазон 12.75 ÷ 13.25 GHz, идентични с ODU на РРС, предвидени за изграждане на РРУ по т.2.1.1.6.

2.2.2.3.1.4._Точните работни канали, на които да бъдат настроени доставените резервни ODU, ще бъдат указани при сключване на договора.

2.2.2.3.2._IDU:

2.2.2.3.2.1._Три броя IDU, идентични с IDU на РРС, предвидени за изграждане на РРУ по т.2.1.1.1. ÷ т.2.1.1.5.

2.2.2.3.2.2._ Ако в РРС, предвидени за изграждане на РРУ по т.2.1.1.6. ÷ т.2.1.1.8. се използват IDU, различни от изискваните по т. 2.2.2.3.2.1., в доставката трябва да бъдат включени и по един брой от всеки различен тип IDU.

2.2.2.3.3._По две от всеки използван тип и размер антени, включително техните радоми и монтажни (закрепващи) комплекти, както и по два допълнителни радома за всеки използван тип антени.

2.2.2.3.4._Три комплекта оригинални инсталационни кабели. Такива кабели са всички специфични за предлаганата апаратура, с номенклатурен номер в листата на производителя, но не и изработените на място при монтажа. Един комплект включва кабелите за една радиорелейна станция, включително тези между ODU и антената. Ако в РРС, предвидени за изграждане на РРУ по т.2.1.1.6. ÷ т.2.1.1.8. се използват кабели, различни от използваните в останалите РРС, по един от всеки различен комплект кабели трябва да бъде включен към доставката.

2.2.2.3.5._Десет броя коаксиални съединители от типа, използван за изработване на кабела IDU-ODU.

2.2.2.3.6._Двеста метра коаксиален кабел от типа, използван за изработване на кабела IDU-ODU.

2.2.2.3.7._Два комплекта оригинални защити от външно индуктирани напрежения във фидерите. Един комплект се състои от всички защити за една радиорелейна станция, включително сменяемите капсули, ако се ползват такива.

2.2.2.3.8._Две куплиращи устройства за основно/резервно ODU (ако е приложимо).

2.2.2.3.9._По три комплекта стопяеми предпазители за всяка радиорелейна станция (ако се ползват такива).

2.2.2.3.10._По два комплекта резервни вентилаторни модули (набор индивидуални вентилатори) и по два комплекта противопрашни филтри за всяка радиорелейна станция (ако се ползват такива).

2.2.2.3.11._Eдна резервна операторска позиция, идентична с централната (софтуер или софтуер + хардуер, според условията и изискванията на т.4.9. от настоящото техническо задание).

2.2.2.3.12._Eдна операторска позиция (софтуер или софтуер + хардуер, според условията и изискванията на т.4.9. от настоящото техническо задание), идентична с предложените за РРВ „Черни връх”, „ЛЦ за ОВД Варна” и „ЛЦ за ОВД Бургас”.

2.2.2.3.13._Eдно токозахранващо устройство от типа, предложен за РРВ „Понор“.
2.2.3. Инсталиране и пускане в действие на оборудването
2.2.3.1._Изпълнителят трябва да извърши инсталиране, конфигуриране и пускане в работен режим на доставеното оборудване и средствата за управление съгласно одобрения проект, включително на резервните и на мобилните операторски позиции.

2.2.3.2._Инсталирането включва всички дейности от получаване на оборудването от Централната складова база (ЦСБ) на ДП РВД до постигане на устойчива работа в параметрите и възможностите за управление съгласно одобрения проект.

2.2.3.2.1._При и по време на изпълнението на дейностите по т.2.2.3.2., рискът за оборудването е за сметка на изпълнителя.

2.2.3.3._Изпълнителят трябва да:

2.2.3.3.1._Получи оборудването в комплекти за всеки РРВ.

2.2.3.3.2._Извърши оглед и проби на работоспособността на оборудването, предназначено за отдалечени и трудно достъпни РРВ. Пробите може да бъдат изпълнени в подходящо помещение на ДП РВД.

2.2.3.3.3._Транспортира оборудването и инсталационните материали до местата за монтаж и да осигури (където е необходимо) подемна техника, включително за инсталирането на антените в РРВ „ЛКК София“.

2.2.3.3.4._Извърши механичния и електрическия монтаж на оборудването, кабелните скари и антенно-фидерните системи (включително изработката и укрепването на носещите конструкции на антените към приемащите структури). Извършването на заваръчни работи на място е допустимо само по изключение и след изрично разрешение от представителите на ДП РВД.

2.2.3.3.5._Фиксира апаратните шкафове към пода с цел предотвратяване на щети от сеизмични въздействия.

2.2.3.3.6._Осигури галванична свързаност между съставните елементи и заземи всички метални съоръжения, включително кабелните скари.

2.2.3.3.7._Защити металните конструкции и кабелните скари от корозия.

2.2.3.3.8._Осигури почистване на работната площ и отстраняване на отпадъците в края на всеки работен ден.

2.2.3.3.9._Възстанови всички щети по сградите, конструкциите и прилежащите терени на местата за инсталиране на РРС, произтекли от изпълнението на инсталационните дейности.

2.2.3.4._След приключването на инсталационните дейности на всеки РРВ трябва да бъде изготвен двустранен констативен протокол.

2.2.3.5._Изпълнението на дейностите по т.2.2.3. не трябва да нарушава нормалната работа на други системи на ДП РВД.

2.2.3.6._Представителите на ДП РВД ще разрешават и непосредствено ще контролират изпълнението на дейностите, които по тяхна преценка може да създадат предпоставки за намаляване нивото на безопасността на аеронавигационното обслужване.


2.2.4._Провеждане на приемни изпитания на място
2.2.4.1._Постигането на проектните параметри на изградените радиорелейни участъци, техническите спецификации и възможностите на радиорелейното оборудване и средствата за управление трябва да бъдат потвърдени с приемни изпитания.

2.2.4.2._Приемните изпитания се изпълняват след постигане на предвидения в проекта работен режим на всеки РРУ и съответните операторски позиции.

2.2.4.3._Приемните изпитания включват проверки, изпълнявани както на място, така и дистанционно, посредством средствата за управление.

2.2.4.4._Дейностите по приемните изпитания се изпълняват от комисия, включваща представители на ДП РВД и на изпълнителя.

2.2.4.5._Приемните изпитания трябва да бъдат проведени и регистрирани по предложени от изпълнителя и одобрени от ДП РВД план, методика и форма на протокол.

2.2.4.6._Методиката за приемни изпитания трябва да включва измервания и изпитания на доставеното оборудване, на реализираните посредством него радиорелейни участъци и на средствата за управление - в работен режим и в режим на симулирани откази.

2.2.4.7._По време на приемните изпитания трябва да бъде проверена работоспособността на доставените резервни части, без антените и пасивните елементи.

2.2.4.8._Резултатите от приемните изпитания трябва да бъдат документирани в протоколи за всеки от релейните участъци.

2.2.4.9._Ако резултатите от приемните изпитания покажат, че проектните изисквания не са постигнати, изпълнителят трябва да извърши за своя сметка допълнителни настройки и подобрения.

2.2.4.10._В случаите по предходната точка, ДП РВД трябва да определи срок за отстраняване на недостатъците.

2.2.4.11._Отстраняването на недостатъците се потвърждава с приемни изпитания по одобрената методика.
2.2.5._ Обучение на технически специалисти.
2.2.5.1._Обучението е предназначено за технически специалисти на ДП РВД, които впоследствие ще използват и ще извършват превантивно техническо обслужване и отстраняване на откази на доставеното оборудване и средства за управление.

2.2.5.2._Обучението трябва да бъде проведено от квалифицирани инструктори, оторизирани от фирмата – производител на оборудването.

2.2.5.3._В случай, че обучението се провежда на чужд език, Изпълнителят трябва да осигури компетентно техническо лице, което говори български език и е в състояние да разбира и подпомага обсъждането на техническите детайли на преподавания материал.

2.2.5.4._Обучението може да бъде подпомагано от инструктори, имащи специфична квалификация по някоя от разглежданите теми.

2.2.5.5._Обучението трябва да бъде проведено с използване на учебни материали, одобрени от фирмата – производител на оборудването.

2.2.5.6._Обучаемите трябва да постигнат следния минимум от знания и умения, свързани с доставеното оборудване:

2.2.5.6.1._Да познават принципа на работа, техническите характеристики, блоково-функционалната схема, функциите на съставните части и процесите при тяхното взаимодействие, предоставяните комуникационни услуги, както и конфигурационните параметри на всяка функция и услуга.

2.2.5.6.2._Да инсталират механично и електрически, да конфигурират по зададени параметри и да пуснат в действие радиорелейна станция с цел изграждане на РРУ, при условие, че антената на настройваната РРС е монтирана механично, но не е насочена.

2.2.5.6.3._Да извършват диагностика и локализиране на откази до ниво модул с използване на средствата за управление и посредством отчитане на локалните индикатори.

2.2.5.6.4._Да възстановяват работоспособността на оборудването с използване на модули, за чиято подмяна в експлоатационни условия е налична инструкция от производителя на оборудването и тя е включена в доставената документация.

2.2.5.6.5._Да определят работоспособността и експлоатационните параметри на РРС и РРУ, включително зависимите от разпространението на електромагнитните вълни.

2.2.5.6.6._Да инсталират, да конфигурират и да поддържат в работоспособно състояние софтуера за управление.

2.2.5.6.7._Да извършват архивиране и възстановяване от архив на конфигурационните параметри на радиорелейните станции.

2.2.5.6.8._Да разчитат и анализират регистрираните посредством средствата за управление записи на събитията и да правят извадки от тях по зададени критерии.

2.2.5.6.9._Да познават рисковете и опасностите за здравето на хората, свързани с експлоатацията на доставеното оборудване.

2.2.5.6.10._Да познават характерните откази на доставеното оборудване, известните случаи на специфично, несъответстващо на описаното в документацията поведение, както и най-ефективните методи за тяхното предотвратяване и отстраняване.

2.2.5.6.11._Да познават и спазват изискванията на производителя за правилна експлоатация на техническото оборудване и гаранционните условия.

2.2.5.7._Обучението трябва да бъде проведено по програма и график, предложени от Изпълнителя и одобрени от ДП РВД, в 5 групи от по 8 човека, от които 3 групи в гр. София и 2 групи в района на гр. Варна.

2.2.5.8._Успешно преминалите обучението участници трябва да получат документ, удостоверяващ този факт. С издаването на документа Изпълнителят поема задължение да гарантира и признава техническата компетентност на обучаемите да използват и да извършват техническо обслужване и диагностика на оборудването.

2.2.6._Гаранционно и следгаранционно обслужване
2.2.6.1._Гаранционното обслужване трябва да бъде осигурено на място, за срок от най-малко две години, да обхваща доставеното оборудване и софтуер и да включва:

2.2.6.1.1._Възстановяване работоспособността на всеки радиорелеен участък в срок до 8 (осем) часа след уведомяване по договорения начин (телефон, електронна поща или факс) за настъпване на отказ, водещ до невъзможност за използване на конфигурираните комуникационни услуги.

2.2.6.1.2._Възстановяване на нарушени функции по управление на радиорелейните станции, включително свързани с доставеното системно (операционни системи и драйвери) и приложно програмно осигуряване, както и отстраняване на дефекти, които не нарушават конфигурираните комуникационни услуги – в срок до 72 часа след уведомяване по договорения начин.

2.2.6.1.3._Корективни действия за осигуряване спазването на техническите изисквания и проектните характеристики, включително подмяна/добавяне на оборудване, антени или прилагане на разнесено приемане. Предприемат се по искане на ДП РВД, ако бъде установено посредством технически средства и/или статистически данни, че радиорелейните участъци не отговарят на изискванията за надеждност и наличност в одобрения проект. Действията трябва да бъдат изпълнени в срок, който не надвишава 60 дни.

2.2.6.1.4._Обновяване на софтуерни версии (коригирани или въвеждащи нови функции) – ДП РВД трябва да получава информация за наличие на нови версии на доставения софтуер (системен, приложен или вграден) до 30 дни след тяхното издаване. ДП РВД ще взема решения за обновявания след консултации с изпълнителя.

2.2.6.1.5._Ремонт или замяна на дефектни компоненти. Изпълнителят трябва да ремонтира или замени с нови всички компоненти, за които е констатиран дефект, в срок до 30 дни след уведомяване по договорения начин. Получаването и връщането от ремонт на компонентите трябва да се извършва на място. Ако един компонент покаже дефект повече от веднъж, той задължително трябва да бъде заменен с нов.

2.2.6.1.6._Периодична проверка на място на състоянието на доставеното оборудване и изпълнените инсталационни дейности през първите две години от гаранционния срок.

2.2.6.1.6.1._Проверките трябва да се извършват по предложени от изпълнителя и одобрени от ДП РВД график, план, методика и форма на протокол.

2.2.6.1.6.2._Проверките трябва да се извършват два пъти годишно, като всички разходи за извършването им трябва да бъдат включени в цената на гаранционното обслужване.

2.2.6.1.6.3._Две от проверките (по една всяка година) трябва да включват измерване на изходната мощност на сигнала, точност на настройката на работната честота и излъчвания спектър на всяка РРС с помощта на измервателни уреди. Използваните уреди трябва да са годни за извършване на измервания (да са преминали метрологичен контрол).

2.2.6.1.6.4._Резултатите от извършените проверки трябва да бъдат вписани в протокол.

2.2.6.1.6.4.1._В протокола се вписват откритите дефекти и недостатъци, които трябва да бъдат отстранени от изпълнителя в рамките на гаранционните задължения.

2.2.6.1.6.4.2._Ако по време на проверките бъде установено нежелано отклонение в някои параметри, при възможност те трябва да бъдат коригирани на място преди изготвянето на протокола, но извършените коригиращи действия трябва да бъдат описани в този протокол.

2.2.6.2._Разходите за замяна или ремонт, за всички материали и консумативи, както и всички други разходи за изпълнение на гаранционните задължения на място, включително за труд и транспорт, са за сметка на изпълнителя, ако се дължат на фабрични дефекти, на изпълнението на монтажните дейности или на недостатъци на проекта, включително при условията на т.4.6.6.

2.2.6.3._Предлагането на гаранционен срок, надвишаващ 2 години, ще бъде оценявано като предимство.

2.2.6.4._Срокът на гаранционното обслужване започва да тече от датата на протокола на приемните изпитания.

2.2.6.5._Извънгаранционното обслужване представлява поемане на задължение за гарантиране на сервиз и доставка на резервни части за период от 10 години след изтичане на срока на гаранционното обслужване.

2.2.6.6._Изпълнителят се задължава да признава дефекти и откази, които са установени от технически персонал на ДП РВД, преминал курса на обучение по т.2.2.5.2.3._Организация на изпълнението
2.3.1._Планиране
2.3.1.1._Изпълнителят трябва да изготви и да предложи за утвърждаване от ДП РВД план-график за изпълнение на поръчката.

2.3.1.2._Не се допуска едновременно извършване на инсталационни дейности (с изключение на дейностите, изискващи двустранно взаимодействие) в рамките на всяка от посочените групи РРВ:

2.3.1.2.1._Група 1: „РЦ за ОВД София“, „ЛКК София“, „Понор“, „Байлово“ и „Вакарел“.

2.3.1.2.2._Група 2: „ЛЦ за ОВД Варна“, „Аксаковска панорама“ и „Девня“.

2.3.1.2.3._Група 3: „ЛЦ за ОВД Бургас“ и „Ортото“.
2.3.2._Безопасност и здраве
2.3.2.1._Изпълнителят трябва да осигури необходимите планове, инструкции, средства за защита и сигнализация, да проведе необходимите инструктажи и да осъществява текущ контрол на изпълнението на инсталационните дейности, с което да гарантира безопасността и здравето на всички лица, за които изпълнението на дейностите може да създаде риск.

2.3.2.2._Всички лица от състава на изпълнителя ще бъдат инструктирани и трябва да спазват правилата на вътрешния ред и правилата за безопасност, определени от ДП РВД.


2.3.3._Достъп до радиорелейните възли
2.3.3.1._Посещенията и престоят на външни лица в обектите на ДП РВД са разрешени само с придружител.
2.3.4._ Координация и взаимодействие
2.3.4.1._Изпълнителят трябва да определи ръководител на проекта и отговорници за всеки РРВ, които притежават необходимата техническа компетентност и организационен опит и могат да организират, координират, документират и контролират изпълнението на предвидените работи.

2.3.4.2._За всеки РРВ ДП РВД ще определи лице с необходимите правомощия и квалификация, необходими за координиране и контрол на изпълнението.Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница