Държавен архив – шумен градско общинско управление шумен 1878 1944 г. Фонд №34КДата10.02.2018
Размер383.02 Kb.
ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ШУМЕН


ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ - ШУМЕН

1878 - 1944 г.

ФОНД № 34К

ОПИС № 1
Описът съдържа документи от 1890 до 1950 г.

КЛАСИФИКАЦИОННА СХЕМА
I. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

II. КМЕТ

III. СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО

IV. БЛАГОУСТРОЙСТВО

V. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

VI. ГРАЖДАНСКА МОБИЛИЗАЦИЯ

VII. ГРАЖДАНСКО И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА:
БЗБ - Българска земеделска банка

БЗКБ - Българска земеделска кооперативна банка

ЗГО – Закон за градските общини

МЗДИ - Министерство на земеделието и държавните имоти

РП - Работническа партия

ТЗС - Трудово земеделска собственост

ТПС – Трудово поземлена собственост

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: избирането на кмет; утвърждаване на общинския бюджет; утвърждаване правилници за управление на общината; назначаване на градски лекар и акушерка; изразходваните средства за посрещането на министрите Стамболов и Тончев и за построяването на Класното училище; регулация и канализация на градски улици и др.

10 ян. - 28 ноем. 1890 г. 87 л.

Заб.: К.


2. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: отпускане на допълнителен кредит за вестник; назначаване на градски инженер и лекар; отпускане парична помощ на Шуменската музикална трупа и общинско място за построяване на театрален салон; безплатно снабдяване на бедните с лекарства против малария; поправки и регулации на улици; признаване право на собственост на граждани и др.

20 февр. - 13 дек. 1893 г. 45 л.

Заб.: К. Стар номер на а. е. - 1.

3. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: признаване право на собственост на граждани върху недвижими имоти по наследство, давностно владение и покупка.

9 ян. - 12 дек. 1903 г. 98 л.

Заб.: К.


4. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: увеличаване средствата и вземане мерки за борба с маларията, тифуса и скарлатината в града; снабдяване с книжки продавачите на мляко; построяване на детски градини; бактериологично изследване на водите; затваряне на нехигиенични дюкяни от лекарска комисия; откриване на нова аптека; увеличаване броя на градските лекари; определяне възнаграждението на секретаря на хигиеническия съвет.

3 ян. 1908 - 22 авг. 1911 г. 68 л.

Заб.: К. МФ

5. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: назначаване на градски лекари; свързване с търговска къща "Негер и син" за изработване проект за електроснабдяване на Шумен; закупуване пишуща машина за общината, утвърждаване улична и дворищна регулация и кадастрален план на квартали; доставяне облекло за пожарникарите и разсилните при кметството; завеждане дело срещу бивши общински чиновници за злоупотреба с общински средства; отпускане парични помощи за бедни граждани, читалище "Арх. Михаил", трапезарията при Нанчовото педагогическо училище, Юнашко дружество "Цар Крум"; закриване на IV клас при Шуменска мъжка гимназия; утвърждаване списъци на бедни граждани; закупуване пожарни апарати; отдаване на търг имуществото на закритото килимарско училище.

8 ян. - 12 окт. 1909 г. 250 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 4.

6. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: отпускане помощи на бедни граждани, дружества, читалища, училища, църкви и др. в града; превръщане сградата на бившето килимарско училище в подслон за бедни; строеж на градски цветарник; отчуждаване на земи за нуждите на общината; уволняване на общинския секретар.

15 окт. 1909 г. - 30 апр. 1910 г. 154 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. – 5.

7. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: определяне паричната сума за отпразнуване 30-годишнината от Освобождението на България; набавяне необходимите уреди за електрифицирането на града, корекции в цените на месото вследствие стачката на месопродавците; отпускане парична помощ на беден студент, следващ в Белгия; назначаване и уволняване на бирници, регулационни промени на града; отчуждаване и изплащане имоти на граждани; отдаване под наем общински имоти, утвърждаване на бюджета.

4 ян. - 8 окт. 1910 г. 191 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 6.

8. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: отпускане помощи за бедни; доставка на лекарства за общинската амбулатория и ветеринарна лечебница; доставка на техника за електрификацията и канализацията на града; назначаване комисия за определяне щетите вследствие стачката на касапите в Шумен; регулационни промени, утвърждаване на търгове за отдаване под наем общински имоти и др.

3 ян. - 15 септ. 1911 г. 196 л.

Заб.: К. МФ

9. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: провеждане на търгове за отдаване под наем общински земи, предприятия и магазия; определяне на пазарни такси; назначаване на учители в града и ремонта на училища; регулационни промени и др.

16 септ. - 29 дек. 1911 г. 12 л.

Заб.: К. МФ

10. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: подобряване на хигиенното и санитарно дело в града; определяне на таксите и налозите при търговията; отпускане допълнителни суми към бюджета за раздаване парични помощи на общинските служители, участници във войната през 1912 г. и парични помощи и лекарства на бедни граждани и бежанци.

18 окт. - 16 дек. 1913 г. 68 л.

Заб.: К. МФ

11. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: утвърждаване на търгове за използване на общинските имоти и доходи и доставката на осветителни материали за поддръжката на водопроводите и за пожарната команда; отпускане държавна помощ на мобилизирани бедни граждани; командироване кмета до гр. Варна да присъства при пускане на електрическо осветление в града; отпускане парични помощи на читалище "Напредък" и на бедни граждани.

Изказвания на: Еньо Марковски, Вичо Папазов и др. представители на РП против безразборното раздаване на общински земи и за справедливои навременно изплащане заплатите на общинските служители.

9 ян. - 14 юли 1914 г. 200 л.

Заб.: К. МФ

12. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: построяване на четирикласно училище и девическа гимназия; отпускане парични помощи на бедни ученици и граждани, снабдяване на бедните с лекарства на по-ниска цена;отпускане на общински земи за построяване на кожарска фабрика; оценяване и отчуждаванена имоти и сгради; монтиране на градска парна дезинфекционна машина и др.

Изказвания на общинските съветници Еньо Марковски и Михаил Халачев против нарушенията на закона за цените на хранителните продукти, против даване на място за строеж на публичен дом, за нуждата от поправка и благоустрояване на улиците.

5 ян. - 3 юли 1915 г. 197 л.

Заб.: К. МФ

13. Протоколна книга на общинския съвет и общинската тричленна комисия. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: образуване на фонд от общинския бюджет за подобряване на скотовъдството; отпускане на помощи на бедни семейства и снабдяването им с безплатни лекарства; определяне на общинските налози; снабдяване с облекло общинските служители; отдаване на търг експлоатацията общинските имоти; одобряване регулационни промени.

2 ян. 1917 - 16 ноем. 1918 г. 193 л.

Заб.: К. МФ

14. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: отчуждаване сгради за трапезария на бедни ученици; забавачница, старчески приют, родилен дом, градски амбулатории и аптека; вземане мерки против злоупотребите на частните хлебари и откриване на обществени фурни, изхранване на бедното население; построяване на търговски павилиони и даването им под наем на бедни граждани; отпускане парични помощи на бедни.

6 авг. - 27 дек. 1920 г. 198 л.

Заб.: К. МФ

15. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: избиране на общинския съветник Ст. Янев в Околийската комисия по избора на член на държавния съд за съдене министрите от кабинета на В. Радославов; използването и стопанисването на общинската мера и превръщането й в модерно земеделско стопанство; даване под наем общински места, част от мерата и общинския магазин; снабдяване на бездомници с общински места и настаняване на тракийски бежанци; мерки за предотвратяване на хлебната криза в града чрез определяне качеството и цената на хляба, закупуване на брашно от съседни градове, осигуряване на бедното население с евтин хляб; отпускане помощи на бедни граждани, които отбиват трудовата си повинност и за гладуващите в Съветска Русия; отпускане средства от бюджета за подобряване хигиената, здравеопазването и водоснабдяването в града; назначаване на общински работнически лекар; доставяне облекло на общинските служители; електрифициране на общинските помещения.

5 ян. - 5 ноем. 1921 г. 400 л.

Заб.: К. МФ

16. Протоколна книга на първа жилищна комисия. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: определяне на такси и наеми по молби на граждани; разрешаване на дела по жилищни въпроси; освобождаване на бедни граждани от жилищни такси; осигуряване помещения за нуждите на дружества; настаняване на граждани в квартири и др.

21 авг. 1921 - 28 юли 1924 г. 199 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 39.

17. Протоколна книга на общинския съвет и общинската тричленна комисия. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: избиране на пет съветника представители на Комунистическата партия; отпускане помощи на бедни граждани и настаняване на тракийски бежанци; отдаване под наем на общински имоти и магазин; връщане на неправилно събрани такси от граждани; изработване на план за електроснабдяване на Шумен.

Изказвания на Вичо Папазов, Илия Пастърмаджиев и Балю Тодоров за злоупотреби при даване места на бедните и против бюджета на общината, приет от незаконната власт.

11 юли 1922 - 19 юли 1923 г. 303 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 16.

18. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Изказвания на Еньо Марковски, Вичо Папазов и Илия Пастърмаджиев за: закриване на публичния дом в Шумен; запазване на жилищната комисия поради наличието на жилищна криза; строеж на жилища и даването им под наем на бедни работници; отпускане на помощи на бедни граждани, които отбиват военната си служба и техните семейства; избиране на редакционен комитет за контрол над общинския вестник.

4 авг. 1923 - 13 май 1924 г. 304 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 17.

19. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Изказвания и предложения на Вичо Папазов, Пеню Писков, Васил Калдъръмов, Илия Пастърмаджиев и др. представители на РП за: разширяване правата на общините при нормиране цените на предмети от първа необходимост; вземане на мерки против спекулата и скъпотията; безсилието на общинския съвет да подпомогне прехраната на населението и причините за това положение; снабдяването на града с дърва; справедливо и навременно изплащане заплатите на общинските служители; ограничаване и премахване на безработицата, електроснабдяване и благоустрояване на града и завършване строежа на общинския дом.

20 май - 24 дек. 1924 г. 247 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 18.

20. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: отпускане общински места, жито и парични помощи на бедни граждани; наемане помещение за II-ра градска амбулатория; отдаване на търг доставката на строителен материал за поправка на улици и ремонта на общинската скотобойна; отчуждаване и заплащане на имоти.

Изказвания на съветници от работническата група против спекулата и скъпотията, качеството и цената на хляба; за изплащане обещаното възнаграждение на строителни работници.

2 ян. - 24 дек. 1925 г. 371 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 19.

21. Протоколна книга на общинския съвет и общинската тричленна комисия. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: отпускане помощи на бедни граждани; провеждане избори за кмет; утвърждаване бюджета на общината и правилника за общинските такси и налози; утвърждаване на търгове за продажба на общинска земя и доставка на строителни материали за настилане на улици, построяване на мост, довършване на сградата на общинския дом и др.

1 ян. - 7 авг. 1926 г. 395 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 20.


22. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: отпускане на помощ на шуменското опълченско дружество "Шипка", засилване контрола върху производството на общинското стопанство, заплащане на отчуждени имоти; утвърждаване бюджета на общината; утвърждаване на търгове за продажба на общински места, доставка на строителни материали за общината и др.

16 авг. 1926 - 30 окт. 1927 г. 392 л.

Заб.: К. МФ

23. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: отчуждаване и причисляване на общински земи към поземления фонд на Главна дирекция на ТЗС за оземляване на бежанците; сключване на заем с Шуменска популярна банка за средства за построяване на градски дом и осветлението на градските улици; да не се прекратява дейността на кино "Модерен театър"; утвърждаване на търгове за продажба и отдаване под наем на общинска земя; снабдяването на пожарникарите с облекло и обувки.

8 окт. 1927 - 30 авг. 1928 г. 396 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. – 22.

24. Протоколна книга на общинския съвет и общинската тричленна комисия. Оригинал. Ръкопис.

Изказвания и предложения на представители на РП за: откриването на общински магазини; навременно и справедливо изплащане заплатите на общинските служители; определяне на данъците и таксите според дохода; доставката на работно облекло за общинските служители; раздаването на дърва и безплатно водоснабдяване на бедните и снабдяване на бездомни със земя; благоустрояване на града; подпомагане на театъра при читалище "Архангел Михаил".

1 септ. 1928 - 29 апр. 1929 г. 299 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 23.

25. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: отпускане помощи за бедните и попълване списъка на бедни граждани; пром

ени в регулационния план; отпускане място за строеж на сграда на Кожухарското сдружение; разширяване на електрическата мрежа в града, назначаване на ветеринарен лекар.

Изказвания на съветниците - представители на РП: против вмешателството на властта в управлението на общините; избягване на злоупотребите при експлоатиране на гората чрез ползването й по стопански начин; против произволните и груби промени в бюджета и начина, по който се утвърждава.

30 апр. 1928 - 18 дек. 1929 г. 299 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 24.

26. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Изказвания на Вичо Папазов, Димчо Попов, Васил Калдъръмов и др. съветници - представители на работническата група за: откриване на общински магазини; навременно изплащане заплатите на общинските служители; осигуряване на жилища за лицата, чиито къщи се събарят; подпомагане на училищата.

20 дек. 1929 - 25 септ. 1930 г. 300 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 25.

27. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Изказвания на Вичо Папазов, Димчо Попов, Тодор Виденов и др. съветници от работническата група за: нападението над клуба на РП и арестуването на работници; упражняване на строг контрол от общината над предприемачите; положението на бедните граждани и безплатното им водоснабдяване; определяне данъците и таксите според дохода; преразглеждане на бюджета и заделяне на средства за работническите организации; състоянието на учебното дело в града.

26 септ. 1930 - 18 май 1931 г. 297 л.

Заб.: К. МФ. Стар опис - 3, стар номер на а. е. - 1.

28. Протоколна книга на общинския съвет и общинската тричленна комисия. Оригинал. Ръкопис.

Изказвания на Вичо Папазов, Драган Петков, Пеню Писков и др. съветници от работническата група за: лошото отношение на фабричните надзиратели към работниците, отстраняване на кмета поради направени нарушения; цените и качеството на хляба и оказване помощ на комисаря по прехраната на общинските съветници; ограничаване и премахване на безработицата; незаконната намеса на административната власт в общинските работи и против политиката на Народния блок.

8 юни 1931 - 18 февр. 1932 г. 302 л.

Заб.: К. МФ. Стар опис - 3, стар номер на а. е. - 2.

29. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Сведения за: напускане на заседание на общинския съвет от членовете на работническата група за това, че не им се дава възможност да се изкажат срещу първомайските изстъпления на полицията.

Изказвания на Драган Петков, Пеню Писков, Михаил Халачев и др. съветници от работническата група за: подкрепа на международния конгрес против войната; определяне данъците и таксите според дохода; публично обсъждане на бюджета; системния терор над работниците и членовете на РП; ограничената продажба на хляб; нехайното отношение на общината към здравното дело и благоустрояването на града; намаляване на косвените данъци и високите училищни такси.

1 март - 20 окт. 1932 г. 297 л.

Заб.: К. МФ. Стар опис - 3, стар номер на а. е. - 3.

30. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Изказвания на Димчо Попов, Пеню Писков, Драган Петков, Жеко Йорданов и други съветници от работническата група за: системния терор над работниците и членове на РП; произвола на полицията и побоищата над стачкуващите ученици; арести на работници; политическото управление на Народния блок; повишаване цените на продуктите от първа необходимост и качеството на хляба; откриване на общинска аптека и построяване на прогимназия в града.

1 ноем. 1932 - 6 юли 1933 г. 298 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на опис - 3, стар номер на а. е. – 4.

31. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: отпускане средства за детските "Морски колонии"; изплащане работнически осигуровки на работници от общината; определяне място за построяване на спортни игрища; приемане сградата на общинските хали; раздаване помощи на бедни граждани; управлението на летовище "Висока поляна" да се поеме от общината.

4 юли 1933 - 28 дек. 1933 г. 122 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на опис - 3, стар номер на а. е. - 5.

32. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Изказвания на Димчо Попов, Тодор Виденов и др. представители на работническата група за: безплатно снабдяване с лекарства и водоснабдяване на бедни граждани; благоустрояване и хигиенизиране на града, построяване на детски игрища, градинки и пързалка; подпомагане на училища и строеж на прогимназия; поскъпването на хляба и електроенергията.

5 февр. - 1 окт. 1934 г. 299 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 26.

33. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: отпускане помощи за бедни граждани и освобождаване на бедни ученици от такса; поемане издръжката на детската здравна станция от общината; отпускане на дърва за нуждите на областния театър и освобождаването му от общинска такса върху входните билети; издаване на двуседмичен Шуменски градски бюлетин; налагане на глоби за неотбита трудова повинност.

16 окт. 1934 - 12 дек. 1935 г. 16 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 27.

34. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: приемане бюджета на общината за 1935 г.; намаляване таксата при акуширане на родилки; определяне общинските такси на членовете на местния зъболекарски съюз; отпускане безплатно хляб за бедни и безработни граждани; членовете на колоездачното дружество да отбият трудовата си повинност за строящия се колодрум; приемане дарението направено от Марийка Харизанова за общината; утвърждаване протоколи на тържната комисия за отдаване под наем на общински сгради и имоти.

21 ян. - 30 дек. 1935 г. 280 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 28.

35. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: утвърждаване правилниците на общинската ветеринарна служба, житното тържище и общите поемни условия за отдаване под наем общинските недвижими имоти; построяване на морско ученическо летовище; отпускане средства на основно училище "Жечко Попов" за построяване на трапезария; отпускане дърва за огрев и безплатни лекарства на бедни граждани; отпускане общински места за нуждите на 7-ма пехотна дружина и спортния клуб "Хан Омуртаг"; определяне възнаграждение на съкратените общински служители и чиновници; приемане доклада за дейността на общинската аптека за тригодишното й съществуване.

13 окт. - 30 дек. 1936 г. 280 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 29.

36. Протоколна книга на общинския съвет и на засилената общинска управа. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: отпускане на суми за уреждане на конни състезания, посрещане на колоездачите от състезанието на балканските държави, за нуждите на безплатната ученическа трапезария при девическата гимназия, отпразнуване 60-годишнината от Освобождението на България и за погребението на Варненско-Преславския митрополит; снабдяване на бедни граждани с дърва за огрев; снабдяване на бездомни жители с нотариални актове; освобождаване от гражданска мобилизация на войници и подлежащи на военна мобилизация граждани; приемане отчета за изразходваните средства за благоустрояване на града по дарението на д-р А. Кандиларов.

20 февр. 1936 - 28 окт. 1938 г. 299 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 31.

37. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: утвърждаване бюджета за 1937 г. и приемане на допълнителен бюджет; създаване на общинско Горско земеделско стопанско предприятие; подготовка на общинските избори; определяне размера на общинските такси; отпускане парични помощи за сестрата на Панайот Волов - Вичка Кавалджиева, за трапезарията на девическата гимназия, читалище "Архангел Михаил" и Шуменския градски театър; освобождаване на граждани от трудова повинност.

26 ян. - 30 дек. 1937 г. 299 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 30.

38. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: заделяне средства за закупуване на дърва за бедните, за предстоящите ски-състезания; да не се облагат детските ясли с водна такса; увеличаване средствата за отопление и осветление на училищните сгради в града; уреждане собствеността на общината върху завещаните й от шуменеца Ангел Николов негови акции в промишлени предприятия, откриване на редовна автобусна служба в града; отдаване под наем трактор, собственост на закритото общинско горско-земеделско стопанство.

3 ян. 1938 - 27 окт. 1939 г. 300 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 32.

39. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.#Решения за: раздаване помощи на бедни граждани; отпускане дърва и въглища за училищата; определяне сума за построяване на градска амбулатория; определяне на списъците на бедни граждани - I-ва категория; определяне откупи за временна трудова повинност на граждани; набавяне материали за водоснабдяване и благоустрояване на града.

2 ноем. 1938 - 23 ноем. 1939 г. 300 л.

Заб.: К. МФ.

40. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: отпускане безплатно дърва за туристическо дружество "Висока поляна" и за детските колонии; даване безплатна медицинска помощ на бедни родилки и безплатно лекарства на бедни граждани; отпускане на общинско място за строеж на железопътно депо при гара Шумен; определяне откупа за временна трудова повинност на граждани.

2 дек. 1939 - 26 авг. 1940 г. 200 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 39.

41. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: определяне таксите при издаване позволителни за строеж на сгради; гласуване заеми и допълнителни бюджети; одобряване финансовия отчет на общината; довършването на сградата на II-ра прогимназия да стане по стопански начин; утвърждаване правилника за електроснабдяване на града и електрифициране на завод "Кабиюк"; отпускане пенсии на бедни, инвалиди и сираци от войните; да се обзаведе зъболекарски кабинет за лекуване на бедни граждани; да се учреди млечна централа.

3 окт. 1939 - 31 юли 1941 г. 299 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 35.

42. Протоколна книга на засилената общинска управа. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: доставка на материали за канализиране и поправка на улици; освобождаване от временна трудова повинност и определяне откуп за освобождаване на граждани от същата; признаване на бедни граждани I-ва категория; отпускане на дърва за нуждите на читалища, училища, дружества, трапезарии, старопиталища, детски ясли и др.; отпускане помощи на бедни граждани; утвърждаване на търгове за продажба на дворни места; доставка на автобуси за градската автобусна служба.

2 септ. 1940 - 30 дек. 1941 г. 282 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 36.

43. Протоколна книга на общинския съвет. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: приемане на общинските такси, бюджети, отчети и правилници за водоснабдяването и благоустрояването на града; приемане правилник за провъзгласяване "Почетен гражданин на Шумен"; прехвърляне екарисажа от общината на държавата; утвърждаване изработения герб на общината; отчуждаване на места за житна борса; определяне на строителните зони в града; снабдяване на граждани с нотариални актове.

8 авг. 1941 - 25 ян. 1943 г. 300 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 37.

44. Протоколна книга за засилената общинска управа. Оригинал. Ръкопис.

Решения за: построяване на склад за запалителни материали; приемане Правилника на Шуменската градска община; създаване на дървоснабдително бюро при общината; определяне на I и II категория бедни граждани; отпускане помощи за бедни граждани; доставяне инвентар за оборудване на училищния лекарски кабинет; определяне откупа за освобождаване от временна трудова повинност и освобождаване на граждани от същата; одобряване на поемни условия за доставка на материали за направата на улици; утвърждаване на търгове за отдаване под наем на общински недвижими имоти.

5 ян. 1942 - 1 ноем. 1944 г. 246 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 38.

44а. Протоколна книга на общинския съвет.

Решения за: ремонт на дезинфекционната станция; отпускане общинско място за строеж на държавен екарисаж; признаване правото на собственост на граждани върху общински места; ограничаване заселването на преселници поради опасност от епидемии; утвърждаване на тарифите на стопанското предприятие; приема направеното дарение от шуменския гражданин Цветан Иванов на общината; образуване общинско стопанско предприятие "Шуменски общински народен театър"; откупуване на електрическа централа на града.

19 март - 4 авг. 1944 г. 197 л.

Заб.: К. МФ.ІІ. КМЕТ
45. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, отпуски, наказания, глоби; определяне заплатите на общинските служители; заграждане незастроени места от притежателите им; икономия на хартия за канцеларски нужди; продаване на търг бракувани животни; определяне цената на хранителни продукти; откриване на питейни заведения.

3 ян. - 22 дек. 1900 г. 208 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 40.

46. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, отпуски, наказания, глоби; определяне разрядите на питейните заведения; деклариране произведените от лозарите спиртни напитки; определяне места за спиране на натоварени коли; снабдяване на притежателите със здравни свидетелства за добитъка; спазване правилниците на продавачите на месо, хлебарите, услугите; определяневремето за беритба на царевица; отменяване на глоби на бедни граждани.

1 ян. - 31 дек. 1903 г. 281 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 41.

47. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, премествания, глоби; произвеждане на търгове; назначаване на комисии по повредата на скотобойната, контролиране дейността на бирника, изсичането на гората; продажбата на свинско месо в града от селяни.

3 ян. - 31 дек. 1905 г. 307 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 42.

48. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, отпуски, глоби; определяне работното облекло на хлебарите; изплащане сума "кръвнина" от продавачите на месо; забрана използването на вестници и др. случайна хартия за амбалаж в хранителните магазини; назначаване на комисии за контролиране дейността на бирника, преглед на добитъка за клане, контрол над магазините и др.

27 март - 3 дек. 1906 г. 257 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 43.

49. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: уволнения, назначения, наказания, отпуски, глоби; увеличаване заплати на общински служители, унищожаване месото на заразени животни; назначаване на комисия за оценка на сгради за отчуждаване от общинския съвет; конфискуване на хляб, неотговарящ на грамажа и раздаването му на бедни граждани, палене на огън и чупене на храсти в м. "Кьошковете".

2 ян. - 28 окт. 1908 г. 284 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 44.

50. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за уволнения, назначения, отпуски, глоби; издаване разрешителни на питиепродавците; произвеждане на търгове; унищожаване месото на заразени животни; плащане на такса от участващите в карнавалното шествие; избиване на безстопанствени кучета.

3 ян. - 31 дек. 1909 г. 311 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 45.

51. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнение, отпуски, наказания и глоби; определяне цената на категориите хляб; назначаване комисия за оценяване на отчуждени имоти; снабдяване слугите и слугините със здравни книжки; издаване патенти на питиепродавците; конфискуване на хляб с намален грамаж; спазване на хигиенните изисквания от гражданите.

2 ян. - 18 септ. 1910 г. 308 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 46.

52. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения и глоби, вземане на мерки срещу болестта тифус; свободното пускане на свини по улиците; пускането на бомбички из града; назначаване на комисии по хигиената на града, тържни комисии, за доставка на материали за водоснабдяването на града, за борба против холерата и др.

18 септ. - 31 дек. 1910 г. 113 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 47.

53. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за назначения, уволнения, отпуски, глоби, бракуване на месо от заразени животни; конфискуване на хляб с намален грамаж; съставяне на комисии за приемане на дърва за общински училища; храна за общинските коне, материали за ремонт на общинските сгради, отчуждаване и оценка на къщи.

9 ян. - 26 юли 1911 г. 253 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 48.

54. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, отпуски, глоби; назначаване на комисии за приемане на зърнени храни от доставчици, оценка на отчуждени сгради и места, борба с холерата и произвеждане на търгове.

24 юли - 30 дек. 1911 г. 145 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. – 49.

55. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, отпуски, глоби, наказания, назначаване на комисии за доставка на материали за общински нужди, провеждане на търгове, вземане на мерки за ограничаване на болестта "шап" сред животните, продажба на бракувани животни.

2 ян. 1915 - 31 дек. 1916 г. 236 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 50.

56. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, отпуски, глоби; определяне работното време на търговски заведения, клубове, кафенета; задължителен ветеринарен преглед на месо от заклани животни; забрана на просията.

5 дек. 1918 - 3 март 1919 г. 97 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 51.

57. Заповедна книга на кмета на комуната. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: определяне цените на зеленчуците и месото, качеството, грамажа и цената на хляба; глобяване на хлебари и месари за лошо качество на хляба и месото, назначаване на работници в общинската фурна и поддържане на ред и хигиена в нея; назначаване на работници за предпазване на града от болести и бедствия; назначаване на комисии по закупуване на медикаменти и по водоснабдяването на града; увеличаване надниците на работниците по поддържане на шосета и мостове.

19 юли 1920 - 28 февр. 1921 г. 195 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 52.

58. Заповедна книга на кмета на комуната. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, глоби и отпуски; определяне качеството, теглото и цената на хляба.

1 март 1921 - 10 юни 1922 г. 404 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 53.

59. Заповедна книга на председателя. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, отпуски, глоби за лошо качество и намален грамаж на хляба; назначаване на допълнителни лица за засилване на санитарния контрол над храните и поддържане на хигиена на обществените места и дворовете; назначаване на комисии за проверка на посевните площи и на градските водопроводи.

10 юли 1922 - 14 авг. 1923 г. 385 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 54.

60. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, отпуски, глоби; обявяване на търг за доставяне на осветителни материали за Държавната болница; определяне цената на млякото и месото.

14 авг. 1923 - 21 окт. 1924 г. 402 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 55.

61. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, отпуски, глоби за неотработена трудова повинност; провеждане на търг за доставка на хранителни продукти за педагогическото училище; определяне правата на комисията и засилване на контрола по прехраната на града; командироване на лица в съседни градове за закупуване на брашно.

21 окт. 1924 - 26 окт. 1926 г. 486 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 59.

62. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, отпуски, глоби за неявяване за преглед на животинската продукция от ветеринарните власти и неспазване пазарните цени на селскостопанските произведения; определяне цените на хляба; увеличаване надниците на работниците по градските водопроводи; набавяне на книги за общинската библиотека.

3 февр. 1925 - 30 юни. 1933 г. 206 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 60.

63. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, отпуски; определяне цената на месото; пускането на домашни птици и животни по улиците; назначаване на комисии за проверка на общинската каса, проверка на съестните продукти и чистотата в града; налагане на глоби за продажба на хляб с намален грамаж, разреждане на млякото с вода, липса на санитарни книжки на работещи в заведения за хранене.

28 окт. 1926 - 14 ноем. 1928 г. 484 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 57.

64. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, отпуски и командировки; налагане на глоби за намален грамаж на хляба, неотработена трудова повинност; назначаване комисии за ветеринарен преглед на месото; набавяне на книги и абониране на общинската библиотека за списания; забрана пускането на балони над града.

14 окт. 1928 - 16 дек. 1930 г. 396 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 58.

65. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, отпуски, командировки; провеждане допитване до народа по общинските работи; определяне цената на хранителни продукти и на стоки от първа необходимост; притежателите на мотоциклети и велосипеди да се снабдят с номера и да плащат данък; налагане на глоби за продаване на хляб с намален грамаж, неотработена трудова повинност.

17 дек. 1930 - 24 март 1932 г. 304 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 56.

66. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, отпуски и командировки, определяне цените на хранителните продукти; извършване имунизация на добитъка; определяне категорията на питейните заведения; абониране на общинската библиотека за вестници и списания; налагане на глоби за намален грамаж на хляба и за неотработена трудова повинност.

25 март 1932 - 30 дек. 1933 г. 274 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 61.

67. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, отпуски, глоби, командировки, нормиране цените на брашното, хляба и др. хранителни продукти; пестеливо използване на канцеларски материали;командироване на помощник-кмета до София за участие в събранието на "Съюза на българските градове", на ветеринарния лекар до София за набавяне инструменти и обзавеждане на станция за контрол над хранителните продукти; вземане мерки за хигиенизиране на града.

12 ян. 1934 - 2 апр. 1936 г. 307 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. - 62.

68. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, отпуски, командировки, закупуване на книги за нуждите на общината; вземане на мерки срещу болестта "бяс"; снабдяване с номера притежателите на каруци; нормиране цените на хранителните продукти и стока от първа необходимост.

4 апр. 1936 - 12 окт. 1938 г. 296 л.

Заб.: К. МФ. Стар номер на а. е. – 63.

69. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, отпуски, командировки, глоби; определяне производството на метали, метални произведения, вълна; абониране на общината за вестници, списания и снабдяването й с книги; пренормиране цените на хранителни стоки; подпомагането на бедните да се осъществява в натура; определянето на изборните райони в града; командироване на лица в съседни градове за доставка на брашно.

12 окт. 1938 - 8 март 1940 г. 299 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 64.

70. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначаване, уволнения, отпуски, командировки, глоби; назначаване на комисии за приемане на впрегатен добитък и коли в случай на мобилизация на българската армия, за преброяване на посевите, бракуване на животни и др.; икономии на тенекиения амбалаж; забрана на производството и продажбата на луксозни брашна; пренормиране на цените на хранителни стоки и стоки от първа необходимост; абониране на общинската библиотека за списания и друга литература.

11 март 1940 - 18 авг. 1941 г. 299 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 65.

71. Заповедна книга на кмета. Оригинал. Ръкопис.

Заповеди за: назначения, уволнения, отпуски, командировки, глоби; назначаване на комисии за доставка на учебни и канцеларски пособия за училищата в града; статистическо преброяване на посевите и др.; забрана на консумацията на кафе и чай и четенето на вестници и списания в канцелариите през работно време; почистване на овощните дървета от вредители; определяне на смените за отработването на трудовата повинност от граждани.

18 авг. 1941 - 27 февр. 1943 г. 300 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 66.

72. Градска книга-изложение за демографското, благоустройствено и финансово състояние

на Шумен за времето от 1 септ. 1905 - 1 септ. 1906 г. Печатно.

1907 г. 227 л.

Заб.: МФ. Стар опис - 3, стар номер на а. е. - 7.

72а. Покана, позив, протокол, списъци и др. за образуване на Шуменски общоградски комитет за събиране на парични суми и подаръци за воюващите германски войски в Гърция и Сърбия. Оригинали. Копия. Машинопис. Печатно. Ръкопис.

10 апр. 1941 - 16 май 1941 г. 49 л.

Заб.: МФ.

ІІІ. СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО
73. Протоколи и списъци на разграничителната комисия по запазване, измерване и използване на селските и градски мери; списъци на бежанските семейства в Шумен. Копия. Машинопис.

28 апр. 1904 - 19 март 1926 г. 160 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 1, стар опис - 2.

74. Протоколи, писма, молби, разписки и др. на градското общинско управление, областния съд и граждани за даване под наем на общински земи, изплащане на присвоени общински земи, плащане на глоби за заграбени общински мери и др. Оригинали. Копия. Преписи. Машинопис. Ръкопис.

7окт. 1930 - 27 окт. 1939 г. 260 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 77.

75. Протоколи на градския общински съвет, на тричленната комисия за ТЗС и Съвета при Главна дирекция на ТЗС за оценка и отчуждаване на заграбени от граждани общински мери и причисляването им към общинските земи, закръгляването на общински мери, признаване правото на законно притежание на земи от граждани и др.; молби на граждани за разрешаване на спорове за притежаване на земя; списъци на оземлени граждани. Оригинали. Копия. Преписи. Машинопис. Ръкопис.

15 апр. 1922 - 18 дек. 1941 г. 358 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 79.

76. Протоколи, списъци, заявления и декларации на общинската комисия за ТПС и граждани за оземляване, даване право на строеж, притежаване на движими и недвижими имоти, списъци на бежанци и др. Оригинали. Копия. Машинопис. Ръкопис. Печатно.

26 юли 1922 - 8 март 1947 г. 325 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 2, стар опис - 2.

77. Протоколи на общинската тричленна комисия и общинската комисия за ТПС за оземляване на граждани, определяне поземлената собственост на града, определяне цените наместа, които ще се дават на бездомни, на участници в Сръбско-българската война от 1885 г. и за индустриални цели; определяне на квартири за бежанците от Гърция, Македония и др. Оригинали. Копия. Преписи. Машинопис. Печатно. Ръкопис.

9 авг. 1922 - 16 авг. 1945 г. 531 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 75.

78.Протоколи на общинската и окръжна комисия за ТПС по оземляване на граждани. Копия. Машинопис.

26 септ. 1922 - 1 юли 1926 г. 125 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 3, стар опис - 2.

79. Молби и писма на граждани до околийската комисия за ТПС за издаване на преписи-протоколи и разрешаване на въпроси по оземляване на населението. Преписи. Машинопис.

11 февр. 1925 - 15 юни 1927 г. 17 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 5. Стар опис - 2.

80. Протоколи, поемни условия, призовки, искови молби на градско общинско управление, комисиите по ТЗС и Русенския апелативен съд за оземляване на граждани, нарушени земевладения и др. Оригинали. Преписи. Машинопис. Ръкопис.

13 юли 1926 - 5 дек. 1929 г. 399 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 76.

81. Преписки на Градското общинско управление с околийската комисия за ТЗС, МЗДИ - Главна дирекция ТЗС и наследниците на граждани за презакръгляване на Шуменската мера, по определяне място за строеж на окръжен затвор, определяне притежанието на наследствени имоти, за неправилно оземляване на граждани и др. Преписи. Машинопис.

10 март 1927 - 27 март 1935 г. 66 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 6, стар опис - 2.

82. Протоколи, писма, искови и апелационни молби от общинската комисия за ТПС, граждани и частни фирми по оземляването на лица, установяване граници и правото на собственост, определяне на местата за войсковите части, събиране сведения за държавните имоти в общината и др. Оригинали. Преписи. Машинопис. Ръкопис.

20 авг. 1927 - 26 септ. 1936 г. 412 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 78.

83. Протоколи и обявления във в. "Шуменски общински вести" на градското общинско управление за даване на общински ниви под наем на граждани. Оригинали. Преписи. Машинопис. Ръкопис. Печатно.

12 ян. 1943 г. - 21 юни 1943 г. 33 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 21. Стар номер на опис - 2.

84. Протоколи, доклад, удостоверения, списъци, молби и заявления на окръжната комисия за ТПС, общинската комисия за настаняване на бежанци и др. за оземляване на лица, изземване на заграбени общински мери, удостоверяване правото на собственост на граждани и др. Оригинали. Копия. Машинопис. Ръкопис.

13 май 1922 г. - 11 юли 1950 г. 402 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 4. Стар номер на опис - 2.

85. Преписки на общинската комисия за ТЗС с Министерството на правосъдието, МЗДИ - Дирекция за ТПС и Шуменския окръжен съд за оземляването на Шуменския окръжен затвор. Оригинали. Преписи. Машинопис. Циклостил. Ръкопис.

29 дек. 1921 - 30 септ. 1922 г. 26 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 1. Стар опис - 4.

86. Преписки на градското общинско управление с Министерство на народното стопанство - отделение за поземлена собственост, Министерство на правосъдието и Шуменския окръжен затвор за оземляването на затвора. Оригинали. Преписи. Машинопис.

16 септ. 1930 - 7 февр. 1935 г. 8 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 2. Стар опис - 4.ІV. БЛАГОУСТРОЙСТВО
87. Доклади, протоколи, обявления, списъци, план-скици, анотации на градско общинско управление и областен съд за водоснабдяването на града, обезщетяване правата на дружество "Нова баня" и др. Оригинал. Преписи. Машинопис. Ръкопис. Печатно.

29 окт. 1928 г. - 15 февр. 1944 г. 344 л..

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 67. Стар опис - 1.

88. Протоколи, договори, искови молби и писма за определяне задълженията на градската община към Шуменската популярна банка - отдел "Електроснабдяване" и към предприятие "Електроснабдяване" за електрифицирането и електрозахранването на града; отчети на популярната банка за 1933 и 1934 г.; тържна преписка за отдаване под наем експлоатацията на общински дюкяни. Оригинали. Преписи. Машинопис. Ръкопис. Печатно.

12 май 1921 - 30 май 1938 г. 289 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 70.

89. Преписки на кмета с Популярна банка - отд. "Електроснабдяване", Съюза "Обществена подкрепа", Областния съд и архитект от София за строеж на обществена баня, строеж на пътища, електроснабдяването на града и др. Оригинали. Копия. Машинопис. Ръкопис.

22 дек. 1942 - 12 дек. 1943 г. 47 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 69.

90. Писма и оферти на фирми от страната с предложения за доставка на материали за оборудването на общинската електрическа централа. Оригинали. Копия. Машинопис. Ръкопис.

11 ян. 1923 г. - 5 дек. 1924 г. 25 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 1.V. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
91. Обявление на общинското управление за гласуваните от комуната и утвърдени от Министерството на вътрешните работи суми по бюджета на общината за 1921 и 1922 г. Печатно.

12 окт. 1921 г. 1 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 6. Стар номер на опис - 3.

92. Основна данъчна книга на Кадиевата част на града. Оригинал. Печатно. Ръкопис.

1930 г. 91 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 1. Стар номер на опис - 5.

93. Основна данъчна книга на Арменската част на града. Оригинал. Печатно. Ръкопис.

1930 - 1935 г. 121 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 2. Стар номер на опис - 5.

94. Основна данъчна книга на Равненската част на града. Оригинал. Печатно. Ръкопис.

1930 - 1935 г. 85 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 3. Стар номер на опис - 5.

95. Основна данъчна книга на Трикладенчевата част на града. Оригинал. Печатно. Ръкопис.

1930 - 1935 г. 175 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 4. Стар номер на опис - 3.

96. Основна данъчна книга на Староджамийската част на града. Оригинал. Ръкопис. Печатно.

1930 - 1935 г. 181 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 5. Стар номер на опис - 5.

97. Основна данъчна книга на Новостраженската част на града. Оригинал. Ръкопис. Печатно.

1930 - 1935 г. 306 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 6. Стар номер на опис - 5.

98. Основна данъчна книга на Чехларската част на града. Оригинал. Ръкопис. Печатно.

1930 - 1935 г. 143 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 7. Стар номер на опис - 5.

99. Основна данъчна книга на Илчевата част на града. Оригинал. Ръкопис. Печатно.

1930 - 1935 г. 182 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 8. Стар номер на опис - 5.

100. Основна данъчна книга на Полицейската част на града. Оригинал. Печатно. Ръкопис.

1930 - 1935 г. 155 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 9. Стар номер на опис - 5.

101. Основна данъчна книга на Добруджанския квартал на града. Оригинал. Печатно. Ръкопис.

1930 - 1935 г. 248 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 10. Стар номер на опис - 5.

102. Основна данъчна книга на Татарската част на града. Оригинал. Печатно. Ръкопис.

1930 - 1935 г. 118 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 11. Стар номер на опис - 5.

103. Основна данъчна книга на Костовата част на града. Оригинал. Печатно. Ръкопис.

1930 - 1935 г. 233 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 12. Стар номер на опис - 5.

104. Основна данъчна книга на Черковната част на града. Оригинал. Печатно. Ръкопис.

1930 - 1935 г. 180 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 13. Стар номер на опис - 5.

105. Основна данъчна книга на Еврейската част на града. Оригинал. Печатно. Ръкопис.

1930 -1935 г. 97 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 14.

106. Основна данъчна книга на Пълнокладенчевата част на града. Оригинал. Печатно. Ръкопис.

1930 - 1935 г. 155 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 15. Стар номер на опис - 5.

107. Основна данъчна книга на Калековата част на града. Оригинал. Печатно. Ръкопис.

1930 - 1935 г. 160 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 16. Стар номер на опис - 5.

108. Основна данъчна книга на паракендоплатци към гр. Шумен. Оригинал. Печатно. Ръкопис.

1930 - 1935 г. 258 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 17. Стар номер на опис - 5.

109. Книга за заплати на служителите. Оригинал. Печатно. Ръкопис.

1878 - 1920 г. 319 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 1. Стар номер на опис - 7.

110. Книга за заплати на служителите. Оригинал. Печатно. Ръкопис.

1921 - 1922 г. 127 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 2. Стар номер на опис - 7.

111. Книга за заплати на служителите. Оригинал. Печатно. Ръкопис.

1922 - 1924 г. 201 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 3. Стар номер на опис - 7.

112. Книга за заплати на служителите. Оригинал. Печатно. Ръкопис.

1922 - 1924 г. 298 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 3. Стар номер на опис - 7.

113. Ведомост за увеличаване на добавъчното възнаграждение на служителите. Оригинал. Ръкопис.

1 апр. 1921 - 2 март 1922 г. 42 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 4. Стар номер на опис - 7.

114. Протоколи и изложения на засилената общинска управа, преписки на общината с окръжния съд и др. по решаване на заведени дела на Шуменската община срещу граждани за дължими суми, акт от извършена финансова ревизия на отдел "Прехрана" при общината. Оригинал. Копия. Преписи. Машинопис. Ръкопис.

26 февр. 1924 - 5 юни 1943 г. 262 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 8. Стар номер на опис - 2.

115. Указ на Министерството на войната и преписки на общината с Шуменския гарнизон и артилерийско поделение за отчуждаване на общински имоти от землището на Шумен за военни нужди; преписки на общината с Главна дирекция на държавните дългове и БЗКБ - клон Шумен за погасяване на общински задължения към държавата. Оригинали. Копия. Машинопис. Печатно. Ръкопис.

28 ян. 1930 - 17 авг. 1942 г. 101 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 7. Стар номер на опис - 2.

116. Бюджет за приходите и разходите на общината за 1934 - 1935 финансова година. Оригинал. Машинопис. Печатно. Ръкопис.

9 февр. 1934 - 23 апр. 1934 г. 89 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 80.

117. Постановление на МВРНЗ и писма на МЗДИ, БНБ и Популярна банка - Шумен до същото във връзка с утвърждаване бюджета на Шуменската община за 1934 - 1935 г. Оригинали. Копия. Машинопис. Ръкопис.

21 апр. 1934 - 1 май 1934 г. 21 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 81.

VІ. СЪД
118. Апелативни и касационни жалби и преписки на общината с Върховния касационен съд, Русенския апелативен съд и Шуменския областен съд по искови молби на граждани за задължения на общината към тях. Оригинали. Копия. Машинопис. Ръкопис. Печатно.

17 авг. 1922 - 9 апр. 1944 г. 175 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 9. Стар опис - 2.

119. Преписки на общината с БЗБ - клон Шумен и кооперации в града и сведения за заемите, отпускани на граждани по закона за насърчаване на жилищните строежи; протоколи и преписки на общината с Шуменския окръжен съд по искове на общината срещу граждани за неизплатени от тях дължими суми. Оригинали. Копия. Машинопис. Ръкопис.

29 ноем. 1924 - 22 ян. 1941 г. 283 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 68.

120. Удостоверения, махленски свидетелства на граждани за семейно и материално положение, поданство, отпускане на пенсии; упражняване занятие; списъци на лица с разрешителни за търгуване; сведение на кмета за географското, стопанско и политическо състояние на Шумен. Оригинал. Копия. Машинопис. Ръкопис.

27 февр. - 27 апр. 1943 г. 383 л.

Заб.: МФ. Стар номер на а. е. - 71.

VІІ. ГРАЖДАНСКА МОБИЛИЗАЦИЯ
121. Окръжни и писма на МВРНЗ за задачите на служба "Гражданска мобилизация" при Министерството, освобождаване на отделни лица от мобилизация; военновременни щатове на градската община. Оригинали. Копия. Машинопис. Циклостил. Ръкопис.

6 юни 1939 - 13 март 1943 г. 101 л.

Заб.: Стар номер на а. е. - 10, стар опис - 2.

122. Заповеди, окръжни и писма на МВРНЗ до градското общинско управление за подготовка на населението срещу въздушни нападения, военното обучение на запасните чинове, взаимодействието на местните власти и войскови части, задачите на дружество "Бранник", евакуирането в града на еврейски семейства и др. Оригинали. Копия. Машинопис. Циклостил. Ръкопис.

23 авг. 1943 - 15 авг. 1944 г. 324 л.

Заб.: Стар номер на а. е. - 13. Стар опис - 2.VІІІ. ГРАЖДАНСКО И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ
123. Телеграми от кмета на Шумен до регенти, министри и генерали по случай празници и встъпването им в длъжност; удостоверения, издавани на общински служители и съветници за извършени командировки и участие в заседания на общинския съвет; финансов отчет на I-ва шуменска аптека за 1942 г. Оригинали. Копия. Машинопис. Печатно. Ръкопис.

29 дек. 1942 - 10 ян. 1944 г. 175 л.

Заб.: Стар номер на а. е. - 12. Стар опис - 2.

124. Заявления, молби, удостоверения, декларации и преписки с граждани за семейно и материално положение, изплащане на хонорари, регистриране на фирми, освобождаване от такси, право на търгуване, притежаване на недвижими имоти и др. Оригинали. Копия. Печатно. Машинопис. Циклостил. Ръкопис.

1 юни - 23 ноем. 1943 г. 433 л.

Заб.: Стар номер на а. е. - 73.

125. Удостоверения, издавани от общината за честност и благонадеждност, семейно и материално положение, постъпване на работа, инвалидност и др. Оригинали. Копия. Машинопис. Ръкопис.

16 авг. - 15 септ. 1943 г. 358 л.

Заб.: Стар номер на а. е. - 74.

126. Заявления, молби, удостоверения, махленски свидетелства за семейно и материалн

о положение, освобождаване от гражданска мобилизация, признаване на граждани за

бедни и др. Оригинали. Копия. Машинопис. Циклостил. Ръкопис.

16 септ. - 15 ноем. 1943 г. 590 л.

Заб.: Стар номер на а. е. - 72.

127. Изложение от проф. д-р Бончев до кмета на Шуменската градска община за резултатите от геоложкото проучване на изследваните места около с. Ченгел (Дивдядово) и Кьошковете. Оригинал. Машинопис.

18 окт. 1914 г. 12 л.

Заб.: Зачислена.

128. Герб на Шумен от 1942 г. Репродукция. Автор: Никола Бояджиев. Текст: Стилиян Чилингиров.

1942 г. 1 бр.

Заб.: Зачислена.

129. Задължения и правилници на публичните домове, домашните слуги и слугини, на публичните файтони, на хлебарите, на питейните заведения и кафенетата на Шуменската градска пожарна команда, наставления и мерки за предпазване от епидемически болести и холера в Шумен. Печатно. Ксерокопие.

1892 – 1924 г. 27 л.Заб.: Зачислена.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница