Държавен съдебен изпълнител при районен съд гоце делчев обявление по изп дело №20111220400140Дата19.11.2018
Размер29 Kb.
#105421
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

ОБЯВЛЕНИЕпо изп.дело №20111220400140

 

Подписаният Алириза Ризов - държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Гоце Делчев, на основание чл.487 и сл. от ГПК ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 9.00 часа на 18.08.2014г. до 17.00 часа 18.09.2014 г. края на работното време в сградата на Районен съд – Гоце Делчев в град Гоце Делчев, улица ”Отец Паисий” № 25, ще се проведе ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжниците Димитрия Илиева Ряхова, и Иван Костадинов Ряхов, двамата с постоянен адрес в село Копривлен, улица „Граничар”, №10, община Хаджидимово, а именно:Двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 105 /сто и пет/ квадратни метра, построена на основание отстъпено право на строеж в урегулиран поземлен имот- парцел V /пети/, имот планоснимачен номер 539 /петстотин тридесет и девети/ от квартал 52 /петдесет и втори/ по действащия план на село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрен със заповед №20/31.01.1991 г. на кмета на община Хаджидимово, с площ за имота от 480 /четиристотин и осемдесет/ квадратни метра, при съседи за имота: североизток- улица, югоизток- УПИ /парцел/ VI -536 /шести за имот петстотин тридесет и шести/, северозапад- УПИ /парцел/ IV -538 /четвърти за имот петстотин тридесет и осми/ и югозапад- УПИ /парцел/ VI I -536 /седми за имот петстотин тридесет и шести/, ведно с правото на строеж върху мястото.

Върху имота е наложена възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в книгите за вписване при Служба по вписванията – Гоце Делчев- том I, акт № 111, дв. вх. рег. №2690, парт. №17672 и учредена договорна ипотека в полза на “Райфайзенбанк /България/” със седалище и адрес на управление град София, община Средец, улица “Н.В.Гогол” №18-20.

Начална цена, по която ще започне наддаването, съгласно чл.494, ал.2 от ГПК е 22 800.00 /двадесет и две хиляди и осемстоттин/ лева- /80 на сто от началната цена по първата продан/.

Всички желаещи да оглеждат обявеният за продан недвижим имот могат да сторят това всеки делничен ден от 10.00 часа до 17.00 часа през времетраенето на проданта, посочен по-горе на адрес в село Копривлен, улица „Граничар”, №10, община Хаджидимово, област Благоевград.

Книжата за проданта се намират в канцеларията на Районен съд – Гоце Делчев на разположение на всеки, който се интересува от продажбата на недвижимия имот и ако желаят да участват като наддавачи в същата да направят за това писменно предложение, съгласно разпоредбата на чл. 489, ал. 2 от ГПК

За участие в търга наддавачите следва да внесат предварително в сметка на РС- Гоце Делчев, ДСИ в “Юробанк България” АД , IBAN: BG 39 BPBI 79223338645401, BIC: BPBI BGSF задатък в размер на 10 на сто върху началната цена по изп. д. №140/2011 г. – чл.489, ал.1 от ГПК. Екземпляр от вносния документ се прилага към наддавателното предложение.

Предложенията с квитанция за внесения задатък се подават във запечатан плик в регистратурата на Районен съд – Гоце Делчев до края на работното време, което се отбелязва във входящия регистър/чл. 489 ал.2 от ГПК.

ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 19.09.2014г., в 9.00ч., в залата за публични продажби в сградата на Районен съд – Гоце Делчев, на адрес: град Гоце Делчев, улица ”Отец Пайсии” № 25, в присъствието на явилите се наддавачи, от държавен съдебен изпълнител, за което се съставя протокол /чл. 492, ал.1 ГПК/.При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение/чл. 492, ал.2 от ГПК/. Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. 

Държавен съдебен изпълнител:
Каталог: img -> File -> DSI -> Publi4na%20prodan
File -> Национално сдружение на съдебните служители
File -> Национално сдружение на съдебните служители
File -> Заседание доказателства по делото съдът приема за установено следното
File -> Мотиви по Присъда №16 от 16. 11. 2015 г по нохд №22 / 2015 г по описа на Военен съд Пловдив
File -> Мотиви по Присъда №13 от 18 март 2014 г по нохд №47/2014 г по описа на Военен съд Пловдив
File -> 19 соу “ елин пелин ”- софия
Publi4na%20prodan -> Държавен съдебен изпълнител при Районен съд Гоце Делчев обявление по изп дело №51/2008г
Publi4na%20prodan -> Държавен съдебен изпълнител при Районен съд Гоце Делчев обявление по изп дело №20121220400181


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница