Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. ДупницаДата15.10.2018
Размер26.5 Kb.
#88981
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГР.ДУПНИЦА

 

Държавен съдебен изпълнителТодор Тодоров при ДРС

Дупница, ул.Николаевска № 15

0701/5-09-62

О Б Я В Л Е Н И Е

по изп. дело № 183/2012г.

Подписаният Тодор Тодоров, държавен съдебен изпълнител при Дупнишкия Районен съд, съгласно заповед № РД 13- 395/ 05.07.2011г., издадена от Окръжен съд- гр.Кюстендил и на основание чл.494, ал., във връзка с чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, собственост на Гюлка Кирилова Милева с , с адрес: гр. Трявна, ул. „Иван Вазов” № 6В, Людмила Борисова Лазарова с , с адрес: гр. Перник, ул. „Христо Ботев” № 11, Валери Борисов Лазаров с , с адрес : гр. Перник, ул. „Христо Ботев” № 11, Лидия Иванова Милева с , с адрес: гр. София, кв. Панчарево, Водопречиствателна станция, Виктория Иванова Моллова с , с адрес: гр. София, кв. Панчарево, Водопречиствателна станция, Ивайло Кирилов Николов с , с. адрес: с. Голям Върбовник, общ. Бобов дол, Нина Кирилова Иванова с , с адрес: гр. София, кв. Банкя, ул. „Ропотамо” № 21 и Кирил Николов Георгиев с , с адрес: с. Голям Върбовник, общ. Бобошево, а именно:

УПИ, отреден за парцел IІІ – 18 в квартал 40 по плана за регулация на село Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил, утвърден със Заповед № 621/23.11.1928 г. за уличната регулация и № 3137/23.11.1928 г. за дворищната регулация с площ от 1391 кв.м., при съседи: улица с осови точки 129а – 130, УПИ, отреден за парцел II, улица с осови точки 134а – 135, УПИ, отреден за парцел IV-21, ведно с построената в парцела паянтова жилищна сграда и второстепенна стопанска сграда.

Върху изнесения на публична продан недвижим имот няма вписани тежести.

ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ Е В РАЗМЕР НА 10 560 лв. /десет хиляди петстотин и шестдесет лева/.

Проданта ще се проведе в сградата на Дупнишкия районен съд, с адрес: гр. Дупница, ул. „ Николаевска” № 15, на 30.04.2013 г. в началото на работния ден, като започва на 29.03.2013 г. и завършва на 29.04.2013 г. в 17.00 часа.

За пазач на недвижимият имот е определена Людмила Борисова Лазарова .

Недвижимият имот може да бъде преглеждан всеки петък от 17.00 часа.

Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на ДРС в ЮРО И ЕФ ДЖИ BG96 BPBI 7922 3338 7082 01 по изп. дело № 183/ 2012 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик.

Предложенията се подават в канцеларията на районен съд гр. Дупница, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/.

На 30.04.2013 г. в началото на работния ден в сградата на районен съд в гр.Дупница, ул.”Николаевска” № 15 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от Държавния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/. 

дата: 26.02.2013 г. Държавен съдебен изпълнител:гр. Дупница /Тодор Тодоров/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница