Държавна агенция по горите дирекция на природен парк „странджа” До мррб мосвДата09.09.2016
Размер185.53 Kb.
#8648
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА”

До МРРБ

МОСВ

Общ. Съвет - ЦАРЕВО

СТАНОВИЩЕ

ПО ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

Раздел І. ПРАВЕН АСПЕКТ НА СТАНОВИЩЕТО ПО ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

Проекта за изменение на ОУП (ПИОУП) на община Царево не подлежи на приемане в предложения вид поради следните основания:

1. Налице са процесуални нарушения:

Съгласно оценката за съвместимост възложителят и експертите, изготвящи доклада са провели консултации с дирекцията на ПП Странджа, Басейнова дирекция Черноморски район, Изпълнителната агенция по околна среда, както и с други централни и регионални органи и техните специализирани структури, с научни институции/организации, резултатите от които се прилагат към доклада - Оценката за съвместимост, не е съгласувана съгласно Чл. 19а. от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.) и не е била провеждана консултация за обхвата на Екологичната оценка със специализирано за територията ведомство - Дирекцията на ПП «Странджа», нито е било изпратено официално писмо на официалния адрес на институцията.

Нарушена е процедурата по оповестяване на общественото обсъждане:

Съгласно чл.124 ал.1 от ЗУТ Изработването на общите устройствени планове се възлага от министъра на регионалното развитие и благоустройството - в случаите на финансиране от държавния бюджет.Проектите подлежат на обществено обсъждане преди внасянето им в експертните съвети по устройство на територията. Възложителят оповестява мястото, датата и часа на общественото обсъждане в един национален всекидневник и поне в една местна медия. С писмо изх.№ 08-Ц-38/16.11.2007 г. на зам.-министъра на МРРБ Савин Ковачев, МРРБ в качеството си на възложител е упълномощило кмета на община Царево да проведе всички необходими процедури по съобщаване, обществено обсъждане и съгласуване със заинтересуваните централи и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества.

От друга страна съгласуването на проектите за устройствени планове със заинтересуваните централни и териториални администрации, се извършва от възложителя и се изразява с техни писмени становища в едномесечен срок от постъпване на искането за съгласуване и чрез участие на определени от тях представители в заседанието на експертния съвет по устройство на територията – до момента такова искане не е постъпило в Дирекцията на ПП «Странджа», нито е било изпратено официално писмо на официалния адрес на институцията, която се явява такава заинтересована администрация.

Предложеният проект се декларира като проект за изменение на Общият устройствен план на община Царево. При анализа на посочената документация се установява, че такъв ОУП липсва. Община Царево притежава териториално устройствен план от 1998 година който не изпълнява изискванията на изцяло промененото след 1998 г. законодателство включително законите за устройство на територията, за устройство на черноморското крайбрежие, за защитените територии, за биологичното разнообразие, за водите и техните подзаконови нормативни актове по прилагането им. Предложеният проект се е опитал в известна степен да удовлетвори техните изисквания, като за съжаление той е действал в рамките на задание което не е изискало и финансирало разработка в необходимият пълен обхват. Отчитайки това считаме за подходящо изготвянето и приемането на изцяло нов ОУП на общината въз основа на специализираната устройствена схема на ЧК, който да използва в максимално допустима степен планиранията на разглежданият ПИОУП. Продължаването на процедирането на предложения проект ще доведе в краен случай на правно необосновано приемане на изменение на несъществуващ документ.2. Проектът за изменение на ОУП на Община Царево несъответства с разпоредбите на : ЗЗТ, ЗУЧК, ЗБР

-Най-съществената промяна в режимите на застрояване, а именно предлагaните промени в обхвата на ПП „Странжа”: Увеличение на ПП с включване на 27 744 дка земи от горски фонд и изключване на 6212.9 дка територии от ПП Странджа, са в противоречие с разпоредбите на Закона за защитените територии. Последните се предлагат за застрояване като вилни зони/25/, ваканционни селища/5/, курортна зона/1бр “Ставро”, до с. Варвара/.С проекта за ОУП на Община Царево се прави опит за заобикаляне на закона, а именно чл.35 и следващите от ЗЗТ в които се предвижда специална процедура за извършване на промени в защитени територии.Не е допустимо с проект за изменение на ОУП да се прави предложение за включване и изключване на защитени територии. Обявяването и промените в защитените територии се извършват от министъра на околната среда и водите. Предложения за обявяване на национални и природни паркове се правят от министерства и ведомства, от общини и областни управители, научни и академични институти и обществени организации, а за останалите категории защитени територии - и от всички заинтересовани физически и юридически лица. Предложенията се внасят в Министерството на околната среда и водите, което се произнася за тяхната целесъобразност, в съответствие с критериите, посочени в закона, в срок един месец. Министерството на околната среда и водите съставя или възлага съставянето на документация за обявяване на защитената територия. Министерството на околната среда и водите организира обществено обсъждане на предложенията за обявяване на национални и природни паркове, на резервати и поддържани резервати. В общественото обсъждане се канят представители на общините, областните управители, местните заинтересовани екологични и обществени организации и други заинтересовани представители на министерства, ведомства, научни и академични институти. За становищата и предложенията от общественото обсъждане се води протокол.В срок до една година от постъпване на предложението министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице назначава комисия, която да вземе решение за приемане или отхвърляне на предложението и подготвя проект на заповед. Министърът на околната среда и водите издава съответната заповед.

Поради факта, че законът за защитените територии предвижда процедура за промени в границите на природните паркове и тя няма нищо общо с процедурата по изменение на ОУП, предложенията за включване и изключване на паркови територии, следва да бъдат премахнати от проекта за промяна на ОУП на Община Царево.

-В предложения проект за изменение на ОУП на Община Царево не са спазени изискванията на Закона за устройство на черноморското крайбрежие.

- Закона за устройство черноморското крайбрежие изисква ОУП на общините да определят пределно допустимите рекреационни капацитети на курортните населени места и селищни образувания, курортите, курортните комплекси, ваканционните селища и вилните зони по критерии, определени с наредба на министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите и председателя на Държавната агенция по туризъм (чл.21 ал.1т.1 на ЗУЧК). Към датата на предаване на проекта тази наредба все още не е приета, поради което е необходимо същия да изчака нейното обявяване в законоустановеният срок от 6 месеца и след съобразяването с нейните изисквания да бъде допълнен и съобразен.

- Съгласно чл. 18 ал.1 на ЗУЧК, устройството и развитието на Черноморското крайбрежие (ЧК) се извършват въз основа на първо място на специализирана устройствена схема. Последната е основа на развитието на ОУП на черноморските общини и се инвестира от страна на МРРБ. Доколкото към момента на предаване на ПИОУП не е разработена е приета е необходимо същият да изчака нейното изработване и приемане и след съобразяване с нейните планирания да бъде преработен. Липсата на специализраната устройствена схема на ЧК води до планиране на над 90 % урбанизиране на всички територии в зона А и Б на община Царево с изключение на част от териториите попадащи в защитените местности „Устието на река Велека” и „Силистар”.- Предложеният проект на изпълнява изискванията на чл. 30 ал.2 и 3 на ЗБР изискващо устройствените планове да осигуряват връзките между защитените зони като се включат мерки и дейности за опазване на елементите на ландшафта, които въз основа на своята линейна и непрекъсната структура или свързваща функция са значими за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в растителните и животинските популации и видове.

Раздел ІІ. ЕКОЛОГИЧЕН АСПЕКТ НА СТАНОВИЩЕТО ПО ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

 1. В представената Оценка за съвместимост не са отразени изискванията на чл.22 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони по следните по-важни показатели:

  1. Представената Оценка за съвместимост не разглеждат, или разглежда крайно непълно и с множество фактологични грешки степента на въздействие на Изменението на Общ устройствен план на Община Царево върху защитените зони. В представената Оценка за съвместимост на много места неправомерно се заменя обектът на изследването - защитените зони – с територията на Природния парк «Странджа» /някъде споменаван дори като «народен парк»/ със ЗМ «Устие на река Велека» и «Силистар» и други ЗТ, на територията на Общината. Не са дадени оценки за въздействията върху защитените зони с количествени измерители, които да могат да бъдат подложени на анализ и да бъдат съотнесени към общата площ на зоните или националнат представителност на съответните обекти.

По т.3, чл 22 от Наредбата – В ОС не са отразени или са разгледани непълно при характеристиките на защитените зони - предмет и цели на опазване, наличие на приоритетни видове – най вече при растенията, фактори, допринасящи за природозащитната стойност на зоните, специфична значимост и/или уязвимост, елементи на защитената зона, чувствителни към промени, природозащитно състояние (благоприятно или не). В таблица 16 от предложените таблици към Оценката за съвместимост са представени видовете птици, които не попадат в I към Директивата за птиците, но са отбелязани като значими за ОВМ “Странджа 0002040 (Таблица №16 – Други значими растителни и животински видове в защитената зона „Странджа”с код 0002040), като в тази таблица видовете, които се срещат в предложените за влизане в регулация земи, са отбелязани с удебелен шрифт. Сред тези видове не е спомената черноглавата овесарка Emberiza melanocephala, (не е отбелязана с удебелен шрифт, а с неудебелен) при която е наблюдавано сигурно гнездене в синурите на земеделските земи край с. Варвара, предложени за влизане в регулация. Вероятно гнездене на същия вид е наблюдавано в синурите на земеделските земи край с. Синеморец, предложени за влизане в регулация. Трябва да бъде отчетено в количествено отношение (колко процента от поулацията ще бъдат засегнати) негативното влияние върху гнезденето на този вид овесарка на територията на земеделските земи след застрояването на част от тях.

Отново по т. 3. на чл. 22 от Наредбата - характеристики на защитената зона – в третия абзац на стр.39 от Оценката за съвместимост е отбелязано: Изоставените земеделски земи в ЗМ “Устието на р. Велека” са изключително важен буфер за опазване на ЗТ и вторично местообитание, в което живеят множество редки и защитени видове. Тук обаче не са посочени примери кои точно редки и защитени видове обитават тези “изоставени” земеделски земи (не са посочени конкретни видове). Обитатели тези земи са и някои видове безгръбначни, които, въпреки че не са предмет на потенциално защитената зона (не присъстват в стандартния формуляр), имат важно значение, тъй като сред тях има реликтни, ендемични и редки видове, като следните:

Разред Lepidoptera – Пеперуди

Plebejus argyrognomon – рядък, при с. Резово

Melitaea trivia – вид, чиито местообитания са с европейско

консервационно значение (CORINE), при с. Резово

Brenthis hecate – вид, чиито местообитания са с европейско

консервационно значение (CORINE), при с. Синеморец

Разред Gastropoda – Охлюви


 • Pomatias rivulare – терциерен реликт, по крайбрежната безлесна зона

Argna macrodonta rumelica – балкански ендемит, по крайбрежната безлесна зона

Milax parvulusбългарски ендемит, по крайбрежната безлесна зона • Eobania vermiculata – рядък, край гр. Ахтопол

В Екологичната оценка на изменението на ОУП на община Царево, на стр. 88, в първият абзац от раздела за безгръбначната фауна е споменато: “Вторичните растителни съобщества, създадени от човека, са причина за експанзивното разпространение на редица видове, сред които немалко редки. Тази нетипична фауна много често се използва спекулативно и некоректно като консервационно значима. Създадените от човека местообитания са вторични и такава е фауната, която ги обитава. Такъв тип фауна не може да се счита за естествена и съответно за обект на защита”. При излагането на това твърдение в Екологичната оценка не са дадени конкретни примери кои видове безгръбначни обитават вторичните растителни съобщества в “изоставените” земеделски земи. Освен това, твърдението е тенденциозно и невярно. В редица научни документи, като например Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие и програмата за поддържане на биологичното разнообразие Bulgaria's Biological Diversity: Conservation Status and Needs Assessment (1998), е отбелязано, че тези открити местообитания, образуващи тясна ивица край Южното черноморско крайбрежие, са с изключителна важна роля за опазването на уникални съобщества от безгръбначни животни. В предложената Оценка за съвместимост не е отчетена степента на негативното влияние върху редките и защитените видове при едно плътно застрояване на тези територии.

В същия абзац (на стр.39) е отбелязано: “Изоставените земеделски земи в ЗМ “Устието на р. Велека” са вторично местообитание, в което живеят множество редки и защитени видове”, т.е. има противоречие между Екологичната оценка и Оценката за съвместимост – в Оценката за съвместимост това местообитание и видовете, които го обитават, са дадени като значими, а в Екологичната оценка не са дадени като такива. Тези “множество редки и защитени видове” се срещат на цялата територия на “изоставените” земеделски земи – както тези, попадащи в границите на ЗМ “Устието на р. Велека”, така и тези в предложените за изключване територии.  1. По чл 22 от Наредбата, т 4. -Област на въздействие в - подточка а) за типовете природни местообитания - предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на Изменението на Общ устройствен план на Община Царево - площ, местоположение, уязвимост, състояние. Не са коментирани поотделно за всяка една област на въздайствие и съответно не са дадени аналитични характеристики за въздействието.

  2. По чл 22 от Наредбата, т 4. -Област на въздействие в - подточка б) - местообитания и популации на видовете - предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на Изменението на Общ устройствен план на Община Царево - структура и динамика на популациите, приоритетност на видовете, състояние. В областите на въздействие не са дадени аналитични данни, които да могат да бъдат използвани при анализ на въздействието. На стр. 34 от представената Оценка за съвместимост, в първия абзац след изброените 6 вида гръбначни животни е отразено присъствието на двата вида сухоземни костенурки на територята на земеделските земи. Споменава се, че в тези земи присъстват единични индивиди от двата вида. И двата вида са световно застрашени и са предмет за опазване в ПЗЗ “Странджа”, следователно тяхното опазване и опазването на местообитанията им са важни и на това опазване трябва да се обръща внимание във всички случаи, когато се засягат съответните видове и техните местообетания – било то в “изоставените” земеделски земи, било другаде на територията на ПЗЗ. Не е отчетено и влиянието на усвояването на земеделски земи върху друг вид влечуго, чиято хранителна база е съсредоточена в тях и което обитава граничните зони (екотон) между тези земи и горските местообитания и храстовите съобщества. Става дума за пъстрия смок Elаphe sauromаtes, който е включен в прил. 2 на ЗБР и в прил. II към Директивата за хабитатите.

Други видове влечуги, които ще бъдат засегнати при засиленото урбанизиране, най-вече вследствие на замърсяването на водите и засиленото човешко присъствие, са двата вида блатни костенурки Emys orbicularis и Mauremys rivulata. Те също са включени в прил. 2 на ЗБР и в прил. II към Директивата за хабитатите и са предмет на опазване в ПЗЗ “Странджа”. В представената Оценка за съвместимост въобще не е отразено по какъв начин разширявянето на ОУП на Община Царево ще окаже въздействие върху тях. При урбанизирането на части от крайбрежието северно от гр. Ахтопол ще се окаже известно негативно влияние върху находище на Mauremys rivulata, за чието опазване е обявена цяла Защитена местност – “Наково кладенче”. Негативно влияние върху него ще окаже засиленото човешко присъствие, събирането и прякото унищожаване на екземпляри от вида, замърсяването на водите. В Оценка за съвместимост на разширеният ОУП на ОЦ липсва всякаква информация за въздействието на урбанизирането върху този вид костенурка и това негово находище.

Пак по чл. 22 от Наредбата, т. 4. област на въздействие, подточка б) -местообитания и популации на видовете – в т.5, подточка а) на представената Оценка за съвместимост, на стр.39, третия абзац, е отбелязано:„Унищожаване на крайбрежната ивица в участъка от парковата територия, следствие от неправомерно застрояване”. Тук отново се заменя обектът на изследването - защитените зони – с територията на Природен парк «Странджа». От друга страна, това застрояване на крайбрежната ивица ще окаже негативно влияние върху един от най-значимите видове бозайници, включени в стандартния формуляр на защитената зона – видрата. Засиленото човешко присъствие (факторът “безпокойство”) в застроените участъци от крайбрежието ще се отрази негативно върху местообитанията, където видът ловува и се размножава. При липса на отходна канализация в построените вилни селища, рекреационни зони и т. н. ще се влоши и хранителната му база. Местообитанията на речния дъждосвирец, който според табл. 15 към Оценката за съвместимост е определен като приоритетен, също ще бъдат засегнати от увеличения брой туристи.

Замърсяването на водите и засиленото човешко присъствие ще окажат негативно влияние и върху някои от типовете морски местообитания, които са предмет на ПЗЗ “Странджа” (което също не е отчетено до каква степен ще се отрази върху тях). Те са:

1) 1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини

2) 1160 Обширни плитки заливи

3) 1170 Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна


В петия абзац на стр.39 от ОС е отбелязано: „Бракониерстване в устията на реките с цел търговия на риба”. Тук освен върху рибните популации, засиленото човешко присъствие и уловът на риба ще окаже особено силно влияние и върху други видове, попадащи в прил. 2 на ЗБР, прил. II на Дир. за хабитатите и прил. I на Дир. за птиците, както по отношение на безпокойството, така и по отношение на влошаването на хранителната база. Такива са малкия корморан (през есенно-зимния период), пеликаните (по време на прелета) и видрата.

По чл 22 от Наредбата, т.5. степента на въздействия върху типове природни местообитания - предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на Изменението на Общ устройствен план на Община не е дадено в количествени показатели.

В т.6. на представената Оценка за съвместимост, на стр. 46, в материала за фауната са изложени 8 подточки. В подточка 3 е отбелязано: „Усвояването на земеделски земи в близост до крайбрежната зона води до фрагментация на местообитанията и до тяхното физическо унищожаване”. Тук не е изразена в количествено отношение степента на фрагментация на местообитанията (не е посочено колко процента от общата площ на местообитанията в зоната ще се фрагментира). Не са посочени типовете крайбрежни местообитания, които са предмет на ПЗЗ “Странджа” и чиито гранични зони (екотон) със земеделските земи ще бъдат засегнати в следствие на усвояването на земеделски земи. Не е отразено каква част от тези гранични зони ще бъде повлияна от това усвояване на земеделски земи. Тези типове крайбрежни местообитания са:

1) 1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium


2) 2110 Зараждащи се подвижни дюни
3) 2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни)
4) 2130 Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)
В подточка 4 е отбелязано: Да не се допуска промяна в предназначението на голяма част от земеделските земи. Те са места необходими за нормалното протичане на миграцията по пътя Виа понтика. Тук няма посочени конкретни количествени измерения относно размера на тази част от земеделските земи, за която пише да не се променя предназначението й. Експертите, изготвили Оценката за съвместимост, не са посочили колко хектара минимум трябва да е площтта на тази част от земите.

  1. По чл 22 от Наредбата, т 6. - степента на въздействия върху местообитания и популации на видовете - предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на Изменението на Общ устройствен план на Община не е дадено в количествени показатели. Където все пак е представен някакъв опит за най-общ теоритичен анализ, се използват изрази като «незначително», «пренебрежимо малко», «придимно», «вероятно», които не могат да дадат отговор за конкретните степени на въздействие върху местообитанията и популациите на видовете.

По чл 22 от Наредбата, т 7. въздействията върху природозащитните цели и целостта на защитените зони не е дадена с количествени показатели. В т.5, подточка б) на представената Оценка за съвместимост, на стр. 45, последния абзац, е отбелязано: „След застрояването на определените за целта територии, както и при други такива случаи ще се увеличи количеството най-вече на индивидите и броя на видовете от групата на завършените(пълните) и развитите синурбанисти.....” , и са изброени много видове, които ще се заселят във вътрешността и периферията на застроените вече територии при наличието на подходящи условия за заселването им – домашно врабче, градска лястовица, полудив гълъб, обикновен скорец, селска лястовица, голям синигер, полско врабче, обикновена(домашна) кукумявка, кадънка(щиглец), зеленика, гугутка, южен славей, голямо черноглаво коприварче, кос. Никой от тези изброени видове обаче не попада в Прил. I към Директивата за птиците. А е известно, че тези територии, предложени за урбанизиране, са важно местообитание за видове, попадащи в Прил. I към Директивата за птиците (6 от тях са споменати в описаната в т.4 от Оценката за съвместимост Потенциално защитена зона BG 0001007 “ Странджа “ – сирийски пъстър кълвач, полска бъбрица, ястребогушо коприварче, черночела сврачка, червеногърба сврачка, градинска овесарка). Застрояването тези територии ще окаже значително отрицателното влияние върху популациите на част от тези видове (полска бъбрица, ястребогушо коприварче и градинска овесарка), а на тяхно място Видовете, които ще се заселят във вече застроените територии, като споменатите по-горе домашно врабче, градска лястовица и т. н., са широко разпространени и не попадат в Прил. I към Директивата за птиците (а някои, като домашното врабче и обикновеният скорец, нямат никаква природозащитна стойност). Следователно тук се говори за един вид замяна на едни видове с други, което е неуместно. Видовете, които ще се заселят в застроените територии при наличието на подходящи условия за заселването им, не могат по никакъв начин да компенсират липсата на обитаващите “изоставените” земеделски земи видове, чиито популации ще бъдат засегнати от застрояването.

  1. По чл 22 от Наредбата, т.8 сред възможните смекчаващи и/или възстановителни мерки

   1. коментира се несъвместимата от административна гледна точка «компенсация» изоставени земеделски земи със земи от горския фонд. И отново се подменят обектите на защита – като вместо анализ на последствията върху зещитената зона «Странджа» се коментира присъединяване не към зоната, а към защитената територия ПП «Странджа» част от друга защитена зона – «Босна».

   2. Авторите не представят собствени, а от чуждите изследвания върху видовия състав на растителността на земеделските земи в обхвата на защитените зони, посочват за ЗЗ ''Странджа'' по Директивата за местообитанията единствено приложение ІІ.2 (Флора - природозащитен статус на редките видове) към плана за управление на ЗМ “Устието на Велека” и ЗМ “ Силистар” ( МОСВ, 1998 ), и то с подвеждащото и неотговарящо на истината заключение, че «на територията на земеделските земи не са установени редки и застрашени растителни видове» (т.5, а), 3 от Оценката). Противно на това твърдение, в официалния и най-пълен на този етап документ за защитената зона, който авторите на оценката точно тук не разглеждат – Стандартнят формуляр, - за земеделските земи на ЗЗ «Странджа» са посочени редица защитени и редки видове, голяма част от които са типични само за земеделските земи в община Царево, а и са посочени и в Плана за управление на ЗМ “Устието на Велека” и ЗМ “Силистар” - Анасоновиден воден морач Oenanthe pimpinelloides L.; Българска паламида Cirsium bulgaricum DC; Теснолистна поветица Convolvulus lineatus L.; Морски червен кантарион Centaurium maritimum (L.) Fritsch; Турски червен кантарион Сentaurium turcicum (vel.) ronn. ex fritsch; Оливиеров минзухар Crocus olivieri J. Gray; Гръцка пролетка Romulea linaresii Parl. ssp. graeca Beguinot; Тракийски ранилист Stachys thracica Dav.; Двурога пчелица Ophrys scolopax Cav.; Пеперудоцветен салеп Orchis papilionaceae L.; Палешников серапиас Serapias vomeracea (Burnm.) Briq.; Червена съсънка Anemone pavonina Lam.; Пираканта Pyracantha coccinea Roem.; Българска круша Pyrus bulgarica Khutath. et Sachok. и др. Даденото от авторите на оценката за съвместимост становище – че „при реализирането на Измененията на ОУП няма да бъдат засегнати редки и застрашени от изчезване растителни видове” (т.5 ,б), 5 от Оценката) е не само липса на отговор на въпросите, свързани със въздействията върху защитените и редки растителни видове, но по същество - едно неистинно и подвеждащо твърдение.

   3. По т. 8. възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки – в т.6 на представената Оценка за съвместимост, на стр. 47, в подточка 7 е отбелязано: Необходимо е в план на общината да залегне като стратегия начина на озеленяване, който да изключва възможността за внасяне на нетрадиционни и интродуцирани видове. Те само биха влошили условията на средата и качеството на ландшафта. Озеленяването може успешно да се извършва с видове заимствани от естествената природа. В района се срещат редица красиви понтийски видове, които са обект на селекция и култивиране. Такива са различните форми на странджанската зеленика, бясното дърво, тиса и мн. др. Тук не е отчетена възможността за риск от хибридизация на култивираните форми с видовете, срещащи се в диво състояние и появата хибридни форми между тях при такъв начин на озеленяване в урбанизираните площи.

  2. По т. 9 от чл. 22 на Наредбата - в представената Оценка за съвместимост не са отразени достатъчно подробно алтернативните решения и най-вече – нулевата алтернатива за Изменението на ОУП на община Царево върху земи и гори извън настоящите урегулирани граници...

  3. По т.10 от чл. 22 на Наредбата - не са доказва наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на Изменението на ОУП на община Царево в този му вид. Напротив - в текста на Оценката са изказани няколко предложения от авторите, че Изменението в този му вид ще се отрази негативно върху факторите, свързани с човешкото здраве (например с увеличено битово замърсяване на крайбрежната акватория е др.), върху обществената сигурност, имайки предвид че според Конституцията на РБ – «земеделските земи» и «биологичното разнообразие» се определят като основно национално богатство – и тяхното редуциране би могло да се тълкува негативно дори от гледище на обществената сигурност. В Оценкта не са отчетени някакви благоприятни въздействия върху околната среда, като духът на изложението подминава разглеждането на Изменението на ОУП на община Царево от гледна точка на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.
 1. Според даденото от авторите Заключение към Екологичната оценка, чиято неделима чест се явява Оценката за съвместимост: «Наличната информация (за териториите, извън парка) не е достатъчна за да могат да се определят всички местообитания, хабитати и видове, попадащи на територията в общината, както и да се оцени въздействието от прилагането на ОУП върху всеки отделен вид. За това е необходим дълъг и продължителен период на проучване и разработване с научна цел.». Зключението на екипа, изготвил представената Оценката за съвместимост, свидетелства, че тя не би трябвало да се приема от компетентните органи като някакъв завършен и окончателен административен документ.

Дирекцията на Природния парк «Странджа» изказва обобщеното си становище, че представеното Изменение на ОУП на община Царево не съответства на нормативно определените процедури, поради което препоръчваме на компетентните органи да не бъде приемано в представените вид и обхват.

Становището е изготвено от:

Юрисконсулт на ДПП «Странджа» - Живка Добрева

Ст. експерт «Научна и консервационна дейност» в ДПП «Странджа»

- инж. Иван Камбуров

Мл. експерт «Биоразнообразие» в ДПП «Странджа» - Милен Рашков

02.01. 2008 г.

Малко Търново

С уважение: .............................

инж. Стефан ЗлатаровДиректор на ДПП «Странджа»Каталог: upload -> documents -> 2016
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа становище
2016 -> Обяснителна записка
2016 -> Група за изследване и защита на прилепите национален природонаучен музей
2016 -> От д-р Николай Димитров Цанков херпетолог в Националния природонаучен музей към бан
2016 -> Министъра на околната среда и водите Комисия по околна среда към Народното събрание на р българия
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа” Становище
2016 -> На “Ресурс 1” ад за извършване на детайлно допроучване на волфрамово находище „Грънчарица”
2016 -> Българска Фондация Биоразнообразие (бфб) е приемник на Българо-Швейцарската програма
2016 -> Зелената фракция в европейския парламент


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница