Дружество на психолозите в българия организират девета международна пролетна конференцияДата25.03.2018
Размер131.56 Kb.
ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ

Варна, ул.”Ивайло” 2, ет.2, офис 6, Мобилен тел.: 0879 64 30 31,

Мобилен тел.: 0896 28 66 22, Е-mail: office@zsconsult.com
и

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ


организират

ДЕВЕТА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И

РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ”

20-25.04.2018 год.

гр.Банско/Ски&спа комплекс„Грийн лайф“/,

Подгорица/Черна гора/, Дубровник/Хърватска/
Официални езици на конференцията са български, английски и руски.
ПИСМО НА ЕДНА УЧИТЕЛКА ДО ДЕТЕ С АУТИЗЪМ,

НЕИЗДЪРЖАЛО ГОДИШНИЯ СИ ИЗПИТ
Скъпи Бен,

Пиша ти, за да те поздравя за отношението ти към изпитите за завършване на 6-ти клас. Джил, Лина, Анджела, Стеф и Ан работиха толкова добре с теб и през годината и ти демонстрира забележителен прогрес.

Писах на теб и на родителите ти, за да съобщя резултатите. Много важна информация, която държа да разбереш е, че тези тестове измерват само малка част от теб и твоите способности. Те са важни и се справяш добре с тях, но Бен Туист е изграден от много други умения и таланти, които ние в училището виждаме и измерваме по други начини.

Други таланти, които притежаваш, а тези тестове не измерват, включват:

 • Артистичните ти способности;

 • Способността ти да работиш в екип;

 • Растящата ти независимост;

 • Милосърдието ти;

 • Способността ти да изразяваш мнението си;

 • Способностите ти в спорта;

 • Способността ти да създаваш и да задържаш приятелства;

 • Способността ти да дискутираш и еволюираш собствения си прогрес;

 • Умението ти да доизграждаш талантите си;

 • Музикалните ти способности.

Много сме щастливи, че тези различни таланти и способности те правят специалния човек, който си и това са нещата, които измерваме, за да се уверим, че винаги имаш прогрес и продължаваш да се развиваш като мил и умен млад мъж.
Браво, Бен! Гордеем се с теб! Всичко най-добро.
Госпожа Кларксън

ДЕВЕТАТА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ има за цел да бъдат събрани и представени актуални изследвания и добри практики, свързани с приобщаващото образование и ролята на учителя в работата за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в контекста и на нормативните документи на Министерството на образованието и науката по темата.

Поканват се за участие педагози, психолози, представители на центрове за подкрепа на проце-са на приобщаващото образование, на държавните и общински административни институции, отговарящи за образованието, на висшите училища и научните институти, на синдикатите на бъл­гар­ски­те учители, на неправителствени организации, детски комплекси, медии и всички, интересу­ва­щи се от темата.

В хода на конференцията ще бъдат представени доклади и съобщения, постери и изложби с фо­тоси, видеоклипове и др. Приоритет при представяне на материали от учителската колегия ще бъ­дат такива, ПРЕДСТАВЯЩИ ДОБРИ ПРАКТИКИ И СОБСТВЕНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБО-ТА ПО ТЕМАТА.

Докладите и научните съобщения ще бъдат разпределени в секции според съдържанието.

Всички участващи в конференцията доклади и съобщения ще бъдат публикувани в Интернет базиран сборник.


ДОКЛАДЪТ ОТ НАЙ-ГОЛЯМ ИНТЕРЕС И С НАЙ-ГОЛЯМ ПРИНОС ПО ТЕМАТА ЩЕ ПОЛУЧИ СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА „КРИСТАЛНА СОВА” И ЕКСКУРЗИЯ В ЧУЖБИНА.
Тематични акценти:

 • Обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците – нормативна база, планиране, реализация, документиране, анализ

 • Форми и методи за мотивиране на децата и учениците и ефективното им приобщаване към образователно-възпитателния процес в съответствие с индивидуалните им възможности и потребности

 • Преодоляване на дискриминационните нагласи, възпитаване на толерантност към различните и създаване и поддържане на позитивна учебна среда

 • Преодоляване на проблемното и рисково поведение на деца и ученици и превенция на училищния тормоз

 • Включване на родителите в работата за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците

 • Оценка на риска от възникване на обучителни затруднения, включително и логопедични и на готовността на децата за училище

 • Работа с деца и ученици с изявени дарби и таланти

 • Грижа за здравето на децата и учениците

 • Кариерно ориентиране на учениците

 • Ролята на учителя в процеса на приобщаващото образование


Изисквания към докладите:

 1. Материалите в цялостния им обем/до 8 страници формат А5, включително литературата, графики и таблици, WORD, шрифт Times New Roman 11/само заглавието да е с главни букви, шрифт Times New Roman 12, BOLD/, размер на наборното поле 11.3 Х 16.2 см, разред 1, двустранно подравняване/Justified/, отстъп на новия ред 1,25, БЕЗ РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ АБЗАЦИТЕ, без използване на цветове в диаграмите, а различен вид щрих, двете имена на автора/авторите със съответните титли, институцията, която представляват, населеното място да са изписани непосредствено след заглавието с шрифт Times New Roman 11, наклонен/Italic/, над доклада да не се поставя лого на учебното заведение или организацията, страниците да не се номерират, литературата да бъде посочена в края, а не под линия, номерирана с арабски цифри, без съкращения на имената в текста/ следва да се изпратят на организатора НЕ ПО-КЪСНО ОТ 26 МАРТ.

 2. Материалите да бъдат придружени от анотация до 10-12 реда на английски език.

 3. Материалите, които са приготвени само за презентация и чиито автори желаят те да бъдат включени в сборника, да ги представят и във вид за печат, отговарящ на посочените усло­вия.

 4. Материалите да не са били публикувани в списания и сборници от други конферен-ции и конгреси!

 5. Всички доклади да бъдат изчистени от смислови, печатни и пунктуационни грешки.

 6. Всички материали, заявени за участие ще бъдат разгледани в 7-дневен срок от постъпва-нето им и ще бъдат определени тези, които ще се презентират на конференцията. Мате-риали, които не отговарят на изискванията в т.1 и т.2 или не са в съответствие с те-мата на конференцията няма да бъдат разглеждани и авторите им ще бъдат уведо-мени.

 7. Всички доклади и съобщения следва да бъдат представени на конференцията в резюме или презентирани. Четене на доклади няма да бъде допускано.

Време за презентация:

– за основните доклади - до 20 минути;


 • за секционните доклади и съобщения – до 8 минути.

 1. Всеки автор представя материала си лично или чрез компетентно по темата лице.

В хода на конференцията ще бъдат организирани тренинг-семинари по актуални въпро­си, свързани с темата на конференцията, водени от български и чуждестранни лектори и треньори: • Възможностите на театъра за въздействие върху психичното здраве и развитието на личностния потенциал на децата и учениците“


Водещ: проф.кпн Наталия Романчик, Държавен институт за продължаващо образование към Беларуския държавен университет, Минск – основател и ръководител на Психологическия театър „Лютея“/Любовь, Театр, Я/, член на Руската асоциация по арт-терапия, член на Европейската асоциация по психодрама/PAFE/


 • "Детската градина и училището са ALL INCLUSIVE, защото са място за всичките ни деца /Защо и как емпатията към различните е от значение в образователната среда?/“


Водещ: д-р Пламен Димитров, председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България, международен регистриран консултант по екипно и организационно развитие, екзистенциално-динамичен психотерапевт


 • Общуването в мултикултурна среда – за нагласите, стереотипите и предразсъдъците


Водещ: проф. д-р Наталия Витанова, Шуменски университет „Епископ Константин Прес­лав­ски“


 • Арт-терапевтични техники за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на деца и ученици“


Водещи: проф. д-р Нели Бояджиева, Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Ваня Градинарова, арт-терапевт, Център за специално образование и подкрепа, Лозенец – Со­фия, докторант в катедра „Социална педагогика и социално дело" при Софийския университет „Свети Климент Охридски“


 • Креативни игри чрез ритъм, говор, движение, музика/музикотерапевтични техники в работата с деца и ученици/“


Водещ: Дарина Титкова-Спириева – музикант/класическо пиано/ и музикотерапевт, про­веж­да музикотерапевтична работа с деца в норма и с деца и младежи със специални по­треб­ности в специализирани центрове и други институции в София, Варна, Нови пазар, Бал­чик и др., автор на програма за ранно детско развитие с музика, автор и водещ на разви­ва­щи детски музикални работилници


 • Как да преодолеем негативизма и отричането при родителите на деца с проблеми в развитието или поведението“


Водещ: Лидия Йорданова – психодрама терапевт, Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт, Варна


 • Ранно оценяване на развитието на детето – скрининг изследвания“


Водещ: Енеида Ненова – директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Добрич


 • Весели научни работилници – нестандартни и иновативни методи за повишаване мотивацията за работа и креативността на учениците в клас“


Водещ: Теодора Малиноваучител по география и биология, American English Academy – София, докторант в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, „Учител на годината за 2014 год.“,
Тренинг-семинарите са разделени в 3 сесии. Всеки участник ще може да избере по 1 от всяка сесия, чиято тема съответства на неговите интереси, т.е общо 3.

Ще бъдат организирани и 2 майсторски класа:
- „Телесно-ориентираната терапия като метод за развитие на съзнанието и за корекция на здравословното състояние на децата и учениците“

Водещ и автор на метода: Проф. д.ф.н., к.пс.н. Владимир Никитин, зав. Катедра по философска антропология и арт-терапия при Московския социално-педагогически институт, серти­фи­циран телесно-оринтиран и арт-терапевт, председател на Източноевропейската асоциация на арт-терапевтите, автор на 10 монографии по методология и практика на телесно-ориентираната и арт-терапията


 • Психодрамата и други експресивни и действени техники при работата за емоционал­ното и социално израстване и развитие на децата със специални образователни потребно­сти“

Водещ: Яков Наор, Израел, основател и директор на „Театъра на вътрешното „Аз““ в Тел Авив, сертифицират терапевт и психодрама треньор. От 40 години провежда обучения в това на­прав­ление в Европа, САЩ, Канада, Колумбия, Бразилия, Китай, Австралия, Израел. Един от осно­ва­телите на Европейската федерация на организациите, обучаващи психодрама, бивш член на бор­да на Международната асоциация за групова терапия и групови процеси, с много опит при ра­бо­та с деца, родители, детски психотерапевти и учители.
Всички ДОКЛАДЧИЦИ, участвали в 3 ТРЕНИНГ-СЕМИНАРА и в 1 МАЙСТОРСКИ КЛАС ще получат УДОСТОВЕРЕНИЕ С 1 КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ.

Всички СЛУШАТЕЛИ, участвали в 3 ТРЕНИНГ-СЕМИНАРА и в 1 МАЙСТОРСКИ КЛАС ще получат СЕРТИФИКАТ ЗА УЧАСТИЕ.

За участниците в конференцията ще бъдат организирани още:

- дискусия на тема „Наредбата на МОН за приобщаващото образование – добри страни и проблеми при прилагането и“

- прожекция на запис на спектакъла „Огледалният свят на моето детство“ на Психологи-ческия театър „Лютея“ – Минск, БеларусСпектакълът дава възможност отново да се преживеят, осъзнаят и отработят онези трав­ми­ращи ситуации от детството, в които се коренят проблемите на възрастния човек. Зри­телите ще могат да се потопят в детските преживявания на самота, страх, обида и чувство за вина, да се огледат в огледалото на своя вътрешен мир, да погледнат на света с очи­те на малкото дете. Задачата на спектакъла е да даде на зрителя възможност да разбере, прос­ти и заобича детето в себе си, да си възвърне спонтанността при възприемането на света, сво­бодата и радостта от живота.

- Пролетна вечер в традиционна банска механа с музика на живо от Пиринския край.


Такси за участие:

 • участие без доклад - до 31.03.2018 год. – 88 лв.

 • до 15.04.2018 год.– 98 лв.

 • след 15.04.2017 год. - 110 лв.

- участие с доклад – до 31.03.2018 год. – 98 лв.

– до 15.04.2018 год. – 110 лв.

- след 15.04.2018 год. – 120 лв.

За студенти редовно обучение – 20 % отстъпка

Таксата включва:


 • осигуряване на зали и оборудване;

 • организационно обезпечаване на конференцията;

 • участие в уъркшоповете и тренингите;

 • участие в 1 майсторски клас;

 • кафе-паузи;

 • материали;

 • публикация на материала в сборника/за докладчиците/;Участие в Пролетната вечер/по желание/: доплащане 15 лв.
Забележка: Внесени суми не се възстановяват. Участникът, който е възпрепятстван, може да бъде заместен от друг участник.
В случай, че даден доклад или презентация е разработена от няколко автори и на конферен-ция­та желаят да присъстват повече от един от тях, се заплаща една пълна такса за участие, а ос-та­налите съавтори заплащат такса като слушатели.
В случай, че два или повече доклада или презентации са представени от един и същ участник, се заплаща пълна такса за участие за всеки доклад.
Настаняване:

Настаняването ще бъде в Ски и спа комплекс„Грийн лайф“ – 4* в стаи с 2 легла.

Цена за 1 нощувка със закуска, обяд и вечеря на участник в двойна стая: 85 лв.

Доплащане за самостоятелна стая: 20 лв.на вечер

Всеки пакет започва с вечеря и завършва с обяд.

В цената е включено ползване на СПА център /вътрешен басейн, два вида сау­на – финландска и арома, парна баня, тепидариум, фитнес/,WI-FI интернет, кабелна телевизия, паркинг.

Цената за настаняване и хранене е същата и за придружаващи лица.


За участниците в конференцията ще бъде организиран транспорт на 20.04.2018 год. по линия Варна-Търговище/бензиностанция на OMW/-Велико Търново/авторага Юг/-София-Банско СА­МО В ЕДНАТА ПОСОКА. Транспортът ще може да бъде ползван и от участници от Шуменския, Габ­ровския и Ловешки регион от разклони за съответните населени места по главния път Варна-София.

Цена на транспорта в едната посока както следва:

 • от Варна – 50 лв.

 • от разклона за Шумен – 45 лв.

 • от Велико Търново, разклона за Севлиево, разклона за Ловеч и Троян – 40 лв.


От този транспорт за връщане по линията София-Велико Търново-Варна ще могат да се възползват участниците, които ще пътуват до Подгорица и Дубровник при същите ценови условия.
Ще бъде организиран също така и транспорт от София/района на Централна жп гара и Централна автогара/ на 20.04.2018 до Банско и обратно на 22.04.2018.

Цена на транспорта в едната посока: 18 лв.

Часовете на отпътуване ще бъдат определени допълнително.


Сумите за таксата за конференцията, за настаняването, храненето и транспорта/ако тези услу-ги са пожелани/ следва да бъдат преведени по банков път като обща сума като за основание за плащането бъде посочено „такса за участие в конференция на 20-22.04.2018 год. на........................... /трите имена и представлявана организация/”.
Банкова сметка: BG76PRCB92301016931118 BIC: PRCBBGSF

Прокредитбанк АД

ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ ЕООД
В рамките на конференцията, от 23 до 25.04.2018 се организира обмяна на опит в гр.Даниловград, до Подгорица/Черна гора/ с посещение на училище и детска градина и на гр.Дубровник/Хърватска/

В културната програма са включени: обиколка на забележителностите на Дубровник, Котор и Будва с лицензирани местни екскурзоводи, обиколка на забележителностите на Подгорица с лю­без­ното съдействие на колегите от Даниловград.Такса: 360 лв. с 2 нощувки със закуска в Дубровник и Подгорица в хотели категория 3 звезди

Подробности по пътуването и програмата се предоставят отделно.

Транспортът, нощувките и културната програма в Хърватска и Черна гора се организират от лицензирания туроператор „АЛМА-СВ” – Варна/лиценз № 1467/
Сумата за таксата за участие в обмяната на опит следва да бъде заплатена по банков път като за основание за плащането бъде посочено „такса за участие в обмяна на опит на 23-25.04.2018 год. на........................... /трите имена и представлявана организация/”.
Банкова сметка: BG76PRCB92301016931118 BIC: PRCBBGSF

Прокредитбанк АД

ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ ЕООД
Заявки за участие/по образец/ се изпращат на е-mail aдресите на Центъра – office@zsconsult.com и zsconsult@gmail.com.

След потвърдителен е-mail от организатора се заплащат съответните такси за участие в конференцията, както и тези за участие в обмяната на опит/ако участникът желае да се присъедини към мероприятието/. Заплащането се извършва само по банков път.

Пълна информация за конференцията е публикувана на сайта на Центъра за обучение, консултации и тренинг „Зет Ес Консулт“ – WWW.ZSCONSULT.COM и в Бюлетина на Дру­жест­вото на психолозите в България.Съобщения от оперативен характер относно организацията на конференцията ще се публикуват регулярно във FACEBOOK СТРАНИЦАТА на ДЕВЕТАТА МЕЖДУНАРОДНА ПРО-ЛЕТ­НА КОНФЕРЕНЦИЯ.
Каталог: sites -> default -> files -> letters
letters -> Кандидатствай за стипендия за едногодишно обучение в Съединените щати
letters -> Покана за участие в 47-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на
letters -> Списък на класираните за национален кръг рисунки в конкурса
letters -> Министерство на образованието и науката регионално управление на образованието – ямбол съюз на математиците в българия
letters -> Конкурс за поезия, проза и песен„Поезия и песен на Балкана
letters -> Дружество на психолозите в българия организират девета международна пролетна конференция
letters -> Конкурс "Стамен Панчев", който се организира от Община Ботевград, Дружество "Орханиец" и Сдружение на литературните творци от Община Ботевград "


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница