Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители “профон”Дата26.01.2017
Размер154.24 Kb.
#13576

ДРУЖЕСТВО ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В ЧАСТНА ПОЛЗА ПРАВАТА НА ПРОДУЦЕНТИТЕ НА ЗВУКОЗАПИСИ И МУЗИКАЛНИ ВИДЕОЗАПИСИ И НА АРТИСТИТЕ-ИЗПЪЛНИТЕЛИ - “ПРОФОН”
Днес ........................... г. в гр.София между:

1. …………………………………….., със седалище и адрес на управление гр. …………………., община …………….., бул. ……………………………….№……..,БУЛСТАТ:…………………., представлявано от ………………….……………………., ЕГН …………………… и наричано по-долу АРТИСТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ

и

2. Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители -“ПРОФОН”, с адрес гр. София 1463, ул. “Цар Асен” №77, дан. № 1223089514, ЕИК: 121758316, представлявано от София Щерева – изпълнителен директор, наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:


COLLECTING SOCIETY OF NEIGHBOURING RIGHTS OF PHONOGRAM PRODUCERS AND PERFORMING ARTISTS IN PRIVATE INTEREST "PROPHON"

Today…………………….. in Sofia, between:1. ………………………………………….………….………, whose registered office is at …………………………………, represented by Mr./Mrs.……..…….…………………………..,

Personal ID: ………………………….….., called hereinafter PERFORMING ARTISTAnd

2. Collecting Society Of Neighbouring Rights Of Phonogram Producers And Performing Artists In Private Interest "PROPHON", whose registered office is at 1463 Sofia, 77 Tzar Assen Str., EIK: 121758316, represented by Sophia Shtereva – Executive Director, called hereinafter the SOCIETY
PRESENT AGREEMENT HAS BEEN CONCLUDED ABOUT THE FOLLOWING:

 1. Предмет на договора


Чл. 1./1/ АРТИСТЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ предоставя на ДРУЖЕСТВОТО в качеството му на организация за колективно управление на права, неизключителното право да разрешава от свое име за сметка на АРТИСТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ изброените по-долу в чл. 5 видове изполване, свързани с неговите сродни изпълнителски права за целия представляван от АРТИСТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ правно защитен репертоар, състоящ се от звукозаписи и записи на музикални аудиовизуални произведения, наричани за краткост по-долу ‘записи’, както и да защитава неговите сродни изпълнителски права по силата на чл. 76 от ЗАПСП, при посочените по-долу условия.

Чл. 2./1/ Настоящият договор се сключва за всички музикални изпълнения, върху които записи АРТИСТЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ има права и са създадени към датата на сключване на настоящия договор, както и тези, създадени впоследствие, но по време на действие на договора.

/2/ Предмет на договора са разгласените записани изпълнения, които АРТИСТЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ е създал преди сключването на договора или по време на неговото действие.
Чл. 3. Настоящият договор се сключва за всички записи, за които АРТИСТЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ има права за публично изпълнение, излъчване по безжичен път, предаване и препредаване чрез кабел или друго техническо средство, предлагането по безжичен път или чрез кабел, или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до записа или част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен по място и по време, индивидуално избран от всеки от тях, копиране (възпроизвеждане) по смисъла на чл. 5, ал. 1, т.6 по-долу, както и събиране на компенсационни възнаграждения по чл. 26 от ЗАПСП.

 1. Scope of the agreement


Article 1./1/ PERFORMING ARTIST entrusts the SOCIETY in its capacity as an organization for collective management of rights with the exclusive right to permit on its behalf and at the expense of the PERFORMING ARTIST different kinds of usage related to his/her neighbouring performer’s rights hereinafter referred to in art.5, for the whole legally protected repertoire represented by PERFORMING ARTIST, consistent of sound recordings and recordings of musical audiovisual works, called hereinafter ‘recordings’, as well as to protect his/her neighbouring performer’s rights as per art. 76 Law on Copyright and Related Rights (LCRR), under conditions mentioned below.

Article 2./1/ The present agreement is concluded for all musical performances, over which the PERFORMING ARTIST has rights and are produced by the date of signing the present agreement, as well as for these recordings, which are produced later but during the term of the agreement.

/2/ Subjects of this agreement are the recorded performances which have already been made available and which PERFORMING ARTIST has created before or during the term of present agreement.
Article 3. The present agreement covers all records, for which the PERFORMING ARTIST has the rights for public performance, broadcasting, cable transmission and retransmission, the offer by wireless means or by cable or other technical mean; to access of unlimited number of people to the recording and to the performance incorporated within the recordings, or to parts thereof in a manner, allowing for such access to be carried out from a place and at a time, individually selected by any of them; copying (reproduction) of recorded performances incorporated as agreed in art. 5, paragraph 1, clause 6 bellow; as well as the collection of compensation remuneration, where the records are being rerecorded for personal usage, as per art. 26 LCRR.

 1. Права и задължения на АРТИСТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ


Чл. 4./1/ ДРУЖЕСТВОТО е упълномощено да дава разрешение за посочените в чл. 5 от настоящия договор видове използване само за тези записи на АРТИСТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ, които са включени в представлявания/те каталог/каталози – състоящи се от пълен поименен списък на общия брой негови записани изпълнения.
/2/ По силата на членственото правоотношение, възникнало на основание на този договор, АРТИСТЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ е длъжен да регистрира в цялост представлявания/те от него каталог/каталози във формат и при изискванията на Правилника за разпределение в две бази данни – една за всички звукозаписи и една за всички записи на музикални аудиовизуални призведения, в едномесечен срок от датата на подписване на настоящия договор и да актуализира регистрацията минимиум два пъти за всяка календарна година, но не по-късно от тримесечен срок от създаване и/или придобиване на права върху конкретния запис. В случаите, когато за ЛИЦЕНЗИАНТА е невъзможно да направи такава регистрация, представляваните записи се регистрират по лейбъли. В този случай записите се отчитат и за тях се разпределя съгласно регистрацията по лейбъли. Ако възникне спор за права (counterclaim), тогава се блокира разпределението за всеки конкретен звукозапис, до разрешаване на спора съгласно Правилника за разпределение.

Чл. 5./1/ АРТИСТЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ предоставя на ДРУЖЕСТВОТО неизключителното право да дава разрешение за следните видове използване на представлявани записи и включените в тях изпълнения, а именно:

 1. Публичното изпълнение на записи и включените в тях музикални изпълнения на артисти-изпълнители, включително чрез радио и/или телевизионни сигнали;

 2. Излъчването на записи и включените в тях музикални изпълнения по безжичен път, включително чрез телекомуникационен спътник;

 3. Предаване на записи и включените в тях изпълнения чрез кабел или друго техническо средство;

 4. Предлагането по безжичен път или чрез кабел, или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до записа/включеното в него изпълнение или части от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен по място и по време, индивидуално избран от всяко лице (т.е. посредством Интернет) единствено и само по начините, описани по-долу:

а) ‘уебкастинг’ (webcasting) - предлагане на достъп само посредством Интернет по метода “linear online streaming”, при който достъпът до записани музикални изпълнения се предоставя чрез постоянен поток от сигнали в реално време, без възможност за индивидуалните ползватели за избор/поръчка на конкретен запис, спиране на „пауза”, прескачане в съдържанието на линейно подавания сигнал или други интерактивни услуги и без възможност за възпроизвеждане и съхраняване/архивиране на копия от записите на възпроизвеждащи устройства на лицата, на които е предоставен достъпа;


б) ‘симулкастинг’ (simulcasting) – предлагане на достъп посредством Интернет до звукозаписи и музикални аудио-визуални произведения и включените в тях изпълнения, инкорпорирани в телевизионни и радио програми едновременно с излъчването им, изцяло и в непроменен вид, без възможност за индивидуалните ползватели за избор/поръчка на конкретен запис, спиране на „пауза”, прескачане в съдържанието на линейно подавания сигнал или други интерактивни услуги и без възможност за възпроизвеждане и съхраняване/архивиране на копия от записите на възпроизвеждащи устройства на лицата, на които е предоставен достъпа;

в) „он диманд риплей стрийминг“ (оn demand replay streaming) - предлагане на достъп по заявка посредством Интернет до звукозаписи и музикални аудио-визуални произведения и включените в тях изпълнения, инкорпорирани в телевизионни и радио програми (които се съхраняват като архив и с възможност за повторно гледане/слушане на сървъри или на други устройства за възпроизвеждане), който достъп се предоставя в непроменен вид, но във време, различно от (последващо) времето на първоначалното им излъчване. В този случай предлаганият достъп дава възможност на индивидуалните ползватели да въздействат частично върху получавания сигнал, единствено и само посредством „спиране на пауза“ и „превъртане“ в посока „напред“ и „назад“, без да имат възможност да разделят съдържанието и/или да възпроизвеждат и съхраняват/архивират копия от записите на своите възпроизвеждащи устройства;г) „подкаст” (рodcast) - осигуряване на достъп по заявка посредством Интернет до звукозаписи и музикални аудио-визуални произведения и включените в тях изпълнения, инкорпорирани в предварително програмирани радио и телевизионни програми, който достъп дава възможност на индивидуалните ползватели да възпроизвеждат и съхраняват/архивират на своите възпроизвеждащи устройства поредица от дигитализирани файлове, съдържащи съответните програми, с възможност за тяхното гледане/слушане във време, различно от (последващо) времето на тяхното първоначално излъчване.

 1. Препредаването на записи и включените в тях изпълнения чрез кабел или друго техническо средство;

 2. Копиране (възпроизвеждане) на записи и включените в тях музикални изпълнения, както и съхранението/архивирането им на сървъри или на други устройства за възпроизвеждане, но във всички случаи единствено и само за целите на използване при условията на чл. 5, ал. 1, т. 4, букви а), в) и г) от договора, когато ползвателите осъществяват излъчване на записи и включените в тях изпълнения само в Интернет, т.е. осъществяват т.нар. ‘уебкастинг’ (webcasting), „он диманд риплей стрийминг“ (оn demand replay streaming), „подкаст” (рodcast), както и при включването им като фонова музика в неинтерактивни програми, предназначени да бъдат изпълнявани в обекти, осъществяващи публично изпълнение на записи.

/2/ За изброените в ал. 1 видове използване ДРУЖЕСТВОТО дава на ползвателите разрешение, договаря с тях условията за ползване и дължимите възнаграждения на база приетите тарифи, като сключва договори и разпределя събраните възнаграждения в съответствие с Правилника за разпределение, който представлява Приложение №3 към този договор.
/3/ ДРУЖЕСТВОТО е упълномощено да договаря с ползвателите размерите на дължимите възнаграждения за всеки един случай съгласно решенията на Общото събрание и Управителния съвет и съгласно приложимите Размери на възнаграждения, събирани от ДРУЖЕСТВОТО за съответния вид използване.
Чл. 6./1/ АРТИСТЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ възлага на ДРУЖЕСТВОТО да го представлява при събирането и разпределението на компенсационните възнаграждения при свободно използване по чл. 26 от ЗАПСП, дължими от производителите и вносителите на празни аудио- и видеоносители, включително дава съгласие ДРУЖЕСТВОТО да възложи събирането на тези средства на друга организация съгласно ал.3 на чл.26.
/2/ ДРУЖЕСТВОТО се задължава да разпредели събраните компенсационни възнаграждения при свободно използване по реда на Правилника за разпределение, след като ги получи от другата организация не по-късно от определените срокове за приключване на разпределението за текущата година, през която те са постъпили по сметка на ДРУЖЕСТВОТО.
Чл. 7./1/ АРТИСТЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ предоставя на ДРУЖЕСТВОТО неизключителното право да дава разрешение и да договаря възнаграждени за изброените в чл. 5 видове използване за територията на страната.
/2/ АРТИСТЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава да информира в писмена форма ДРУЖЕСТВОТО за сключените от него с трети лица - ползватели договори за отстъпване на права по см. на р-л. II в 7-дневен срок от подписване на договора със съответния ползвател. При неизпълнение на задължението си по предходното изречение АРТИСТЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ дължи обезщетение на ДРУЖЕСТВОТО за всички причинени вреди, включително адвокатски хонорари, вследствие на погрешното разпределение на възнаграждения посредством възстановяване на неоснователно изплатената сума, ведно със законната лихва.

Чл. 8./1/ С подписване на настоящия договор АРТИСТЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ приема Устава на дружеството и се съгласява с клаузите на Правилника за разпределение, както и с другите вътрешно нормативни актове и решения на колективните органи за управление на ДРУЖЕСТВОТО и се задължава да ги спазва.

/2/ АРТИСТЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ се съгласява ДРУЖЕСТВОТО да извърши разпределение на събраните възнаграждения за различните видове използване, посочени в чл.5 от настоящия договор, съгласно Правилника за разпределение на ДРУЖЕСТВОТО.


Чл. 9. АРТИСТЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ има право да участвува лично или чрез упълномощен представител в работата на Общото събрание и да бъде избиран в ръководните му органи при условията на Устава и ЗЮЛНЦ.

Чл.10./1/ АРТИСТЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ има право да получи изплащане на разпределеното за съответния период на разпределение възнаграждение в сроковете по чл.8 ал.2, както и да получава информация, свързана със специфичната дейност на дружеството и процеса на разпределение.
/2/ Данъчното събитие за АРТИСТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ възниква тогава, когато той одобри разпределените по ал. 1 за съответния период възнаграждения, подпише двустранен протокол, удостоверяващ този факт и издаде фактура не по-късно от 5-дневен срок от датата на подписване на протокола. Преди получаване на разпределените възнаграждения, АРТИСТЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ подписва и декларация удостоверяваща качеството му на правоносител върху записите и изпълненията, за които се отнасят разпределените възнаграждения.


II. Rights and Obligations of the PERFORMING ARTIST
Article 4./1/ SOCIETY is empowered to permit the different kinds of usage, hereinafter referred to in art.5 of present agreement only for these recordings of the PERFORMING ARTIST, which are comprised in the represented catalogue(s) – consisting of full track list by title.

/2/ By virtue of the membership, arising on the basis of the present agreement, PRODUCER/ LICENSEE is obliged to register in full the represented catalogue(s) in a format and in accordance with the requirements of the Distribution Regulations in two data bases – one for the sound recordings and another – for the recordings of musical audiovisual works, in a term of one month from the date of signing present agreement, and to update the registration at least twice a calendar year, but not later then three months after release and/or acquisition of rights over a particular recording. In such cases when the PERFORMING ARTIST is unable to accomplish such registration, represented recordings are registered by label. In this case recordings are reported and remuneration is distributed for their use in accordance with the registration by label. If a counterclaim arises, then distribution is blocked for each particular recording, until settlement of the counterclaim in accordance with the Distribution Regulations.
Article 5./1/ PERFORMING ARTIST entrusts to the SOCIETY the non-exclusive right to permit following kinds of use of recordings and performances represented, namely:

 1. Public performance of recordings and musical performances of performing artists, including by the means of radio and/or TV signals;
 1. Broadcasting of recordings and musical performances by wireless means, including by telecommunication satellite;
 1. Cable transmission of the recording or performance;

4. The offer by wireless means or by cable or other technical mean, to access of unlimited number of people to the recordings and to the performance incorporated within the recordings, or to parts thereof in a manner, allowing for such access to be carried out from a place and at a time, individually selected by any of them (i.e. via Internet), only by the means, described hereunder:
 1. webcasting – offering an access only via Internet by the means of linear online streaming, when the access to the recordings and the incorporated performance is provided via constant flow of signals in real time, without a possibility for individual users to choose/demand a particular recording, pausing, skipping in the program of the linear signal or otherwise interacting with the transmission and without the option to copy and store/archive copies of the recordings on copying devices by the users that have the access to the transmission.
 1. simulcasting – offering an access only via Internet to sound recordings and recordings of musical audio-visional artworks, incorporated in television and radio programs simultaneously with their broadcast, in their entirety and unchanged, without a possibility for individual users to choose/demand a particular recording, pausing, skipping in the program of the linear signal or otherwise interacting with the transmission and without the option to copy and store/archive copies of the recordings on copying devices by the users that have the access to the transmission.
 1. on demand replay streaming – offering an access on demand via Internet to sound recordings and recordings of musical audio-visional artworks, incorporated in television and radio programs (being stored as an archive and with a possibility for second viewing/listening on servers or other devices), which access is provided unchanged, but at a time, different (later) from the time of its initial broadcast. In this case the provided access gives the possibility to the individual users to interact partially with the signal received, only through pausing, skipping forwards and backwards, without having the possibility to split the content and/or to copy and save/archive copies from the recordings on their devices.


 1. podcast – offering an access on demand via Internet to sound recordings and recordings of musical audio-visional artworks, incorporated in previously programmed radio or TV programs, which access provides a possibility for the individual users to copy and save/archive on their devices a series of digital files, containing those programs, with a possibility for watching/listening them at a time, different (later) than the time of their initial broadcast.

5. Retransmission of recordings and performances by cable or other technical mean;6. Copying (reproduction) of recordings and performance incorporated within the recordings, and saving/archiving them on servers or other devices for reproduction, but in any cases, only for the needs of use under art.5, para.1, clause 4, sub-clauses a), c) and d) of the Agreement, when the users broadcast recordings and performance incorporated within the recordings only in the Internet, i.e. perform webcasting, on demand replay streaming, podcast and incorporate them as background music in non-interactive programs, supposed to be performed in sites, making public performance of recordings.

/2/ For the kinds of use specified in cl. 1, SOCIETY permits and negotiates the conditions of the use and due remuneration with users, based on the approved tariffs, by signing agreements, and distributes collected remuneration in compliance with the Distribution Regulations, which are Appendix No.3 to the present Agreement.
/3/ The SOCIETY is authorized to negotiate with users the amount of the due remuneration (value of neighbouring rights) for each case in compliance with the decisions taken by General Assembly and the Board and in accordance with the approved tariffs for the different kinds of use.

Article 6./1/ PERFORMING ARTIST entrusts the SOCIETY to represent him/her for the collection and distribution of the compensation remuneration (blank tape levy/copy levy) as per Art. 26 LCRR, payable by producers and importers of blank audio/video carriers, including given consent so that the SOCIETY may assign the collections of these funds to another organization in accordance with cl.3 of art.26 LCRR.
/2/ The SOCIETY is obliged to distribute collected compensation remuneration, as provided by Distribution Regulations, when received from the other organization, but not later than the set terms for conclusion of distribution for the current calendar year in which these funds are received on a bank account of the SOCIETY.
Article 7./1/ PERFORMING ARTIST entrusts the SOCIETY with the exclusive right to permit and to negotiate remuneration for the types of use specified in Art.5 within the territory of Bulgaria.
/2/ The PERFORMING ARTIST is obliged to inform in writing the SOCIETY for the concluded with third parties – users, agreements for entrusted rights under Part II, art. 5 of the Agreement between the parties in 7-days term after the conclusion of the agreement with the relative user. In case of failure to comply with the obligation under the previous sentence, the PERFORMING ARTIST owes compensation to the SOCIETY for all caused damages, incl. legal fees, caused by the incorrect distribution of remunerations, via covering the unreasonably paid out sum, together with the interest rate by the law.
Article 8./1/ By signing the present Agreement PERFORMING ARTIST accept the Statute of the SOCIETY and consents with the Distribution Regulations, as well as with other internally normative acts and decisions of the collective management bodies of the SOCIETY and is obliged to observe them.
/2/ PERFORMING ARTIST gives consent to the SOCIETY to execute distribution of the collected remuneration for the different kinds of use, specified in Art.5 of present Agreement in accordance with the Distribution Regulations.
Article 9. PERFORMING ARTIST has the right to participate in person or by an authorized representative in the work of General Assembly and to be elected in management bodies of PROPHON as per conditions of the Statute and the Law of Non-Profit Corporate Bodies.
Article 10./1/ PERFORMING ARTIST has the right to receive payments of the distributed remuneration for the respective period of distribution in terms of Art.8, cl.2, as well as to receive information, related to the specific activity of the SOCIETY and the process of distribution.
/2/ The taxation event for the PERFORMING ARTIST arises when he/she has accepted the remuneration distributed under cl.1 for the relevant period and has signed a bilateral written protocol proving this fact. Before receiving distributed remuneration PERFORMING ARTIST signs a declaration, proving his/her capacity of right holder for the recordings and performances, to which distributed remuneration relates.

 1. ­­­Права и задължения на ДРУЖЕСТВОТО


Чл. 11. АРТИСТЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ упълномощава ДРУЖЕСТВОТО:

1. Да преговаря с ползвателите на територията на страната и да сключва с тях съответни договори за използване на записите и включените в тях изпълнения, предмет на настоящия договор, като договаря размера на дължимите възнаграждения;

2. Да събира възнагражденията, дължими на АРТИСТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ по договорите по предходния текст или по силата на нормативен акт;

3. Да представлява АРТИСТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ пред съда и другите правораздавателни органи във връзка със събирането на възнагражденията по т.1 и защитата на сродните права.Чл. 12. ДРУЖЕСТВОТО може по своя преценка да изиска от АРТИСТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ да приложи към регистрацията си аудио- или видеоносители като доказателство за представляваните от него сродни права.
Чл. 13. АРТИСТЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава да отговаря на запитвания на ДРУЖЕСТВОТО за информация относно представляваните от него сродни права върху даден запис и включено в него изпълнение, както и за сключени от него договори за конкретни записи.
Чл. 14. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да се отчита пред АРТИСТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ и да му разпределя и изплаща съответната част от съобразните възнаграждения от всички източници, при спазване разпоредбите на Правилника за разпределение, където се определят алгоритмите и начинът за разпределение на възнагражденията, сроковете за изплащането им и други правила.

Чл. 15. При изплащане на сумите по предходния член ДРУЖЕСТВОТО може да прави само такива удръжки, които са предвидени в Правилника за разпределение и са утвърдени по съответния ред от Общото събрание или Управителния съвет.

.


­­­III. Rights and obligations of the SOCIETY
Article 11. The PERFORMING ARTIST entrusts the SOCIETY with the following rights:

1. To negotiate with users within the territory of Bulgaria, and to conclude with them reciprocal agreements for the use of recordings and performances incorporated in the recordings, which are subject of present Agreement, as well as negotiating the amount of the due remuneration;

2. To collect remuneration, due to the PERFORMING ARTIST by the agreements as per cl.1 or by law;

3. To represent the PERFORMING ARTIST in front of court or other jurisdictions in relation to the collection of remuneration as per cl.1 and the protection of neighbouring rights.


Article 12. The SOCIETY may, in its judgment, request the PERFORMING ARTIST to supply additionally to the registered repertoire audio- or video-carriers as a proof for the rights represented.
Article 13. The PERFORMING ARTIST is obliged to respond to the inquiries of the SOCIETY regarding information about rights represented by him/her over a certain recording and the performance incorporated within it, as well as regarding agreements concluded for any particular recording.
Article 14. The SOCIETY is obliged to submit reports to the PERFORMING ARTIST and to distribute and pay the relevant share of the collected remuneration from all sources, observing Distribution Regulations, where algorithms and way of distribution, terms of payment and other rules are specified.

Article 15. For the payment of sums under the foregoing article, the SOCIETY may deduct such discounts only, which are stipulated in the Distribution Regulations and the deductions voted and approved by General Assembly.

 1. Времетраене на договора


Чл. 16. Този договор влиза в сила от деня на подписването му и има действие за неопределен срок.

Чл. 17./1/ АРТИСТЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ може доброволно да прекрати членството си в ДРУЖЕСТВОТО при спазване на разпоредбите на Устава чрез едностранно волеизявление въз основа на писмена молба до Управителния съвет, сочеща датата, от която членственото правоотношение се счита за прекратено. Внесеният до момента на прекратяването на членството членски внос не подлежи на връщане.
/2/Всяка календарна година ПРОДУЦЕНТЪТ дължи внасяне на годишна членска вноска за подновяване на членството в размер, определен от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО, не по-късно от последното число на месец януари. В противен случай ДРУЖЕСТВОТО има право да прекрати действието на настоящия договор, без да са необходими никакви уведомления.
/3/ Членството на АРТИСТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ в ДРУЖЕСТВОТО може да бъде прекратено и при смърт, прекратяване на юридическото лице или обявяването му в несъстоятелност, както и при системно неучастие в дейността на Дружеството, изразяващо се в неявяване на три последователни заседания на ОС и/или на УС, което се констатира от протоколите от заседанията му.


IV. Duration of the agreement
Article 16. The present Agreement shall enter into force as of the day of its signing and shall remain in force for indefinite term.
Article 17./1/ The PERFORMING ARTIST may voluntarily terminate his/her membership observing provisions of Statute, by unilateral written notice, submitted to the Board, specifying the date, since which the membership relation is considered as terminated. Membership fee paid until the moment of termination of the membership is not a subject of restitution.
/2/ Each calendar year PERFORMING ARTIST is obliged to pay an annual fee for renewal of membership in an amount, specified by General Assembly of the SOCIETY, not later then the last day of month of January. Otherwise the SOCIETY has the right to terminate the effect of present agreement without any notices.
/3/ The membership of the PERFORMING ARTIST with the SOCIETY may be terminated also in case of death, dissolving of the juridical entity, declaration of bankruptcy, as well as in case of consistent non-participation in the activity of the SOCIETY, manifested by non-attendance at three consecutive sessions of the General Assembly and/or the Board, which is ascertained by the records of its proceedings.

V. Приложим закон и общи условия
Чл. 18. За всички неуредени в договора положения се прилагат съответните разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за задълженията и договорите, Гражданско-процесуалния кодекс и действуващото в страната законодателство.
Чл. 19. АРТИСТЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава да уведомява ДРУЖЕСТВОТО в писмена форма за всяка промяна на седалището, адреса на управление, представляващи лица и други обстоятелства, подлежащи на вписване по съдебната регистрация, както и за промени в представлявани сродни права върху записи/изпълнения не по-късно от четиринадесетдневен срок от настъпване на промяната. Уведомлението се счита за извършено ако е получено чрез писмо на актуалното седалище и адрес на управление на ДРУЖЕСТВОТО съгласно съдебната му регистрация, чрез факс или по електронна поща.
Чл. 20. Всички изменения или допълнения на настоящия договор са валидни, ако са направени при взаимно съгласие между договарящите страни и са изразени в писмена форма.
Договорът е съставен на български език и подписан в два еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал - по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА ДРУЖЕСТВОТО: ____________________________

(София Щерева)

АРТИСТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ: _________________________


(………………………….)
V. Applicable law and general conditions
Article 18. For all conditions not settled by present Agreement, the relevant provisions of the Law on Non-Profit Legal Entities, the Law on Copyright and Related Rights, the Law on Obligations and Contracts, the Civil Code and the legislation in force in Bulgaria, shall be applied.
Article 19. The PERFORMING ARTIST is obliged to submit by written notice to the SOCIETY each change of registered address of administration or authorised representatives and other circumstances, subject to court registration, as well as any changes regarding the represented neighbouring rights over recordings/performances in a term of fourteen days after a change has occurred. The notice shell be considered effective if received by registered mail at the actual address of administration of the SOCIETY according to its court registration, or by fax, or by e-mail.
Article 20. All changes or supplements of present Agreement are valid, if made by mutual consent between the contracting parties and expressed in writing.
The present Agreement was executed and signed in two bilingual (English/Bulgarian) copies – one for each of contracting parties. Should discrepancies between the English and the Bulgarian version occur – it is the Bulgarian version to prevail.
SOCIETY:___________________________________
(Sophia Shtereva)

PERFORMING ARTIST:________________________

(............................................)

Каталог: bg version -> pages -> zoom
zoom -> Многопрофилна болница за активно лечение "александровска" еад
zoom -> Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад
zoom -> Многопрофилна болница за активно лечение "александровска" еад
zoom -> Чл. 35. (1) Пациент е всяко лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ. Регистрацията на лице като пациент става с неговото информирано съгласие, освен в случаите, посочени със закон. (2)
zoom -> Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад
zoom -> Многопрофилна болница за активно лечение "александровска" еад
zoom -> Микробиологични изследвания за пациенти без направление по нзок цена в лв
zoom -> Определяне на ИгД в серум с радиална имунодифузия
zoom -> Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница