Духът на пророчеството ГрехопадениетоДата22.08.2017
Размер102.33 Kb.
#28523


Духът на пророчеството
1. Грехопадението.

Господ създаде хората по Своя образ, за да може да общува с тях в пълнота, лице с лице. Общуването се осъществяваше безпрепятствено от създаването им до падането им в грях. След като хората съзнателно избраха непослушанието, привилегията да общуват лично с Бога, в Неговото видимо присъствие, им бе отнета (Исая 59:2). Но тогава влезе в действие подготвения от векове план за спасението на падналите в грях. Целта му е да възстанови загубената връзка и хармония с Божеството.


2. Възстановяване на разрушената връзка.

Спасителният план е съвкупност от различни действия и процедури на Бога, подтикнати от Неговата любов и целящи да възстановят единството на Бога с човека. Част от тези наредени от Бога възстановителни мерки са и жертвената система и пророческата служба.2.1. жертвената служба при патриарсите - свещенството

Бог Сам даде пример, как да се извършва жертвената служба (Бит. 3:15,21), който пример бе следван от верните патриарси (Бит. 12:8; 13:18; 31:54; Йов 1:5). Тази служба се състоеше в принасянето на чисто животно без недостатък на олтар направен от камъни. Животното символизираше Исус Христос, Заместникът за греховете на човечеството. Свещенодействащото лице бе главата на семейството, патриарха (Йов 1:5). Само той принасяше жертвите и се явяваше застъпник пред Бога за собствените си и за греховете на дома си.2.2. жертвената служба и свещенството в светилището на Израил

Ако потомците на Авраам бяха внимателни върху жертвоприношенията и разсъждаваха върху тях, щяха да получат великолепно познание за спасителния план и да бъдат издигнати както духовно, така и в земния живот. Но не го направиха, в следствие на което започнаха да губят представата и знанието за Бога и истината.

При освобождението на израилтяните от Египет се наложи Бог да даде отново жертвената система, но не просто да я припомни, а я даде значително усложнена, за да могат многото й подробности да обучават отслабналия интелект и дух на евреите и да се възстанови връзката им с Бога (Изх. 25:8,40; 26-30 гл., кн. Левит). Мисълта към Христос отново се насочваше чрез жертвеното животно и чрез други символи.

Свещенодействащите лица се наричаха свещеници, които биваха избирани само от потомците на Аарон. Тяхната функция бе да принасят жертвите и да извършват другите подробности на обредния закон. Така те служеха като посредници и застъпници на грешния човек пред Бога. Те също бяха образи символизиращи Христос в жертвената система, т.е. и двата главни образа в жертвената система - жертвата и свещеникът символизираха Месия, Който щеше да даде живота Си за умилостивение на греховете (жертвата) и да се застъпи пред Бога за грешника въз основа заслугата на тази жертва (свещеника).2.3. свещенството на Исус Христос

Новият завет докладва за изпълнението на символичните образи в лицето на Исус Христос. Въпреки, че Той не бе потомък на Аарон, а от Юдовото племе, можем да сме сигурни, че точно Той е очакваният Месия, защото сложните особености на Неговата Личност - идващ от вечността и съчетаващ в Себе Си службите и на свещеник, и на цар, не можеха да се изразят чрез характеристиките просто на един потомък на Аарон. Затова авторът на Посланието към евреите посочва Мелхиседек като по-точен символ на Христос, Исус служи по неговия чин (Бит. 14:18-20; Евр. 5:7-10; 6:20; 7:1-17).


3. Службата на пророка.

3.1. начини за общуване на Бога с хората

 • Чрез природата;

 • Чрез говор;

 • Нагледно - изпращането на Божия Син, символи, старозаветните обреди;

 • Светия Дух говори на сърцето - съвестта;

 • Чрез ангели;

 • Чрез пророци.

3.2. функция на пророка

Пророкът е говорител на Бога - човек, който предава вестите от Бога към хората. Пророкът е Божия уста - “пророк” - /евр./ “наби”; /гр./ “профетос” - “говорител”, “вестител”.

Грехът раздели човека от Бога (Исая 59:2), човек съдействаше за възстановяването на връзката чрез жертвената служба, но бе необходимо и Бог да говори и да се разкрива на хората. Това Той прави чрез пророка (Изх. 6:29-7:2).

Пророците: • Изявяват Божията воля;

 • Насърчават хората, подкрепят ги;

 • Открито изобличават хората;

 • Участват в ръководенето на църквата;

 • Поучават.

3.3. белези на истинския пророк

 • Вестите му са в хармония с Божието слово - Исая 8:20;

 • Винаги издига Исус и Го поставя в центъра на цялото си служене - 1 Йоан 4:1-3;

 • Службата му е свързана със закона - пояснява го и изобличава за нарушението му - Исая 42:21; Осия 4:6;

 • Пророчествата му (вестите отнасящи се до бъдещи събития) се сбъдват винаги Втор. 18:20,21; Ерем. 28:9;

 • Принася добри плодове в личния си живот и в служението си като цяло - Матей 7:15-20.

3.4. допълнителни белези на истинския пророк

 • Състоянието на пророка по време на видение - отворени очи, няма пулс, не диша, вдига тежки неща без проблем;

 • Значението на вестта - конкретност, практичност - да съдържа надежда, висока духовност на вестта, твърдост на вестта, да не се практикува вестта като доказателство, да не се изтъква самия пророк напред, да е признат от църквата.

3.5. прилики и разлики между пророка и свещеника

Прилики:


 • Учеха израилтяните на Божията воля;

 • Бяха духовните водачи на народа;

 • Службата им бе свята - бяха отделени от обикновените дейности в страната по време на служението си.

Разлики:

 • Свещеникът ставаше задължително такъв поради принадлежността си към Левиевото племе, а пророкът биваше призован лично от Бога независимо от това, от кое племе беше;

 • Свещениците бяха само мъже, а пророци можеха да бъдат и жени - Мариам, Олда, Девора, Ана, четирите дъщери на Филип;

 • Свещениците служеха в светилището и във връзка с жертвената система, а пророците бяха независими в територията си на служене и от обредите.

Свещениците можеха да бъдат и пророци (Самуил, Еремия, Езекиил).
4. Дарът на пророчеството след смъртта на апостолите.

4.1. пророчеството в ранните християнски векове

Има свидетелства за пророчески дар, но няма изявени големи пророци.4.2. пророчеството през Средновековието

Почти не се намира. Дарбата не е отнета, но огромното беззаконие спира действието й. Проявява се може би в просветление и в защита на пазителите на истината.4.3. пророчеството през Реформацията

Дарът на пророчеството се проявява задължително в разделните периоди от историята на Божия народ, какъвто е Реформацията. Тук го откриваме, може би, в служенето на Мартин Лутер (някои автори твърдят, че е имал и видения) и на другите реформатори.4.4. пророчеството в адвентното пробуждане

Това е време, в което протестантизмът е оставил вече служенето на реформаторите и е изпаднал в сън, т.е. състояние, за което е необходимо пророческа вест, за да се разбуди.


5. Дарът на пророчеството през Милеризма.

5.1. обстановка

Протестантизмът и ортодоксалното християнство в Европа, Латинска Америка и по света са разтърсени от вестта за скорошното идване на Исус. Особено голямо пробуждане става в САЩ от движението на Уйлям Милър (Милеризма). Очакванията са Исус да се завърне в 1844 г.5.2. Божиите предупреждения за разочарованието

 • Призоваването на Уйлям Фой

През януари 1842 г. Бог призовава за пророческа служба проповедника в Милеровото движение, мулатът Уйлям Елис Фой (1818-1893). В първото си видение (18.01.1842 г.), продължило 2,30 ч., той видял славната награда на вярващите и заплатата на грешниците. Във второто си видение (04.02.1842 г.), продължило 12,30 ч., той видял множествата на спасените - събрани заедно възкръсналите и чакалите живи Спасителя. Получил изрична заповед да го разказва и той навлязъл в служба. Получените резултати доказвали присъствието на Бога. Но Фой се отказва от призванието си, защото трудно изхранвал голямото си семейство и защото получил трето видение преди разочарованието от 1844 г., което не разбрал. В 1850 г. той се присъединява към Свободната баптистка църква, където става пастор, а след това става фермер.

 • Призоваването на Хейзън Фос

Хейзън Фос ( -1893) бил милерист, който чакал завръщането на Исус в 1844 г. с цялото си семейство, когато получил пророческото си призвание - малко преди Голямото разочарование. Във видението му му били показани пътя на Божия народ, трудностите му, но и разочарованието, което му предстояло. Това видение много противоречало на възгледите му - не допускал, че може да се е заблудил и поради гордостта си, отказва да предаде вестта. След това, след разочарованието, чувствайки, че Бог го напуска, от страх пожелал да разкаже видението, но дарът му бил вече отнет. При второто му видение, което съдържало предупреждение, му било казано, че ако не изпълни Божията воля, дарът ще бъде даден на най-слабия между слабите. Невъзможността да разкаже видението си пред събраните хора потвърдила Божиите думи. Господ се насочил към най-слабия от всички.

 • Призоваването на Елена Хармън

През декември 1844 г. Бог призовал на пророческа служба 17-годишната, слаба и болнава девойка Елена Гулд Хармън (26.11.1827 г. - 1915 г.), седмото дете на посветения християнин-методист Робърт Хармън.
6. Служенето на Елена Гулд Вайт.

6.1. детство

Елена е била прилежна ученичка, която бързо е изпреварвала другите ученици, поради което са я оставяли да чете сама на учениците. Обичала е много учението. През 1837 г. е преживяла тежък инцидент, който дава отражение до края на живота й - ударена е с камък по носа, с което се предизвиква голям кръвоизлив и изпада в кома за 3 седмици. Почти всички са я чакали да умре, но тя оживява. Поради травмата прекъсва образованието си и се съсредоточава в домакинската работа.6.2. ранна религиозна опитност

Елена приема адвентната вест заедно с цялото си семейство през март 1840 г., когато слушат проповедите на У. Милър в Портланд (Мейн).

През лятото на 1842 г. на едно лагерно събрание Елена се кръщава. Около това време тя получава първите знаци, че ще има специално място в спасителния план на Бога - два забележителни съня.

През 22.10.1844 г. преживява Голямото разочарование с другите адвентисти, но остава с тази група, която ревностно моли Бога да открие грешката им и която разбира истината за светилището.

През декември 1844 г. получава първото си видение, което я изкарва напред като пророкът на последното време.

6.3. трудностите през ранните години на службата й


 • Фанатизъм

Времето след Голямото разочарование се характеризира с голям фанатизъм - всякакви разбирания се ширели сред първите адвентисти, с които Елена се сблъсквала и трябвала да очисти: някои вярвали, че Исус ще дойде на друга дата; други - че Той вече е дошъл чрез Светия Дух (тези са изпадали в неморалност и глупаво поведение на деца); имало такива, които не вярвали в дара на Елена и са я смятали за агент на Сатана.

 • Влошено здраве

Елена е била много слаба, развивала туберкулоза и едва говорела - състоянието й е създавало големи проблеми.

 • Трудности в пътуването

Трудностите в това произхождали не просто, защото пътуванията тогава са били опасни, но и се появили критики и злословие по неин адрес - несемейно момиче, което обикаля от град на град.

6.4. брак

През 1845 г. тя се запознава с младия и много даровит адвентен проповедник Джеймс Спрингер Вайт, който я придружава в няколко нейни пътувания и работи по уреждането на помещения, където тя да разказва вестите си. На 30.08.1846 г. те се оженват в Портланд. Имат четири деца, две от които умират малки:

Хенри-Никълс Вайт (26.08.1847 г. - 08.12.1863 г.);

Джеймс-Едсън Вайт (28.04.1849 г. - 30.05.1928 г.);

Уйлям-Кларънс Вайт (29.08.1854 г. - 01.09.1937 г.);

Джон-Хърбърт Вайт (20.09.1860 г. - 14.12.1860 г.).

В началото семейство Вайт се сблъсква с много трудности, бедност и болести. Въпреки това те успяват да запазят своята финансова независимост, а в по-късните години се стабилизират и имат възможност сами да си купят имоти. Животът им е свързан с постоянни обиколки из страната - от град на град и се е налагало понякога да оставят децата си у техни приятели.
7. Служенето на Джеймс Вайт.

7.1. детство

Джеймс Спрингер Вайт (04.08.1821 г. - 06.08.1881 г.) произхожда от стар род от основателите на Нова Англия. Като малък е боледувал много, бил е слаб физически и със слабо зрение, поради което не е ходил на редовно училище. На 19 години оздравява и учейки по 18 часа на ден взима диплома за 12 седмици, с което е можел да преподава във всички класове на общите училища в САЩ. След още 18 седмици учене е бил готов да влезе в колеж, но прекъснал образованието си, за да разгласява адвентната вест, с която се срещнал.7.2. ранна религиозна опитност

На 15 години се кръщава в Съединената християнска църква. През 1842 г. става проповедник в Милеровото движение в щата Мейн, където извършил голяма работа. След Голямото разочарование той бил сред малкото адвентисти, които приели учението за светилището.7.3. служене след Голямото разочарование

С голяма ревност той продължил службата си за Господа и след разочарованието от 1844 г. Открил важните вести към света, които адвентистите трябвало да предадат и посветил живота си на това служене.

През 1846 г. се оженва за Елена Гулд Хармън, като в края на същата година започват да спазват и съботата.

На конференцията в Роки Хил (Кънектикът) през април 1848 г. бил ръкоположен.

На конференцията в Дорчестър (Масачузец) през ноември 1848 г. с. Вайт видяла във видение, че мъжът й трябва да издава вестник, в който да се изнесе настоящата истина, което става през юни 1849 г. като Джеймс свързва живота си с издателското дело. Вестникът, който създаде тогава е “Настоящата истина” (предишната версия на вестника “Ривю енд Херълд”).

През 1850 г. той започва да работи сред адвентистите за създаване на организация, като усилията му се увенчават с успех през 1863 г., когато се създава и регистрира Църквата на адвентистите от седмия ден.

През 1871 г. издига западналото списание “Здравен реформатор”. През юни 1874 г. в Оукланд (Калифорния) основава списанието “Знамения на времето”, а през 1875 г. - издателството “Пасифик прес”.

Неколкократно е бил председател на Генералната конференция на Адвентистите от седмия ден.

През 1881 г. се разболява от посещението на едно лагерно събрание и на 06.08.1881 г. в Батъл Крийк той почива.
8. Служенето на Джеймс-Едсън Вайт.

Вторият син на сем. Вайт - Джеймс-Едсън Вайт (1849-1928) започва от малък работата в делото, като заема различни длъжности в него по-нататък. През 1864 г. започва работа в “Ревю енд Херълд”, а през април 1877 г. бил назначен в “Пасифик прес”. През есента на 1888 г. е избран за председател на Съботно-училищната организация.

През 1885 г. започва издаването на сп. “Съботно-училищен работник”. Издава нотни песнарки.

През 1880 г. основава издателската фабрика “Джеймс-Едсън Вайт” в Батъл Крийк.

За известно време е в Чикаго, където охладнява за истината, но през 1893 г. се пробужда и построява кораб, с който да проповядва на цветнокожите по р. Мисисипи (1894 г.). Работата имала голям успех, поради което увеличилите се самостоятелни работници се обединили и организирали в “Южно мисионско дружество”, със седалище Язоусити (Мисисипи).

Той издава различни книги и списания за работа сред цветнокожите. От 1917 г. до деня на смъртта си работи като печатар.


9. Служенето на Уйлям-Кларънс Вайт.

Третият син на сем. Вайт - Уйлям-Кларънс Вайт (1854-1937) израства в обстановка на служене. Кръщава се на 12 г. в Батъл Крийк, а на 20 г. започва работа в сп. “Знамения на времето”, на което станал председател през 1876 г. като го ръководел много добре.

Трябвало е да замине със съпругата си за Европа, за да подпомогне Джон Андрюз, но бил ангажиран в ръководството на колежа в Батъл Крийк, в издателският отдел на Батъл Крийк, а също и бил директор на здравния институт “Батъл Крийк”, поради което отиването му в Европа се провалило.

През 1882 г. е председател на “Съботно-училищната организация” и основава колежа “Хилсбург”. През 1883 г. е ръкоположен и избран за член на съвета на ГК.

От 1885 до 1887 г. е в Европа с майка си, за да организира издателството там. В края на 1890 г. заминава с майка си в Австралия, а през 1894 г. оглавява Австралийския съюз - до 1897 г.

През 1894 г. организира училището Авондейл в Австралия. Определен е за един от петте мъже, които трябвало да се погрижат за съчиненията на Елена Вайт. Работи в делото до деня на смъртта си - 01.09.1937 г.


10. Служенето на Елена Г. Вайт в Европа.

Елена Вайт е поканена от ГК да подпомогне делото в Европа със сина си Уили. Поради възрастта си тя не е много съгласна, но приема решението на ГК.

През 1885 г. отиват до Саутхямптън (Англия), а от там - на континента. Посещава Швейцария, Дания, Швеция, Норвегия, Италия, Франция.

През 1887 г. се връща в САЩ и се установява в Калифорния.
Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница