Е л п о а д регистрационен документ към 31. 12. 2011 година настоящият регистрационен документ съдържа цялата информация за емитента на ценните книжа, необходима за вземане на инвестиционно решениеДата24.10.2018
Размер320.19 Kb.Е Л П О ” А Д


РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

Настоящият регистрационен документ съдържа цялата информация за емитента на ценните книжа, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с емитента и неговата дейност и е в интерес на инвеститорите да се запознаят с регистрационния документ преди да вземат решение да инвестират.Комисията за финансов надзор е потвърдила регистрационния документ, но не носи отговорност за верността на представената с него информация.
Съгласно чл. 81, ал.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа емитентът ”АД и членовете на Съвета на директорите на дружеството отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта.

Съгласно чл.81,ал.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа главният счетоводител на дружеството отговаря солидарно с посочените по-горе лица за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в счетоводните отчети на емитента, а дипломираният експерт-счетоводител, заверил счетоводните отчети на емитента – за вредите, причинени от заверените от него счетоводни отчети.


СЪДЪРЖАНИЕ
1. Данни за членовете на управителните и на контролните органи, консултантите и одиторите на емитента. Отговорност за изготвяне на регистрационния документ 5

1.1.Име и функции на членовете на управителните органи на „Елпо” АД 5

1.2. Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които емитентът има трайни отношения 5

1.3. Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на одиторите на емитента за предходните 3 години 5

1.4. Имена на лицата, отговорни за изготвянето на регистрационния документ или на отделни части от него 5

2. Основна информация 5

2.1. Систематизирана финансова информация 5

2.2. Рискови фактори 6

2.2.1. Систематични рискове 6

2.2.2. Несистематични рискове 7

3. Информация за емитента 8

3.1. Данни за емитента, историческа справка и развитие 8

3.1.1. Данни за емитента 8

3.1.2. Историческа справка и развитие 9

3.1.3. Важни събития в развитието на емитента за последните 3 финансови години 9

3.2. Преглед на направените инвестиции 9

3.2.1. Описание на инвестициите, включително на техния размер, на основните капиталови разходи на емитента и придобито дялово участие в други дружества от началото на последните 3 финансови години до датата на регистрационния документ 9

3.3. Преглед на дейността 10

3.3.1. Предмет на дейност на емитента и описание на основните сфери на дейност, основни категории продукти и/или предоставени услуги, реализирани на пазара през всяка от последните 3 финансови години 10

3.4. Организационна структура 10

3.5. Имущество, производствени единици и оборудване 10

4. Резултати от дейността, финансово състояние и перспективи 12

4.1. Резултати от дейността 12

4.2. Ликвидност и капиталови ресурси 12

4.2.1. Описание на вътрешните и външни източници на ликвидност за последните 3 финансови години 12

4.2.2. Оценка на източниците и количествата парични потоци 13

4.3. Развойна дейност на емитента 13

4.4. Основни тенденции: 13

4.5. Прогнозна финансова информация 135. Членове на управителните и контролни органи, висш ръководен състав и служители 13

5.1. Информация за дейността на членовете на Съвета на директорите 13

5.1.1. Физицески лица 13

5.1.2. Юридически лица 14

5.2. Информация за дейността на управителните и контролни органи 14

5.3. Допълнителни данни за емитента 15

5.3.1. Възнаграждения на всеки от членовете на Съвета на директорите 15

5.3.2. Информация за служителите на дружеството 15

5.3.3. Информация за притежаваните акции от членовете на Съвета на директорите 16

6. Акционери със значително участие. Сделки със свързани /заинтерисувани/ лица 16

6.1. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас 16

6.1.1. Физически лица 16

6.1.2. Юридически лица 16

6.2. Данни за лицата, които упражняват контрол върху емитента пряко или непряко 16

6.3. Сделки със свързани лица 167. Финансова информация 16

7.1. Годишни финансови отчети за последните 3 години, одитирани от регистриран одитор 16

7.2. Отчет за управлението по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството-съгласно вече представените отчети. 17

7.3. Одиторски доклади за всеки от периодите, за които се изискват одитирани финансови отчети 17

7.4. Информация за всички продажби зад граница 17

7.5. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на емитента, ако такива са имали или имат съществено влияние върху финансовото състояние на емитента или неговата рентабилност 17

7.6. Описание на съществените промени във финансовото и търговското състояние настъпили след датата на публикуване на годишния или на последния междинен финансов отчет 17

8. Допълнителна информация 17

8.1. Информация за акционерния капитал към датата на последния баланс, включен във финансовия отчет и към последната практически приложима дата 17

8.1.1. Размер на капитала 17

8.1.2. Брой акции 17

8.1.3. Брой на емитираните и изцяло изплатени акции и брой на емитираните и частично изплатени акции 17

8.1.4. Номинална стойност на акциите 17

8.1.5. Брой на акциите в обращение в началото и в края на годината 18

8.1.6. Информация, дали повече от 10 на сто от капитала е бил заплатен с активи, различни от парчини средства, за периода от последните 5 години 21

8.1.7. Брой, балансова стойност и номинална стойност на акциите на емитента, притежавани от него или от неговото дъщерно дружество 18

8.1.8. История на акционерния капитал за последните три години 18

8.2. Информация за устава на емитента 18

8.3. Информация относно всяко дружество, в което емитентът има / пряко или непряко / дългосрочно участие, балансовата стойност на което възлиза на над 10 на сто от капитала му, както и всяко друго участие, което може да се отрази значително на оценката на активите и пасивите на емитента, на неговото финансово състояние или на печалбата и загубата 20

8.4. Централен ежедневник, който емитентът използува за публикуване на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 21

8.5. Информация за мястото, времето и начина по който може да бъде получена допълнителна информация 21

Инвеститорите могат да получат регистрационния документ в гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. “Освобождение” 2, тел.0431/68770, всеки работен ден от 08 часа до 16.30 часа включително от Директора за връзки с инвеститорите Мария Иванова Рачева.

Инвестирането с ценни книжа е свързано с рискове, посочени в Раздел 2, страници 6, 7 и 8. 1. Данни за членовете на управителните и на контролните органи, консултантите и одиторите на емитента. Отговорност за изготвяне на регистрационния документ.

1.1.Име и функции на членовете на управителните органи на „Елпо” АД.

„ЕЛПО” АД е с едностепенна система на управление със Съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от 3 члена: Изпълнителен член Денко Иванов Денков, член – Стоян Николов Мараджиев, член – Лилия Стефанова Венкова.


1.2. Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които емитентът има трайни отношения.

“Елпо” АД има изградени трайни отношения с “Алианц Банк България” АД клон Казанлък. Дружеството има изградени трайни отношения за извършване на правни консултации с фирма „Мега консулт” ЕООД гр. Казанлък, бул. “23-ти Шипченски полк” №2.


1.3. Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на одиторите на емитента за предходните 3 години.

Одитор на емитента за предходните три години е търговско дружество “Нинов и Турмачки Одит и Консултинг” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, площад “Славейков” № 1, вх. Б.


1.4. Имена на лицата, отговорни за изготвянето на регистрационния документ или на отделни части от него.

Отговорност за изготвяне на регистрационния документ носи Директора за връзки с инвеститорите на „Елпо” АД Мария Иванова Рачева, която с полагането на подписа си на последната страница на настоящия документ декларира, че при изготвянето на същия е положила необходимата грижа и информацията, съдържаща се в него, доколкото й е известно, не е невярна, подвеждаща или неточна.
 1. Основна информация

  1. Систематизирана финансова информация

Основната финансова информация за последните три години е представена в Таблица 1.


Таблица 1


Показател

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1

Приходи от основна дейност хил. лв.

37

239

96

2

Печалба/загуба от основната дейност, хил.лв.

-246

-47

-606

3

Нетна печалба/загуба за периода на акция, лв.

-1,12

-0,21

-2,77

4

Сума на активите, хил.лв.

2638

2710

2078

5

Нетни активи, хил.лв.

1062

1207

1203

6

Акционерен капитал, хил.лв

219

219

219

7

Брой акции, бр.

218762

218762

218762

8

Дивидент за акция

не

не

не

2.2. Рискови фактори

Рисковете, които оказват влияние върху дейността на дружеството, в зависимост от това в каква степен могат да бъдат управлявани или елиминирани, могат да се разделят на систематични (свързани с външни за дружеството фактори и макроикономическите показатели в икономиката като цяло) и несистематични рискове (специфични за дейността на дружеството).
2.2.1. Систематични рискове


 • Политически риск

Този вид риск е свързан с вероятността за възникване на вътрешнополитическа нестабилност, граждански и професионални брожения, местни въоръжени конфликти. Политическият риск е от особено значение за чуждите инвеститори.

Република България е парламентарна република с политическа и институционална стабилност, основана на конституционни принципи като многопартийна система, свободни избори, етническа толерантност, разделение на властите. България е член на НАТО и от 01.01.2007 год. е пълноправен член на ЕС.

Позитивните политически тенденции, общата политическа стабилност и предсказуемост, заедно с подобряването на макроикономическата среда, фискалната дисциплина и стратегическите регионални преимущества на страната са предпоставка за нарастване вътрешните и чуждите инвестиции в нашата икономика.


 • Макроикономически риск

През 2011 год. икономическите субекти развиваха своята дейност в условията на набиращата скорост световна икономическа криза. Общият политически консенсус за запазване на макроикономическата и финансова стабилност, официалната позиция за възможно най-бързо присъединяване към евро зоната, както и непрекъснатата хармонизация на българското законодателство с европейското такова, намалява значително макроикономическия риск.

 • Валутен риск

Валутният риск се свързва с възможността приходите и разходите на икономическите субекти в страната да бъдат повлияни от промените във валутния курс на националната валута спрямо другите валути. Въвеждането на валутния борд през 1997 год. и фиксирането на курса на българския лев към германската марка, а след това и към еврото доведе до ограничаване на колебанията в курса на националната валута спрямо курса на другите валути.

 • Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с намаляне на покупателната способност на икономическите субекти и евентуална обезценка на активите, деноминирани в национална валута.
2.2.2. Несистематични рискове

Това са рисковете, специфични за самата фирма. • Секторен риск

Този риск е свързан с възможността на дружеството да продава своите изделия. Той се проявява изключително неблагоприятно за „Елпо” АД, което се изразява в драстично намаляне на обемите на търсенето на предлаганата специфична продукция на дружеството у нас и в чужбина, което доведе практически до преустановяване дейността на фирмата.

Основни рискове, които оказват влияние върху дейността на „Елпо” АД са следните:

- характер на търсенето – предлаганите продукти са с инвестиционен характер и потреблението им е свързано с общата инвестиционна активност в страната

- жизнен цикъл на експлоатация на продукта – срокът на експлоатация е дълъг, което обуславя по-редките покупки

- липса на възможности за разширяване на пазара и висока конкуренция от дъмпингов внос

- иновационен риск – ниска честота на създаване на нови продукти

производствен риск – дълъг производствен цикъл, бавна обръщаемост на вложените средства.


 • Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с конкретната дейност на дружеството. Той се разглежда като съчетание на рискове, свързани с бизнеса и конкуренцията, на оперативния риск и на ликвидния риск.

Рискът, свързан с бизнеса и конкуренцията се отнася преди всичко до загуба на поръчки и клиенти. Спирането на плановите поръчки от страните членки на бившия СИВ, и най-вече от бившия СССР, доведоха до силно намаляне на външните поръчки, спрямо тези до 1989 год.. Преструктурирането на енергийния сектор и приватизацията на електроразпределителните дружества се отразиха крайно негативно на продажбите на фирма „Елпо” АД в страната.

Конкуренцията се проявява преди всичко в конкурентен дъмпингов внос на порцеланови изолатори с по-лоши технически показатели от нашите, но със значително по-ниски цени.

Ликвидният риск е свързан с възможността дружеството да не е в състояние да обслужва текущите си задължения. Този риск се проявява в значителна степен в дейността на „Елпо” АД. През изминалите години бяха натрупани значителни задължения, най-вече към персонала, НОИ и данъчни задължения, които затрудняват текущата дейност на фирмата. Дружеството е в затруднение да погася старите си задължения, което рефлектира в издаването на наказателни постановления, данъчни актове, изпълнителни дела от кредиторите на фирмата, начисляване на лихви по тези задължения, и съответно, до влошаване на финансовите резултати.


3. Информация за емитента

3.1. Данни за емитента, историческа справка и развитие:

3.1.1. Данни за емитента

- Наименование на емитента - “ ЕЛПО “ АД, гр. Николаево

- номер и партида на вписване в търговския регистър, код по БУЛСТАТ и данъчен номер – ф. д. № 1549 / 1996 год. по описа на Старозагорски Окръжен съд, том II; стр.42; парт.21; рег.1; Дан. № 1242800040; Булстат 123028013;

- дата на учредяване и срок на съществуване, ако е предвиден такъв – учредено 1996 год. безсрочно;

- държава, в която емитентът е учреден, седалище, адрес на управление, телефон / факс /, електронен адрес /е-mail/ и електронна страница в Интернет / web – site /, ако има такива – Република България; гр. Николаево; обл. Ст. Загора; ул. “Освобождение“ 2; тел. 0431/68770; e-mail: elpoad@gmail.com.

- дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър през 2008 год. съгласно изискванията на ТЗ.


3.1.2. Историческа справка и развитие

“ЕЛПО” АД гр. Николаево е открито на 03.09.1953 год. като завод за електропорцелан. Проектната му мощност е 2300 тона електропорцелан.

Частична реконструкция е извършена в периода 1958-1963 год., изразяваща се в увеличаване на производствените площи. През 1976-1979 год. е направено преустройство на пещното стопанство и замяна на технологичното гориво – от генераторен газ на газ пропан-бутан.

През 1991 год. в съответствие с новите икономически промени заводът се преобразува в Търговско дружество с ограничена отговорност, а през 1996 год. – в еднолично акционерно дружество “ЕЛПО”-ЕАД.

През 1997 год. със съдебно решение дружеството е пререгистрирано като “ЕЛПО” АД.
3.1.3. Важни събития в развитието на емитента за последните 3 финансови години.

През последните три финансови години не е регистрирано преобразуване, включително вливане, сливане, разделяне и отделяне на емитента.

През 2009 год. практически производствената дейност на дружеството бе преустановена. През 2010 год. и 2011 год. не е извършвана производствена дейност. Приходите от продажби се формират от продажба на налична продукция, отпадъчни материали и дълготрайни активи.
През 2011 год. са извършени продажби на дълготрайни активи с отчетна стойност 33 хил. лв. (балансова стойност 27 хил. лв.), бракувани са дълготрайни активи с отчетна стойност 608 хил. лв. (балансова стойност 83 хил. лв.), бракувани са материални запаси с балансова стойност 68 хил. лв.

Към дружеството няма заведени искови молби за производство по несъстоятелност.

През периода няма търгови предложения, отправени от трети лица към емитента или от емитента към други дружества.

3.2. Преглед на направените инвестиции:

3.2.1. Описание на инвестициите, включително на техния размер, на основните капиталови разходи на емитента и придобито дялово участие в други дружества от началото на последните 3 финансови години до датата на регистрационния документ.

През последните три години „Елпо” АД не е извършвало инвестиционни разходи поради ограничения размер на свободни оборотни средства.


Дружеството не е придобивало дялово участие в други дружества. Не е осъществявано прехвърляне или залог на предприятието.

През последните три години не са извършвани капиталови разходи.


3.3. Преглед на дейността

3.3.1. Предмет на дейност на емитента и описание на основните сфери на дейност, основни категории продукти и/или предоставени услуги, реализирани на пазара през всяка от последните 3 финансови години.


През 2009 год. практически производствената дейност на дружеството бе преустановена. През 2010 год. и 2011 год. не е извършвана производствена дейност. Приходите от продажби се формират от продажба на налична продукция, отпадъчни материали и дълготрайни активи.
През последните три финансови години не са разработвани и внедрени нови продукти.
3.4. Организационна структура

Емитентът е самостоятелно търговско дружество. Не е част от икономическа групировка и няма дъщерно дружество.


3.5. Имущество, производствени единици и оборудване:
Имуществото, производствените единици и оборудването са обобщени в следната таблица:Дълготрайни активи

2009 г. хил. лв

2010 г. хил. лв

Динамика %

2011 г. хил. лв

Динамика %

1

2

3

4= (3-2) *100/2

5

6= (5-3) *100/3

I. Дълготрайни активи

1576

1503

-4,63

875

-41,78

1. ДМА

1541

1468

-4,74

841

-42,71

Земи

150

150

0

150

0

Сгради и конструкции

955

884

-7,43

503

-43,10

Машини, съоръжения и оборудване

428

426

-0,47

184

-56,81

Транспортни средства

2

2

0

0

-100

Други ДМА

5

5

0

3

-40

Разходи за придобиване на ДМА

1

1

0

1

0

2. ДНА

35

35

0

34

-2,86

Дружеството няма закупено оборудване на лизинг. Понастоящем не съществуват екологични въпроси, които биха могли да окажат влияние върху използване на активите.

Към 31.12.2011 год. “Елпо” АД притежава следните недвижими имоти:Площадка

Земя – м²

Сгради

Реституционни претенции

предназначение

брой/ЗП м²

Основна площадка

57843

административно

2 бр.-1677 м²

нямапроизводствено

13 бр.-33143 м²

нямаскладове

2 бр. – 2582 м²


социално-битово

2 бр.-609 м²

нямадруго

4 бр. – 265 м²
Основното технологично оборудване на фирмата е представено в следната таблица:
Оборудване към 31.12.2011 г.

Брой

Година на въвеждане на експлоатация

Автомат за пластична формовка

1

1966

Автоматична набивачка

1

1966

Барабан мокро мелене

6

1975

Бъркачка за шамот

1

1954

Бъркачка хоризонтална и вертикална

2

1954

Двушпинделна машина за обрязване

3

1975-1980

Лента транспортна

1

1984

Конзолен кран

4

1988-1995

Конвейр за изпитване на изолатори

1

1967

Мембранни помпи

10

1986

Оборудване в изпитвателна станция

1

1953-1995

Обрезна машина

4

1963

Пещ за изпичане на изолатори с пропан-бутан

1

1992

Пещ електрическа

2

1973

Помпа ПВР 50 х 12,5

2

1992

Преса лека ръчна

3

1954

Пропелерни бъркачки

6

1967-1995

Разривна изпитвателна машина

1

1954

Стругове

4

1954-1983

Филтър преси

6

1966

Формовачни машини

3

1954

Чукова дробилка

1

1973

4. Резултати от дейността, финансово състояние и перспективи.

4.1.Резултати от дейността

През периода няма значими фактори или нови разработки, които да са се отразили съществено върху приходите от основна дейност на „Елпо” АД. Високото равнище на инфлацията обуславя значителното влияние на този фактор върху дейността, разходите и приходите на дружеството.

Не са известни конкретни правителствени, икономически, данъчни, монетарни или политически фактори, които пряко или непряко да са оказали влияние върху дейността на дружеството през последните 3 финансови години.
4.2. Ликвидност и капиталови ресурси

4.2.1. Описание на вътрешните и външни източници на ликвидност за последните 3 финансови години и кратко разяснение относно значителните неизползвани източници на ликвидност

Като източници на ликвидност се определят средствата, с които дружеството разполага към определен момент за посрещане на разходите по обичайната си дейност, включително всички краткотрайни активи, които в кратки срокове по пазарни цени и без високи разходи могат да се преобразуват в необходимите наличности.

Вътрешните източници на средства за дружеството е акционерният капитал, записан и напълно внесен от акционерите към датата на регистрацията. Поради влошените финансови показатели на „Елпо” АД през последните 3 финансови години, дружеството не може да разчита на външно финансиране под формата на банкови кредити, което затруднява оперативната му дейност.

Таблицата по-долу представя показателите за ликвидност на „Елпо” АД за последните 3 финансови години:


Коефициенти за ликвидност

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Обща ликвидност

0,60

0,64

0,60

Бърза ликвидност

0,14

0,20

0,22

Незабавна ликвидност

0

0,08

0,09

Абсолютна ликвидност

0

0,08

0,09

Равнищата на ликвидност са са с ниски стойности, което се отразява във възможността на фирмата да покрива своевременно текущите си задължения.

4.2.2. Оценка на източниците и количествата парични потоци

Основните парични потоци на „Елпо” АД са свързани с търговски контрагенти на дружеството. През 2009 год. постъпленията от контрагенти са 123 хил.лв (100 % от всички постъпления), а плащанията към контрагенти са били 84 хил. лв. (68,29 % от всички плащания). През 2010 год. постъпленията от контрагенти са 161 хил.лв (100 % от всички постъпления), а плащанията към контрагенти са били 12 хил. лв. (80 % от всички плащания). През 2011 год. постъпленията от контрагенти са 43 хил.лв (100 % от всички постъпления), а плащанията към контрагенти са били 12 хил. лв. (63 % от всички плащания)

Нетният паричен поток, свързан с търговски контрагенти през 3-те последни финансови години е както следва: 2009 год. -39 хил.лв., 2010 год. 147 хил.лв. и 2011 год. 24 хил.лв.

Към 31.12.2011 год. „Елпо” АД няма получени банкови заеми.

Дружеството не е поемало съществени ангажименти за извършване на капиталови разходи.

4.3. Развойна дейност на емитента

През последните 3 години емитентът не е зависил от патенти, лицензионни, франчайзингови договори, търговски марки и други обекти на интелектуалната собственост, от концесионни права и др. В дружеството не е извършвана планова научноизследователска и развойна дейност.

4.4. Основни тенденции:

Към настоящият момент управляващият екип на „Елпо” АД не е декларирал намерения или планове за изграждане, разширяване и подобряване на оборудването.

4.5. Прогнозна финансова информация

Не се изготвя.

5. Членове на управителните и контролни органи, висш ръководен състав и служители

5.1. Информация за дейността на членовете на Съвета на директорите

5.1.1. Физицески лица1. Денко Иванов Денков – Председател на Съвета на директорите, образование висше, икономист

Участие в други дружества: • ЕТ „Генерална агенция България Казанлък Денко Денков” гр. Казанлък – едноличен собственик и Управител от 2000 год. и продължава;

 • „Генерална агенция България Казанлък” ЕООД – едноличен собственик и Управител от 1999 год. и продължава;

 • „Елпо-2000” ООД гр. Николаево – Управител от 2000 год. и продължава;

 • „Елпо-97” АД гр. Николаево – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор от 1998 год. и продължава;

 • „Алианц Банк България” АД клон Казанлък – Управител до 16.01.2003 год.

 • Член на Съвета на директорите на “Габровница” АД с. Горно Сахране до 16.01.2001 год.

На лицето няма наложени принудителни административни мерки или административни наказания през последните пет години във връзка с дейността му.
2. Стоян Николов Мараджиев – член на Съвета на директорите, образование висше, икономист.

Участие в други дружества: няма

Дружества, в които е била член на управителните и контролните органи, прокуристи или съдружници през последните 5 години, извън посочените по-горе: няма.

На лицето няма наложени принудителни административни мерки или административни наказания през последните пет години във връзка с дейността му.


3. Лилия Стефанова Венкова – член на Съвета на директорите, образование висше, икономист.

Участие в други дружества: гл. счетоводител в ЕТ „Генерална агенция България Казанлък Денко Денков”.

На лицето няма наложени принудителни административни мерки или административни наказания през последните пет години във връзка с дейността му.

5.1.2. Юридически лица

В Съвета на директорите няма юридически лица.
5.2. Информация за дейността на управителните и контролни органи

Членовете на Съвета на директорите са без текущи договори. Не е предвидено те да получават компенсации при прекратяване на участието им в борда на фирмата.

Периодите, през които те са заемали длъжността са:


 • Денко Иванов Денков – член и Председател на Съвета на директорите на „Елпо” АД от 12.01.2001 год.

 • Стоян Николов Мараджиев – член на Съвета на директорите от 07.07.2009 год.

 • Лилия Стефанова Венкова – член на Съвета на директорите от 07.07.2009 год.

5.3. Допълнителни данни за емитента

5.3.1. Възнаграждения на всеки от членовете на Съвета на директорите

Съгласно решение на Общото събрание на акционерите на членовете на съвета на директорите не се начислява и изплаща възнаграждение.

Членовете на Съвета на директорите за своята дейност не са получавали непарични възнаграждения. През годината не са възникнали условни или разсрочени възнаграждения, нито са налице суми, дължими от емитента, за изплащане на пенсии, компенсации при пенсиониране или други подобни обезщетения.

5.3.2. Информация за служителите на дружеството.

Информацията за заетите работници и служители в „Елпо” АД през последните 3 финансови години е обощена в следната таблица:


Показатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Средно списъчен състав, в т. ч.:

11

11

7

Ръководни служители

2

2

2

Аналитични и приложни специалисти

1

1
Помощен персонал

1

1
Квалифицирани производствени работници


Оператори на машини, съоръжения и транспортни средства

1

1
Нискокфалифицирани работници

6

6

5

Други


С висше образование


Със средно-специално образование

3

3

2

Със средно образование

8

8

5

С основно образование

В дружеството няма официално регистриран клон на профсъюзна организация.

5.3.3. Информация за притежаваните акции от членовете на Съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции.

6. Акционери със значително участие. Сделки със свързани /заинтерисувани/ лица.

6.1. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас

6.1.1. Физически лица


 • Иво Йорданов Николов , притежава 14 218 бр. акции; дял в ОС 6.50 % ;

6.1.2. Юридически лица

Разпределението на капитала при юридическите лица към 31.12.2011 год. е следното:


 • “ЕЛПО – 97“ АД гр. Николаево, ул. “ Освобождение “ № 2 ; притежава 54 000 бр. Акции ; дял в ОС 24.68% ;

 • “ ЕЛПО – 2000 “ ООД гр. Николаево, ул. “ Освобождение “ № 2 ; притежава 94 734 бр. Акции; дял в ОС 43.30 % .

6.2. Данни за лицето/лицата, които упражняват контрол върху емитента пряко или непряко.

Няма физически или юридически лица, които пряко или непряко да упражняват контрол върху дружеството.

6.3. Сделки със свързани лица


През последните 3 финансови години не са извършвани сделки със свързани лица.

7. Финансова информация


7.1. Годишните финансови отчети за последните 3 години, одитирани от регистриран одитор, включващи най-малко:

а/баланс – съгласно вече представените форми;

б/отчет за доходите – съгласно вече представените форми;

в/отчет за собствения капитал – съгласно вече представените форми;

г/отчет за паричните потоци – съгласно вече представените форми;

д/приложения към финансовите отчети- съгласно вече представените форми.

7.2. Доклад за дейността по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството-съгласно вече представените отчети.

7.3. Одиторски доклади за всеки от периодите, за които се изискват одитирани финансови отчети – съгласно представените одиторски доклади .

Междинните финансови отчети за текущата година, които може да не са одитирани /това обстоятелство се посочва изрично/, съдържащи информацията по т. 7.1. – съгласно представените неодитирани междинни финансови отчети за текущата година.

7.4. Информация за всички продажби зад граница и процентното им съотношение към всички продажби, в случай че количеството на продажбите зад граница представлява част от продажбите, осъществени от емитента.


През последните 3 години няма осъществен износ.
7.5. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на емитента, ако такива са имали или имат съществено влияние върху финансовото състояние на емитента или неговата рентабилност.

Към 31.12.2011 год. срещу “Елпо” АД има образувани изпълнителни дела от бивши работници и служители за неизплатени трудови възнаграждения.

През последните 3 финансови години дружеството не е начислявало и разпределяло дивиденти.

7.6. Описание на съществените промени във финансовото и търговското състояние настъпили след датата на публикуване на годишния или на последния междинен финансов отчет.

През последните три години такива промени не са настъпили.

8. Допълнителна информация.

8.1. Информация за акционерния капитал към датата на последния баланс, включен във финансовия отчет и към последната практически приложима дата, както следва:

8.1.1. Размер на капитала – 218 762 лв.;

8.1.2. Брой акции – 218 762 бр.;

8.1.3. Брой на емитираните и изцяло изплатени акции и брой на емитираните и частично изплатени акции;

Съгласно устава на Дружеството капиталът е 218762 лв., разпределен в 218762 / двеста и осемнадесет хиляди и седемстотин шестдесет и две / безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност на всяка 1 /един / лев. Капиталът е изцяло внесен.

8.1.4. Номинална стойност на акциите – 1 – един лев;

8.1.5. Брой на акциите в обращение в началото и в края на годината – няма такива;

8.1.6. Информация, дали повече от 10 на сто от капитала е бил заплатен с активи, различни от парчини средства, за периода от последните 5 години.

През последните 5 години няма заплащани части от капитала с активи, различни от парични средства.

8.1.7. Брой, балансова стойност и номинална стойност на акциите на емитента, притежавани от него или от неговото дъщерно дружество-емитента притежава 218 762 бр. акции с балансова стойност 218762 лева, номинална стойност 1 лв.

8.1.8. Лица, които притежават опции върху капитала на емитента / или върху капитала на дружество, член на икономическата група, ако емитентът изготвя консолидирани отчети/, или лица, към които има поет ангажимент под условие или безусловно да бъдат издадени опции в тяхна полза, включително наименование на дружеството, количество ценни книжа, върху които са издадени опции; цена, на която се упражнява опцията; покупна цена / ако има такава/; срок на опциите; ако няма такива лица, това обстоятелство следва да се отбележи; когато опциите са дадени или ще бъдат дадени на всички притежатели на акции, на дългови ценни книжа, на определен клас акции или на служители съгласно план за стимулиране, е достатъчно да се отбележи това обстоятелство, без да е необходимо да се посочват всички имена

Няма такива лица.


През последните три финансови години не са извършвани промени в размера и състава на капитала. Не са извършвани емисии на акции, и съответно, няма плащания за тях.
8.2. Информация за устава на емитента

Съгласно устава на Дружеството капиталът е 218762 лв., разпределен в 218762 / двеста и осемнадесет хиляди и седемстотин шестдесет и две / безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност на всяка 1 /един / лев.

Акциите са обикновени с право на глас. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Дружеството може да издава и привилегировани акции, осигуряващи право на допълнителен или гарантиран дивидент, със или без право на глас в Общото събрание, със или без право на предпочитание, със или без право на дял в дружественото имущество при ликвидация.

Размерът на годишния дивидент на акциите се определя от Общото събрание на акционерите.

Дивидент на акционера за съответната година се изплаща само при напълно внасяне на дължимите суми по записаните от него акции и при спазване изискванията на действащото българско законодателство. Право на дивидент имат акционерите на дружеството, които са придобили акциите си в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното Общо събрание, на което е одобрен годишния счетоводен отчет и е взето решение за разпределение на печалба. Датата на придобиване се установява от списъка по чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, който „Централен депозитар” АД предоставя на дружеството.

Дружеството изплаща на акционерите си гласувания дивидент в срок не по-дълъг от 3 (три) месеца, считано от датата на провеждане на съответното Общо събрание. Изплащането на дивидента се извършва по предвидения от закона ред съгласно разпоредбите на чл. 247 а от Търговския закон.

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или акционерите, притежаващи поне 1/10 (една десета) от капитала на Дружеството.

Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 (една десета) от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяването на искането, Окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник и в два централни ежедневника. Поканата следва да съдържа реквизитите, съгласно чл. 223, ал. 4 от ТЗ. Времето от обнародването до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството се упражнява от тези акционери, които са придобили акциите си в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датата на съответното Общо събрание. Датата на придобиване се установява от списъка на акционерите, който „Централен депозитер” АД предоставя на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез: • издаване на нови акции;

 • увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;

 • превръщането на облигации в акции или издаването на права и варианти, при спазване на изискванията на закона.

Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите.

Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава капитал е изцяло внесен.

Всеки акционер има право да придобие част от емитираните нови акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание на акционерите, но не по- малко от 1 месец, считано от началната дата на подписката, посочена в публикуваното съобщение за публично предлагане.

При увеличаване на капитала на дружеството чрез капитализиране на неразпределени печалби или резерви на дружеството, акционерите на дружеството участват в това увеличение съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

При издаване на варианти или права всеки акционер има право в определен от Общото събрание на акционерите срок да придобие част от тях, съответна на акционерния му дял преди емитирането им.

По решение на Общото събрание взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции, капиталът на дружеството може да се увеличи под условие, че новите акции ще се изкупят от определени лица на определена цена.

В случай, че бъде извършено увеличаване на капитала в нарушение на чл. 161 ал. 4 от ТЗ, членовете на Съвета на директорите са солидарно задължени за вноските по записаните собствени акции.

Намаляването на капитала до размера на минимално допустимия става с решение на Общото събрание. Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши. Капиталът на дружеството може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите. Той не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

8.3. Информация относно всяко дружество, в което емитентът има / пряко или непряко / дългосрочно участие, балансовата стойност на което възлиза на над 10 на сто от капитала му, както и всяко друго участие, което може да се отрази значително на оценката на активите и пасивите на емитента, на неговото финансово състояние или на печалбата и загубата: - няма такива

8.4. Посочване на централния ежедневник, който емитентът използува за публикуване на поканата за свикване на общо събрание на акционерите – в-к “24 часа “ и в-к “ Труд “, както и в интернет-страница: disclosure.infostock.bg.

8.5. Информация за мястото, времето и начина по който може да бъде получена допълнителна информация, включително адрес, телефон, работно време и лице за контакти – в гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. “Освобождение“ № 2, тел. 0431/68770, всеки работен ден от 08 часа до 16.30 часа включително от Директора за връзки с инвеститорите Мария Иванова Рачева.

20.03.2012 год. ……………………… …..гр. Николаево; Директор за връзки с инвеститорите Мария Иванова РачеваКаталог: download -> ELPO
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница