Ects формат на учебен курс; файлът е създаден наДата02.12.2017
Размер72.36 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 15/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Руска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Социология и науки за културата

Специалност(и)

<наименование>1


Български език и руски език – задочно обучение

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Странознание на Русия

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


избираем

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС «бакалавър»

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


1

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


1

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>
3

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


Доц. Д-р Ирина Чонгарова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

Успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина


Ще имат основни познания за историята и културата на Русия, които са необходима база за изучаване на руски език и литература.

ще могат ...


Ще могат да работят с публицистичен текст и аудио-визуален материал на руски език като източник на информация за моделиране на съзнанието на носителя на руски език.

ще могат да локализират Русия на икономическата и политическа карта на света и ще разпознават отделните субекти на Руската федерация.


10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


няма

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


няма

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Лекционният курс «Странознание на Русия» обединява три основни тематични модула. Първият модул е уводен и представя странознанието на Русия като интердисциплинарно академично поле, систематизиращо базисна информация, необходима при изучаването на руски език, литература и култура. В този модул се въвеждат основни термини като етнос, национален характер, култура, които изграждат понятийната рамка на курса. Вторият модул представя Русия на световната карта – икономическа, политическа и лингвистична. Третият модул проследява историята на Русия от древността до наши дни.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Бердяев Н.А. Душа России. Русская идея. Москва, Республика, 1992.

Гачев Г. Космо-Психо-Логос. Москва, 1995.

Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. Москва, 1992.

Димитрова, С. (Ред.) Език и манталитет. С., 2004.

Конституция Российской федерации, Москва,1993.

Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Москва, 1994.

Мединский, В. Р. Негодяи и гении PR : от Рюрика до Ивана III Грозного. (1000 лет Русского PR) – СПб. : Питер, 2009. – 320 с.

Мартынова М. Ю. Особенности повседнего уклада жизни русских. Информационно-просветительское пособие. Серия “Практикум межнационального общения”. – М.:Изд. Дом “Этносфера”, 2009. 192 с.

Нарочницкая Н.А. Русский мир, СПб., Алетейя, 2007.

Сергеева А.В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность, М., Флинта, 2008.

Лихачев Д.С. Заметки о русском. Москва, 1972.

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства

( XVIII- начало XIX века), Санкт-Петербург, 1994.

Рожков, С. (Съст.). Русское зарубежье в Болгарии: история и современность, София, 2009. http://www.ruzabul.com/files/book.pdf

Россия и Болгария. Новый взгляд на отношения после расширения НАТО и ЕС. 2004. Совместное издание журнала «Россия в глобальной политике» и журнала «Бизнес-контакты». София, 2004.

Русский эрос или философия любви в России. Москва,1992.

Русский язык конца XX столетия (1985 - 1995). Москва, 1996

Русское культурное пространство. Лингвокультурологический словарь. Выпуск 1. Москва, Гнозис, 2004.

Соловьев, В. Чонгарова, И. Тетради по страноведению России. Тетрадь 1 «История», Тетрадь 2 «История культуры», Тетрадь 3 «География». Пловдив 2001 – 2002.

Степаненко, В.И. Этносоциология. Москва, 2003

Степанов, Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Москва, 1997

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Изпит под фомата на тест

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


руски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


няма

19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Доц. Д-р Ирина Чонгарова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Введение в курс страноведения России.

1.1. Определение и предмет страноведения. Общестрановедческий и лингвострановедческие курсы в связи с преподаванием языка.

1.2. Основные понятия : Этнос. Национальный характер - факторы, влияющие на формирование национального характера. Культура как негенетическая память этноса.

2. Россия на карте мира.

2.1. Территория, границы, рельеф, климат, природные зоны России. Русская

топонимика.

2.2. Население России - социально-демографические характеристики. Нации и народности России. Демографическая ситуация в России.

2.3. Языковая ситуация в России.

2.4. Устройство Российской Федерации.

3. От Руси к России - основные периоды русской истории.

3.1. Древняя Русь. Образование Древнерусского государства в середине IX - X вв.

3.2. Московское государство. Москва - национальный центр культуры.

3.3. Российская империя

3.3.1.Петр I. Реформы в управлении государством.

3.3.2. Отечественная война 1812 года. Тайные общества. Восстание декабристов. Отмена крепостного права в России. Народничество.

3.4. Россия Советская (1917-1991)

3.4.1.Свержение царизма. Образование СССР. Истоки советского тоталитаризма - Сталин. Великая Отечественная война. Российская культура и наука советского периода.

3.4.2.Период “Оттепели”. Противоречивость реформаторских процессов и их результаты. “Застой”: Консервативная стабилизация системы (1964 – 1984 гг.).

3.4.3.Перестройка. Развитие культуры в условиях перестройки - гласность, возвращение русского зарубежья. Реформирование Советской системы (1985-1991гг). М.С. Горбачев. Крушение Союза.

3.5. Российская Федерация. Президентская Россия. Б.Н. Ельцин. Укрепление верти-кали власти. «Железный» президент В.В. Путин.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


мултимедиен прожектор, портативен компютър, екран

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 02 декември 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница