Ects формат на учебен курс; файлът е създаден наДата06.10.2017
Размер65.81 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 13/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Романистика и германистика

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1 Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Приложна лингвистика (втори чужд език - испански)

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със названието на дисциплината по учебния план>


Практически испански език

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС ‘бакалавър’

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


2

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


3 и 4

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


13

8. Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


хон. ас. Мария Нанева

9. Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите практическия курс по испански език усвояват времената на подчинителното наклонение, правилата за съгласуване на Indicativo и Subjuntivo, начините за изразяване на несигурност, съмнение, вероятност, условност и т.н. Задълбочават познанията си по лексика и обогатяват речника си с думи от сферата на живата и неживата природа, изкуство, култура, туризъм, политика. Изграждат умения за редактиране на писмен текст на испански език от аргументативен тип, както и за писане на автобиография и официални писма. Запознават се с различни аспекти от историята, традициите, културния и социалния живот на испаноезичните страни.

ще могат ...


След завършване на курса студентите могат да изразяват писмено и устно собственото си мнение и гледна точка, използвайки всички времена на испанската глаголна система и разнообразни глаголни перифрази. Разполагат с доста голям запас от думи, за да разбират, превеждат и тълкуват текстове, свързани с изкуството, културата, образованието, политиката. Могат да пишат официални писма и автобиографии, да кандидатстват за обучение и работа.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Предходния курс по практически испански език, Странознание на Испания, Фонетика и фонология, Лексикология, Морфология

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът създава говорни и писмени умения у студентите, надгражда придобитите познания по испански език в предходния курс по всички езикови равнища – звуково, лексикално, морфологично и семантично.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Кънчев, И. Испански език за всеки. Практическа морфология. София, Колибри, 2000.

Marín Barrera, S., K. Amann, J. Schleyer. Encuentros 2. Método de español. Berlin, Cornelsen, 2004.

Миткова, А., Б. Кючукова-Петринска. Граматика на испанския език. София, Нови знания, 2006.

Миткова, А., Б. Кючукова-Петринска. Помагало по превод от български на испански език. София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2006.

Mitkova, А., B. Kyuchukova-Petrinska, L. Tabakova. Dale más vueltas al español. Sofía, Colibri, 1999.

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


семинари, самоподготовка

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Текущ контрол – 50 % (домашни работи, контролни, участие по време на занятия), завършва с комплексен писмен и устен изпит – 50 %.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Испански

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


гл. ас. Райна Петрова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)б) семинари (списък от теми или текстов файл)


1. Presente de Subjuntivo.Употреба на Presente de Subjuntivo в самостойни изречения. Употреба на Presente de Subjuntivo в подчинени подложни и допълнителни изречения. Употреба на Presente de Subjuntivo в подчинени изречения за причина. Императивни форми. Futuro Simple и Futuro Compuesto: темпорални и модални значения, употреба. Pretérito Perfecto de Subjuntivo: употреба. Употреба на Subjuntivo в подчинени изречения за време, цел и начин. Condicional Simple: темпорални и модални значения, употреба. Употреба на Subjuntivo в подчинени изречения за отстъпване. Конструкции с деепричастие. Глаголни перифрази. Страдателен залог. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo: значение и употреба. Subjuntivo в подчинени определителни изречения. Pluscuamperfecto de Subjuntivo: значение и употреба. Съгласуване на времената на Indicativo и Subjuntivo. Condicional Compuesto: темпорални и модални значения, употреба. Изразяване на вероятност. Условни изречения.

2. Животът на младите. Изразяване на собствено мнение, гледна точка. Светът на киното. Театър, музика. Симптоми и заболявания. Медицинско лечение. Медикаменти. Части на човешкото тяло. Вкусове и предпочитания. В службата по заетостта. Автобиография. Фауна и флора. Хороскоп. Светът на политиката. Защита на околната среда. Индианският свят. Военни термини. В туристическата агенция. Светът на образованието. Светът на емигрантите. Носталгията. Автономни области. Испания в съвременния свят. Живопис. Европейският свят. Испания по време на следвоенния период. Испанските празници. Врачуване, магия. Празници на Латинска Америка. Туризъм.


в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 06 октомври 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница