Ects формат на учебен курс; файлът е създаден наДата28.11.2017
Размер79.25 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 8/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Kleo_Protohristova_AZEL.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


История на литературата и сравнително литературознание

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филология

Специалност(и)

<наименование>1


БЕАЕ, БЕНЕ, БЕФЕ, БЕИЕ, БЕИЕ

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Антична и западноевропейска литература

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


2 и 3

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


4 и 5

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>
7

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


Проф. дфн Клео Протохристова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучението по антична и западноевропейска литература ще имат надеждни познания за основните етапи в културното развитие на Западна Европа от Античността до наши дни, за най-важните представители на отделните национални литература и техни най-представителни произведения.

ще могат ...


Успешно завършилите обучението по антична и западноевропейска литература ще могат да използват наученото по дисциплината: 1. като база за надграждане на литературноисторически и теоретически знания; 2. като база за занимания със сравнително литературознание (в частност, като възможност за осмисляне на литературноисторическия процес в България в съпоставителна перспектива); 3. като преподаватели.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


добро познаване старогръцката митология и на гимназиалния материал по антична и западноевропеска литература

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Като допълнение е препоръчително да се изслуша свободноизбираем курс

върху западноевропейска и американска литература на ХХ век.


13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът предлага съгласувана представа за общокултурните и литературните процеси в границите на Античността и Западноевропейското средновековие, както и за основните моменти в литературноисторическия процес на Западна Европа от епохата на Предренесанса до Постмодернизма. Като спазва традиционните схеми на литературноисторическата периодизация – Ренесанс, Класицизъм и Барок, Просвещение, Романтизъм, Реализъм, Модернизъм, курсът се съсредоточава основно върху “големите книги” на западноевропейската литература и представените от тях парадигмални сюжети.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Учебна литература:

Богданов, Б., История на старогръцката култура, С., 1983.

Богданов, Б., Омировият епос, С., 1976.

Богданов, Б., От Омир до Еврипид, С., 1974. (Пловдивско университетско издателство, 1994)

Влашки, М., Западноевропейската литература, Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1993.

Личева, А. , Е. Панчева, М. Янакиева, Теория на литературата: от Платон до постмодернизма, „Колибри”, С., 2005.

Николова, Д., С. Черпокова, От разказа към мита, ИК „Хермес”, Пловдив, 1997.

Протохристова, К., Западноевропейска литература, Пловдив, ИК “Летера”, 2008 (2003; ИК “Хермес”, 2000).

Протохристова, К. и колектив. Учебник по литература за Х клас (задължителна подготовка; профилирана подготовка), изд. “Анубис, 2001 (и следващи издания до 2011).

Старогръцка лирика. Антология. Поредица “Текст и Контекст”, съст. и коментар Д. Николова, ИК “Летера”, Пловдив, 2000.

Традиция, литература, действителност. Проблеми на старогръцката литература в световното литературознание, съст. Б. Богданов, С., 1984.

Тронски, И. М., История на античната литература, С., 1982.

Хаджикосев, С., Западноевропейска литература, Ч. І – VІІ, С., 2000 – 2010.

Помощна литература:

Поредица “Текст и Контекст” (ИК “Летера”, 2000-2002):

Айхендорф. “Из живота на един безделник” – съставител и коментарна част М. Влашки;

Байрон. “Манфред” - съставител и коментарна част К. Протохристова;

Езерна школа. Уърдсуърд, Колридж и Сауди - съставител и коментарна част В. Гайдарова.

Корней. “Сид” – съставител и коментарна част М. Влашки;

Хофман. “Приказни новели” - съставител и коментарна част С. Черпокова;

Шамисо. “Чудната история на Петер Шлемил” - съставител и коментарна част С. Черпокова

Шилер. “Разбойници” - съставител и коментарна част К. Протохристова;

Поредица „Европейският канон” (Издателство „Анубис”, 2001-2003):

Оноре дьо Балзак. Дядо Горио. Съставител и коментарна част М. Влашки.

Александър Дюма. Граф Монте Кристо. Съставител и коментарна част К. Протохристова.

Крал Артур. Съставител и коментарна част Д. Николова.

Ги дьо Мопасан. Бел Ами. Разкази. Съставител и коментарна част К. Протохристова.

Гюстав Флобер. Мадам Бовари. Съставител и коментарна част А. Личева.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции и семинари

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Курсът завършва с изпит. Същевременно оценката се определя и от работата на студента по време на аудиторните занятия.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


български

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


проф. дфн Клео Протохристова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


проектор за мултимедийни презентации

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 28 ноември 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница