Ects формат на учебен курс; файлът е създаден наДата28.11.2017
Размер110.08 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 10/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по Романистика и германистика

Секция Немска филология


Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Приложна лингвивстика (немски език и II чужд език)

ОПИСАНИЕ

1. Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Теория на превода

2. Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>3. Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителна дисциплина

4. Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


Бакалавър

5. Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


Втора

6. Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


Четвърти

7. Брой ECTS кредити

<естествено число>


3

8. Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


хон. ас. Надя Фурнаджиева

9. Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Ще знаят:

- основните постановки на Общата теория на превода с акцент върху преводаческите трансформации;

- същността и развитието на съответните частни теории на превода

- теоретичните различия между специалните теории на писмения и на устния превод


ще могат ...


Ще могат:

- да анализират преводен текст в сравнение или без сравнение с оригинала

- да прилагат творческо отношение къ процеса на превода

- да развиват у себе си редакторски умения


  1. Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно и извънаудиторно (в издателство, библиотека и др.)

10.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


- Ниво на владеене на немски език: В2 от Общата европейска езикова рамка

- Слушан курс по Контрастивна лингвистика


11.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)12.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Дисциплината Теория на превода си поставя за цел да въведе студентите в спецификата на превода като междуезиков и междукултурен трансфер. Основавайки се на знанията, получени в рамките на системната лингвистика, както и на базата на вече известното от обучението по стилистика и лингвистика на текста, се разглеждат съществуващите от древността до наши дни теории и хипотези за същността на превода. Извежда се необходимостта от динамичен модел на превода, зависещ от целта, поставена пред преводача. Акцентът се поставя не само върху факторите на езиковия контекст, но и на ситуативния и социокултурен контекст, влияещи пряко върху избора на преводаческа стратегия, а от там и на избора на конкретни езикови средства в процеса на превода. На тази основа се разглеждат както техниката на превода, така и критериите за критика на превода.

13.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Alexieva, Bistra (Ed.): Readings in General Translation Theory. Sofia, 1993.

Friedrich, Wolf: Technik des Übersetzens. München 1977.

Dimova, Ana: Das Wort Übersetzung. In: Wort und Grammatik (Germanistische Linguistik 171-172). Hildesheim u.a., 2003, S.307-317.

Hönig, Hans G./Paul Kussmaul: Strategie der Übersetzung. Tübingen 1996.

Ivanova, Ljudmila: Probleme der Übersetzung politischer Texte für das Sprachenpaar Deutsch und Bulgarisch. Veliko Tarnovo 2003.

Königs, Frank G. (Hrsg.): Übersetzungswissenschaft und Fremdsprachenunterricht. Neue Beiträge zu einem alten Thema. Goethe-Institut München 1989.

Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft (4.völlig neu bearbeitete Auflage). Heidelberg/Wiesbaden 1992.

Kursheva-Stanimirova, Anna: The Foreign Element in Translation. English-Bulgarian. Veliko Turnovo, 2004.

Nida, Eugen A.: Toward a Science of Translation with Special Reference to Principles and Procedures involved in Bible Translation. London, 1064.

Nida, E. A. / Taber, V.R.: The Theory and Practice of Trnaslation. Leiden, 1969 (dt. Theorie und Praxis der Übersetzung. Weltbund der Bibelgesellschaften, 1969).

Nord, Christiane: Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methoden und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Heiderberg, 1995 (3.Aufl).

Newmark, Peter: A Textbook of Translation. New York et. Al., 1988.

Reiß, Katharina: Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Wiener Vorlesungen. Wien, 1995.

Reiß, Katharina/ Hans J.Vermeer: Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie.Tübingen 1991.

Snell-Hornby, Mary (Hrsg.): Übersetzungswissenschaft. Eine Neuorientierung. Tübingen und Basel (2.Auflage), 1994).

Snell Hornby, Mary/ Hans G. Hönig/Paul Kussmaul, Peter A. Schmidt (Hrsg.): Handbuch Translation. Tübingen, 1998.

Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Tübingen 1994.

Störig, Hans-Joachim: Das Problem des Übersetzens. Darmstadt, 1969.

Wilss, Wolfram: Kognition und Übersetzen. Zu Theorie und Praxis der menschlichen und der maschinellen Übersetzung. Tübingen 1988.

Бархударов, Леонид С.: Язык и перевод.. Москва 1975.

Бютнер, Уве./ Людмила Иванова: Техники на превода. Велико Търново 1980.

Васева, Иванка: Теория и практика перевода. София 1982.

Васева, Иванка: Стилистика на превода. София 1989.

Димова, Ана: Импресиониъм и превод. Велико Търново 1995.

Димова, Ана: Увод в теорията на превода. Шумен 2000.

Димова, Ана: Какво ни “казва” текстът (sagen – meinen – verstehen). В: Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на Хилмар Валтер. Велико Търново, 2005, с.25-35.

Димова, Ана: Вицът като езиков и културен феномен. Немско-български паралели и контрасти. Преводимост. Велико Търново, 2006.

Езикови проблеми на превода. Английски-български. Съст. Андрей Данчев. София 1986.

Езикови проблеми на превода. Руски език. Съставител Иванка Васева. София 1987.

Изкуството на превода. София Т.1. 1976, Т.2. 1977, т.3. 1978, Т.4.1980.

Комиссаров, Вилен Н.: Теория перевода. Лингвистические аспекты. Москва 1990.

Лилова, Анна: Увод в общата теория на превода. София 1981.

Флорин, Сидер: Непреводимото в превода. София 1988.

Швейцер, Александр Д.: Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. Москва 1988.

14.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции, семинари, самоподготовка, презентации, практикум в издателство и др.

Семинарите включват работа върху текстове от различни видове жанрове, превод и преводачески коментар въз основа на теоретичните знания.


15.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Писмени преводи, контролни работи, презентация, индивидуални задачи, учебна практика, изпит.

16.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


немски и български език

17.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


Практически упражнения в издателство “Летера”.

18.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


хон. ас. Надя Фурнаджиева

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


Името на превода: терминологични проблеми при названието на процеса и продукта на преводи в различните езици

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Практиката на превода: нуждата от превод; малки и големи езици; помощни, служебни/официални и работни езици; изкуствени и естествени международни езици; автоматизиране на превода

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Науката за превода: името на науката за превода; целите и дяловете на науката за превода; необходимостта от науката за превода

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Историята на науката за превода: дихотомията уподобяваща – “отчуждаващ” превод; дихотомията невъзможност – възможност на превода

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Принципната невъзможност на превода: родноезиковата картина на света (Хумболт); ословяването на света (Вайсгербер); границите на преводимостта (Сепир/Уорф)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Принципната възможност на превода: Знакови теории за езика, генаративната и трансформационна граматика у структурна семантика, лингвистичен оптимизъм

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дискусията за еквивалентността: Преводите на библията и проблемът за еквивалентността; Теорията за еквивалентните отношения; Адекватност и еквивалентност

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фактори, обусляващи процеса на превода: модел на Райс/Вермер

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лингвистиката на текста и науката за превода: релевантна за превода типология на текста; текстовите жанрове и преводачески метод

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разбиране на текста от гледна точка на преводача: теории за разбирането; мисленото, казанато и разбраното

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прагматика на превода: обусловени от прагматиката проблеми при превода: прагматика на продуцент и реципиент; текстова прагматика; колективни прагматики; гупови прагматики

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стилистика на превода: морфо-синтактични стилистични елементи, лексикални стилистични елементи, образност в текста (стилистични фигури), игра на думи и начини за съхраняването или компенсирането им при превод

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Техника на превода: различни видове трансформации, замени, антонимичен превод, превод при липса на еквиваленти (превод на реалии); компенсация

б) семинари (списък от теми или текстов файл)
1) Представяне на курса. Превод на два текста от немски на български език и от български на немски език за проверка на езиковото ниво на студентите. Оценяване и анализ на преводите. Работа с речници и справочници

2 часа


2) Сравняване и анализ на преводи на известни преводачи от немски на български език (работа по серия билингва – Айхендорф, Е. Т. Хофман, Шамисо и др.)

2 часа

3) Анализ на различни версии на преводи от български произведения на немски език (напр. “Бай Ганьо”, “Омбре” и др.)

2 часа

4) Превод на научно-популярна статия (по избор). Подготовка, анализ и дискусия

2 часа

5) Превод на обществено-политическа/научна статия (по избор)

2 часа


в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)


1) Превод на художествен текст от немски, австрийски и швейцарски съвременни автори (по избор, напр. Р. Шнайдер, М. Ортс и др.).

Среща и обсъждане с преводачи и редактори.

Подготовка, анализ и дискусия.


2,5 часа

2) Превод на художествен текст от български автори (по избор, напр. Величка Настрадинова, Йордан Иванчев и др.).

Среща и обсъждане с автор, преводач и редактори.Подготовка, анализ и дискусия.

2,5 часа

д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


Мултимедиен прожектор, екран, шрайбпроектор, CD player

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 28 ноември 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница