Ects формат на учебен курс; файлът е създаден наДата10.08.2017
Размер120.65 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 29/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


История на литературата и сравнително литературознание

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филологии 2.1.

Специалност(и)

<наименование>1


Славянска филология/ Българска филология ЗООПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Българската литература след „размразяването”

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителноизбираем

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС 'магистър'/ ОКС 'бакалавър'

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


5 – за СФ, 4 – за БФ, ЗО

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


10 – за СФ, 8- за БФ, ЗО

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>
2

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Доц. д-р Татяна Ичевска

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще знаят, първо, каква е обществено-политическата ситуация у нас след 9. 09. 1944 г. и какъв е резонансът от настъпилите промени върху литературата и културата, каква е същността на социалистическия реализъм, наложен като основен метод, на какви обсъждания и санкции са подложени българските писатели през този период; второ, какви са основните тенденции в развитието на българския роман от края на 40-те и 50-те години на 20. век, как Априлският пленум и случилото се на него води до „размразяването” в българската литература; трето, какви са основните поетически поколения, които се оформят през 60-те и 70-те г. на 20. век, какви трансформационни процеси започват в прозата през 60-те и 70-те г. 20. век; четвърто, как се променя българската литература през 80-те г.; пето, какви са основните полемики и дискусии, литературни кръгове и издания през 90-те г. на 20. век, какво е специфично за т. нар. постмодернизъм в българската литература; шесто, кои са главните тенденции в развитието на българската литература на 21. век; седмо, как се развива българската драма от 50-те години на 20. век до наши дни.

ще могат ...


Ще могат да се ориентират правилно в очертаното литературноисторическо поле, да интерпретират самостоятелно включените в курса произведения, да ги полагат в мрежа от междутекстови връзки с творби от същата, предходната и европейската литература, да боравят професионално с критическата литература върху тях.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Преподаването е аудиторно, под формата на лекции и дискусии

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Студентите трябва да знаят какви са развойните тенденции на литературата ни след Първата световна война, каква е съдбата на основните литературни направления (символизъм, реализъм, авангард) и кои са техните представителни текстове и автори, кои са новите литературни кръгове и издания в следвоенния период, какви промени настъпват в жанровата система на българската литература след войната и как се променят проблемно-тематичните акценти в нея (става дума за изучавания предишната година курс по Българска литература след Първата световна война).

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Лекционният курс „Историческа поетика на българската литература” – за студентите от специалност „Славянска филология”

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Лекционният курс обговаря следните проблемно-тематични полета: първо, обществено-политическите промени след 9. 09. 1944 г. и резонанса от тях върху литературата и културата, засилването на идеологическия натиск върху литературната институция, налагането на социалистическия реализъм като основен метод, литературата на социалистическия реализъм, особености на литературната критика – обсъждания, санкции, поправки; второ, българския роман от края на 40-те и 50-те години на 20. век – тенденции и представители, Априлския пленум и „размразяването” в българската литература; трето, „априлското” поколение в българската поезия на 60-те години, дискусии за свободния стих, трансформационни процеси в прозата на 60-те години на 20. век – жанрова система, поетика, проблемно-тематични ядра; четвърто, особености на българската поезия през 70-те и 80-те години, тенденции в развитието на прозата на 70-те и 80-те години; пето, 90-те години на 20. век – разцвет на постмодернизма, трансформационни процеси в поезията и прозата, полемики и дискусии, литературни кръгове и издания; шесто, българската литература на 21. век – особености, тенденции, представители; седмо, българската драма от 50-те години на 20. век до наши дни.

Обучението по дисциплината приключва с полагането на тест.


14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ:

Беляева, С. Преображенията на героя в съвременната белетристика. С., 1977.

Беляева, С. Време, литература, човек. Наблюдения върху съвременната българска проза. С., 1986.

Беседи с младите. Срещи и разговори на Димитър Талев, Христо Радевски, Георги Караславов, Никола Фурнаджиев, Камен Калчев, Емилиян Станев (1958 -1962). Поредица “Червено на бяло: Литературен архив на НРБ” - книга 2. Съставител Пламен Дойнов. С., 2010.

Биньо Иванов в българската литература и култура. Изследвания, статии, есета. Библиотека “Личности” - книга шеста. Съставител Пламен Дойнов. Изд. "Кралица Маб", Департамент "Нова българистика" на НБУ, С., 2010.

Битие и идентичност. Цветан Марангозов – поетът, писателят, драматургът. С., 2002.

Димчева, Р. Скокове във времето. Иван Радоев – духовен опит, творчество. С., 1994.

Дойнов, Пл. Българската поезия в края на ХХ век. С., 2007.

Жечев, Т. Българският роман след Девети септември. С., 1980.

Иван Динков в българската литература и култура. Изследвания, статии, есета. Библиотека “Личности” - книга втора. Съставител Пламен Дойнов. Изд. "Кралица Маб", департамент “Нова българистика” на НБУ, С., 2009.

Иван Теофилов в българската литература и култура. Изследвания, статии, есета. Библиотека “Личности” - книга трета. Съставител Пламен Дойнов. Изд. "Кралица Маб", департамент “Нова българистика” на НБУ, С., 2009.

Игов, Св. Поезията на Иван Цанев: Четири статии. С., 2001.

Игов, Св. Поезията на Николай Кънчев. С., 1990.

Илиев, Ст. Ивайло Петров и неговите герои. С., 1990.

Илков, А. Несъвършения гении. С., 2009.

Ичевска, Т. Романите на Димитър Димов. В. Търново, 2005.

Йовева, Р. Философско-историческите романи на Емилиян Станев. С., 1981.

Кирова, М. Критика на прелома. Нови явления и посоки в българската литература от края на ХХ век. С., 2002.

Книга за Талев. С., 1988.

Константин Павлов в българската литература и култура. Изследвания, статии, есета. Библиотека “Личности” - книга четвърта. Съставител Пламен Дойнов. Изд. "Кралица Маб", департамент “Нова българистика” на НБУ, С., 2009.

Куюмджиев, Кр. Димитър Димов. С., 1987.

Ликова, Р. Разказвачът в съвременната белетристика. С., 1976).

Ликова, Р. Поезия на седемдесетте и осемдесетте години. С., 1994.

Ликова, Р. Литературни търсения през 90-те години. Проблеми на постмодернизма. С., 2001.

Липчева- Пранджева, Л. Бързият сън на митовете. С., 1999.

Между мечтата и утопията. Нови изследвания и документи за Пеньо Пенев. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – книга 3, съст. Пламен Дойнов, ИК „Пан”, Департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2009.

Мутафов, Е. Промяна в сетивата. С., 1983.

На времето завоите опасни. Юбилеен сборник за Пеньо Пенев. С., 2001.

Николай Кънчев в българската литература и култура Изследвания, статии, есета. Библиотека Личности - книга първа. Съставител Пламен Дойнов, Издателство “Кралица Маб”, Департамент “Нова българистика” на Нов български университет, 2008.

Ничев, Б. Съвременният български роман. Към история и теория на епичното. С., 1981.

Очерци по история на българската литература след Девети септември 1944 г.
Кн. 1. Теория. Роман. Драма (1979). Кн. 2. Поезия. Повест. Разказ (1980).
Автори: Тончо Жечев, Ваня Бояджиева, Кръстю Куюмджиев, Здравко Петров, Елка Константинова.

Периодика и литература. Т. I–V (1985, 1993, 1994, 1995, 1999).

Пелева, И. Йордан Радичков. Дума, разказ и тъга. С., 2004.

Принудени текстове. Самокритика на български писатели (1946-1962). Поредица “Червено на бяло: Литературен архив на НРБ” - книга 1. Съставител Пламен Дойнов. С., 2010.

Речник на българската литература. Т.1-3.С., 1976-1982.

Речник по нова българска литература 1878–1992. С., 1994.

Соцреалистически канон / Алтернативен канон. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – книга 2, съст. Пламен Дойнов, ИК „Пан”, Департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2009.

Социалистическият реализъм: нови изследвания. Поредица “Литературата на НРБ: история и теория” – книга 1, съст. Пламен Дойнов, НБУ, С., 2008.

Станков, Ив. На пътя на историята - творчеството на Димитър Талев. В. Търново, 2001.

Станков, Ив. Смърт не може да има. В лирическия свят на Борис Христов. В. Търново, 1996.

Стефанов, В. Българска литература XX век: дванадесет сюжета. С., 2003.

Трайкова, Е. Българските литературни полемики (от началото на ХХ век до 70-те години на ХХ век). С., 2001.

1989. Поредица “Годините на литературата” - книга 4. Водещи на поредицата Михаил Неделчев, Пламен Дойнов. Съст. П. Дойнов. Изд. Ciela, С., 2010.

1956. Априлският пленум и литературата. Унгарското въстание и българските писатели. Власт и публичност. Поредица “Годините на литературата” - книга 1. Съст. Пламен Дойнов. Водещи на поредицата Михаил Неделчев и Пламен Дойнов. НБУ, С., 2007.1968. Годината на гневното слънце. София – между Париж и Прага. Пражката пролет и българската литература. Поредица “Годините на литературата” - книга трета. Съст. Пламен Дойнов. Водещи на поредицата Михаил Неделчев и Пламен Дойнов. НБУ, Изд. Ciela. С., 2009.

Христо Фотев в българската литература и култура. Изследвания, статии, есета. Библиотека “Личности” - книга пета. Съставител Пламен Дойнов. Изд. "Кралица Маб", Департамент "Нова българистика" на НБУ, С., 2010.

Янев, С. и кол. Атлас на българската литература 1969-1979. П-в, 2008.

Янев, С. и кол.. Атлас на българската литература 1944-1968. П-в, 2006.

Янев, С. Тенденции в съвременната проза. С., 1977.

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


В специалността „Славянска филология” дисциплината се чете в рамките на 30 часа. Материалът се преподава главно лекционно. В началото на семестъра студентите получават и списък с произведения, както и библиография към тях, след което в часовете тези творби се обсъждат под формата на разговор. Някои от темите се провеждат и в Народна библиотека „Иван Вазов”, където могат да се видят различни издания на дадена книга, както и вече несъществуващи периодични издания от разглеждания период.

В специалността „Българска филология”, ЗО са предвидени 15 часа, затова материалът се поднася само лекционно.


16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Дисциплината завършва с полагането на тест. Основен критерий за оценяване е степента на усвояване на отделните теми, включени в програмата, демонстрирана по време на теста.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


български

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Доц. д-р Татяна Ичевска

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


ТЕМА № 1

Обществено-политическите промени в България след 9. 09. 1944 г. Идеологическият натиск върху литературата. Естетиката на социалистическия реализъм. Художествено творчество и идеология. Особености на литературната критика.

ТЕМА № 2

Поезията и прозата през 50-те г. Романът на 50-те г. – проблемно-тематични и поетологични особености.

ТЕМА № 3

Априлският пленум от 1956 г. и процесите на либерализация в българската литература. Априлско поколение в поезията (Л. Левчев, Вл. Башев, Ст. Цанев и др.). Дискусията за свободния стих. Трансформационни процеси в поезията на 60-те г. (К. Павлов, Хр. Фотев, М. Берберов, Ал. Германов, Н. Инджов и др.).

ТЕМА № 4

Специфика на българската проза през 60-те години на ХХ век. Разцвет на разказа и новелата (Й. Радичков, Н. Хайтов, П. Вежинов, Йв. Петров, Г. Мишев, В. Попов и др.). Романът на 60-те г. – проблемно-тематични и поетологични особености (Б. Райнов, Бл. Димитрова, Ив. Петров, Д. Фучеджиев и др.). Историческият роман от 60-те години. Повествователни модели – специфика (Ем. Станев, А. Дончев, В. Мутафчиева, Г. Стоев и др.).

ТЕМА № 5

Поезията на 70-те г. „Тихата лирика” и отказът от традиционните ефекти на поетическата жестовост (К. Донков, Ив. Цанев, Е. Йосифова, К. Ковачева и др.). Стихосбирките на Б. Христов и налагането на нова философско-библейска образност в поезията ни. Специфика на оформящите се през 70-те г. лирически дискурси (Б. Иванов, М. Башева, Д. Тонев, Р. Леонидов, Зл. Златанов и др.).

ТЕМА № 6

Развитие на разказа през 70-те г. Особености на романа на 70-те г. на ХХ век – проблемно-тематични и поетологични особености (Ем. Станев, П. Вежинов, Д. Фучеджиев, Г. Марков и др.).

ТЕМА № 7

Тенденции в развитието на българската поезия и проза през 80-те г. на ХХ век – представители, проблемно-тематични акценти, поетологични особености.

ТЕМА № 8

Българската литература през 90-те години на ХХ век. Литературни кръгове, издания и полемики. Разцвет на постмодерната поезия (К. Павлов, Н. Кънчев, Б. Иванов, Ани Илков, Г. Господинов, Зл. Златанов, Пл. Антов, Ст. Градев, Пл. Дойнов, А. Личева, Вл. Сабоурин, Е. Сугарев, П. Чухов и др.) и проза (Г. Господинов, Ем. Дворянова, Зл. Златанов, Ал. Томов, Вл. Зарев, А. Дончев, В. Пасков, А. Попов и др.).

ТЕМА № 9

Тенденции в развитието на българската поезия и проза през новото хилядолетие – представители, проблемно-тематични акценти, поетологични особености. Литературни издания.

ТЕМА № 10

Особености в развитието на българската драма от 1944 г. до наши дни.* Една тема може да бъде разгледана в рамките на няколко лекционни часа.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 10 август 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница