Ects формат на учебен курс по Странознание на Румъния; файлът е създаден наДата25.10.2018
Размер49.41 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс по Странознание на Румъния; файлът е създаден на 9/1/2012

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Общо езикознание и история на българския език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Балканистика

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Странознание на Румъния

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


Магистър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


5

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


9

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


4

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Хоноруван асистент Васил Василев

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


При завършване на обучението по учебната дисциплина „Странознание на Румъния” студентите следва да знаят следното:

- Да имат общи познания по география на Румъния;

- Да имат общи познания за създаването и историята на румънската нация и държава.

ще могат ...


-

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно (лекции).

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Да са преминали успешно обучението си по румънски език в рамките на специалността „Балканистика”.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Няма такива.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


География на Румъния.

История на Румъния.


14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


1. Учебно помагало по Странознание на Румъния, разработка на Васил Б. Василев, Пловдив, 2006 г.

2. Istoria românilor, manual pentru clasa a VIII-a, Sorin Oane – Maria Ochescu, Humanitas Educaţional, Bucureşti, anul 2005.

3. Географски атлас на Румъния, разработка на Васил Б. Василев за целите на специалност „Балканистика”, Пловдив, 2006 г.

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции.

Писмени контролни изпитвания – 2 бр. (първото в края на материала по география и второто в края на подготовката по странознание с акцент върху История на Румъния).


16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с текуща оценка.

Критерии за оценяване – процент на владеене на преподадения материал по география и история на Румъния.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Български език.

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


Няма такива.

19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Хоноруван асистент Васил Василев

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


Лекции по география и история на Румъния съгласно материала включен в цитираното учебно помагало.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


-

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)


-

г) практикуми (списък от теми или текстов файл)


-

д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)


-

13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


Семинарна зала с дъска, средство за триене на текста и средство за писане по нея и учебни банки със столове за студентите.

Желателно материално осигуряване: - Учебна географска карта на Румъния с размер, удобен за презентиране в аудитория.1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 25 октомври 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница