Ects макет на учебен курс пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво. Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Adelina Strandzeva Detska lit na chugd ezik comДата16.10.2018
Размер78.53 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 10/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример:

Adelina_Strandzeva_ Detska_lit_na_chugd_ezik.com

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


История на литературата и сравнително литературознание. Филологически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1

Специалност(и)

<наименование>1


ПУПЧЕ, НУПЧЕ

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Детска литература на чужд език

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


За НУПЧЕ – ІІ год.

За ПУПЧЕ – ІІІ год.

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


За НУПЧЕ – ІV сем.

За ПУПЧЕ – VІ сем.

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Главен асистент доктор Аделина Странджева

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучението по ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА НА ЧУЖД ЕЗИК ще знаят какви са основните развойни тенденции в европейската и световната литературна класика за деца и юноши. Ще познават спецификата на класически образци от нея – като идейно-съдържателни и формално-естетически особености, и мястото, което заемат те в творчеството на съответен автор и национална култура.

ще могат ...


Успешно завършилите обучението по ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА НА ЧУЖД ЕЗИК ще могат да анализират и интерпретират значителен фонд от литературни текстове за деца и юноши в бъдещата си педагогическа работа, да провокират към съпоставяне и оразличаване на чужди и родни литературни образци, за да се осмислят специфики и влияния в националната и световната литература.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно чрез лекционен курс и семинарни занятия.

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Да умеят да открояват спецификата на раннодетското и детското мислене и емоционално-психическите особености в детско-юношеската възраст.

Да имат най-обща представа за обществено-историческото развитие на света и човешката цивилизация.

Да диференцират сюжетно от фабулно съдържание, както и да боравят с основните компоненти на литературен текст.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Увод в литературознанието; История на Еропа и света.

Възрастова психология. Дидактика.


13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът разширява хуманитарната култура на студентите, задълбочава уменията им за работа с художествен текст, предназначен за детско-юношеска аудитория. Запознава с основния фонд от литературни образци, които влизат в практическата педагогическа работа на предучилищното и началноучилищното преподаване. Култивира умения за интердисциплинарни връзки, както и способности за оценки на общохуманитарни и естетически стойности.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Мари-Луиз фон Франц. Архетипови мотиви във вълшебните приказки. С., Леге Артис,2009.

Ойген Древерман. Същественото е невидимото. С., Леге Артис, 2005.

Приказки от старо време. Адаптиран фолклор. С., Университетско изд. „Св. Климент Охридски”, 2010.

Денкова Лидия. Философските тайни на Хари Потър. С., 2002.

Йорданов Ю. Портрети от книжната лавица. С., 1988.

Хаджикосев С. Вълшебният свят на детството. С., Отечество, 1989.

Ковачева Ив., М. Терзиева. Сто европейски и американски автори – творци на литературата за деца и юноши. С., Диамант, 2009.

Терзиева М. Литературата за деца – проекции и анализи. Бургас, 2002.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции – 15 часа.

Семинари – 15 часа.

При лекциите се използват интердисциплинарен подход, интерпритация и анализ.

При семинарните занятия се разчита на интерактивното преподаване.

При самоподготовката се дава възможност на всеки от студентите да направи реферат върху проблем/творба от предпочитан автор, който може да се обсъди на семинар.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с изпит, който се провежда в устна форма. За оформянето на оценката влияние има евентуалната разработка под формата на реферат по време на семестъра.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Български, включително откъси от художествени текстове на английски и френски език.

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Главен асистент доктор Аделина Странджева

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Обществено-исторически и културни предпоставки за възникването на специализирана литература за деца и юноши в Европа: Ян Амос Коменски, Франсоа Фенелон, Жан-Жак Русо, Йоахим Кемпе.

2. Жанрови стадии на приказката: от фолклорен през авторизиран към авторски текст. Приемственост и новаторство в съдържанието и формата.

3. Адаптираната литература за деца през епохата на класицизма. Проблемът за морализаторския патос и за неговия възрастов адресат. Приказките на Шарл Перо.

4. Вярата в неограничените възможности на човека. Даниел Дефо и неговият роман „Робинзон Крузо”.

5. „Джуджета” и „великани”, или за мястото на сатирата в литературата за юноши: „Пътешествията на Гъливер” на Джонатан Суифт.

6. Романтичният свят на доброто и злото – приказките на Якоб и Вилхелм Грим, екзотиката на Изтока в творчеството на Вилхелм Хауф, приказните поеми на Александър С. Пушкин..

7. Приказката като „история” – за реализма в творчеството на Ханс Кристиан Андерсен.

8. Детство и приключение – образът на авантюристичния юноша от Робър Луис Стивънсън до Ръдиард Киплинг.

9. Мотивът за социалното израстване на детето в трудностите – творчеството на Чарлз Дикенс.

10. Парадоксалното мислене на малкия човек – повестите за Алиса на Луис Карол.

11. Детето в света на възрастните – повестите и романите на Ерих Кестнер.

12. Приказката притча – Оскар Уайлд и Антоан дьо Сент-Екзюпери.

13. Образът на нестандартното дете в повестите и романите на Астрид Линдгрен.

14. Достойнството на малкия човек – творчеството на Джани Родари. Необятното въображение и неговата твореска енергия – проблемът за фантазийния бином.

15. Хари Потър и неговите пътешествия в магическите пространства.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


1.Странстващите сюжети в западноевропейската литературна приказка – Интерпретации на „пътуващи” мотиви в стила на класицизма, романтизма и реализма: 2 часа.

2. Романтичният свят на вълшебните предмети в приказките на Братя Грим: 1 час.

3. Култовото преклонение пред силата на волята и на знанието – Робинзон, опитомителят на дивото: 1 час.

4. Мечтата по непостижимото и нравственият дълг на човека – „Студеното сърце” на Петер Мунк от Вилхелм Хауф: 1 час.

5. Силата на любовта и вярата в доброто у човека в приказката на Андерсен: 2 часа.

6. Оливър, или за опазеното благородство – проблемът за каляването на характера в романите на Дикенс: 1 час.

7. Опростен сюжет – усложнена фабула: функциите на авантюрното в романите на Робърт Луис Стивънсън: 1 час.

8. Нонсенсът в повестите за Алиса: 2 часа.

9. „На възрастните всичко трябва да им се обяснява” – запазената чистота на детето у възрастния в „Малкият принц”: 1 час.

10.Кога децата „отказват” да пораснат – предупрежденията на Астрид Линдгрен за подценяването на малкия човек: 2 часа.11. Да сътвориш приказка – картите на Проп и биномът на фантазията: 1 час.

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 15 октомври 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница