Ects макет на учебен курс пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво. Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli Boneva Morfologia doc Филологически факултетДата22.01.2019
Размер71.44 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет

ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 9/1/2012ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТНе се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>

Катедра по български език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако курсът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.

2.1. Филологии

Специалност(и)

<наименование>1

Българска филологияОПИСАНИЕ

  1. Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>

Синтаксис на СБЕ  1. Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>

Не се попълва от преподавателя  1. Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>

задължителен  1. Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>

бакалавър  1. Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>

3 и 4 г. – шести и седми семестър  1. Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>

шести и седми семестър  1. Брой ECTS кредити

<естествено число>

8


  1. Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>

Доц. д-р Петя Бъркалова  1. Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...

Завършилите обучението усвояват традиционен и генеративен анализ на синтактичното равнище на българския език и добиват холистичен поглед върху езиковата система.

Придобитите компетентности за работа с формален запис на синтактични правила и фразови структури са приложими при синтактично анотиране на корпуси и в работата над специфични задачи в сферата на компютърната лингвистика и компютърното моделиране на езика, както и при работата над изкуствен интелект

ще могат ...

Завършилите курса ще могат самостоятелно да решават проблеми, свързани с анализа на синтактични конструкции с най-висока сложност, с възможности за усвояване и приложение на езиковите технологии на ниско ниво.  1. Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно

аудиторно  1. Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновременни курсове)

Увод в общото езикознание, Морфология на СБЕ  1. Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)

не


  1. Съдържание на курса

текст (общо описание)

Студентите усвояват техники за символен запис на синтактичните правила – т. нар. конституентна граматика. Учат се сами да извеждат конституентни правила от матрица, наречена „базов блок словосъчетания в съвременния български език”. Това са правилата за изречението S → NP VP, за именната фраза NP, за фразата на прилагателното АР, за фразата на наречието AdvP и глаголната фраза VP. След комбинаторния извод на конституентните правила на всички конституенти се приписват функционални стойности. Следва работа с визията на йерархично организираната изреченска структура, с т. нар. синтактични дървета в две възможни посоки за извеждане на „синтактичната биография” – синтез (от крайните съставящи към символа S) и/или анализ (от символа S към крайните съставящи). Проблематизират се отношенията „линеен ред” и „йерархичен ред”. Във фокуса на вниманието се поставя рекурсията, както и „езиковата безкрайност”, възможна при рекурсивно генериране и при изграждане на координативни изреченски структури. Усвояват се подходи за пълно систематично описание на синтактичното равнище на езика – словосъчетание, просто двусъставно изречение, просто едносъставно изречение, сложно изречение. В хода на работата се извеждат на преден план типологичните характеристики на съвременния български език чрез езикови паралели с езиците от балканския езиков съюз, със славянските езици и със западните езици.
  1. Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>

Бълкалова 2011: П. Бъркалова. Българският синтаксис – познат и непознат. Пловдив 2011 (второ издание)

Пенчев 1984: Й. Пенчев. Строеж на българското изречение. София, 1984.

Пенчев 1993: Й. Пенчев. Български синтаксис. Управление и свързване. Пловдив, 1993.

Пенчев 1998: Й. Пенчев. Съвременен български книжовен език. Синтаксис. Пловдив, 1998.


  1. Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)

<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>

<списък от други учебни дейности ...>

текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците

Занятията се провеждат под формата на лекции с практикум  1. Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)

Изпит с практическа насоченост  1. Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>

български  1. Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително

не


  1. Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>

доц. д-р Петя Бъркалова13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)
лекции - приложени на текстов файл

упражнения – приложени на текстов файлб) семинари (списък от теми или текстов файл)

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)

г) практикуми (списък от теми или текстов файл)

д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)

13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)

проектор1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: January 22, y ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 9/1/2012

:: petya_barkalova_syntax_BF

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница