Ects макет на учебен курсДата24.07.2016
Размер110.22 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 28/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра Романистика и германистика,

Секция Немска филология


Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Приложна лингвистика (английски и немски език)

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Синтаксис на съвременния немски език

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителна дисциплина

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


трета и четвърта

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


шести и седми

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


3 + 4

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


гл. ас. д-р Кана Димитрова

гл. ас. Деян Георгиев

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


След успешното завършване на курса студентите

ще знаят

• структурата и строежа на немското изречение,

• синтактичните отношения в съвременния немски език,

• вътрешноезиковите конкурентни отношения;


ще могат ...


ще могат

• да откриват и анализират синтактичните отношения в немския език за нуждите на

чуждоезиковото обучение и преводаческата практика,

• да тълкуват езиковата синонимия.


10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Курсът е организиран аудиторно (30 ч. лекции и 30 ч. семинарни занятия) и

извънаудиторно (90 ч. за самостоятелна работа).

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


• Ниво на владеене на немски език: В1.1. респ. В1.2. от Общата европейска езикова

рамка;


• Предварително слушан курс по Увод в общото езикознание, Морфология на

съвременния немски език;

• Задължително посещение на практическия курс по немски език.


12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Препоръчва се посещение на следните курсове в рамките на Филологическия факул-

тет: Синтаксис на съвременния български език, Синтаксис на първия чужд език.


13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът Синтаксис на съвременния немски език си поставя за цел да запознае

студентите със синтактичните отношения в немския език. Централно място заема

изречението като смислова, структурна и интонационно-синтактична единица.

Разглеждат се основните модели на немското изречение, както и видовете прости

и сложни изречения.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


DREYER, H./R. SCHMITT: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Lettera Verlag, Plovdiv, 1998.

DUDEN. Die Grammatik, Bd. 4. Leipzig/Wien/Zürich, 2005.

EISENBERG, P.: Grundriss der deutschen Grammatik. Bd. II: Der Satz. Stuttgart/Weimar, 1998.

HALL, K./B. SCHREINER: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Lettera Verlag, Plovdiv, 1998.

HELBIG, G./J. BUSCHA: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin/München/Wien/Zürich/New York, 2005.

JUNG, W.: Grammatik der deutschen Sprache. Mannheim, 1990.

PETKOV, P. et al.: Deutsche Grammatik im Vergleich mit der Grammatik der bulgarischen Sprache. Sofia, 2002.

SOMMERFELD, K.-E./G. STARKE: Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen, 1992.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Организация на аудиторната заетост:

Лекциите се изнасят съгласно съдържанието на предвидената учебна програма и

съдържат елемент на интерактивно обучение.

Семинарните занятия са насочени към разширяване и задълбочаване на знанията

в разгледаните по време на лекциите теми и към изграждане на умения в синтакти-

чен анализ. От студентите се изисква активно участие в дискусиите.Организация на извънаудиторната заетост:

Извънаудиторната заетост се състои в самостоятелна работа – подготовка на студен-

тите за участие в семинарните занятия, четене на допълнителна литература, конс-

пектиране.


16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Оценката на придобитите знания и умения се формира от резултатите, получени

• на двата колоквиума в края на шести и седми семестър;

• на практическата задача, състояща се в синтактичен анализ, в края на

шести и седми семестър.

Освен това при крайната оценка се взема под внимание и активното участие на

студента по време на двата семестъра.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


български и немски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


гл. ас. д-р Кана Димитрова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


Тема 1

Словосъчетанието като синтактична единица. Видове. 2 часаТема 2

Изречение. Основни модели на немското изречение. Видове изречения.

Словоред и рамка на немското изречение. 2 часа

Тема 3

Части на немското изречение. Подлог. Сказуемо. Просто глаголно сказуемо.

Съставно глаголно сказуемо. Съставно именно сказуемо. Съгласуване между

подлог и сказуемо. 2 часаТема 4

Допълнение. Допълнение във винителен падеж. Допълнение в дателен падеж.

Допълнение в родителен падеж. Предложно допълнение. 2 часа

Тема 5

Обстоятелствено пояснение. Изразяване на обстоятелственото пояснение.

Обстоятелствено пояснение за място. Обстоятелствено пояснение за време.

Обстоятелствено пояснение за начин. Обстоятелствено пояснение за причина.

Обстоятелствено пояснение за цел и намерение. Обстоятелствено пояснение за

условие. Обстоятелствено пояснение за последствие. Обстоятелствено пояснение

за отстъпка. Обстоятелствено пояснение с модално значение. 4 часа

Тема 6

Определение. Съгласувано определение. Несъгласувано определение.

Разширено определение. Приложение. Несамостойно приложение.

Самостойно приложение. 4 часаТема 7

Сложно изречение. Сложно съчинено изречение. Сложно съединително

изречение. Сложно противоположно изречение. Сложно причинно и следствено

изречение. 2 часаТема 8

Слято изречение. 2 часаТема 9

Сложно съставно изречение. Характерни особености на подчиненото изречение.

Отношение между главното и подчинените изречения. 2 часа

Тема 10

Видове подчинени изречения. Подложно изречение. Сказуемноопределително

изречение. Допълнително изречение. Определително изречение. Обстоятелствено

изречение за място, за време, за начин, за сравнение, за средство, за причина, за

последствие, за цел и намерение, за условие, за отстъпка. 4 часа

Тема 11

Инфинитивни и причастни конструкции. 4 часа


б) семинари (списък от теми или текстов файл)


Тема 1

Словосъчетанието като синтактична единица. Видове. 2 часаТема 2

Изречение. Основни модели на немското изречение. Видове изречения.

Словоред и рамка на немското изречение. 2 часа

Тема 3

Части на немското изречение. Подлог. Сказуемо. Просто глаголно сказуемо.

Съставно глаголно сказуемо. Съставно именно сказуемо. Съгласуване между

подлог и сказуемо. 2 часаТема 4

Допълнение. Допълнение във винителен падеж. Допълнение в дателен падеж.

Допълнение в родителен падеж. Предложно допълнение. 2 часа

Тема 5

Обстоятелствено пояснение. Изразяване на обстоятелственото пояснение.

Обстоятелствено пояснение за място. Обстоятелствено пояснение за време.

Обстоятелствено пояснение за начин. Обстоятелствено пояснение за причина.

Обстоятелствено пояснение за цел и намерение. Обстоятелствено пояснение за

условие. Обстоятелствено пояснение за последствие. Обстоятелствено пояснение

за отстъпка. Обстоятелствено пояснение с модално значение. 4 часа

Тема 6

Определение. Съгласувано определение. Несъгласувано определение.

Разширено определение. Приложение. Несамостойно приложение.

Самостойно приложение. 4 часаТема 7

Сложно изречение. Сложно съчинено изречение. Сложно съединително

изречение. Сложно противоположно изречение. Сложно причинно и следствено

изречение. 2 часаТема 8

Слято изречение. 2 часаТема 9

Сложно съставно изречение. Характерни особености на подчиненото изречение.

Отношение между главното и подчинените изречения. 2 часа

Тема 10

Видове подчинени изречения. Подложно изречение. Сказуемноопределително

изречение. Допълнително изречение. Определително изречение. Обстоятелствено

изречение за място, за време, за начин, за сравнение, за средство, за причина, за

последствие, за цел и намерение, за условие, за отстъпка. 4 часа

Тема 11

Инфинитивни и причастни конструкции. 4 часа


в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)


Колоквиум 1:

Колоквиумът включва теми 1-6 вкл. от списъка с лекциoнни теми.Колоквиум 2:

Колоквиумът включва теми 6-11 вкл. от списъка с лекционни теми.


г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


Курсът по Синтаксис на съвременния немски език се обезпечава със следните

средства: handouts, мултимедийна проектор, лаптоп.1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 24 юли 2016 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница