Ects макет на учебен курсДата24.07.2016
Размер93.21 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 31/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


История на литературата и сравнително литературознание

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филологии 2.1.

Специалност(и)

<наименование>1


Славянска филология

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Двете изкуства (Киното и българската литература)

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителноизбираем

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС 'магистър'

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


5

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


9

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>
2

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Доц. д-р Татяна Ичевска

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще знаят какви са основните принципи на екранизирането на творби от литературната класика, какви са връзките на българското кино и литературата от началото на 20. век до сега, кои са най-успешните екранизации, направени у нас от 50-те г. на 20. век до днес

ще могат ...


Студентите ще могат да се ориентират правилно в очертаното културологично поле, да боравят професионално с критическата литература върху проблема кино – литература, ще могат да анализират самостоятелно филма като текст, да го полагат в мрежа от междутекстови връзки.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Преподаването е аудиторно, под формата на лекции и мултимедийни презентации

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Студентите трябва да владеят добре ключови литературни термини, както и алгоритъма за анализ на литературния текст; да познават оформилите се тенденции в развитието на българската литература от Възраждането до Първата световна война, главните проблемно-тематичните полета, в които се разгръща българската литература (посочената проблематика е част от предходните на настоящия курс лекционни курсове по „Теория на литературата”, „Българска възрожденска литература”, „Българска литература от Освобождението до Първата световна война”, „Българска литература след Първата световна война”).

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


В основата на лекционния курс е диалогът българска литература – кино. Обект на внимание са отношенията литература – театър, литература – кино, кино – театър, както и специфичните особености на киноповествованието, коментират се някои от проблемите на екранизирането, проследяват се връзките на българското кино и литературата от началото на 20. век до сега. Главният акцент се поставя върху някои от най-успешните екранизации на творби от българската класика – филма на Н. Корабов „Тютюн”, „Осъдени души” на В. Радев, „Крадецът на праскови” на В. Радев, „24 часа дъжд” на Вл. Икономов, двете версии на „Козият рог” – на М. Андонов и Н. Волев. Специално внимание е отделено на модерните опити за четене на литература, направени от съвременното българско кино – „Дзифт” (Я. Гърдев), „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” (С. Командарев), „Стъпки в пясъка” (Ив. Христов).

Обучението приключва с разработването на курсова работа.


14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ:

Александров, А., Власков, С. В света на киното. Илюстриран справочник в три тома. С., 1983-5.

Антов, Пл. „Дискурсивен неоколониализъм и ново българско кино”. - Литературен вестник, бр. 38, 22-28.11.2006, с. 3-5.

Аристарко, Г. История на кинотеорията. С., 1965.

Барт, Р. Въображението на знака. С., 1991.

Барт, Р. Camera lucida. Записки за фотографията. С., 2001.

Български игрални филми. Т. 3. Съст. Галина Генчева Атанасова. С., Д-р Иван Богоров, 2008.

Българският филм и критиката. Съст. Ал. Грозев. С., 1974.

Грозев, А. Киното в България. Ч. I (1897-1956). Велико Търново, Фабер, 2011.

Знеполски, Ив. Из историята на филмовата мисъл. Антология. Част 1-2. С., 1986-88.

Знеполски, Ив. „Структурно взаимодействие между литературата и киното в границите на националната култура”. – Киноизкуство, 1983, кн. 1.

Игнатовски, В. Времепространство или хронотопът в ранната филмова теория. В. Търново, 2008.

Игнатовски, В. „Екранната комуникация”. – Киноизкуство, 1988, кн. 8.

Ковачев, П. 50 златни български филма. С., 2008.

Лотман, Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин, 1973.

Маркова, О. От литературата към екрана. С., 1981.

Милев, Н. Кино и слово. С., 1990.

Милев, Н. Специална теория на киното. С., 2006.

Михайловска, Е. Съвременното кино: между литературата и телевизията. С., 1979.

Монтъгю, А. Светът на киното. С., 1970.

Мукаржовски, Я. Студии по теория на изкуството. С., 1993.

Найденова, В. Екранизацията... вечен спор. С., 1992.

Найденова, В. „Екранизацията като диалог”. – Киноизкуство, 1990, кн. 5.

Найденова, В. „За природата на екранизацията. Опит за методологическа постановка”. – Киноизкуство, 1982, кн. 6.

Найденова, В. „Към изграждане на теория на екранизацията”. – Киноизкуство, 1981, кн. 6.

Найденова, В. „По следите на ненаписаната теория на екранизацията”. – Киноизкуство, 1981, кн. 2.

Омон, Ж., Мари, М. Теоретичен и критически речник на киното. С., 2009.

Пешева, М. „Съвременното кино на път към литературата?”. – Проблеми на културата, 1987, кн. 2.

Радев, В. Изгубени пространства. С., 2002.

Сапарев, О. „Екранизацията като превод и интерпретация”. – Киноизкуство, 1988, кн. 1-2.

Станимирова, Н. Български кинорежисьори. С., 1984.

Стоянович, Ив. 365 дни кино през 1975 г. С., 1977.

Тынянов, Ю. Поэтика, история, литература, кино. М., 1977.

Фиданова-Коларова, В. Български класици в киното. С., 2007.

Янакиев, Ал. Енциклопедия Българско кино. С., 2000.

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Първоначално курсът започва лекционно, като целта на въвеждащите лекции е студентите да се запознаят с особеностите на киноповествованието и на екранизирането, както и да им бъде предложен алгоритъм за анализиране на филмовия текст. След това те сами се подготвят върху посочените в програмата филми и с помощта на мултимедия презентират своите наблюдения. Студентите получават и списък с други, необговорени в рамките на предвидените часове, екранизации по български произведения, от който те могат да изберат филм и да го анализират, а разработките си предават под формата на курсова работа.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Критерий за оценката е степента на владеене на материята, както и степента на самостоятелност при анализирането на филмите, демонстрирана в курсовите им проекти и презентации.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


български

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Доц. д-р Татяна Ичевска

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


ТЕМА № 1

Фотография – кино – театър. Особености на киното като изкуство.

ТЕМА № 2

Литература и кино. Специфика на екранизирането.

ТЕМА № 3

Филмът на Н. Корабов „Тютюн”. Рецепция, критически дисонанси. От литературния текст към света на филма – трансформации, особености на екранното произведение.

ТЕМА № 4

Филмът на В. Радев „Осъдени души”. Рецепция, критически дисонанси. От литературния текст към света на филма – трансформации, особености на екранното произведение.

ТЕМА № 5

Филмът на В. Радев „Крадецът на праскови”. Рецепция, критически дисонанси. От литературния текст към света на филма – трансформации, особености на екранното произведение.

ТЕМА № 6

Филмът на Вл. Икономов „24 часа дъжд”. Рецепция, критически дисонанси. От литературния текст към света на филма – трансформации, особености на екранното произведение.

ТЕМА № 7

„Козият рог” на М. Андонов и „Козият рог” на Н. Волев. Рецепция, критически дисонанси. От литературния текст към света на филма – трансформации, особености на екранното произведение. Специфика на режисьорските почерци.

ТЕМА № 8

Филмът „Дзифт” на Я. Гърдев. Рецепция, критически дисонанси. От литературния текст към света на филма – трансформации, особености на екранното произведение.

ТЕМА № 9

Филмът „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” на Ст. Командарев. Рецепция, критически дисонанси. От литературния текст към света на филма – трансформации, особености на екранното произведение.

ТЕМА № 10

Филмът „Стъпки в пясъка” на Ив. Христов и едноименната книга на А. Баева. Модели на разказването.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


Мултимедия, с помощта на която студентите представят своите презентации.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 24 юли 2016 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница