Ects макет на учебен курсДата03.09.2016
Размер78.87 Kb.
#8203

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 28/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Английска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Английска филология

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Американска Литература

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя.

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


3

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


6

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


8

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


доц. д-р Дейвид Дженкинс

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Курсът по история на американската литература си поставя за задача

1) да запознае студентите с различни по жанр и художествен метод литературни произведения, като ги съотнесе към историческите , културните и философски тенденции в америкариканското общество, и

2) да анализира предпоставките, идеите и целият историко-социален контекст, в който се заражда американската литература.

ще могат ...


Очаквани резултати са: (1) да имат задълбочени знания върху литературната история на САЩ; (2) да познават актуални англоезични изследвания върху него; (3) да си изградят критико-аналитичен подход към изучаваните в курса произведения; (4) да усъвършенстват уменията си за работа с оригинални художествени текстове на английски език.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Курсът предвижда 60 часа аудиторна заетост и 90 часа извънаудиторна заетост. По време на извънаудиторната заетост студентите имат задачи за самостоятелно насочено четене и водене на записки, както и за проучване на контекстите на определени документи и автентични текстове.

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Особено значение се отделя на специфичните фактори, мотиви, теми и художествени структури, които дават типичното “американско” звучене на творбите на авторите от модернизма до началата на XXI век. Подходът е теоритично-аналитичен; всеки автор се поставя в литературния и социално-исторически контекст на своето време, като се проследява интерпретацията на типично американски теми и мотиви в творчеството му заедно с новите тенденции, които то очертава.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


а) всички курсове свързани с повишаване на езиковата компетентност по английски език

б) избираеми курсове свързани с литературата или културата на САЩ.

в) избираеми курсове в област социална културология

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Този задължителен лекционен и семинарен курс се стреми да изгради основата на истоията на американска литература от модернизма до XXI век. Студентите се запознават с голямо разнообразие от теми, автори, и творби, и целят да изградят познания за литература, историята, културата и политиката на САЩ, както и да създадат умения за критическо четене и писане върху оригинални документи и текстове.

Задължително за всички студенти в курса е присъствието на семинарите и лекциите, както и самостоятелната работа по индивидуално зададен набор от текстове, които трябва да бъдат критически поставени и анализирани в техния контекст. Всички студенти се явяват на писмен изпит в две части въз основа на самостоятелната си работа през семестъра и темите от лекциите и семинарите. Крайната оценка по дисциплината се формира като средно аритметично между тези форми на контрол, както и добавен процент за активно присъствие.


14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Основна литература:

The Norton Anthology of American Literature, Fifth Edition, Volumes 1 and 2.

Nina Baym et al. (editors). Norton: New York, 1989;Anthology of American Literature, Volumes 1 and 2.

George McMichael et al (editors). Macmillan: New York 1993.

Допълнителна литература:

From Puritanism to Postmodernism

Ruland Richard and Malcolm Bradbury. Penguin: New York, 1992.An Outline of American Literature

Peter High, Longman: New York, 1995.The Theory of American Literature

Jones Howard Mumford. Cornell University Press: Ithaca, New York 1965.The American Age of Reason

Progress Publishers: Moscow, 1977.Studies in Classic American Literature

D. H. Lawrence D. H. Penguin Books: New York, 1986.The Development of American Romance: The Sacrifice of Relation

Michael Davitt Bell. University of Chicago Press: Chicago, 1980.On Native Grounds

Alfred Kazin, Harvest Books; New York, 1982.American Fiction

James Nagel (editor), Northeastern University Press: Chicago, 1977.American Realism

Eric J. Sundquist (editor), Johns Hopkins: Baltimore, 1982.Nobody’s Home: Speech, Self, and Place in American Fiction

Arnold Weinstein. Oxford: New York and London, 1993.The Longman Anthology of Contemporary Poetry

Freibert and Young (editors). Longman: New York, 1989.The American Quest for a Supreme Fiction: Whitman’s Legacy in the Personal Epic

James E. Miller, Jr. The University of Chicago Press: Chicago, 1979.Looking an Ox in the Eye: American Poetry in the Twentieth Century

David Jenkins. Faber: Veliko Turnovo, Bulgaria, 1997.The Maker’s Rage for Order: Theories of Literature and Culture

David Jenkins. Faber: Veliko Turnovo, Bulgaria, 2007.

Филм ресурси (съвремена драма):

The Glass Menagerie

Streetcar Named Desire

Night of the Iguana

All My Sons

Death of a Salesman

The Crucible

The Misfits

Who’s Afraid of Virginia Woolf

Angels in America

M Butterfly

Glengary Glen Ross

The Dining Room

True West

Fool for Love

Paris, Texas

Driving Miss Daisy

Crimes of the Heart

Електронически ресурси:

Extensive information on all authors included in the course, including their best-known works and critical commentary, are readily accessible by internet, by accessing such search engines as Google or Wikepedia.

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Курсът се провежда в лекционни и семинарни занятия.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Курсът завършва с изпит в две части. Първата е в тестови формат, втората се състои от разработване на критическо есе по зададена тема въз основа на самостоятелно подготвяни автентични текстове, както и знанията придобити по време на лекциите и семинарите. Присъствието и на лекциите и на семинарите е зедължително и участва с процент във формирането на оценката за курса.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Английски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


N/A

19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


доц. д-р Дейвид Дженкинс

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1) Discuss the experiments and achievements of the following postmodern “absurdist-existentialist” writers, giving examples from the work of Jack Kerouac, J. D. Salinger, Norman Mailer, Joseph Heller, Kurt Vonnegut, Ken Kesey, Richard Brautigan, John Barth, Thomas Pynchon, Don Delillo Donald Barthelme, Paul Auster, Hunter Thompson, and David Foster Wallace.

2) Point out how Black American writers have contributed to the struggle for racial equality in America, giving examples from the work of such writers as Langston Hughes, Zora Neale Hurston, Richard Wright, Ralph Ellison, Gwendolyn Brooks, James Baldwin, Adrienne Kennedy, Ishmael Reed, Tony Cade Bambarra, Alice Walker, and Toni Morrison.

3) Jewish-American writers have been particularly influential in contemporary American and world literature. Since 1975, two have won the Nobel Prize for Literature and others have been awarded Pulitzer Prizes. Discuss the major themes and stylistic innovations of such writers as Isaac Bashevis Singer, Saul Bellow, Bernard Malamud, Philip Roth, Myra Goldberg, and Jonathon Safran Foer.

4) The Northeast urban and suburban scene has been skillfully treated by John Updike, John Cheever, Raymond Carver, Tom Wolfe, and Russell Banks. Discuss this school of contemporary American regionalism, referring to these authors and their work.

5) Flannery O’Connor, Carson McCullers, and Eudora Welty have ably depicted the American South. Willa Cather claimed the Midwest and the Southwest as her literary territory, as have Louise Erdrich and Leslie Marmon Silko. Annie Proulx’s work evokes many regions: Nova Scotia, New Mexico, Texas, and Wyoming. Gretel Ehrlich and Annie Dillard have written lyrical accounts of living far from cities and close to nature. Ehrlich describes her life in Wyoming in The Solace of Open Spaces, while Dillard philosophizes about her life in rural Virginia in Pilgrim at Tinker Creek and Washington State’s Puget Sound in Holy the Firm. Discuss these important contemporary American women regionalists, giving examples from their work.

6) Discuss contemporary American drama, giving examples from the plays of the following dramatists: Eugene O’Neill, Arthur Miller, and Tennessee Williams, Edward Albee, David Mamet, Sam Shepard, Beth Henley, and Toni Kushner.

7) Discuss recent trends in American poetry, giving examples from the work by the following poets: Robert Lowell, Allen Ginsberg, Gary Snyder, Galway Kinnell, Philip Levine, William Meredith, Robert Pinsky, Bob Dylan, Leonard Cohen, Louise Bogan, Elizabeth Bishop, Denise Levertov, Adrienne Rich, Nancy Willard, Rita Dove, Joni Mitchell, and Laurie Anderson.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


N/A

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)


N/A

г) практикуми (списък от теми или текстов файл)


N/A

д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)


N/A

13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


В библиотеката Западни филологии и центъра по Американистика има налични копия от всички необходими материали описани в библиографията.

Студентите получават от преподавателя комбиниран образователен пакет (на хартиен носител и в електронен вид) по всяка тема от курса по Американска литература.В рамките на преподаването се използват аудио-визуална и компютърна техника.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 03 септември 2016 г. :: :: Стр. от .Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница