Ects макет на учебен курсДата04.09.2016
Размер71.75 Kb.
#8290

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 9/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по романистика и германистика

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


1.3. Педагогика на обучението по чужд език

Специалност(и)

<наименование>1


Български език и френски език

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Странознание (Чужд език) - френски език

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


1

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


1

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


доц. д-р Малина Дичева

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Цел на обучението е да се запознаят студентите със съвременните методически понятия в странознанието (културни компетенции, стереотипи, интеркултурна комуникация). Анализира се цивилизационното измерение на процеса на чуждоезиковото обучение. Дискутират се някои ключови теми на френското общество, съпътстващи изучаването на френския като чужд език. Представя се още съвременното състояние на франкофонията в света, същността и функционирането на Европейския съюз.

ще могат ...


Умения да отчитат специфичните цивилизационни характеристики във всички дейности на интеркутурна комуникация – общуване, превод и др.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Лекционни часове, семинарни занятия (анализ и дискусии върху актуални документи: аудио-визуални записи и издания в интернет) и часове за самоподготовка

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Изисква се студентите да имат добро ниво на устен френски език, което е свързано с работния език на курса.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Актуални медийни публикации (статии, радио и телевизионни предавания), литературни творби, документални и художествени филми по ежегодно актуализиран списък.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът по Странознание на Франция за студентите от специалността "Български език и френски език" включва избрани въпроси по история на страната, исторически забележителности и съвременни архитектурни постижения, икономика, география и административно деление, политическа система и символи, образователна система, култура и литература, празници, обичаи и ритуали, културна идентичност и манталитет, както и по странознание на други франкофонски страни.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Paoletti, Michel, et Steele, Ross. Civilisation Française Quotidienne. Paris: Hatier, 1986.

Passek, Jean-Loup Passek (sous la direction de). Dictionnaire du cinéma français. Paris: Larousse, 1987.

Wylie, Laurence, et Jean-François Brière. Les Français. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1995.

Monnerie, Annie. La France aux cent visages. Paris: Hatier/Didier, 1996.

Carroll, Raymonde. Evidences invisibles. Américains et Français au quotidien. Paris: Seuil, 1987.

Encyclopédie Universalishttp://web.cortland.edu/flteach/civ/

http://www.lepointdufle.net/civilisation.htm

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции.

Семинари (анализ и дискусии върху актуални документи - аудио-визуални записи и издания в интернет).

Самоподготовка.

Изработване, в рамките на часове за семинарни занятия и за самоподготовка, на курсов проект по индивидуално задание; защита под формата на презентация.


16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Текуща оценка – въз основа на представения и защитен курсов проект.

Писмен изпит.

Крайната оценка се изчислява като средноаритметичната стойност от изпита и текущата оценка

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


  1. Френски език


18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


-

19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


доц. д-р Малина Дичева

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. LA NAISSANCE D’UNE NATION

Les origines. La préhistoire. La Gaule. Le royaume franc. Le royaume de France.

2. LES GRANDS BOULEVERSEMENTS.

La grande révolution de 1789. L’Empire napoléonien. La restauration monarchique. La seconde République et le second Empire.

3. LA DÉMOCRATIE RÉPUBLICAINE.

La troisième République. La quatrième République. La cinquième République.

4. L’IDENTITÉ FRANÇAISE

L’Héritage culturel. La Religion. Les grands noms de la culture française. Les étrangers en France.

5. LA MENTALITÉ FRANÇAISE

La mentalité française à partir des sources médiatiques. Ce Peuple cartésien, d’après Thierry Maulnier, de l'Académie française, extrait du journal Le Figaro.

6. LA VIE CULTURELLE. LA FRANCOPHONIE

Le cinéma, la télévision, la musique et la presse en France. L’état actuel de la francophonie dans le monde.

7. LES ÉCOLES

Le système scolaire français. Les universités. La vie des étudiants.

8. L’ÉTAT FRANÇAIS

Les symboles. Les structures politiques et structures administratives de la France. Les partis politiques. Les élections. La Justice. Les fêtes.

9. L’ÉCONOMIE

Les domaines du commerce, de l’industrie et des finances. Les transports. L’industrie automobile française. La politique énergétique et la place des énergies renouvelables.

10. LA VIE FAMILIALE

Les modes de vie. Le mariage en France. La famille française moderne. Les vacances. L’habitat. La consommation et la cuisine.

11. LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LA MÉDECINE

Les programmes sociaux en France. Politique sanitaire et réalité médicale. Les actions préventives et la médecine du travail. La relation malade-médecin. Les écoles de médecine.

12. L’EUROPE

Définition et objectifs de l’union. Les droits fondamentaux et la citoyenneté de l’union.

13. LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION

Le cadre institutionnel. Les autres institutions et les organes consultatifs de l’Union. La vie démocratique de l’Union.

14. LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION

Dignité, libertés, égalité, solidarité, citoyenneté, justice. Dispositions générales régissant l’interprétation et l’application de la charte.

15. LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION

Marché intérieur, politique économique et monétaire, politiques dans d’autres domaines. La politique étrangère et de sécurité commune.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)


1. Géographie. Histoire

2. Vie politique, économique et administrative. Le système éducatif

3. Société, vie quotidienne

4. Arts : Peinture et architecture. Cinéma

5. La Francophonie

6. Les pays du Maghreb - culture générale

7. Le Québec

8. La Belgique

9. La Suisse

10. L'identité culturelle européenne

11. Ça bouge en France (Régions) - Vidéos + Fiches enseignant, apprenant (TV5Monde - France)

12. La France - Régions, villes, fleuves etc. - Découvrir les 22 régions françaises

13. Découverte des villes de France

14. Découvrez la Provence15. La ville de Paris - culture générale. Paris classique - Monuments et lieux parisiens. Un voyage virtuel à Paris (Promenades à travers Paris en images)

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)


-

г) практикуми (списък от теми или текстов файл)


-

д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)


-

13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


Техническото осигуряване на обучението включва персонален компютър, видеопрожектор и високоговорител.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 04 септември 2016 г. :: :: Стр. от .Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница