Ects макет на учебен курсДата05.09.2016
Размер69.39 Kb.
#8329

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 2/3/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Приложна лингвистика”

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1 Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Приложна лингвистика:

- aнглийски език с испански език

- aнглийски език с турски език

- aнглийски език с гръцки език

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


История на литературата (A History of Literature in the English Language)

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


III година

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


V семестър

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл. ас. д-р Атанас Манчоров

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина придобиват системни познания чрез изучаване на англоезичната литературна история и култура от Ранното средновековие до днешни дни.

Студентите развиват нужните за всеки преводач-специалист езикови умения чрез четене и обсъждане на литературни текстове от всички периоди на англоезичната литература, развиват способности за критическо осмисляне на различни проблеми – на литературната естетика, историята, културата и религията. Формират се и умения за писане на литературни есета в индивидуални и групови проекти.

Курсът цели да предложи на студентите адекватни компетенции за работа с англоезична литература като преводачи (художествени текстове, мултимедийни файлове, филми и др.), като издатели, редактори, коректори и др.

ще могат ...


Успешно завършилите курса ще могат да преподават английски език и да превеждат англоезична литература и други текстове, да разширяват познанията си самостоятелно и след дипломирането си, като се възползват от усвоената стратегия за интелектуално саморазвитие.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Курсът по „История на литературата” (A History of Literature in the English Literature) се преподава аудиторно.

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


За успешното завършване на курса се изисква отлично владеене на езика, задълбочен интерес към четене и превод на англоезична литература, а също и предварителен прочит на основни текстове.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът по „История на литературата” за студентите от специалността „Приложна лингвистика” е едносеместриален и с хорариум от 30 учебни часа лекции и 15 учебни часа семинарни занятия. Извършва се обзорен преглед по периоди на основните автори и произведения на англоезичната британска и американска литература с оглед на историческото ù развитие, стила, базисните символи на културата и митологичното мислене.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


A HISTORY OF LITERATURE IN THE ENGLISH LANGUAGE

I. Anthologies

Greenblatt, S. et al., ed. The Norton Anthology of English Literature: The Middle Ages through the Restoration and the Eighteenth Century. Vol. 1. New York: Norton, 1986. Print.

Greenblatt, S. et al., ed. The Norton Anthology of English Literature. The Romantic Period Through the Twentieth Century. Vol. 2. 8th ed. New York: Norton, 2006. Print.

Wilkie, Brian, and James Hurt, eds. Literature of the Western World. Vol. 1. New York: Macmillan, 1988. Print.

Wilkie, Brian, and James Hurt, eds. Literature of the Western World. Vol. 2. New York: Macmillan, 1992. Print.

Baym, Nina et al., eds. The Norton Anthology of American Literature. 6th ed. 5 vols. New York: Norton, 2003. Print.

Gates, Henry Louis, and Nelly Y. McKay, gen. eds. The Norton Anthology of African American Literature. New York: Norton, 1996. Print.

McQuade, Donald et al., eds. The Harper American Literature. 2nd ed. New York: Harper, 1994. Print.

Lauter, Paul, and Richard Yarborough, gen. eds. The Heath Anthology of American Literature. 2nd ed., rev. 2 vols. Lexington, MA: Heath, 1994. Print.

II. Surveys of Literature in the English Language

Fowler, Alastair. A History of English Literature. Cambridge, MA: Harvard UP, 1987. Print.

Corns, Th. N., ed. The Cambridge Companion to English Poetry. Cambridge: Cambridge UP, 1993. Print.

Daiches, David. A Critical History of English Literature. 2 vols. London: Ronald P, 1969. Print.

Magill, Frank N., ed. Magill’s Survey of American Literature. 8 vols. New York: Cavendish, 1991-94. Print.

Spiller, rev. Robert E., et al, eds. Literary History of the United States. 4th ed. 2 vols. New York: Macmillan, 1974. Print.

III. Companions, Handbooks, and Dictionaries

Cuddon, J. A., ed. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London: Penguin, 1991. Print.

Daiches, David, ed. The Penguin Companion to English Literature. New York: McGraw-Hill, 1971. Print.

Holman, C. Hugh, and William Harmon, eds. A Handbook to Literature. New York: Macmillan, 1986. Print.

Hart, James David. The Oxford Companion to American Literature. 6th ed. New York: Oxford UP, 1995. Print.

Inge, M. Thomas, ed. Handbook of American Popular Literature. New York: Greenwood P, 1988. Print.

Myers, Robin, comp. and ed. A Dictionary of Literature in the English Language. Oxford: Pergamon, 1970. Print.

IV. Bibliographies

Blanck, Jacob, ed. Bibliography of American Literature. 9 vols. New Haven: Yale UP, 1955-91. Print.

Manly, John Matthews, and Edith Rickert. New York: Harcourt, Brace & Co, 1922. Print.

 

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)


<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


1. Аудиторна заетост: лекции, запознаващи студентите с основните автори и произведения по периоди.

2. Аудиторна заетост: семинари, предвиждащи планирани дискусии с интерактивен подход.

3. Извънаудиторна заетост: работа върху автори, творби и проблеми, описани в плана на семинарните занятия за нуждите на семинарните дискусии, както и разработка на писмени теми по предварително утвърден формат.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


изпит

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Английски език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. д-р Атанас Манчоров

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


A HISTORY OF LITERATURE IN THE ENGLISH LANGUAGE

Syllabus

1. (GB) The Old English Period 450-1066.

2. (GB) The Middle English Period 1066-1500.

3. (GB) The Renaissance 1 (1500-1660): The Early Tudor Age, the Elizabethan Age.

4. (GB) The Renaissance 2 (1500-1660): The Jacobean Age; (US) 17-18th Century: The Colonial Period.

5. (GB) The Renaissance 3 (1500-1660): The Caroline Age, The Commonwealth Period.

6. (GB) The Neoclassical Period 1 (1660-1785): The Restoration.

7. (GB) The Neoclassical Period 2 (1660-1785): The Augustan Age and the Age of Sensibility; (US) The Revolutionary Age.

8. (GB) The Romantic Period; (US) The Early National Period.

9. (GB) The Victorian Period 1; (US) The Romantic Period.

10. (GB) The Victorian Period 2: Aestheticism and Decadence; (US) The Realistic Period.

11. (GB) The 20th Century 1: The Edwardian Period; (US) The Naturalistic Period.

12. (GB) The 20th Century 2: The Georgian Period; (US) The American Modernist Period.

13. (GB) The 20th Century 3: The Modern Period; (US) The Contemporary Period 1: 1950s - Beat Writers.

14. (GB) The 20th Century 4: The Postmodern Period; (US) The Contemporary Period 2: 1960s-70s - Counterculture.

15. (US) Multi-Ethnic Literature: Native American, African-American, and Asian American Writers.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


A HISTORY OF LITERATURE IN THE ENGLISH LANGUAGE

Plan of Seminars

1. The Old English Period: Beowulf.

2. The Middle English Period: Malory, Le Morte Darthur.

3. The Renaissance: Shakespeare, Hamlet, Macbeth.

4. The Romantic Period: Mary Shelley, Frankestein.

5. The Victorian Period: William Thakeray, Vanity Fair.

6. American Modernist Period: Fitzgerald, The Great Gatsby; Hemingway, The Old Man and the Sea.

7. Ethnic Minorities Literature: Toni Morrison, The Bluest Eye.

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 05 септември 2016 г. :: :: Стр. от .Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница