Ects макет на учебен курсДата17.09.2016
Размер76.5 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 2/3/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Английска филология”

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


1.3 Педагогика на обучението по английски език и немски език

1.3 Педагогика на обучението по английски език и френски език

1.3 Педагогика на обучението по български език и английски език

1.3 Педагогика на обучението по руски език и чужд език

Специалност(и)

<наименование>1


Английски език и немски език

Английски език и френски език

Български език и английски език

Руски език и чужд език

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Английска литература (Стара английска литература)

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


III година

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


V и VI семестър

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


4

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл. ас. д-р Атанас Манчоров

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина придобиват основни познания за ключовите автори и творби от историята, литературата и културата на британската цивилизация през периода от VII до XVII век.

Студентите развиват умения за четене на литературни текстове от Средновековието и Ренесанса и за писане на литературни есета в индивидуални и групови проекти.

Обучението е насочено към овладяване на основните автори, творби и проблеми от учебната програма. Студентите придобиват компетенции за индивидуално боравене с художествена литература и намиране на библиотечни и електронни източници. В курса е заложена и подготовка за евентуална следваща степен чрез работа върху писмени разработки в определен формат.

ще могат ...


Успешно завършилите курса ще могат да преподават английски език и литература (подбрани автори, изучавани в специализираните езикови училища и паралелки), да четат и анализират художествената литература на Английския ренесанс в оригинал, да превеждат литературни текстове, да разширяват познанията си самостоятелно и след дипломирането си, като се възползват от усвоената стратегия за интелектуално саморазвитие.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно: лекционният курс предоставя добра теоретична основа по отношение на жанровото многообразие и спецификата на литературните процеси в английската литература.

Аудиторно: семинарните занятия допълват лекционния материал посредством дискутиране на отделни творби и задълбочен анализ на основните литературни проблеми.

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


За курса по Стара английска литература се изисква отлично владеене на езика, задълбочен интерес към художествената литература и предварителен прочит на основни и/или обемни текстове, за да се осигури активно участие в семинарните занятия.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Лекционният курс по Стара английска литература е двусеместриален и се състои от 60 часа лекции и 60 часа упражнения. Застъпени са всички подпериоди на средновековната и ренесансовата английска литература, като фокусът е поставен върху най-значимите автори, произведения, жанрове, литературни стилове и тенденции.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


OLD ENGLISH LITERATURE

(from the beginnings to the 1660s)

I. Anthologies

Abrams, M. H., and Stephen Greenblat, eds. The Norton Anthology of English Literature: The Middle Ages through the Restoration and the Eighteenth Century. Vol. 1. New York: Norton, 1986. Print.

Costello, Jacqueline, and Amy Tucker, eds. Forms of Literature: A Writer’s Collection. New York: Random, 1989. Print.

Shurbanov, Alexander, and Boika Sokolova, eds. Readings in English Literature: The Middle Ages and the Renaissance Age. Sofia: Sofia UP, 1986. Print.

Wilkie, Brian, and James Hurt, eds. Literature of the Western World. Vol. 1. New York: Macmillan, 1988. Print.

II. Surveys of English Literature

Buck, Claire, ed. Women’s Literature. London: Bloomsbury, 1994. Print.

Ford, Boris, ed. The New Pelican Guide to English Literature. Vols. 1-4. London: Penguin, 1982. Print.

Ford, Boris, ed. The Pelican Guide to English Literature. Vols. 1-4. London: Penguin, 1977. Print.

Mincoff, Marco. A History of English Literature. 3rd ed. Pt. 1. Sofia: Naouka I Izkoustvo, 1976. Print.

Quennell, Peter, and H. Johnson, eds. A History of English Literature. London: Oxley, 1973. Print.

Scott-Kilvert, Ian, ed. British Writers. 2 vols. New York: Scribner’s, 1979. Print.

III. Companions, Handbooks, and Dictionaries

Beadle, Richard, ed. The Cambridge Companion to Medieval English Theatre. Cambridge: Cambridge UP, 1996. Print.

Braunmuller, R. A., and Michael Hattaway, eds. The Cambridge Companion to English Renaissance Drama. Canbridge: Cambridge UP, 1990. Print.

Corns, Th. N., ed. The Cambridge Companion to English Poetry. Cambridge: Cambridge UP, 1993. Print.

Cuddon, J. A., ed. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London: Penguin, 1991. Print.

Drabble, Margaret, ed. The Oxford Companion of English Literature. 6th ed. Oxford: Oxford UP, 2000. Print.

Ousby, Ian, ed. The Cambridge Guide to Literature in English. Cambridge: Cambridge UP, 1993. Print.

Stringer, Jenny, ed. The Oxford Companion to Twentieth-Century Literature in English. Oxford: Oxford UP, 1996. Print.

Wynne-Davis, Marione, ed. The Bloomsbury Guide to English Literature. London: Bloomsbury, 1989. Print.

IV. Bibliographies

Watson, George, ed. The New Cambridge Bibliography of English Literature. Vol. 1, 600-1660. London: Cambridge UP, 1974. Print.

Howard-Hill, T. H. Bibliography of British Literary Bibliographies. 2nd ed. Vol. 1. London: Oxford UP, 1988. Print.

Kirkpatrick, D. L., ed. Reference Guide to English Literature. Detroit: St. James P, 1991. Print.

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


1. Аудиторна заетост: лекциите запознават студентите с основните автори и произведения по периоди и очертават концептуална и историческа рамка на разглежданите литературни процеси.

2. Аудиторна заетост: семинарите предвиждат предварително планирани дискусии с интерактивен подход.

3. Извънаудиторна заетост: изисква работа на студентите с конкретни произведения и избрана критическа литература, както и работа върху индивидуални или групови проекти.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Изпит

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Английски език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. д-р Атанас Манчоров

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


OLD ENGLISH LITERATURE

(from the beginnings to the 1660s)

I. The Middle Ages

1. Anglo-Saxon Heroic Poetry: Beowulf. Anglo-Saxon Elegies: Widsith, The Wanderer, The Seafarer, The Wife's Lament, The Husband's Message, Waldhere. Gnomic Poetry. Spells. Riddles.

2. Christian Poetry. The Schools of Caedmon and Cynewulf (660-850).

3. The Fourteenth Century. The Alliterative Revival (1350-1400). W. Langland. The Gawain Poet.

4. Geoffrey Chaucer. The Periods. The Canterbury Tales.

5. 00000000Late Romances (1350-1500). The Traditional Ballad.

6. Medieval Drama: Mysteries, Moralities, Interludes.

7. Fifteenth-Century Prose. Sir Thomas Malory.

II. The Renaissance

1. Tudor Poetry: Sir Th. Wyatt, Henry Howard (Earl of Surrey).

2. The High Renaissance (1579-1598). Edmund Spenser.

3. The University Wits. John Lyly, Thomas Kyd, Christopher Marlowe.

4. The Elizabethan Shakespeare (1590-1603).

5. The Jacobean Shakespeare (1604-1612).

6. The Period of Revolt (1598-1612). Dramatists of the Revolt. The Leaders: Ben Jonson, George Chapman, John Marston.

7. Elizabethan and Jacobean Lyric Poetry. Shakespeare. J. Donne, B. Jonson, M. Drayton, J. Hall, S. Daniel, Th. Campion, Sir H. Wotton.

8. John Milton. The Periods. Paradise Lost.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


OLD ENGLISH LITERATURE

(from the beginnings to the 1660s)

I. Medieval Literature

1. Anglo-Saxon Poetry. Beowulf.

2. Early Christian Poetry. Caedmon’s Hymn, Genesis. The Fates of the Apostles.

3. The Alliterative Revival (1350-1400). W. Langland, Piers Plowman.

4. The Alliterative Revival (1350-1400). Chaucer - The Canterbury Tales.

5. The Traditional Ballad. The Cherry Tree Carol, The Two Magicians, Sir Patrick Spense, The Douglas Tragedy, The Birth of Robin Hood.

6. Medieval drama. The Wakefield Second Shepherds’ Play. Everyman.

7. 15th-Century Prose. Sir Thomas Malory - Le Morte Darthur.

II. Renaissance Literature

1. Tudor Poetry. Wyatt. Surrey.

2. Elizabethan Narrative Poetry. Spenser - The Fairy Queen.

3. Elizabethan Drama 1. Marlowe - Doctor Faustus.

4. Elizabethan Drama 2. Shakespeare’s Tragedies: Macbeth.

5. Elizabethan Drama 3. Shakespeare’s Comedies: A Midsummer Night’s Dream.

5. Jacobean Drama 1. The Leaders. Ben Jonson - Volpone; or, the Fox.

6. Elizabethan Lyric Poetry 2. Shakespeare’s Sonnets.

7. Epic Poetry. Milton - Paradise Lost.

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 17 септември 2016 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница