Ects макет на учебен курсДата22.07.2016
Размер83.47 Kb.
#142

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 6/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример:

Kalina_Bahneva_Polska_literatura.doc


ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по славянска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Славянска филология – полска филология

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


История на полската литература от Средновековието до Просещението (първа част).

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС магистър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


4 - магистър;

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


4 – курс,1 семестър;

Брой ECTS кредити


7.Брой ECTS кредити

<естествено число>8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


доц. д-р Калина Бахнева

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучението си по тази дисциплина притежават познания върху основните периоди на полската литература и култура. Студентите са запознати с водещите философски и естетически тенденции в полската литература през изучаваните епохи и имат знания за ключовите представители на художествената мисъл в Полша от Средновековието до Просвещението. Полонистите умеят да осмислят разглежданите явления и да интерпретират емблематични текстове от полската литература до XVIII в. в типологична връзка със сходни прояви на бългаското, славянското и западноевропейското литературното съзнание.

ще могат ...


След завършване на лекционния курс студентите ще могат да изградят представа за разглежданите идейни и поетически прояви на полската литература като основополагащи духовното развитие на Полша през следходните културни епохи.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


От студентите се изисква да притежават основни познания в областта на историята на полската история и култура, да имат знания за основни тенденции в развитието на славянските литератури, да умеят да интерпретират литературен текст.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Лекционен курс по полска литература, беседа върху проблематизираните въпроси.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Лекционният курс обхваща историята на полската литература от Средновековието до Просвещението. Изучават се и се обсъждат водещи културни тенденции, които се разглеждат в контекста на историята на страната. Осмислят се характерни прояви на средновековния и ренесансовия светоглед, както и типични аспекти на бароковото художествено въображение и просвещенската философска и естетическа мисъл. Лекциите обръщат особено внимание на жанровата специфика на полската литература през изучаваните периоди и обръщат внимание на средновековните полски хроники, ренесансовата публицистика, развитието на сонетната форма през епохата на Барока и просвещенската басня и сатира. Едновременно с това лекционният курс акцентира върху творчеството на Ян Кохановски като предствително за Полския ренесанс. Лекциите запознават също така студентите с началните прояви на полската мартирологична идея като основа на романтическия месианизъм. Важен компонент на курса са и лекциите върху културата на Полския юго- и североизток, в чието пространство по времето на Просвещението се развиват алтернативни форми на културен живот (санитиментализъм, рококо), важни за възникването на Полския романтизъм.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Бахнева, К. Преселението на художественото слово. С., 1993.

Биолчев, Б. Отвъд мита. С., 1996.

Биолчев, Б. Пътят на едно Възраждане. Самобитност и европейски традиции в поезията на Полския ренесанс, С., 1987, 1992.

Даскалов, Н. Оспорвани шедьоври. С., 1994.

Карагьозов, П. Някогашните славяни днес. С., 1997.

Карагьозов, П. Полската поезия между двете световни войни. С., 1996.

Карагьозов, П.

Карпински, В. Книги бунтовни. С., 1999.

Кшижановски, Ю. История на полската литература. С., 1988.

Спасова, П. Изчезналата любов. С., 2001.

Тодоров, В. Общуване с церемонии или български образи на Полша и поляците. С., 1999.

Cieński, M. Oświecenie. Wrocław, 1999.

Hernas, Cz. Barok. W., 1999.

Klejner, J. Zarys dziejów literatury polskiej, 1965.

Klimowicz, M. Oświecenie. W., 1998.

Krzyżanowski, J. Dzieje literatury polskiej, W., 1979.

Michałowska, T. Średniowiecze. W., 2000.

Pelc, J. Literatura renesansu w Polsce, W., 1994, 1998.

Raszewski, Z. Krótka historia teatru polskiego. W., 1990.

Sokolski, J. Literatura staropolska. Wrocław, 1999.

Wyka, K. Historia literatury polskiej, 1953.

Ziomek, J. Renesans. W., 1999.

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции, беседа върху въпросите, проблематизирани в лекционния курс, анализ на литературен текст, самоподготовка.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Дисциплината завършва с устен изпит по изтеглен въпрос от конпекта

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


български език, полски език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


доц. д-р Калина Бахнева

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Полската средновековна култура. Жанрова специфика и тематичен обхват на полската средновековна литература.

2. Първите полски хроники – между историята и литературата. Гал Аноним, В. Кадлубек. Хрониката на Кадлубек и началото на митологизираната полска история.

3. Самобитност и европейски традиции в полската ренесансова литература.

4. Ян Кохановски – авторски концепции, жанрова ориентация.

5. Развитие на обществената и религиозната мисъл. А.Ф. Моджевски, С. Ожеховски.

6. Полският барок. Светогледна и естетическа същност на епохата, периодизация, представители.

7. Контрареформацията в Полша. Религиозното слово на П. Скарга.

8. Литературни модели и обществени проекти в полската просвещенска литература.

9. Политически и обществени събития в средата на XVIII век. Ролята на Ст.А. Понятовски за културното равитие на страната. Творчеството на И. Крашицки.

10. Класицизъм и алтернативни естетически нагласи – сантиментализъм и рококо. Културното значение на шляхтишките имения в източните земи на някогашната Жечпосполита (Kresy): поезията на Ф.Д. Княжнин и Ф. Карпински.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)


1. „Песен за убийството на Анджей Тенчински” и проблемът за формирането на гражданското общество в Полша.

2. Поетическият цикъл „Трени” на Ян Кохановски. Диалогът на ренесансовото съзнание с Бога и античността.

3. Совизджалска литература: тематичен обхват и поетика. Представители.

4. Поезията на Я.А. Морщин – интелектуално начало и поетическа игра.5. Ян Потоцки – личност и творчество. „Ръкопис намерен в Сарагоса” – философски и естетически проблеми в романа.

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 21 юли 2016 г. :: :: Стр. от .Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница