Едно петгодишно момче, синът на продавача от магазин "Дрехи", веднъж каза


Глава 4 Инструкции социолингвистични изследванестраница13/16
Дата20.07.2018
Размер1.22 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Глава 4

Инструкции социолингвистични изследване

От времето на Ф. дьо Саусюр в езикознанието е обичайно да се разграничават синхронните и диахронните аспекти на езиковото изследване. Съответно, синхронната лингвистика и езикознанието се разпределят диахронно. Учените правилно отбелязват до известна условност на това разделение, защото изучаването на някои езикови състояния (какво синхронните лингвистика) важно да се разгледат историческите фактори (предмета на диахронния лингвистика). Обратно, ефективно изучаване на историята на езика често се извършва чрез сравняване на синхронни резени, характеризиращи състоянието на езика по едно или друго време на развитието му.

Това разделение на синхронни и диахронни аспекти на изучаването на езици съществува в социолингвистика: разграничение между синхронните социолингвистика и социолингвистика диахронен.
4.1. Синхронно социолингвистика

Ако следваме буквалното значение на определението за "синхронен", тази посока трябва да се разгледа само съществуващите отношения между езика и обществото, без да се прибягва kprotsessam характеризиращи социално обусловени функциониране на език (тъй като всеки процес отнема време, и следователно не са в синхрон).

В действителност, обаче, синхронната социолингвистика проучва едновременно взаимоотношения и процеси, свързани с връзките между езика и обществото. Връзките характеризират статиката на тези връзки и процесите - тяхната динамика.

Нека илюстрираме горното с примери.

Всеки носител на даден език има набор от социални характеристики: определено ниво на образование, професия, ориентациите ценностната система и т.н. Статус стойност "майчин език" и "социални характеристики носител" не е свързан с някой от процесите, които протичат във времето, - .. това е някаква реалност. Но разглежда особеностите на употребата на езици от хора, които имат различни социални характеристики, това е възможно, само като отидете отвъд тази реалност и гледане на процеса на вербална комуникация. Статичното се замества от динамиката.

В многоезичен общество разделена между местните езици - според тяхната етническа принадлежност: Чет, например, днешна Русия, където в допълнение към руските живи татари, якутите, осетинците и други народи, всеки от които е носител на родния си език .. Трябва да се има предвид, че съотношението между езиците и етническите групи не е индивидуално: от една страна, в допълнение към родния си език, представители на много националности също използват други общи езици в това общество; От друга страна, съществуват езици, като суахили, които "не трябва да се съпоставят етническата ниво, защото в Африка не е автохтонно етническа група, чийто майчин език е суахили ще бъде" [Ryabov 1985: 107].

Изявлението на тази разпоредба е достатъчно дребно. Но каква е връзката и взаимодействието на родния и втория език? В кои сфери и комуникационни ситуации се използват? За да отговори на такива въпроси, социолингвистиката се отнася до функционирането на езиците, тоест до процесите на комуникация на речта и факторите, които определят естеството на тези процеси.

Друг пример. Описването на национален език, от гледна точка на социалната диференциация, обикновено се установи наличието в нея (в даден синхронен раздел) на някои подсистеми - литературна форма, териториалните диалекти, професионални и социални жаргоници, градско койне и т.н. съществуват Тези подсистеми .. не са изолирани един от друг - те са в някои отношения (в които - въпрос, на който може да се отговори само в резултат на изследване). Как говорят тези подсистеми? Каква е тяхната функционална връзка (поне в една и съща синхронна секция, която се има предвид, когато се разграничават подсистемите)? Даване на отговори на тези въпроси, ние се движим от статично, характеризиращи социалната диференциация на езика, на динамиката на функционалните елементи на подсистемите на езика.

Компетентността на синхронния част на социолингвистика и изучаването на език социализация, придобиване език във връзка с развитието на системата на социалните роли, овладяване основите на "ситуационен граматика" и редица други процеси, свързани с общия проблем на социалната определяне на езиковата компетентност.

Примери за синхронен социолингвистични изследвания е дело на Уилям Лабов и неговите последователи, посветена на изучаването на фонетичен вариант на съвременния американски английски език, в зависимост от социалните характеристики на високоговорителя и реч от стилистичните условия и труд "Руски език в съответствие с прожекцията" (1974) в който е представен резултатът от изучаването на определена синхронна секция, характеризираща вариабилността на литературната норма; изследванията на вътрешният africanists типология езикови ситуации, в мултиетнически държави модерна Африка (виж например [Виноградов и др. 1984]). социолингвистични "портрет" руски език, с подробен анализ на национален и социален състав на своите превозни средства, функциите на всеки език,

Характерно е, че в нито един от тези проучвания на авторите не са имали за цел да се запази "чистотата" на синхронния подход - почти винаги да се обясни на текущото състояние на език или някой от нейните подсистеми, които участват в историческите данни, за да видите движението на езиковата система от един етап към друг. Въпреки това, преобладава, цели, задачи и методи на изследване, присъщото синхронен подход позволява да се приписват тези произведения е да синхронизираме посока социолингвистични изследвания.
4.2. Диахронна социолингвистика

В най-общ вид на диахронен социолингвистика тя може да бъде определена като посоката на социолингвистични изследвания, която изучава историята на езика във връзка с историята на народа. Това определение обаче трябва да бъде изяснено. В крайна сметка, по традиция, много произведения, посветени на развитието на специфичен език, който описва исторически контекст, в който езиковите промени. Възможно ли е да се квалифицират такива произведения като социолингвистични?

Существенной особенностью социолингвистического исследования является систематическое, последовательное соотнесение языковых фактов и социальных процессов. Если, изучая историю какого-либо языка, ученый лишь от случая к случаю упоминает события, относящиеся к истории народа, то такую работу трудно квалифицировать как социолингвистическую. Если же исследование основывается на четком разграничении внутренних, присущих самому языку законов его развития и внешних, социальных факторов, обусловливающих это развитие, и анализирует языковые изменения, показывая действие как тех, так и других, то такое исследование скорее всего должно быть отнесено к диахронической социолингвистике.

Редовните връзки между развитието на езика и развитието на обществото могат да бъдат проследени в сравнително къси сегменти на езиковата еволюция. Например, P. Lafargue изследва новостите, които се появяват на френски по време на Великата френска революция. AM Selishchev в прочутата книга "Езикът на революционната ера" анализира промените в руски език в продължение на 10 години след революцията, и свързан тези промени с трансформациите, които се проведоха в Русия в резултат на Октомврийската революция от 1917 г. по-близо до нашите дни пример за това е книгата, от германски изследователи Л. Дзъ Долище, където характеристиката промяна на руски език късно 80 -. започне 90-те години XX в. учи дължи на политическото,

Целта на социолингвистични изучаване на език в диахронен аспект е създаването на връзки между историята на езика, измененията, които настъпват в нея в хода на историята - и историята на едно общество, което "поддържа" този език, тези социални, икономически и културни промени, които характеризират развитието на обществото и нейните институции. Към постигането на тази цел изследовател решава редица проблеми, сред които най-значимите изследвания за естеството на връзката между език и социално явление, което включва отговорите на тези, например, въпроси:

Дали социалната промяна причинява директна промяна на езика, или това влияние е по-сложно, косвено?

Кой от факторите на социалната еволюция е най-значим за развитието на езика?

които "области" от езиковата система са най-податливи на социално въздействие; с други думи, какви са преди всичко промените в езика под влияние на социалните трансформации и какво остава относително стабилно от дълго време?

Задачите на диахронния социолингвистика включва и изучаването на промените в ситуацията език под влияние на промените в обществото, анализа на промените в комплекта и характера на функциите на език (езици), социални и комуникативни статута на литературната форма на националния език и социален диалект, фиксиране и изучаване на промените във връзка със обществото като цяло или отделни социални групи на техния собствен език или на някои от неговите подсистеми, на езикови иновации и т.н.

Нека да дадем примери за решаването на тези проблеми на конкретен езиков материал.

Езиковото положение в Португалия започва през 16 век. Тя се характеризира с многоезичието, което се основава на португалски и испански и латински (на латински, събрани географски описания, пиеси са поставяни в театрите на университета). До края на века, тенденцията към по-голяма независимост и функционална самостоятелност на португалски език, да се включат в литературната употреба разговорен, разговорни и диалектни елементи, които отразяват процесите, които протичат в Португалия този период: унищожаването на феодални институции, укрепването на абсолютизма, градското развитие, миграцията на жителите на селските райони към градовете , културна интеграция на горните слоеве на обществото около царския двор и т.н. (виж [Wolf 1985]).

Изучаването на историята на много европейски езици разкрива движението на литературни форми на следните езици от повече или по-малко аморфно състояние на система стандартизиран език с единствена основа на диалект. По този начин, на френския език на XV век. "Съвкупността от старофренски литературни naddialekt неправителствени субекти <...> са били заменени от един литературен език, който се основава на диалекта на столицата - Париж <...> се е променило и състоянието на диалекти - териториалната диалекта на феодалното общество в териториалния социално диалекта на периода на формиране и развитие на националните езици "[Челюшева 1985: 216]. Литературно френски започна да надделее над функционално латински, който постепенно се изцеди от най-важните сфери на социално общуване [пак там: 217].

. Описвайки езиковата ситуация в Япония XIX- XX век, учените специфично разпознават периода след 1945 г., когато по-голямата роля на английски език и, следователно, е имало разпределение на функциите между японски и английски език: "... в Япония, има влиятелен вестник на английски език език, английски език телевизионни програми и т.н. Има и случаи на комуникация на английски език между японски реклама :. да го правят по-луксозен, а понякога и в научната литература "[Alpatov 1993: 107].


  1. Наблюденията на руските диалектолози могат да служат като илюстрация на промяната в отношението към собствената реч. Според тези наблюдения, извършени през годините на съветската власт политиката измествайки местните диалекти на комуникативни домейни, като курс на обучение и образование, които се въвеждат в съзнанието на учениците пренебрегване на интерес на истината като неправилен, изкривен реч, изградил стабилна отрицателна оценка на диалектни начини на говорене от страна на превозвачите диалект (виж за това [Bulatova et al., 1975, Kasatkin 1999]).

Това може да се сравни с напълно различно отношение към диалектите в съвременната Япония, където "хората от средното и по-младото поколение се отнасят за собственото си използване на диалекта като нещо очевидно. Очевидно е, че ниско престижа на диалекти е характерно за периода на маса овладяване книжовен език, диалект, когато той е бил свързан с ниско ниво на образование и култура. Сега, когато притежаването на диалект, не означава неспособност да превключвате от един на книжовния език, диалект се счита за легитимно средство за неформално общуване с "техния" <...> В тази ситуация се е променила и официалното отношение към диалекти. Преди училището и медиите вече не е задачата да се премахват диалектите, а задачата да се използват правилно.

За диахронен социолингвистика се характеризира с изрично обявена и последователно поддържа в случая изучава принципа: историята на езика, трябва да се изучава в тясна връзка с историята на нейните говорители, с тяхното ежедневие. "Word пътува от диалект на диалект, от език за език, заедно с хора, които преминават на пазара или панаира, до храма или да светите места за Олимпийските игри, на театър или цирк, в борба с бикове или футбол. Word пътува с етикета на продукта, с всяка стока на материално или духовно производство "[Zhuravlev 1993: 7].


4.3. Makrosotsiolingvistika

Очертаването на макро- и микросолингвистиката е до известна степен аналогия на съответното разделение на социологията в макро- и микрокологията. Макросоциологията се занимава с глобални процеси, които характеризират развитието и функционирането на обществото като цяло, а микросоциализмът проявява интерес към даден човек като член на определени социални групи.

Някои автори се позовават на макро- и микро социална изучаването на езиковите явления не посоки и нива социолингвистични анализ: виж например [Berruto 1974 Sec .. 4]. Въпреки това, тъй като се развива социолингвистиката, тези нива на анализ стават независими и формират две леко припокриващи се направления на социолингвистични изследвания.

Макросоциологическата лингвистика изучава мащабни процеси и взаимоотношения, които се осъществяват на езика и които в известна степен се дължат на социални фактори. Тези процеси и връзката може да се охарактеризира обществото като цяло или достатъчно голяма популация от хора: .. социален клас, етническа принадлежност, етническа група и т.н. Например, изучаването на социалната диференциация на езика, включително и на макро-равнище, където тя се появява като разпределена на националния език и нейните подсистеми в различни социални слоеве на говорещите този език.

Макро подход преобладава в много произведения, посветени на двуезичен: въпроси като отношението на Num-мързел, говорещи различни езици, циркулира в обществото, разграничението между функциите на следните езици, езикова намеса и неговите видове и други, често се разглежда в по-общ начин, без да се отнасят до индивидуално или група речеви характеристики (виж, например, [Des Sheriev 1966; 1976; 1969 Dzhunusov; Dyachkov 1996]., отзива [2000 Alpatov; социален лингвистиката 1997]).

Проблеми нормализиране и кодификация на езика и езиковата политика и езиковото планиране се изучават основно чрез makrosotsiolingvisticheskogo подход, тъй като те обикновено засяга интересите на цялото население на потребителите на даден език (или езици) или на значителна част от него. Например, отнасящи се до политиката на държавата към малцинствата народи, живеещи в това състояние, изследователят неизбежно въпросът за запазване на езика на една малка етническа група, и, като правило, дискусията се фокусира върху интересите на етническата група, отколкото който и да е от неговите индивидуални представители , Изследването на състоянието на определени езици в многоетническото общество, функционалните свойства и способностите на подсистемите, включени като компоненти на всеки национален език, също така изисква макроподпомагане,

Макросоциализмът е много важен проблем от социална гледна точка, свързан с анализа на езиковите ситуации, характеризиращи обществото в този или този период от съществуването му. Такъв анализ може да се отнася до компонентите, които изграждат тази социално-комуникативна система (кодове и под-кодове), разпределянето им за областите на комуникация, комуникативно "тегло" на всеки от компонентите по отношение на функции в различни сфери на социалния живот, потенциални и реални промени в съотношението на елементите на социалната -комуникационна система, научно базирани прогнози относно естеството на езиковата ситуация и т.н.

През последните десетилетия социолингвисти насочиха вниманието си към друга област на езикови отношения, които, за съжаление, се превърна в много подходяща в съвременния свят - да езикови конфликти. Стана и формира нова област на социолингвистични изследвания - езикова конфликти (конфликти, които възникват в човешкото общество, ангажирани с политолози, психолози, социолози, етнографи, така че определението за "езикова" е необходимо).

В основата на езиковите конфликти са социални и икономически причини, поради свойствата на даден конфликт е естествено да се разгледа на макро равнище, а не на ниво индивид или частна група, въпреки че конфликтите могат да възникнат език и етнически или географски ограничени групи.

Често в мултиетническа държава език тя се превръща в символ на национална солидарност, която обединява определена етническа група в борбата й за собствените си интереси, в опозиция на други групи или централното правителство. Тази тенденция е особено характерна за малките националности в състава на държавата. "Всеки клас икономика, принадлежащи към езикови малцинства, използва език като обединяваща символ в борбата срещу централната власт, независимо от факта, че интересите на някои от тези видове (например селяните и благородство) се противопоставят един на друг", - пишат изследователите езикови конфликти Ingelhart Р. М. и Удуърд [Inglehart, Woodward 1977: 370], позовавайки се на множество примери за езикови конфликти и историята на Западна Европа и Канада,

Съществуват и други проблеми на езиковия живот на обществото, в чието проучване се използва предимно макросреда. Някои представа за разнообразието и характера на тези проблеми може да се формира, като се свържете с много омнибус "социолингвистични проблеми в различни региони на света" [Социолингвистичен ... 1996]: повечето творби поставени тук отразява само makrosotsiolingvistichesky поглед към социалните и езикови отношения и процеси.
4.4. Mikrosotsiolingvistika

Mikrosotsiolingvistika - посока на социолингвистични изследвания, занимаваща се с изучаването на това как език се използва в малки социални общности. Големи и малки социални общности се различават не само количествено, но и качествено: модели, наблюдавани при използването на езика в малка социална колективно (например семейство, игри, индустриална група), често "не работят", или не са в голяма човешка популация, и обратното.

За дълго време в социолингвистика доминиран работа, обект на които са били на процесите и отношенията на мащабна, присъщи на всяко общество като цяло, или значителни социални и етнически групи от хора. Езикови процеси и отношения, характеризиращи взаимодействието на хората в малките общности, привлекли по-малко внимание. Вярно е, че мнението за значението на изучаването на малки групи от гледна точка на социолингвистиката е многократно изразено. Например, Р. Бел пише, че тъй като "в членството на групата е почти сигурно е една езикова показатели - признаци на рамките на фонетичен и лексикален знак, който веднага определят тази група и изключват" непознати "- доколкото лингвистиката трябва да разшири обхвата си, за да включват използването на описанието език в малки групи "и все пак не може да"

Специфични творби, изследващи характеристиките на комуникацията на хората в определени групи, обаче, са много малко както в местната лингвистика, така и в чужбина. Междувременно е сигурно, че изследването на поведението на хората като членове на малки групи осигурява много за характеризиране на социалното поведение на човек като цяло. Без такова изследване не е възможно да се преценят правилно много аспекти на речта на даден човек като социално същество; В допълнение, качествата на индивида като говорител, като "производител" на определени изказвания, се намират главно в такива групи (а не в обществото като цяло).

По този начин, mikrosotsiolingvistika носи на фокус човешките изследователите и неговите непосредствена близост, а makrosotsiolingvistika изправени пред проблемите, характеризиращи цялото общество или голяма социална асоциация на хора. В една и съща група, която често се нарича в makrosotsiolingvisti-Месечен работи - например, тези на определена възраст, пол, степен на образование (виж "масов скрининг" в глава 5.) - група от конвенции: членовете на тези групи не са в да се свързват помежду си, да не комуникират.

Микросоциализмът е дисциплина, със сигурност лингвистична (като цяло, социолингвистика), тъй като нейният предмет е език, макар и в специфична вътрешногрупова употреба. Тя обаче е тясно свързана с други науки за човека, главно с психологията и социалната психология, в която заема някои ключови понятия. Такъв, например, понятието социална роля, една малка група , както и всички разновидности на малки групи: формални / неформални, препратка (референтни), първична / вторична и други, идеята за лидер и аутсайдер, конформална - не-конформно поведение и някои други. Някои от тези понятия бяха разгледани от нас по-горе, други ще бъдат илюстрирани в този раздел с конкретни примери.

Проблемите, разгледани mikrosotsiolingvistika могат да бъдат групирани в две концентрации, тъй като, ако отговорите на следните въпроси: 1), което се използва езика (или какви са използваните езици) в тази малка социална общност? 2) Как този език (тези езици) се използва в тази малка общност от неговите членове?

Отговорите на тези въпроси само на пръв поглед изглеждат тривиални и предварително известни: ако групата съществува в рамките на определен обгърна я общество (.. нация, държава, етническа група и т.н.), членовете на екипа трябва да се използва в рамките на комуникация и същ език образование, които функционират в цялото общество.

Въпреки това, наблюденията показват, че изолацията на социално-група от хора с необходимостта да се включва времето и езиковото: Езикът, използван от членовете на групата, не е съвсем същото като национален език (или на някой от нейните подсистеми). Едно от доказателствата за това е съществуването на така наречените семейни езици: обикновено използваният език понякога се подлага на значителни трансформации. С това можете да сравните и производство на специален "език" в групата, чиито членове са обединени от индустриалния, игри, спорт, или каквото друго интереси (имайте предвид, че не се отнасят до социални и професионални жаргоници на всички, и произведен в доста тесни група от специфични средства за комуникация).

В тази връзка, ние можем да си припомним наблюдението на Лев Толстой го описва в романа "Младеж", по отношение на поведението, като реч, членове на един тесен кръг или семейство. Описването на капацитета за взаимно разбирателство между тези хора, той пише: "Същността на този капацитет е договорен чувство за мярка и в уречения едностранно гледаш обекти двама души от един и същи кръг, или един на семейството, като тази способност винаги на едно и също място, позволяват изразяване. чувствата, тогава и двамата вече виждат фразата заедно, в същия миг виждат къде се изпълнява похвала и иронията започва, когато хобитото приключи и започне да се преструва - което за хората с различно разбиране може да покаже Аз съм съвсем различно. За хората с едно разбиране всеки предмет е същото и за двете поразително главно му смешно, или красив, или мръсната страна. За да се улесни това равнопоставено разбирателство между хората от един кръг или семейство, човек установява собствения си език, речта си и дори думите, които определят нюансите на понятията, които не съществуват за останалите ... С някой като Володя, с когото сме се развили при същите условия, не ни донесе тази способност на такъв деликатес. Например, ние установихме с Володя, Бог знае как, следните думи със съответните понятия: Определящите нюанси на концепции, които не съществуват за другите <...>. С някой като Володя, с когото сме се развили при същите условия, не ни донесе тази способност на такъв деликатес. Например, ние установихме с Володя, Бог знае как, следните думи със съответните понятия: Определящите нюанси на концепции, които не съществуват за другите <...>. С някой като Володя, с когото сме се развили при същите условия, не ни донесе тази способност на такъв деликатес. Например, ние установихме с Володя, Бог знае как, следните думи със съответните понятия:стафиди , предназначени тщеславен желание да покажа, че имам пари, надут пуяк (и трябва да бъде в състояние да се свърже с пръсти и да направи специален акцент върху две W) означава нещо свежо, здрав, елегантен, но не и модерно; съществително, използването на множествено число, което означава нелоялна страст за този въпрос, и така нататък. д., и така нататък. д. Но, въпреки това, стойността зависи повече от изражението на лицето на общия разговор от значение, така че каквото и нов израз за новия нюанс никой от нас не дойде с един, а другият с един намек вече го разбираше по същия начин.

Използването на такива специфични средства за комуникация може да се различава в редица характеристики. С други думи, един вид специфичност - в набор от инструменти - като че ли се припокрива втория вид - в комбинация от тези средства и техните функции. Например, за комуникация в рамките на група се характеризира с символична функция на езиковото знака (заедно с именителен падеж и оценка): някои думи, скоростта, видове произношение придобиват собственост, принадлежаща характер говори на групата. Това се дължи на един от мотивите, които ръководят, говорещи си в рамките на поведение: да покаже своята реч, че той принадлежи към тази група, той е "а".

Като не владееше такива символи на принадлежност към група и в по-широк смисъл приета в тази група от начини на комуникация, човек не може правомерно да претендира за място в тази група и често се намира на периферията си. Уилям Лабов пише, че позицията на аутсайдер, в терминологията на W. Labov - измамник (куц), има езикова ефект: лош външен човек придобива културни и езикови норми група [Labov 1972]. Често обаче предизвикват и променят местата на промяна: това е начинът на речта, ако се различава от приетите в групата стереотипи, пречи на човек да се присъедини към групата, чувствайки в себе си "собствените си".

Друг пример за специфичното използване на езикови инструменти при вътрешногруповата комуникация е формирането на групови речни шаблони. Точно както в процеса на съвместна дейност при хората са произведени от определени модели на поведение, честота на комуникационните контакти между членовете на групата води до развитието на речта. Тъй като последното може да направи отделни езикови единици, различни фрагменти от изречения и диалози, които са настъпили в последната група (или някой от неговите членове), специфични форми началото и края на определени речеви актове, което се дължеше и на широката комуникативен опит на групата, кавички - (! въпреки името си) и двете от литературни произведения и устни изявления от всеки член на групата, по-специално на лидера и т.н. в един и същ шаблон, като правило, ..

Като илюстрация, даваме малък откъс от историята на Д. Гранин "Зубр":

"- бях натиснат от него [N. В. Тимофеев-Резовский] реч, интонация, улики. Ние всички се повтори след него: "Общи приказки", "търсене на душата", "dushelaskatelno", "Това не е nakakat бъг", "dosihporeshnie експерименти" - очарованието, той е в състояние да играе глас, думи. - Престани да се въртиш! В смисъл на спор. "Какво ще кажете в аргумента ..." - Твърд бондьор! - Аз добавих. - Забелязахте ли? И също така е ... Силата на влияние или харизма на личността му е такава, че хората, без да забележи, превзеха израз, обноските си. "

Ако се характеризират съобщението речта на интраорална като цяло, трябва да се отбележи две тенденции: да се съсирва, премахването на тези средства, които се наричат ​​обекта словото и, от друга страна, към детайла на такива средства, които са характерни, оценяват това. Това се дължи на факта, че общото усещане от членовете на групата, придобити в хода на съвместните дейности и взаимното общуване, служи като надеждна подкрепа за пълното разбиране и без изрично посочване на предмета на речта. Обмяната на характеристиките на този предмет на речта обаче, оценката му от различни членове на групата често съставлява самата същност на вътрешногруповата комуникация.

С други думи, за речта на човека като член на определена група се характеризира с ниска predicativity и otsenoch-ност с лека чисто именителен аспект. В тази връзка, вербална комуникация между членовете на една малка група по-голяма степен, отколкото всеки друг жанр на говоримия език, разкрива прилики с вътрешна реч: постоянството на състава на общуването и зависимостта си от общата комбинирана опит за правене на една малка група като един "колективна личност", за които много в предмета на словото е очевидно и следователно не е необходимо да се именува.

Много популярен в mikrosotsiolingvistike са изследвания на вербалната комуникация в човешките dyads и триади - например, лекар комуникацията и пациента, съпруг и съпруга, учител и ученик, съдията, ответника и адвоката и т.н. Подробно проучване на характеристиките на речта поведение на членовете на такива "microgroups" отваря .. механизми, които контролират това поведение с различна корелация на статусите и ролите на комуникаторите. Пример за такава щателна микроанализ вербално взаимодействие е книгата на Уилям Лабов и J. Fenshela "терапевтичен дискурс. Психотерапията като общение" [Labov, Fanshel 1977], в която се основава на изследване на конкретен терапевт интервюта с пациенти материал формулирани общи правила, характеризиращи говорни тактика и комуникатори неговите различни проявления както в словесния,


Каталог: onobrazovanie -> files
files -> Българският експресионизъм в програмни статии и есета. Експресионистичната поетика в творбите на Гео Милев, Чавдар Мутафов, в „Пролетен вятър на Никола Фурнаджиев и други
files -> Литература между първата и втората световна война
files -> Литература Лит критика през 60- те години
files -> Същност на категорията текст І. Граници на понятието текст
files -> 1. Време на възражданьето
files -> Старобългарска литература (Презентация )
files -> Българска фолклорна култура. Класификация на фолклорните текстове
files -> 1. Предмет на текстолингвистиката. Текстолингвистиката и другите езиковедски и неезиковедски науки
files -> Металингвистическая концепция современности михаила бахтина
files -> Българска литература през 80-те години. Националноосбодителните борби и литературата


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница