Едно петгодишно момче, синът на продавача от магазин "Дрехи", веднъж каза


Теоретична и експериментална социолингвистикастраница14/16
Дата20.07.2018
Размер1.22 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

4.5. Теоретична и експериментална социолингвистика

За началните етапи на езиковото обучение по социална гледна точка това е до голяма степен характеризира с спекулативен подход към анализа на социално-лингвистично връзки на - все още не е придобила значителен фактически материал, свързани с тази област на обучение. В допълнение, много от въпросите, свързани с корелация "език-общество", само поетапно, както и обсъждане на тях се извършва в общи линии, като се разчита на няколко нагледни примери. Това е, например, обсъждане на ED Polivanov теза за необходимостта от социологически лингвистиката, неговите идеи, свързани с косвените ефекти от социалните промени върху еволюцията на езика, на лексика и фразеология като езикови области, които са най-чувствителни към външни влияния, и така нататък. Н.

Също толкова чести е разглеждането на Антоан Мейе и други представители на френската социологическа школа на проблемите, векът на социалните условия на развитие на езика, неговата диференциация под влиянието на социалната стратификация (виж това [Slusarev 1981 :. 63 и сл]., На вниманието на лингвистите чешки и словашки към функционалната страна езика, проблемите на нормата и кодификацията на литературния език (вж. [Kraus 1976]).

Трябва да се подчертае, че съзерцателен характер на много ранен социолингвистични Studi - не малформация на науката, а естествено и необходимо стъпка. Както е известно, за успеха на всеки бизнес и научни изследвания и по-специално, до голяма степен зависи от правилното формулиране на въпроса и ключовата задача на социолингвистика на първо беше да се определи кръг от въпроси от нейната компетентност, правилното им формулировка.

Първите социолингвистични творби формират необходимата основа, на която започва изграждането на теоретичната социолингвистика. Тази посока на социолингвистичните изследвания се занимава с изучаването на най-често срещаните основни проблеми, характеризиращи връзката "език и общество". Какви са проблемите?

Много от тях вече се докоснахме в различни части на нашата книга, така че тук те могат просто да се изброят, без да твърдят, че този списък ще бъде пълен:

формулирането на система от аксиоми, групирани около обща теза, че езикът е социално явление;

разкриването на най-важните закони на езиковото развитие и доказателството за тяхната социална природа (заедно с такива закономерности, които са обусловени от саморазвитието на езика);

изучаването на социалното усложняване на езиковото функциониране, зависимостта от неговата употреба в различни сфери на комуникация върху социалните и ситуационните променливи;

анализ на процесите на вербална комуникация, която определя стойността на такива фактори, като система от социални роли, сред съответните заинтересовани страни, комуникация, социални и психологически условия за изпълнение на определени речеви актове, тяхното illocutionary сила, способността на говорещия, за да превключите от един код към другия и така нататък. н. ;

изследване на взаимодействието и взаимодействието на езиците в условията на тяхното съществуване в едно общество; проблеми на интерференцията и вземането на елементи от езика за връзка; теоретична обосновка на формирането на междинни езикови формации - интердиелект, koine, pidgin - и други проблеми.

Социолингвистичните теоретици достатъчно рано осъзнават необходимостта от укрепване на общите разпоредби за зависимостта; езика на социалните фактори масивни емпирични данни (т.е., че материалът трябва да е масивна, съвсем естествено, защото искахме да докажем със служебни и -i, група, а не индивидуална комуникация износване-и език teley с естеството на тяхната употреба на езиковите ресурси и ). MV Панов в Русия и W. Labov в Съединените щати са били, както изглежда, първите социолингвисти които nacha- ле 60-те години на XX век. независимо един от друг, се превърнаха в експеримент като необходим етап в социолингвистичните изследвания и начин за доказване на някои теоретични конструкции. Това доведе до развитието на експерименталната социолингвистика.

Съвременният социолингвистичен експеримент - случаят е много времеемък, изискващ големи организационни усилия и значителни финансови разходи. В крайна сметка, обикновено експериментаторът има за цел да получите достатъчно представителни и обективни данни, като е възможно за вербално поведение на хора или на други аспекти от живота на един от езиците на Общността, както и тези данни трябва да се характеризират с различни социални групи, които съставляват езикова общност. Ето защо, ние трябва надеждни инструменти пилотно проучване за тестване на техниката на неговото извършване, обучени анкетьори, в състояние да следват стриктно планирания програми IU експеримента, и най-накрая да избере правилния набор от анкетираните информаторите, от които е необходимо да се получи желаната информация.

Вярно е, че историята на науката знае случаи на по-малко тромава организация на социолингвистични експерименти. Както полушеговито половината сериозно пише в своята книга, Р. Бел [Bell 1980, 299], един от първите социално-лингвисти експериментатори могат да се считат древния военачалник Ieftaya, който е принадлежал на племето на Галаадовците. За да се предотврати проникването на своите въоръжени сили враждебна "петата колона" - представители на племето на Ефрем, Ieftay наредил всеки войник, идва при пресичането на река Йордан:

- Кажи "shibboleth". Иврит Шиболет означава "поток". Такава заповед на брега на реката беше уместно и дори естествено: Галаадовците лесно да се произнася звукът [ʃ] в началото на думата Шиболет, и мъжете от Ефрем не знаят как да го направя. Експерименталният резултат е кървав, "всеки, който не знаеше как да се каже" Шиболет "на galaaditsky начин", те взеха и пожертвани <> и там падна по това време на Ефрем четиридесет и две хиляди [Bell 1980: 300] "(Съдии 12.6.".

В края на 50-те години на ХХ век. Изследователят от Ленинград НД Андреев проведе непълен, но много ефективен експеримент. Той попита жителите на Москва и Ленинград улици, името на този или онзи град обект - гара, мост Avenue, - за да разберете как хората произнасят Thinali прилагателни като Казан, Ленинград, Ярославъл (станции), Ботаническата (Garden), Невски ( проспект), Кировски (мост) и т.н. (Възможни са две опции: [-kj] и [-k'ij]). Вярно е, че експериментът отне две години (той прекарали един народ), но учените имат масивна данни той разпитан 2280 информаторите, в това число 1 378 902 Москва и Ленинград, които са били разделени на групи в зависимост от възрастта, пола и - много грубо - от социалната ситуация и отговорите им са отразени в таблиците за сумиране (за повече подробности за този експеримент, вижте [Andreev, 1963]).

От началото на мащабна социолингвистични изследвания Отне доста сложни експерименти, резултатите от които ще характеризират не една или друга избрана случайно езикова факта, както и някои структурни особености на езика - например, то proiznositelnoj система инфлексни системи на някои класове от съществителни и глаголи, и така нататък ..

За провеждането на такива експерименти се разработват методи за масови изследвания. Някои от тези техники са били успешни W. Labov и неговите последователи в изследването на съвременния американски английски, както и екип от лингвисти в Москва под ръководството на MV Панов.

В зависимост от задачите, които социолингвистът-експериментатор определя за себе си, се използват и такива методи, които не са свързани с разглеждане на големи групи оратори. Такива, например, са някои експерименти върху изучаването на превключването на кода. Американският учен Дж. Гамперз записва на разговор разговор между американци от мексиканския произход. Английският в този разговор се редуваше с испански. Тогава записът е разделен на тематично хомогенни епизоди, а епизодите са разделени на реплики. "След това изследователят заедно с автора на всяка реплика, съдържащ превключване на код, се опита да открие мястото на тази реплика в структурата на текста и да определи" социалното значение "на превключването на кода. По-специално беше използван методът на заместване:

При пилотно проучване, когато основната цел е да се тества на различните инструменти за събиране материални (въпросници въпросници тестове и т. П.), както и различни подготовка социолингвистични тези техники, експериментаторът има право на пълна свобода на своята находчивост при провеждане на експерименти, за да се намери най- ефективни и надеждни начини за тяхното прилагане, изхвърлете методи, които не дават желания резултат или ги коригират съществено.

Например, на ранних этапах социофонетических исследований, когда ставилась задача изучить зависимость произношения людей от их социальных характеристик, наиболее простым путем получения материала было предложение информантам прочитать перед микрофоном заготовленный исследователем список слов (включающий слова с нужными фонетическими явлениями). Однако вскоре выяснилось, что чтение разрозненных, синтаксически не связанных друг с другом слов не отражает тех произносительных особенностей, которые проявляются в связной речи. Кроме того, на произношение информанта влиял орфографический облик слова (что могло сказываться, например, в том, что информант читал було[чн]ая, ти[хи]й, бою́[с ́], тогда как в спонтанной речи того же человека эти словоформы звучали иначе: було[чн]ая, ти[хы]й, бою[с]). Поэтому чтение списков слов было дополнено чтением более или менее значительных отрывков из специально сконструированного "фонетического" текста (см. о нем в главе 5), пересказом определенных текстов, а также записями свободной беседы с интервьюируемым на избранную интервьюером тему (оганичение темы бесед необходимо, так как это увеличивает вероятность появления в речевой цепи слов и словоформ, содержащих изучаемые звуки и звукосочетания).
4 6. Социолингвистика и социология на езика

Заедно с термина "социолингвистика" много изследователи използват термина "социология на езика". Някои смятат, че са синоними, други настояват за необходимостта да се разграничат понятията зад тях, като се има предвид, че социолингвистиката е една от посоките на социологията на езика. В този случай, понякога една или друга теория, авторът се опитва да очертае областите на научните изследвания, но с помощта на имената им в конкретни описания на езика по социална гледна точка, взаимозаменяеми понятията "социолингвистика" и "социологията на езика" като пълни синоними. . Например, американският учен Дж Фишман вярва, че социолингвистика изследва главно "социално обусловени вариант на използване на език" [Фишман 1971: 8], социологията на езика смята социално конструирани езикови версии (т.е. че вече е инсталиран социолингвистика) "като цел, тъй като пречките и стимуланти" социалното взаимодействие, както и себе си "УПОТРЕБА език и методи за тяхното използване на езикови версии zovateley - като аспекти на по-големи социални системи и процеси" [Пак там: 9]. В една голяма работа, поставена в същия обем като цитирания предговор [Fishman 1971a], J. Fishman не прави разлика между термини социолингвистиката и социологията на езика, като ги използват като синоними.

Според становището, което се споделя от много съвременни изследователи, основната разлика между обсъжда концепцията се крие във факта, че социолингвистика - е областта на лингвистиката, а тя учи езикови явления, включващи социални фактори (предизвикващи развитието и функционирането на тези явления), както и на социологията на езика - интердисциплинарен, междинен област на обучение, съчетаващ социологически цели и методи на изследване с езикова материал (виж [Kjolseth 1972 Bell 1980] .. Развитие тази гледна точка, можем да кажем, че социолингвистика проучванията на езикови отношения и процесите, свързани с устен социални фактори, както и социологията на езикови проучвания социални взаимоотношения и процеси, обръщайки внимание на езиковите феномени, които са отразени в тези взаимоотношения и процеси.

За разлика от социолингвистика която изучава различия в езика, в зависимост от социалните условия на неговото съществуване, социологията на езика се интересува от това как се разпределя на езика, по-специално езикови версии в различни социални групи, както и тези групи, използващи езика за постигане на целите си. Например, sociolinguist интересуват от това как манипулиране език мощност (виж това в цитатите [Blakar 1987; Буш 1995].), Той го използва като средство за социална демагогия [Николаев 1988], или средство за прикриване на истината [Вайнрих 1987], както може да се намери .. пътя към споразумение с политическия противник, без да се засягат собствената си репутация [Фишър, Ury 1987] и др социолингвисти е "езика" на езикова факта, социологията на езика - "от обществото", от обществени отношения и институции.

Нека обясним по-горе с пример. С изучаването на вариация език sociolinguist на установява, че използването на езикови опции V ( л ) и V (2) зависи от възрастта, пола, информаторите социален статус, нивото им на образование и обща култура и други характеристики. Въз основа на коя версия на на V ( л ) е по-често в културната среда, и в групи от по-младите говорители, изследователят може да тълкува тази опция като социално-престижна и по-обещаващо - от гледна точка на нормите на - от най V (2), което е представено с в по-слабо култивирана среда и главно в речта на по-старото поколение.

Същите опции на V ( L ) и на V (2) могат да бъдат обект на внимание и социологията на език. В този случай, те се появяват като една от функциите на социална класа, определена социална група - наред с други функции - например, психологически, поведенчески и т.н. (които се изучава членове на други хуманитарни науки) ...

Социологията на езика обаче не се ограничава до използването на резултатите, получени от социолингвистите за езиковите характеристики на определени групи. Неговите задачи са много по-широки. Going "от обществото", т.е.. Д. От езиковите характеристики на обществото и неговите социални групи, социологията на езика определя кои езици и подсистема език използва едната или другата група, в кои области на комуникация и с това, което редовност, какво числено съотношение на притежателите различни комуникационни кодове и подкоди, установява количествени показатели, характеризиращи използването на езика (езиците, езиковите подсистеми) в медиите, в науката, в образованието, в изкуствата и т.н. Тези проучвания са особено важни за многоезичните общества,

Социологията на езика също може да си зададе задачата да изучава определени социални групи като такива агрегати на хора, които използват специфични езикови средства като символи на принадлежността на дадено лице към дадена група.

По този начин, социолингвистика и социология на езика, които имат много общо в целите и задачите на изследването, постигането на тези цели и решаването на тези проблеми, ще различни начина: първият - от езика на обществото, а вторият - от обществото на своите езикови характеристики.

В допълнение към социолингвистиката и социологията на езика, езиковата социология или лингвистичната социология, в някои творби е избрана. Както следва от определението, дадено от LB Николски тази концепция, тя е много близо до съдържанието, което е вградено в понятието "език социология": тази "посока или областта на научните изследвания, която изучава социалните явления и процеси, чрез тяхната езикова размисъл, и езикът се разглежда в редица фактори, които засягат функционирането и еволюцията на обществото "[Николски 1976: 131]. В подобен смисъл терминът лингвистична социология се използва и от някои чужди лингвисти (виж, например, [Елис 1965]).


4.7. Приложна социолингвистика

Много науки, освен теоретичното развитие на задачите, с които се сблъскват, решават проблеми, свързани с практиката; Обикновено насоките, които се занимават с това, се наричат ​​приложими. Има, например, приложна лингвистика, които се развиват по-широк кръг от практически проблеми - от създаването на скриптове и азбуки за неписаните и новосъздадени писмени националности (този проблем е от изключително значение в нашата страна през 1920 година и 1930 година) до развитието на машинния превод, извличане на информация и други автоматични системи за текстообработка. Обширна област на приложение на приложна математика, приложна психология и други приложни науки.

Какви са проблемите на приложения обект на социолингвистика?

Това например е проблемът с преподаването на местни и чужди езици. Традиционните методи за езиково обучение се основава на лексика и граматика, които са фиксирани главно intrastructural свойства на езика и поради самата си система от правила за ползване на думите и синтаксис. В същото време, действителното използване на език, както видяхме в предишните глави, се регулира от друг, най-малко два класа променливи - социални характеристики на говорещия и обстоятелствата, при които е налице комуникация реч. Ето защо езиковото обучение е най-ефективно, когато в учебната литература се вземат предвид не само езиковите правила и препоръки, но и различни "външни" фактори.

Най-очевидната роля на тези фактори при преподаването на втория език. Знанията и уменията, които детето придобива в процеса на развитие на роден език, възрастни, обучение стъпка за себе си на езика, трябва да усвои "от нулата", в много по-кратък период от време и до известна степен изкуствено - в ситуация на живот, а не чрез постепенна социализация. Грешки на чужд език, особено в словесно поведение, най-често идват от непознаване на ситуацията и социалните условия на уместността на определени езикови единици и структури, от които не са притежание mehazmami KO(когато променяте параметрите на говорната комуникация (промяна на темата, адреса, целта и т.н.). Системата на народната просвета не са правилно осъзнаване на целесъобразността на социолингвистика езици с цел обучение, въпреки че социолингвисти опитват да въведат в съзнанието на учителите за важността на този проблем (виж [Dzekirevskaya Тарасов 1970; Diachkov 1992; 1993; Firsov 1992].). На използва-културно-добрият знания (вж, например поредица от учебници по руски език за чужденци, установени в руския език институт. Пушкин), но те са само част от социолингвистични информация. В Съединените щати и в някои други страни значението на тази информация при преподаването на езика е отдавна признато. Това заключение може да бъде направено въз основа на двете общи твърдения като "...74

Социолингвистичен информация е важна за развитието на проблеми и практически мерки, които изграждат езиковата политика на държавата. Език политика изисква специална гъвкавост и като се вземат предвид много фактори в една мултиетническа и многоезични държави, където делът на езици в техните комуникативни функции, за използване в различни сфери на обществения живот е тясно свързан с механизмите за политически контрол, националната хармония и социална стабилност. Един от инструментите на езиковата политика са законите за езиците.Тяхното развитие като цяло - от компетентността на адвокатите: те трябва ясно и последователно отчетливите разпоредби относно, например, на националния език, неговите функции, защитават изключителното използване на държавния език в най-важните социални области, регулираща използването на "местни" езици и др ... Но е съвсем очевидно, че е възможно да се създадат лингвистично грамотни закони на езика само въз основа на всеобхватно познаване на функционалните свойства на езика, степента на развитие на някои системи (например, терминологията, научният език, езикът на дипломатическите документи, официалната бизнес комуникация и т.н.), повече или по-малко подробна представа как, Какво може и не може да бъде този език в различните социални и ситуационни условия на неговото прилагане (широк спектър от въпроси, свързани с развитието на законите за езика, е обсъден в статиите от колекцията [Език ... 1994]). Областите на прилагане на социолингвистичната теория и резултатите от социолингвистичните изследвания до решаването на проблемите на публичната практика често зависят от естеството на езиковата ситуация в дадена страна. В многоезични държави има някои проблеми, в монолингвите - съвсем различни. Многоезичният среда е изправена пред проблеми, изберете един macrointermediary език, който ще служи като средство за общуване на всички народи, живеещи в страната, а може би ще има статут на държавен език. В условията на езикова хомогенност, проблемите на рационализирането и кодификацията на литературния език са спешни, неговите отношения с други подсистеми на националния език. Следователно - различни акценти в развитието на социолингвистичните проблеми, в ориентацията на приложените насоки на социолингвистиката.

Например, в някои мултиетнически държави от особен политическо значение е запазването на коренното население езици (така наречените малцинствени езици -. От френската minoritaire ", принадлежащи към малцинства, което е едно малцинство"), във връзка с това, което се възражда литература в следните езици, те са въвлечени в публичния комуникация. Често тези процеси да влязат в конфликт с функционалността на малцинствените езици, изоставането в тези стилове, неразвитостта на специална терминология, социално-политическата лексика и т.н. Много от тези проблеми - .. Предмет на интерес за приложни социолингвистика.

В редица страни в съвременната Европа ситуацията е остра с чуждестранните работници и имигрантите от азиатските и африканските държави, с тяхната социална, културна и езикова адаптация. Поради това е съвсем разбираемо вниманието на немски и френски изследователи на поведението реч на имигранти, смесени форми на речта (по-специално, за да poluyazychiyu - .. Например, турско-немски, арабски fra'ntsuzskomu и т.н.), за образованието на децата на имигранти в европейските училища и т.н. (обхватът на този проблем може да бъде намерен в колекцията, съкратено представяне - в статията).

За американските социолингвистика Преди известно време се характеризира с нарастване на интереса към черно-ING lish- език на чернокожи американци, които в продължение на редица функции, се различава от стандартния американски английски. Във връзка с това много спешно беше проблемът на образованието на черни деца в училището, защото езиковите умения, придобити от тях в семейството, да влязат в конфликт с правилата на английски език, че те са научени в класната стая.
СОЦИОЛИНГВИСТИКАТА И ПСИХОЛИНГВИСТИКАТА

Социолингвистиката и психоингвистиката имат много допирни точки. Различията са в методологията, в няко страни на теоретичната база и в крайната цел.

И двете научни дисципини се развиват по време на разцвета на структурализма и генеративната граматика и до голяма степен са отглас на техните крайности. Психолингвистиката възниква през 1953г. в САЩ като резултат от дискусията на един междууниверситетски семинар на лингвисти и психолози и с това прилича на възникането на социолингвистиката. Идеята за психолингистиката обаче датира още от началото на 40-те години на ХХ в., когато се чуват отделни гласове за интегрално изследваане на речевото поведение на индивида с оглед на общественото мнение.

Терминът „психолингвистика“ е употребен за първи път от американския учен Н. Х. Пронко, 6 години преди пърата употреба на термина „социолингвистика“. И двете дисциплини са реакция на тогавашното увлечение езикът да се анализира изолирано и извън своята естествена среда от обществени, психологически, културни и т.н. фактори. Развитието на психолингвистиката получава допълнителен подтик от психологическата насоченост на генеративата граматика особено в областта на проучването на съзнанието и развойната психология.

Има много общи неща между социолингвистическия и психологическия подход към езиковите явления. На първо място стои общото изходно начало: езикът трябва да се разглежда не само от структурно гледище, но и от гледище на комуникацията със задъжително отчитане на социалния котекст. Става дума за общи проблеми, свързани с усвояването на езика, билингвизма, диглосията и мултилингвизма, езиковата социализация, вербалните и невербалните отношения в общностите, културните и речевите отношения между социалните пластове, организацията и функционирането на речевите актове, говорните рефлекси, ролята на участниците в говорната ситуация, колективното отношение към езика и към езиковите явления, стандартния (книжовния) език, диалектите и езиковонационалните отношения, корелацията между езиковите, културните, социалните и психологическите явления, между социалните роли, между отделните личности и техния говорен статус и т.н.

Психолингвистиката обаче дава отговор на някоиспецифични въпроси. Те се отнасят до т. нар. говорна патология, до езиковите способности, до езиковата интуиция и нейното функциониране, до отношението между езиковите и емоционалните явления, до експресивната функция на езика и т.н. Специфични са и ръзките на психолингвистиката с другите лингвистични и нелингвистични дисциплини като напр. с прагмолингвистиката, лингвистиката на текста, философията на езика, функционалната стилистика, антрополингвистиката, логиката, семиотиката, етнологията, лингвистичната педагогика, теорията на информацията и т. н. Типични за психолингвистиката се проблемите, свъразис невролингвистиката, психологията на съзнанието и под.

Психолингвистиката разглежда отношенията между комуникацията и характеристиките на човешките индивиди, които избират и интерпретират комуникацията. В потесен смисъл психолингистиката изучава тези процеси, посредством които намеренията на гоорещите се преобразуват в сигнали на културноприемащия код и чрез които тези сигнали се интерпретират от слушателите.

Социолингвистичните и психолингвистичните методи са насочени към едни и същи обекти и едни и същи явления, за да ги осветлят от различни страни. Най-често анализът започва в плана на социолингвистиката, а завършва в психолингвистичен план, т. е. насочена към измерване параметрите на възприемаето и изразеното отношение към явленията на речевия акт. Центалната ема за психолингвистиката е скалирането на т. нар. атитюд, т. е. на оценката на речевата изява отвън (от пасините участници в речевия акт) и отвътре (от самите участници в дискурса).

Целта на едно социолингвистично изследване е да покаже говорните норми и маркерите на отделните социални категории, т .е. предпочитанието на различните социални структури към определени особености, докато психолингистичното изследване цели да покаже оцеката на отделните индивиди за езиковите явления (подходящи и неподходящи, допустими и недопустими и т. н.).


Каталог: onobrazovanie -> files
files -> Българският експресионизъм в програмни статии и есета. Експресионистичната поетика в творбите на Гео Милев, Чавдар Мутафов, в „Пролетен вятър на Никола Фурнаджиев и други
files -> Литература между първата и втората световна война
files -> Литература Лит критика през 60- те години
files -> Същност на категорията текст І. Граници на понятието текст
files -> 1. Време на възражданьето
files -> Старобългарска литература (Презентация )
files -> Българска фолклорна култура. Класификация на фолклорните текстове
files -> 1. Предмет на текстолингвистиката. Текстолингвистиката и другите езиковедски и неезиковедски науки
files -> Металингвистическая концепция современности михаила бахтина
files -> Българска литература през 80-те години. Националноосбодителните борби и литературата


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница