Едър дивеч благороден елен cervus elaphus LДата24.07.2016
Размер74.2 Kb.
#3309
МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДИВЕЧ И ДИВЕЧОВИ ПРОДУКТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНИЯ ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2010 г., ДО 01.03.2011Г. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДИВЕЧА СТОПАНИСВАН И ПОЛЗВАН ПО ЧЛ. 2, АЛ. 3 ОТ ЗЛОД
РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ

  1. ЕДЪР ДИВЕЧ


БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН - CERVUS ELAPHUS L.

Срок за ловуване: - мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари

- женски - от 1 октомври до 31 декември
Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

За отстреляна кошута над 2 г. - 150 €

Селекционен отстрел:  • до 2 г. – 100 €

  • от 2 г. до 4 г. с тегло на трофея до 4,00 кг. – 300 €

След 30.10. се прави до 10 % отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.

ДИВА СВИНЯ- SUS SCROFA L.
А. ПОДБОРЕН ЛОВ:

Срок за ловуване – целогодишно

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби

* Забележка: за всеки следващ милиметър.

За отстреляна дива свиня до 1 год. - 50 €

За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. – 100 €

За отстреляна женска над 2 гoд. - 500 €

За ранен и ненамерен глиган - 500 €

За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10 % върху цената на трофея.

От 01.05. до 31.08. се прави до10% отстъпка от отстрелните такси за трофейните животни.
Б. ГРУПОВ ЛОВ /ГОНКА/:

Срок за ловуване - от 1 октомври до втората неделя на месец януари.

Групов лов в ловни дворове към БИСД – от 1 октомври до последния ден на февруари.

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

За отстреляна дива свиня до 1 год. -50 €

За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. - 100 €

За отстреляна женска над 2 г. и над 50 кг изкормена - 500 €

При лов на гонка такси за празен изстрел, ранен и ненамерен дивеч не се заплащат.
ЕЛЕН ЛОПАТАР - CERVUS DAMA L.

Срок за ловуване: - мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари

- женски - от 1 октомври до 31 декември
Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 200.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

За отстреляна кошута - 50 €

За отстрелян приплод - 50 €

След 30.11 се прави до 10 % отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.
МУФЛОН - OVIS MUSIMON PALL.

Срок за ловуване: - мъжки - целогодишно

- женски - от 1 септември до 31 януари
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на рогата.

*Забележка: За всеки следващ сантиметър

За отстреляна женска - 50 €

За отстрелян приплод - 50 €

За трофеи над 230,.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.


СЪРНА - CAPREOLUS CAPREOLUS L.

Срок за ловуване: - мъжки – от 1 май до 30 октомври

- женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври

Трофеят се заплаща на база теглото измерено в грамове, като за горната челюст се приспадат 90гр.

* Забележка: за всеки следващ 1 грам.

За трофей над 160.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

За отстреляна сърна - 50 €

За отстрелян приплод - 50 €
ЕВРОПЕЙСКИ БИЗОН /ЗУБЪР/ - BISON BONASUS L.

Срок за ловуване: - мъжки – целогодишно; женски и приплоди - от 1 септември до 31 декември

Трофеят се заплаща на база международната точкова система CIC.

За отстреляна женска - 1650 €.

За отстрелян приплод - 830 €.


ТИБЕТСКИ ЯК - BOS MUTUS P.

Срок за ловуване: - мъжки – целогодишно; женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври

За отстрела се заплаща за мъжки и женски - 2000 €
ГЛУХАР - TETRAO UROGALLUS L.

Срок за ловуване: мъжки - от 15 април до 15 май

За отстрелян глухар се заплаща 1000 €.
При спазване на процедурите, предвидени в Закона за биологичното разнообразие за следните видове:
КАФЯВА МЕЧКА - URSUS ARCTOS L.
Трофеят се заплаща на база кожата, неосолена, измерена по международната точкова система CIC.

* За всяка следваща точка
ДИВА КОЗА - RUPICAPRA RUPICAPRA L.:

Трофеят се заплаща на база международната точкова система CIC.

* За всяка следваща точка


ДИВА КОТКА - FELIS SILVESTRIS SCHREB - 120 €
ІІ. ДРЕБЕН ДИВЕЧ

1. ЗАЕК - LEPUS EUROPEUS/ PALL/ - 30 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 декември2. НУТРИЯ - MIOCASTOR COYPUS MOL - 15 €

Срок за ловуване: от 1 ноември до 28 февруари3.ФАЗАН - РHASIANUS COLCHICUS /L/ - 10 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

Фермерно произведени от 1 октомври до 28 февруари

4. ДИВИ ПАТИЦИ РАЗРЕШЕНИ ЗА ЛОВ. - 6 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до последния ден на февруари.5. ГОЛЯМА БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА - ANAS ALBIFRONS /SCOP/ - 20 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари6. ЯРЕБИЦА - PERDIX PERDIX /L/ - 20 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември

Фермерно произведени от 1 октомври до 28 февруари

7. КЕКЛИК - ALECTORIS GRAECA CIPRIOTES /HARTERT/ - 15 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември8. ГОРСКИ БЕКАС - SCOLOPAX RUSTICOLA /L/ - 20 €

Срок за ловуване: от 8 август до 28 февруари9. ГРИВЕК - COLUMBA PALUMBUS /L / - 3 €

Срок за ловуване: от 1 септември до 28 февруари10. ГУРГУЛИЦА -STREPTOPELIA TURTUR /L/ - 3 €

Срок за ловуване: от 1 септември до 30 ноември11. ПЪДПЪДЪЦИ - COTURNIX COTURNIX /L/ - 3 €

Срок за ловуване: от 1 септември до 30 ноември12. ТОКАЧКА - NUMIDA MELEAGRIS L. - 6 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

Фермерно произведени от 1 октоври до 28 февруари

13. ОБИКНОВЕНА БЕКАСИНА- GALLINAGO GALLINAGO - 3 €

Срок за ловуване: от 8 август до 28 февруари14. ЧЕРНА ЛИСКА - 1 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари15. СКОРЕЦ - 1 €

Срок за ловуване: целогодишно


ІІІ. ХИЩНИЦИ

1. ВЪЛК - CANIS LUPUS L - 220 €

Срок за ловуване: целогодишно2. ЛИСИЦА - VULPES VULPES - 6 €

Срок за ловуване: целогодишно3. ЧАКАЛ - CANIS AUREUS L. - 6 €

Срок за ловуване: целогодишно4. БЯЛКА - MARTES FOINA L. - 6 €

Срок за ловуване: целогодишно5. ЧЕРЕН ПОР - MUSTELA PUTORIOS L. - 6 €

Срок за ловуване: целогодишноЗабележка: отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.
ІV. ДИВЕЧОВО МЕСО

1. ЕЛЕНИ - 3 € за кг. *

2. СЪРНИ - 3 € за кг.

3. МУФЛОНИ - 1.5 € за кг .*

4. ДИВИ СВИНЕ - 1.5 € за кг.*

5. ДРУГИ ВИДОВЕ ЕДЪР ДИВЕЧ - 1.5 € за кг. *

6. ЗАЕК - 5 € за 1 бр.

7. ФАЗАН - 2 € за 1 бр.

8. ПАТИЦА, ТОКАЧКА - 1 € за 1 бр.

9. ГЪСКА - 1 € за 1 бр.

10. ГРИВЕК,ГУРГУЛИЦА, ПЪДПЪДЪК - 1 € за 1 бр.

11. ЯРЕБИЦА , КЕКЛИК И БЕКАС - 1 € за 1 бр.

12. ДИВА ПУЙКА - 6 € за 1 бр.
*- за трофейни животни през брачния период - 1 €

Забележка: за цялото животно с кожа, изкормено, без глава и крака, включително ветеринарен сертификат.


V. НЕОБРАБОТЕНИ ДИВЕЧОВИ КОЖИ ЗА ПРЕПАРИРАНЕ

1. ЗУБЪР И ТИБЕТСКИ ЯК - 150 €

2. ДРУГИ - 50 €

Забележка: в цената е включено дрането и осоляването на цялата кожа или част от нея.

РАЗДЕЛ ВТОРИ - ЦЕНИ ЗА ЛОВНИ УСЛУГИ
Допълнителни условия

А./ Директорите на ДЛС имат право да предлагат пакетни цени след одобрение от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

Б/ Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела, почистването и изваряването им.. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5% за влажност.

В/ Ловните стопанства гарантират до 15% точност при отстрела на заявения трофей /без глиган/. Когато разликата в гарантираната точност е над 15%, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща.

Г/ За ранен и ненамерен едър дивеч(освен при групов лов на дива свиня и индивидуален лов на глиган), се заплаща 50% от стойността на цената на отстреляния дивеч (при трофейните според заявката).

Д/ Преводачът, чужд контрагент или представител на фирмата-посредник, придружаващи ловеца/ловците заплаща за храна и нощувка, съгласно наредбата за командировки в страната.

Е/ Придружител заплаща пълен размер на пансиона. За деца до 7 години, придружаващи ловците не се заплаща за нощувка и храна. За деца от 7 до 14 години се заплаща 50% от цената на нощувката и храната.

Ж/ Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.

З/ Заявка за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 30% най- късно до 10 дни преди провеждането на лова.
Услуги
Нощувка със закуска съгласно категоризацията на ловната база:

- в ловна резиденция - единична стая 50 €, двойна 60€

- в ловен дом - единична стая 40 €, двойна 50€

- в ловна хижа - единична стая 20 €, двойна 30€

Храноден :

обяд - 20 €

вечеря - 20

40 €


Към хранодена е включена консумация на безалкохолни и топли напитки. Ниско и високо-алкохолните напитки се продават по утвърден ценоразпис от директора, поставен на видно място. В деня на пристигане и заминаване клиентите заплащат реално консумираните обяд или вечеря.
Ловен водач за един ден - 50 €

Носач за един ден - 15 €

Цена за групов лов на дива свиня - 80 € за един ловец дневно

Моторно превозно средство дневно - 50 €

Фотолов - за един ден с водач - 20 €

Ловно куче за един ден - 10 € дневно

Пансион за ловно куче - 15 €

Трансфер (място на пристигане – стопанство - място на отпътуване):

- за микробус и лек автомобил - - 0.7 € за км., но не повече от 300 €

Всички цени са в евро с включен ДДС.

Ценоразписа е минимален и стопанисващите дивеча могат да договарят по-високи цени.

Комисионната (отстъпката) е до 15 % от договорените брутни цени.Запазваме си правото за промени.

НАСЛУКА!
Каталог: data -> docs
docs -> Наредба №39 от 10 април 2006 Г. За строителство в горите и земите от горския фонд
docs -> Наредба №1 от 30 януари 2012 Г. За контрола и опазването на горските територии
docs -> Наредба №4 от 19. 02. 2013 г за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
docs -> Наредба №1 от 22 декември 2008 Г. За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
docs -> Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
docs -> Закон за изменение и допълнение на закона за горите
docs -> Правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи; условията и редът за издаване на позволителното за сеч
docs -> § в чл. 1, ал. 2 след думата „гори” се добавя „в горски територии”. § в чл. 6 се създава ал. 6: „(6) При провеждане на отгледните сечи се спазват принципите на позитивната селекция.”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница