Ефективна система за видеонаблюдение в железопътната инфраструктура


Наредба № 8 от 06.08.1993 г. за физическа защита на ядрените съоръжения и ядрения материал.(Обн. ДВ. бр. 83 от 30. 09. 1993 г.)страница10/11
Дата18.06.2018
Размер0.9 Mb.
#74109
ТипРегламент
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

21. Наредба № 8 от 06.08.1993 г. за физическа защита на ядрените съоръжения и ядрения материал.(Обн. ДВ. бр. 83 от 30. 09. 1993 г.).


22. Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване. (Приета с ПМС № 52 от 4.03.2003 г., обн., ДВ. бр. 22 от 11.03.2003 г., в сила от 11.03.2003 г. кн. 4/2003 г., стр. 289 т. 1, р. 6, № 809щ.).
23. Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура. (Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн. ДВ., бр. 64 от 20.07.2001 г., посл. изм. и доп.).

24. Наредба № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари и на лицата, издаващи сертификат за безопасност. (Обн. ДВ. бр. 67 от 31.07.2001 г., посл. изм. и доп.).

25. Наредба № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки. (Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, Обн. ДВ., бр. 86 от 5.10.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., посл. изм. и доп.).

26. Наредба № 44 от 10.10.2001 г. за превоз на товари с железопътен транспорт. (Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн. ДВ., бр. 92 от 26.10.2001 г.).

27. Наредба № 45 от 30.11.2001 г. за правилата за номериране на международните и на вътрешните пътнически и товарни влакове. (Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн. ДВ. бр. 107 от 11.12.2001 г., посл. изм. и доп.).

28. Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари. (Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн. ДВ. бр. 107 от 11.12.2001 г., посл. изм. и доп.).

29. Наредба № 48 от 28.12.2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка. (Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн. ДВ. бр. 4 от 11.01.2002 г.).

30. Наредба № 52 от 18.02.2002 г. за железопътен превоз на военни товари, техника и войски. (Издадена от министъра на отбраната и министъра на транспорта и съобщенията, обн. ДВ. бр. 64 от 2.07.2002 г.).

31. Наредба № 53 от 10. 02. 2003 г. за комбиниран превоз на товари. (Обн. ДВ. бр. 18 от 25.02.2003 г. кн. 3/2003 г., стр. 562 т. 9, р. 4, № 458.).

32. Наредба № I-121 от 24.06.2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари. (Обн. ДВ. бр. 63 от 20. 07. 2004 г.).

33. Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за съществените изисквания към железопътната инфраструктура и подвижния състав за осигуряване на необходимите параметри на взаимодействие, оперативност и съвместимост с трансевропейската железопътна система. (Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ. бр. 55 от 25.06.2004 г., в сила от 26.06.2005 г., посл. изм. и доп.).

34. Наредба № 58 от 2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт. (Издадена от министъра на транспорта, обн. ДВ. бр. 73 от 5.09.2006 г.).

35. Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт. (Издадена от министъра на транспорта, обн. ДВ. бр. 102 от 19.12.2006 г.).

36. Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрените, ядрения материал и радиоактивните вещества. (Приета с ПМС No 224 от 2004 г. обн. ДВ. бр.77 от 3 септември 2004 г.).

37. Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях. (В сила от 23.10.2012 г., Приета с ПМС № 256 от 17.10.2012 г., Обн. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012г., посл. изм. и доп.).
38. Стратегия за национална сигурност. (Приета с Решение на Народното събрание от 08.03.2011г. Обн. ДВ. 19 от 8 Март 2011 г.).
39. Секторна оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013“.

40. Постановление № 18 от 1 Февруари 2011 г. за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерки за тяхната защита. (Обн. ДВ. бр.11 от 4 Февруари 2011г.).

41. Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“.(Издаден от министъра на транспорта, обн., ДВ. бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 26.05.2009 г., изм. и доп.).

42. Устройствен правилник на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“. (Приет с ПМС № 167 от 29.06.2001 г., обн. ДВ., бр. 61 от 10.07.2001 г., посл. изм. и доп.).

43. Видеонаблюдение по IP, „Журнал сетевых решений/LAN“, № 04, 2010 г.

44. Владо Дамьяновски - CCTV. Библия охранного телевидения. 2002 г.

45. Герман Кругль., Профессиональное видеонаблюдение. Практика и технологии аналогового и цифрового CCTV.  „Секьюрити Фокус“, 2010. — 640 с. 

46. Костадинов, В., Опазване на обществения ред в железопътния транспорт. Монография, Академия на министерството на вътрешните работи, 2014 г.

47. Костадинов, В., Сигурност на железопътната инфраструктура (Превантивна дейност на полицейските органи за опазване на обществения ред в железопътния транспорт). Студия. Годишник XXVIII АМВР, 2012, София.

48. Тодоров, В., Задачи и организация на охранителните служби на полицията. Опазване на обществения ред, част 1., ВИПОНД – НИКК 2001.

49. Опазване на обществения ред, Част втора. ВИПОНД – МВР. Авторски колектив, София, 2001.

50. Опазване на обществения ред, Част първа. ВИПОНД – МВР. Авторски колектив, София, 2001.

51. Садовский, В.Основания общей теории системи. М., 1974, с. 93-99.

52. Security News: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности. 2008 г.

53. Интернет сайт:

http://bdz .bghttp://www.rail-infra.bg

http://www.tsv-bg.com

http://www.iaja.government.bg

http:// abzp.eu/carriers.htmhttp://blog.videonabliudenie.eu/

http://ru.wikipedia.org/

1 Данните са от Бяла книга. Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите.

2 Данните са от Бяла книга. Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите.

3 Предпочитаните варианти за отделяне трябва да гарантират развитието на конкуренцията, продължаване на инвестициите и икономическа ефективност на доставката на услуги.

4 Данните са от Бяла книга. Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите.

5 Данните са от Бяла книга. Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите.

6 Вж. § 1. от Допълнителни разпоредби на Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях. В сила от 23.10.2012 г. Приета с ПМС № 256 от 17.10.2012 г.Обн. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012г., посл. изм. и доп.

Критична инфраструктура“ е система или части от нея, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни негативни последици за Република България в резултат на невъзможността да се запазят тези функции. 7 Пак там. „Обект на критична инфраструктура“ е организационно и/или икономически обособена част от критичната инфраструктура, която е ключова за нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта й. 

8 Превод от немски „вълшебно огледало“.

9 През 1965 г. системата за видеонаблюдение количествено е разширена до 14 камери и технически усъвършенствана – всяко от съоръженията притежава функции за панорамен изглед, обръщане в една или друга посока, както и приближаване и отдалечаване на образа.

10 Съоръженията, състоящи се от 8 камери, са изградени за период от две години, а стойносттоа им възлиза на 1, 4 милиона долара.

11 ПЗС-матрица (съкр. от „прибор с зарядовой связью“) или CCD-матрица (съкр. от англ.  CCD, „Charge-Coupled Device“), активно използвани от световно известни компании като „Никон“, „Канон“, „Кодак“ , „Сони“, „Фуджицу“, „Мацушита“, „Филипс“ , руските ОАО „Електрон“ – Санкт Петербург, ОАО „НПП „Пулсар“ – Москва и други.

12 (Silicium) Si, химичен елемент от  IV група на периодичната система. Състои се от три стабилни изотопа 28Si (92,27%), 29Si (4,68%) и 30Si (3,05%).

13 Вж. Дамьяновски, Владо., ССТV. Библия охранного телевидение. 2002 г. (пер. с англ ).

14 Включително IP и SDI.

15 Такава система за разпознаване на лица за първи път се прилага през 1998 г. в Лондон, Великобритания.

16 Англ. Closed Circuit Television CCTV, (телевизионна система със затворени параметри).

17 На лица, моторни превозни средства, регистрационни номера на МПС.

18 Като „подредено, структурирано множество от пряко или косвено свързани чрез определени функционални връзки взаимодействащи си елементи, образуващи единно цяло и пораждащи ново свойство, продукт или функция“. Садовский, В. Основания общей теории системи. М., 1974, с. 93-99.

19 Вж. чл. 16 и 17 от Наредба № 7 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството „За системите за физическа защита на строежите“, обн. ДВ, бр. 70 от 1998 г., посл. изм. и доп.

20 Локална система за видеонаблюдение – съвкупност от действия, чиято сфера на използване се ограничава в определена територия – сгради, помещения, райони и други.

Централизирана система за видеонаблюдение – съвкупност от елементи, състоящи се от единен централен пункт за управление, обединяващ определен брой видеокамери.Децентрализирана система за видеонаблюдение – изграждане и експлоатиране на съвкупност от няколко централизирани, логически и технологично обединени в обособени структурни звена, фактически разделени помежду си и с възможности за функционална независимост.

21 Максимално количество за сигнали на системата PAL – 25 кадъра/сек. и за NTSC - 30 кадъра/сек.

22 Вж. Регламент ЕО №352/2009г. на Европейската комисия(ЕК), с който се приема общ метод за безопасност относно определянето и оценката на риска в съответствие с член 6, параграф 3, буква а) от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. С директивата се възлага задачата Европейската железопътна агенция да установи нов метод за безопасност относно определяне и оценка на риска. Безопасността се определя като „отсъствие на неприемлив риск от щети а мерките за безопасност като набор от действия, които водят или до намаляване на вероятността за настъпване на дадено опасно събитие или до смекчаване на последствията от това събитие с цел постигане и/или поддържане на приемливо ниво на риска.“

23 В зависимост от конкретните технически решения, съобразно вида на охранявания обект, неговата площ и разположение.

24 „Switcher“(англ.)

25 Обикновено четири или осем.

26 Четири, осем или шестнадесет.

27 „Matrix switcher“(англ.)

28 Почти не се използват.

29 Например, за запис и съхранение на информацията, предавана от видеокамерите, монтирани на вагони от метрополитена или подвижни влакови състави.

30 Например, за издирването и намирането на човек въз основа на излъчваната телесна температура.

31 http://ru.wikipedia.org/

32 Television Lines, TVL(англ.). Стандартно се представя резолюционната способност по хоризонтала, а вертикалната съставлява ¾ част от хоризонталната.

33 Измерва се в „Пиксели“.

34 Измерва се в „Децибели“.

35 Измерва се в „Кадри в секунда“(англ. Frames per second, fps). В някои случаи компаниите – производители използват „Количество отразени полуполета за секунда“(pps ), 1fps = 2 pps.

36 ОВ L 55, 5.3.2010 г., стр. 1.

37 Официален вестник на Европейския съюз, L 149/1, 20. 05. 20114 г.

38 Вж. член 36 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и изложена по-подробно в Регламент (ЕО) № 1224/2009.

39 Обн. L ОВ. бр. 21 от 26 Януари 2010г., изменен с  Регламент (ЕС) № 219/2010 на Съвета от 15 март 2010 година, Регламент (ЕС) № 421/2010 на Комисията от 17 май 2010 година, Регламент (ЕС) № 589/2010 на Комисията от 5 юли 2010 година, Поправен с поправка, ОВ L 24, 28.1.2010 г., стр. 14 (23/2010).

40Всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация лице; за подлежащо на идентифициране лице се смята това лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификационен номер или един или повече специфични признаци, отнасящи се до неговата физическа, физиологическа, психологическа, умствена, икономическа, културна или социална самоличност.

41 Всяка операция или набор от операции, извършвани или не с автоматични средства, прилагани към личните данни, като събиране, запис, организиране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на предоставяне на данните, актуализиране или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

42 За наблюдение на лица, превозни средства, охранявани обекти и уязвими сектори, имущество и други, с цел противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.

43 Обн. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007 г., посл. изм. и доп.

44Вж. § 1 т. 15 от Допълнителни разпоредби на закона за електронните съобщения.

„Електронна съобщителна мрежа“ е съвкупност от преносни съоръжения и при необходимост съоръжения за комутация и/или маршрутизация и други ресурси, включително неактивни мрежови елементи, които позволяват пренос на сигнали посредством проводник, радио, оптични или други електромагнитни способи, включително спътникови мрежи, фиксирани (с комутация на канали или с пакетна комутация, включително интернет) и мобилни наземни мрежи, електроразпределителни мрежи, доколкото се използват за пренос на сигнали, мрежи, използвани за радио- и телевизионно разпръскване, и кабелни електронни съобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми, независимо от вида на пренасяната информация.45 Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004 г.

46 Вж. чл. 16 от Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.

47 В сила от 01.09.1999 г., Обн. ДВ. бр.20 от 5 Март 1999г.


48 Вж. чл. 1 от Закона за движение по пътищата.

49 Вж. чл. 165 ал. 2 т. 6 от Закона за движение по пътищата.

50 Обн. в ДВ, бр. 53/13. 07. 2012 г.

51 В сила от 01.01.2002 г. Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002 г. 


52 „Специфични признаци са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето. Вж т. 16. от допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

53 Обн. ДВ. бр. 95 от 21 Октомври 1997 г., посл. изм. и доп.

54 Технически средства са електронни и механични съоръжения, както и вещества, които служат за документиране на дейността на контролирани лица и обекти.


55 Приета с ПМС № 52 от 4.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 22 от 11.03.2003 г., в сила от 11.03.2003 г. кн. 4/2003 г., стр. 289 т. 1, р. 6, № 809щ.


56 Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство, обн., ДВ, бр. 70 от 19 юни 1998 г., попр., бр. 82 от 17 юли 1998 г., изм., бр. 52 от 8 юни 1999 г., бр. 84 от 13 октомври 2000 г., попр., бр. 93 от 14 ноември 2000 г.

57 Обн., ДВ, бр. 83 от 1993 г.).

58 Вж. § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби, „телевизионна техника“ е система от телевизионни камери, монитори, видеомагнетофони, видеомултиплексори, превключватели и др., с които се наблюдават, констатират и/или заснимат извършителите на опити за проникване или проникналите в даден строеж.

59 Които изпълняват функции за детектиране, наблюдение, контрол на достъпа и комуникация, се осигуряват и с резервно електрозахранване, гарантиращо непрекъснатата им работоспособност.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница