Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на министъра на околната среда и водитеДата19.11.2017
Размер100.47 Kb.
#34914

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА
Информацията се подготвя на основание Заповед № РД-96/ 02.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите
Дата: 06.02.2010 г.
От 01.02.2010 г. е в сила графикът за използването на комплексните и значими язовири през месец февруари, утвърден от министъра на околната среда и водите.
През месец февруари да се поддържат обеми в язовирите, както следва:
Басейнова дирекция Дунавски район

яз. “Йовковци” – 90,0 млн.м3

яз. “Бели Лом” – 13,0 млн.м3

Басейнова дирекция Черноморски район

яз. “Тича” – 240,0 млн.м3

яз. “Съединение” – 6,5 млн.м3

яз. “Ахелой” – 7,0 млн.м3

яз. “Порой” – 11,3 млн.м3

яз. “Георги Трайков” – 250,0 млн.м3Басейнова дирекция Източнобеломорски район

яз. “Малко Шарково” – 20,0 млн.м3

яз. “Кърджали” – 320,0 млн.м3

яз. “Студен кладенец” – 300,0 млн.м3

яз. “Ивайловград” – 135,0 млн.м3

яз. “Тополница” – 120,0 млн.м3

Процентът на завиряване в комплексните и значими язовири е 63,7, като в язовирите с основно предназначение питейно – битово водоснабдяване процентът е по-висок – 74,4, а в язовирите с основно предназначение – напояване процентът е 47,8.
Състояние на комплексните и значими язовири
Във връзка с интензивно променящата се хидрометеорологична обстановка в Министерството на околната среда и водите на 06.02.2012 г. бе активирана 24-часовата дейност на оперативното звено, съгласно Заповед № РД – 96/02.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите.

Процентът на запълване на язовирите от каскада “Арда” е както следва: яз. Кърджали – 73,5%, яз. Студен кладенец – 98,8%, яз. Ивайловград – 107,4%, прелива с 25,0 м3/сек (информация от 14:00 часа).

Състояние на речните ЛЕГЛА и общинските язовири
ДУНАВСКИ РАЙОН
Поречия Вит и Осъм

Към 06 февруари 2012 г. няма получени сигнали за критични водни нива по речните легла. Язовирите, стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД са завирени да около 50-60% от общия завирен обем. По информация, получена от Общинските администрации на територията на Област Плевен и област Ловеч язовирите Общинска собственост са завирени до около 40 - 60 % от общия обем.

Поречие Искър

Към 06 февруари 2012 г. няма постъпили сигнали, свързани с вредното въздействие на водите. Язовирите, са завирени до около 50 - 60 % от общия обем.

Поречие Огоста и западно от Огоста

По получената информация в областите Видин, Враца и Монтана към 06 февруари 2012 г. няма възникнали критични места по язовирите и вътрешните реки. Водните нива на реките не създават опасност от наводнения към момента. Няма постъпили сигнали, свързани с вредното въздействие на водите. Завиреността на язовирите е около 40-50 % от общия завирен обем.Поречие Янтра

По информация на оперативни дежурни при общински администрации, кметове на населени места, диспечерски пунктове при комплексни и значими язовири и други, ситуацията за територията на басейна на р.Янтра, към 06 февруари 2012 г. е била следната : • изпускане на водни маси през ОИ от яз.”Ястребино” – не е имало. Обемът на язовира е 42 млн. /с 6 млн. под контролния обем/ - възможно е да се предприеме изпускане след около 10 дни с цел осигуряване на по –голям свободен обем

 • яз. ”Йовковци” не разполага със свободен обем – прелива с около 12-13 см, през преливника, отговарящи на 8,670 м3/с /максимална преливна височина на преливника 1.92 м и Qпр max = 380 м3/с/ , река „Веселина” след ОИ е с добра проводимост. Преливащото водно количество се провежда след язовирната стена по отводящото дере без да са създава опасност от наводнение на прилежащи терени и населени места.

 • яз. Ал. Стамболийски и яз. “Хр. Смирненски имат достатъчни свободни обеми : съответно 48 млн.м3 и 16 млн.м3., при кота в.н. 517,57 м. за яз. “Хр. Смирненски, видно от справката за язовирите по прил.1.

 • Поради слабия приток в яз.”Хр.Смирненски” за последното тримесечие, към момента язовирът разполага с около 5 млн. м3 вода за ПБВ.

В населените места в горното течение на р.Росица и притоците й както и по р.Видима не са възниквали проблеми и към момента няма такива.

Проведени са разговори с кметове на населени места от Община П.Тръмбеш и Павликени – язовирите общ.собственост се контролират – пълни са до около 40 % от обема си. Обстановката в Област Габрово е безпроблемна – редовно се контактува с служители на ОУ „ПБЗН” гр.Габрово . Малките микроязовири на територията на областта са пълни до 60 % - не преливат и не създават проблеми. Микроязовири стопанисвани от ЛРД Габрово 5 бр. са в добро техническото състояние и не са предпоставка за безпокойство.Обърнато е внимание на преливници на язовири, които се заустват в тръби с кръгло сечение преминаващи под пътна инфраструктура и др. за наличие на лед и др. които да възпрепятстват оттичането – не са констатирани критични участъци.
Язовирите собственост на „ НС” участък В.Търново са в следното положение:

1. яз.Негованка –пълен на около 80 % -има денонощно наблюдение.

2.яз.Карайсен – празен /20%/ .
Язовирите на Хидромелиорации Севлиево имат свободни обеми около 50 % и се контролират от наемателите.Ситуацията е следната :

1.яз.Крамолин – пълен 50% ,добро техн.състояние.

2.яз.Богатово – празен от 1,5 г. – ремонтира се .

3.яз.Крапец- пълен на около 50 %.


На територията на община Павликени не е имало критични участъци.

Обстановката в Община Свищов е нормална. Оттока на вътрешните реки е в нормални граници. Микроязовирите се наблюдават – пълни са на 40 %. не създават проблеми.

По информация от Община Стражица водното ниво на яз.Стражица – към момента е на около 5 м. под преливен ръб , съораженията са в добро техн.състояние. Другите общински язовири са пълни до 50 % .

яз.Трявна гр. Трявна е пълен на около 80 % преливникът е в добро състояние.


Всички водоеми са с значителна дебелина на ледената кора - 10 см. - 18 см. По реките има образуване на ледена кора и лед със дебелина до 10 см. което е предпоставка за ледови явления – ледоход и удар на леда.

Към момента няма критични участъци.
По последни данни водното ниво на р. Янтра се е повишило при с.Кривина Община Ценово, обл. Русе с около 1 м. Към момента е започанало е понижение на водното ниво. Областен управител на Русе е получил информацията и ще разгледа ситуацията в кризисния щаб от 14 ч. Вероятна причина – подприщване при ледоход по Дунав.
Р.Янтра при пункт с.Каранци провежда в момента 32,0 м3/с./по НИМХ/.

Водния стоеж на р. Дунав при Свищов е 178 см.– понижение .


Поречие Русенски Лом и Дунавски добруджански реки

Язовирите стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД – Русе в Русенска област са със свободен обем, което позволява при необходимост поемането на допълнителен обем водни маси. Завирени са на около 50 % от общия завирен обем.

Язовирите, стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД – Търговище в Разградска и Търговищка област са със свободен обем, което позволява при необходимост поемането на допълнителен обем водни маси.

Към 06.02.2012 г.няма постъпили сигнали за критични водни нива по речните легла, язовирните стени и хидротехническите съоръжения на територията на областите Русе, Разград, Силистра, Добрич и Шумен.Черноморски раЙон
Във Варненски район няма преливащи язовири и непосредствена опасност от наводняване на населени места.
В Бургаски район преливат с минимални количества 3 язовира:

- яз.Камчия с 11,3 куб.м/сек

- яз. Ясна поляна с 1,3 куб.м/сек

- яз. Ново Паничарево с 2 куб.м/сек.

Няма непосредствена опасност от наводняване на населени места.
В Шуменски и Търговищки район преливат с минимални количества 2 язовира /Станянци и Дибич/. Яз.Маламир е на кота преливник. Предприети мерки – източват се през основните изпускатели 14 язовира. Няма непосредствена опасност от наводняване на населени места.

Информацията е изпратена на областните управители на област Шумен, Търговище и Бургас.
Източнобеломорски район


Поречие Марица

По данни на дежурните в общинските администрации и дежурните на ОКИЦ и колегите от регионалните ни бюра, през изминалите два дни, нивата на реките и язовирите от басейна на река Марица бяха значително повишени и по-специално в долното течение на река Марица.Язовир Иваново, намиращ се до с.Иваново, общ. Харманли - скъсана е язовирна стена - земно-насипен тип, отнесени 50 метра от 146 м. Отнесен е мост до село Иваново. Стената е скъсана поради наличие на ледени блокове в язовира.

Залято е село Бисер на 90% от река Азмака, приток на Марица - около три метра дълбочина на водата в селото. По същата причина както при язовир Иваново, има опасност от нарушаване целостта на язовирните стени на язовирите Смирненци и Орешец и опасност от заливане населените места около тях.

Община Маджарово - обилен дъжд от вчера през деня; дере при Олу дере и селата Долни Главанак, Малко Брягово и Бориславци е преляло и е отнесло моста свързващ селата; село Малки воден в същата община - преляло дере - паднала кола в него.


Поречие Тунджа

По данни на дежурните в общинските администрации и дежурните на ОКИЦ, през изминалата десетдневка, нивата на реките и язовирите от басейна на река Тунджа бяха нормални за сезона.

Няма нови постъпили данни, за значителни разливи по диги и укрепителни съоръжения в басейна на река Тунджа.
Поречие Арда

По данни на дежурните в общинските администрации и дежурните на ОКИЦ и колегите от регионалните ни бюра, през изминалите два дни, нивата на реките и язовирите от басейна на река Арда бяха значително повишени.


Вследствие на падналите обилни валежи от дъжд на 04.02. срещу 05.02.2012 г. и започналото снеготопене, нивата на основните реки и притоците им в южната част на Източнобеломорски район се увеличиха драстично. Значително е увеличен притокът в язовирите от каскада Арда, но те разполагаха към момента все още със свободни обеми и поемаха притока.

Бедствено положение бе било обявено към 11:00 часа в района на Златоград. Хвостохранилището на река Ерма река е преляло, както и язовир Алмовци, вследствие на увеличения приток на река Върбица и притоците.

В ранните следобедни часове валежите бяха намалели. Нивото на Ерма река бе спаднало с 1,5 м, подобно бе положението и при Върбица и притоците.

Нивото на язовир Алмовци се регулира чрез изтичане отосновния изпускател.

В района на Неделино, вследствие на усложнената метеорологична обстановка и високи води са били прекъснати някои пътища.

В по-късните следобедни часова, по данни на колегите от регионалното ни бюро в Смолян, кметовете на Златоград и Неделино и служителите на ПБЗН, бедственото положение, обявено за района на Неделино и Златоград все още е в сила. Към онзи момент язовир Златоград (Алмовци) прелива с 40 см, а хвостохранилището на Ерма река - с 45 см. Валежите в региона са намалени и на места са спрели. Вследствие на снеготопенето и високи води, в района на Неделино са регистрирани свлачища, преливане на дерета, пропадане на подпорни стени, запушване на водостоци. Спряно е движението и са прекъснати почти всички пътища в района - пътищата за Неделино-Крайна, за Тънка бара, Йогорума, Върлино, Раевица, Алишанови колиби, Козарка, Гърнати, Неделино-Златоград. Аварийните групи на ПБЗН и кметствата са в готовност за евакуация на населението при възникване на необходимост.Съгласно аварийния план е получена информация, че язовир Ивайловград започва да прелива в 10:10 часа на 06.02.2012 г.
ЗападНОбеломорски район
Поречие р.Струма

През периода 5-6 февруари не е постъпвала информация за наличие на критични участъци по диги и укрепителни съоръжения от отговорните

Няма възникнали аварийни ситуации и няма засегнати населени места от вредното въздействие на водите по данни от звената на службите за защита на населението.

От звеното в гр. Кюстендил е приета информация за наводнено мазе. В момента екипа е на място и се изяснява причината за наводнението – подпочвени води или връщане от канализационната система. Снежната покривка в района е 5 см., температурите са ниски и няма обилно снеготопене.

По данни от сайта на НИМХ състоянието на реките при наблюдаваните пунктове за района на ЗБР е следното:


 • Р. Струма при гр. Перник – високи води с тенденция към покачване;

 • Р. Соволянска Бистрица при с. Гърляно - високи води с тенденция към покачване;

 • Р. Речица при с. Ваксево – средни води с тенденция към голямо покачване;

 • Елешница при с.Ваксево - средни води с тенденция към голямо покачване;

 • Р. Дежрман при гр. Дупница – ниски води с тенденция към покачване;

 • Р. Струма при Бобошево – ниски води с тенденция към голямо покачване;

 • Р. Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево - средни води с тенденция към голямо покачване;

Големите язовири по поречието на р. Струма разполагат със свободни обеми за поемане на високи води. Язовир „Дяково” е почти празен – наличен обем към момента 10 157 569 куб.м.

Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири, с изключение на яз.”Пчелина”, който прелива целогодишно. В момента се извършва обход от служителите на „Напоителни системи” ЕАД – клон „Струма – Места” по останалите съоръжения.
Поречие р.Места

През периода 05-06.02.2012 г. не са постъпвали данни за наличието на критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.

За периода по поречието на р.Места са измерени състояния на:


 • Р. Места при Момина кула – ниски води с тенденция към покачване;

 • Р. Места при гр. Хаджидимово - средни води с тенденция към голямо покачване;


Поречие Доспат

За периода 05-06.02.2012 г. няма сведения за засегнати населени места от вредното въздействие на водите. В района на град Доспат през почивните дни е имало валежи от дъжд, който днес са преминали в сняг. Язовир „Доспат” разполага със 150 млн. куб.м свободен обем.


Представената информация от Басейновите дирекции е от 06.02.2012 г.:

Представената информация от Предприятие “Язовири и каскади” към НЕК АД за язовирите „Кърджали”, „Студен кладенец” и „Ивайловград” е към 13:00 часа на 06.02.2012 г.

Информацията от “Напоителни системи” ЕАД е към 06.02.2012 г.

Обобщената информация е към 14:00 часа на 06.02.2010 г.
С

офия, 1000, бул. „Мария Луиза” 22

Тел: 940 6000, Факс: (+3592) 981 1254Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Water -> Povarhnostnivodi -> Operativno zveno -> 2012 -> Aktiviraneo zveno
Aktiviraneo zveno -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на Министъра на околната среда и водите
Aktiviraneo zveno -> Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
2012 -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец януари 2012 г
2012 -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец септември 2012 г
2012 -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец октомври 2012 г
Aktiviraneo zveno -> Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
2012 -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец юли 2012 г
Aktiviraneo zveno -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на министъра на околната среда и водите
Aktiviraneo zveno -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на Министъра на околната среда и водите


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница