Екатерина венциславова стоянова на тема „Аналитично охарактеризиране и фармакологична оценка на наноразмерни системи за пренос на цисплатин“Дата10.04.2017
Размер34.36 Kb.
#18873
С Т А Н О В И Щ Е
относно дисертационния труд на редовната докторантка към катедра Аналитична химия, Факултет по химия и фармация - СУ „Св. Климент Охридски”

ЕКАТЕРИНА ВЕНЦИСЛАВОВА СТОЯНОВА

на тема „Аналитично охарактеризиране и фармакологична оценка на наноразмерни системи за пренос на цисплатин“

представен за придобиване на научната и образователна степен „доктор“

по научна специалност: 4.2 Химически науки (Аналитична химия)

с научни ръководители: проф. д-р Ирина Караджова и доц. д-р Нели Косева
от доц. д-р Иванка Дакова (ФХФ, СУ „Св. Климент Охридски”), член на научното жури
Представеният за придобиване на научната и образователна степен „доктор“ дисертационен труд на докт. Екатерина Стоянова е посветен на изследвания върху синтеза на наноразмерни системи за пренос на цисплатин и тяхното аналитично и фармакологично охарактеризиране. Актуалността на този проблем е породена от огромната социална значимост на борбата със злокачествените заболявания в световен мащаб и свързаната с това необходимост от разработване на нови лекарствени средства, позволяващи доставянето и акумулирането на лекарствените вещества до туморните клетки с помощта на полимерни наноразмерни носители.

Дисертационният труд е оформен на 103 страници, съдържа 31 фигури, 11 таблици и 182 цитирани литературни източника. Литературният обзор е подробен, добре систематизиран и показва отличната литературна осведоменост на дисертантката по проблема. Въз основа на него ясно и точно са формулирани основната цел и задачи на дисертационния труд. В раздел "Резултати и обсъждане" са представени и анализирани подробно резултатите от синтеза, охарактеризирането и проучването на възможностите за приложение на получения полимерен носител на цисплатин, представляващ звездовидна макромолекула, изградена от полистиреново ядро и рамене от поли(акрилова киселина), и нейна модификация, получена чрез обратимо присъединяване на вериги от поли(етилен гликол) (ПЕГ). Специално внимание е отделено на разработването на специфични методики за количествено определяне на платина в различни среди.

Основните научни приноси на дисертацията могат да се обобщят накратко както следва:

1. На базата на полимер със звездовидна геометрия е получен нов макромолекулен носител, притежаващ ключови характеристики (висока локална концентрация на карбоксилни групи, голям капацитет за натоварване с цисплатин, устойчиво освобождаване на лекарственото средство от носителя и по-ниска цитотоксичност), които го определят като подходящ носител на цисплатин.

2. Приложен е нов подход за обратимо ПЕГилиране на базовата звездовидна макромолекула, в резултат на което е получен нов полимерен носител, изграден от силно хидрофобно ядро и две хидрофилни обвивки, като в качеството на линкер при модификацията е използван цисплатин. ПЕГилираните лекарствено-полимерни конюгати се характеризират с повишена стабилност на техния воден разтвор, освобождаваща се обвивка от ПЕГ при физиологични условия за период от 24 h, подобрен профил на освобождаване на комплекси на платина(ІІ) и по-добра инхибираща активност спрямо използваните линии туморни клетки.

3. Разработени са нови аналитични процедури за определяне на платина(II) в три различни по тип среди: в присъствие на матрица от поли(акрилова киселина) и поли(акрилова киселина) с присадени вериги от ПЕГ, в присъствие на физиологичен разтвор и в разложени туморни клетки, третирани със свободен и имобилизиран цисплатин.

В хода на изработване на дисертационния си труд докт. Стоянова се е запознала и усвоила методи за синтез на макромолекулни носители на цисплатин, за охарактеризирането им чрез дифузионно-подредена ЯМР-спектроскопия, гел-проникваща хроматография, динамично светлоразсейване, атомносилова микроскопия, както и електротермична атомноабсорбционна спектрометрия и индуктивносвързана плазма с оптично-емисионна спектрометрия с цел определяне на платина.

Резултатите от дисертацията са отразени в 3 публикации в реномирани международни списания (International Journal of Pharmaceutics с IF=3.991, Journal of Inorganic Biochemistry с IF=3.197, Central European Journal of Chemistry с IF=1.167) и са докладвани на 3 международни и на 5 национални научни форума. Забелязани са общо 10 цитата. Докторантката е взела участие в 3 научно-изследователски проекти, финансирани от Фонд „ Научни изследвания” на МОМН и 1 от Университетския фонд.

Докт. Е. Стоянова е работила активно и със студенти ‒ водила е упражнения към курса по Аналитична химия за специалностите от Биологически факултет и е била научен консултант на 2 дипломанта, успешно защитили дипломните си работи.

Заключение:

Въз основа на всички горепосочени факти считам, че представеният дисертационен труд по обем и качество на извършената работа напълно отговаря на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за приложение на закона във Факултета по химия и фармация – СУ „Св. Климент Охридски”, поради което убедено препоръчвам на научното жури да присъди на Екатерина Венциславова Стоянова образователната и научна степен „доктор”.


София, 13.04.2014 г. доц. д-р И. Дакова
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница