Екоинженеринг рм” еоодстраница1/11
Дата11.01.2018
Размер1.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ” ЕООД
1505 гр. София бул. "Ситняково" № 23 тел./факс: 02/ 975 3118 e-mail: office@ecoengineering-rm.bg www.ecoengineering-rm.bg
УТВЪРДИЛИ: /п./ /п./

Красимир Витанов Луко Маринов

Управител Управител

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА "А" ОТ ЗОП ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
"ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМАТА НА ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ОБЕКТ „ЕЛЕШНИЦА“, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЕЛЕШНИЦА, ОБЩИНА РАЗЛОГ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД"

София, октомври 2015 г.


РАЗДЕЛ I. ПУБЛИЧНА ПОКАНАРАЗДЕЛ II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Обществената поръчка е с обект „строителство” и с предмет: "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград", като изпълнението е съгласно Техническа спецификация Приложение № 1 и приложената към Ценовата оферта Количествено стойностна сметка, с цел избор на изпълнител и сключване на договор за изпълнение на СМР при най-благоприятни за "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ- РМ" ЕООД условия.

Участниците в обществената поръчка трябва да осигурят изпълнението на предмета на поръчката с най-висок стандарт на професионално и етично поведение в съответствие с изискванията, залегнали в изискванията към участниците.

2. Срок на изпълнение на поръчката:

2.1 До 30 работни дни от датата на подписване на протокол обр. № 2 и 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за Подобекти:


 • Бетонов Комплектен Трансформаторен Пост (БКТП) тип ВМ01 или еквивалент, 630 kVA, 20/0,4 kV;

 • Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23 кV за ел.захранване на производствена сграда “ЛРОЙС“ от проектен БКТП 630 kVA;

 • Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23 кV за ел.захранване на РМЦ от проектен БКТП 630 kVA.

2.2 До 23 работни дни от датата на подписване на протокол обр. № 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за Подобект:

 • Кабелна линия 20 кV от стълб №5 на ВЕЛ 20 кV „Баня“ до проектен БКТП в ПИ № 021036 в землището на с.Елешница, община Разлог, област Благоевград

3. Място на изпълнение – с. Елешница, община Разлог.

4. Прогнозната стойност за изпълнение на цялата обществената поръчка е в размер на 123 718,32 лева, без включен ДДС.


РАЗДЕЛ ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. В обявената процедура за избор на изпълнител чрез публична покана може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в другите нормативни актове, приложими към предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие.

2. Когато участникът е обединение (консорциум), участниците в обединението трябва да сключат договор/споразумение помежду си.

2.1. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

2.2. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: • всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на настоящата обществена поръчка;

 • съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата;

 • обединението/консорциума е създадено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката.

 • разпределение на участие на лицата при изпълнение на дейностите.

2.3. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението при изпълнението на настоящата обществена поръчка.

2.4. Съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, когато участникът е обединение, което не е юриди­ческо лице, ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на публичната покана, както и декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представят за всяко физическо или юриди­ческо лице, включено в обединението.

2.5. Съгласно чл.56, ал.4 от ЗОП, когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в Р. България и в държавата, в която са установени. В този случай, ако участникът е обединение, декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. В този случай, декларациите, които са на чужд език, следва да бъдат представени и в превод.
Ако участникът е обединение, но в офертата му не е приложено споразумение за създаването на обединение, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпъл­нението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

3. Не може да участва лице, което не отговаря на посочените по-долу изисквания:

а) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: • за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

 • за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

 • за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

 • за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

 • за престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.

б) Участникът да не е обявен в несъстоятелност.

в) Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

г) Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

д) Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компе­тен­тен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

е) Да не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от НК против трудовите права на работниците.

ж) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

з) Съответното лице/лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП от състава на участника да не е/са свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

„Свързани лица” по смисъла на допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки са:

- роднини по права линия без ограничение;

- роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

- роднини по сватовство - до втора степен включително;

- съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

- съдружници;

- лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

- дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

и) Участникът да няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

4. В случай на участие на юридически лица или техни обединения, посочените обстоятелства се декларират както следва:

4.1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

4.2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

4.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

4.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

4.6. при едноличен търговец - за физическото лице – търговец;

4.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника;

4.8. в случаите по т. 4.1 ÷ 4.7 – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

5. Всеки участник удостоверява отсъствието на посочените обстоятелства в т. 3 и т. 4 от този раздел с декларация в съответствие с правилата, предвидени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи всички необходими документи за удостоверяване липсата на изброените обстоятелства от съответните компетентни органи.

6. Участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по т. 3 и т. 4 в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.

7. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията, описани в този раздел в държавата, в която е установен.

8. Когато участникът е обединение изискванията, посочени в т. 3 и т. 4 от настоящия раздел, се прилагат за всеки член на обединението.

9. Всеки участник има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в едно и също възлагане чрез публична покана.

10. Възложителят ще отстранява от участие всеки участник, който не отговаря на изискванията, установени в ЗОП и другите нормативни актове, както и на изискванията, посочени в документацията за участие.Участникът ще бъде отстранен от възлагането чрез публична покана, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

Каталог: data -> uploads -> news
uploads -> Първа общи положения ч
uploads -> Наредба №55 от 29. 01. 2004 г за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура
news -> Инж. Васил Чанев / „екоинженеринг рм еоод
uploads -> Защитни съоръжения на гражданската отбрана. Норми за проектиране
uploads -> ОТ: (наименование на участника) относно
uploads -> Пряк ръководител: Ръководител екип превенция на изоставянето в цоп „За деца и родители
uploads -> Образец 2 предлагана цена от


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница