Екологично сдружение “Хаберлеа” До: Mинистър – Председателя на рб министерски съветДата13.03.2017
Размер25.09 Kb.
Екологично сдружение “Хаберлеа”
До: Mинистър – Председателя на РБ

Министерски съвет

Д-р Джевдет Чакъров,

Министерство на околната среда и водите

Г–н Нихат Кабил

Министерство на земеделието и горите

Относно: одобряване на списък от защитени зони /Западни и Средни Родопи / в мрежата НАТУРА 2000
Уважаеми господа,
Като представители на родопския регион сме силно обезпокоени от факта, че на 21.11.2006г. НСБ взе решение да отложи предложените 29 защитени зони за одобрение от Министерския съвет за прецизиране границите им.
Считаме, че изключването на важни горски площи, като Средни и Западни Родопи е недопустимо.
В тези райони има обекти, които са с европейска значимост. В Родопите се наблюдават над 2000 висши растителни вида, които са около 52 % от флората на България. Поради това планината се нарежда сред най–важните флористични райони на Балканския полуостров. Един от най–важните показатели за уникалността на родопския регион е нивото на ендемизъм – 7 растителни вида са ендемични за Родопите, 39 – за България , 85 са ендемични за Балканския полуостров. От тези растителни видове 55 са обявени за редки или застрашени в Европа. В Родопите са регистрирани общо 291 вида птици – 70% от птичата фауна в България. 115 от регистрираните в Родопите птици са включени в Анекс II на Бернската конвенция, 90 са признати за важни за опазване в Европа, а 4 са застрашени в глобален мащаб: царски орел (Aquila heliaca), белошипа ветрушка (Falco naumanni), ливаден дърдавец (Crex crex), малък корморан/малка дяволица (Phalacroco rax pygmeus). В Родопите се срещат общо 27 от 36 – те вида прилепи в Европа , включително 12 от 18–те вида, посочени в Червената книга на IUCN (Международен съюз за опазване на природата и природните ресурси, сега: Световен съюз за опазване на природата). И двата вида, описани в Червената книга на България – трицветният нощник (Myotis emarginatus) и дългопръстият нощник (Myotis capaccinii) се срещат в Родопите. Освен прилепите в Родопите се срещат и 40 вида дребни и едри бозайници, 8 от които са включени в Червената книга на IUCN и 6 –в Червената книга на България. В Родопите живеят 13 вида земноводни (от 16 установени за страната). Два от тях – жабата дървесница (Hyla arborea) и големият гребенест тритон (Triturus cristatus ), са световно защитени видове. От 30-те вида влечуги в червения списък на IUCN за 2000 г. са включени шипобедрената костенурка (Testudo graeca), шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni) и обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis).
В отложените райони за ревизиране, се включват важни хабитати в Западни и Средни Родопи, отговарящи на Директивата за природните местообитанията.
Смятаме, че включването на тези площи в НАТУРА 2000 ще съхрани биологичното разнообразие, ще има положителен ефект в икономически и социален план.
За това се обръщаме към Вас с надеждата да спасим флората и фауната и да дадем шанс на населението в тези райони да увеличат приходите, като се развие екотуризма и не се спре финансирането от струкрурните и кохезионни фондове на ЕК за околната среда.
Надяваме се, на вашето разбиране и подкрепа и очакваме Средни и Западни Родопи да бъдат включени в мрежата НАТУРА 2000.
Благодарим Ви предварително !

18.12 .2006 г. Председател на Екологично

Асеновград сдружение „Хаберлеа”-

Асеновград

Даниела Панчева

Писмото e подкрепeно от :
Eко клуб “Червената стена” – с. Бачково , общ. Асеновград

Клуб за екстремни спортове “Тангра” – АсеновградМотоклуб “Торнадо” - Асеновград

Женска либерална мрежа - Асеновград
Каталог: upload -> documents -> no-date
no-date -> Предстои двоен опит за заличаването на Природен парк Странджа Изявление на 17 природозащитни организации от коалицията „За да остане природа в България”
no-date -> Май 2007 съдебното дело срещу природен парк странджа
no-date -> Циркус седемте езера
no-date -> O ц e н к а за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево
no-date -> Решение на Министерския съвет №122 от 03. 2007 г.
no-date -> Приложение 1
no-date -> Българско дружество за защита на птиците
no-date -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на околната среда и водите
no-date -> Г. Относно: изменение на Общ устройствен план (оун) на Община Царево
no-date -> П р и л о ж е н и е т а б л и ц и


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница