Екомаркировка – изисквания за получаване. Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяваниятаДата11.02.2018
Размер153.23 Kb.

ЕКОМАРКИРОВКА – ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ. КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯТА
Условията за получаване на екомаркировката са заложени в редица нормативни документи и по същество трябва да отговарят на редица изисквания, свързани с превенцията и ксонтрола по замърсяването. Тези изисквания, в повечето случаи, трябва да отговарят на :

_използване на водоразтворими омаслители, които се отстраняват при прането в замяна на съдържащите минерални масла . При плетени платове от синтетични влакна прането е необходим етап преди термофиксирането, за да се намали изхвърлянето на остатъци от омаслители във въздуха.

_използване на сухи електрофилтрационни системи за задържане на маслените съставки и възстановяване наенергията,коетонамаляваиемисиитевъввъздуха.

_отстраняване на водонеразтворимите омаслители чрез пране с органичен разтворител. Наред с това са описани начини за отстраняване на упорити замърсявания (например с предварително окисление) и предотвратяване на проникването им в подземните води и произхождащите от това инциденти. Тази техника е удобна, когато в платовете има неразтворим във вода омаслител, например силиконово масло.

ОБЕЗСКРОБВАНЕ

_използване на сурови платове, скробвани с техники с ниско нанасяне на скроб или високоефективни биоелиминиращи се скробни агенти в комбинация с ефикасен процес на обезскробване;

_окислително обезскробване, ако няма контрол на суровите материали ;

_провеждане на обезскробване-изваряване-избелване в една операция ;

_възстановяване чрез ултрафилтрация и повторно използване на скробните вещества ИЗБЕЛВАНЕ

_изпозване на водороден пероксид като препоръчан

избелващ агент, комбинирано с техника с минимално

количество стабилизатор или биоразложими/

биоелиминиращи се комплексообразуватели ;

_използване на натриев хлорит за избелване на лен и

ликови влакна, за които избелването с водороден

пероксид не е достатъчно. Двустепенното избелване

Н2О2-ClO2 е също една препоръчвана възможност.

Хлорният диоксид трябва да е напълно свободен от

елементен хлор ;

_ограничено използване на NaClO само в случаи

,когато се изисква много висока степен на белота при

чувствителни тъкани, коитомогат да претърпят

деполимеризация. За намаляване на образуването на

опасни АОХ се предпочита да се работи в две степени,

като пероксидът се прилага в първата, а хипохлоритът

- във втората степен. Освен това отпадъчните води,

съдържащи хипохлорит, трябва да се отделят от

останалите води, за да се предотврати образуването на

АОХ в смесените потоци.

МЕРСЕРИЗАЦИЯ

_възстановяване и използване на алкалите и водата за

изплакване ;

_или използване на съдържащите алкали води в други

подготвителни процеси.


Багрене

ДОЗИРАНЕ И РАЗМЕРВАНЕ НА БАГРИЛАТА

_намаляване на броя на използваните багрила (една

възможност за това е прилагането на трихромия);

_използване на автоматични системи за дозиране

и размерване на багрилата, като някои определени

ръчни манипулации с багрила се допускат по

изключение;

_при дълги поточни линии, където мъртвият обем

при доставката на багрилото е съизмерим с обема

на фуларда, се препоръчват децентрализирани

автоматични станции за избягване на смесването на

различни химикали с багрилата преди съответния

процес и които се почистват автоматично.

ОБЩО ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ БАГРИЛНИ ПРОЦЕСИ

_използване на машини с автоматичен контрол на

обема, температурата и другите параметри в целия

багрилен цикъл, индиректно нагряване/охлаждане

и други приспособления за намаляване на загубите

на пара.


_избор на машина, която е максимално пригодна

за работа в рамките на проектния модул. Модерните

машини трябва да работят в приблизително

постоянен модул и при натоварване под 60 % от

номиналния им капацитет (или евентуално 30 % при

машините за багрене на прежди).

_използване на нови машини, които най-добре

отговарят на предписаното :

-нисък или ултранисък модул;

-отстраняване на банята от материала;

-разделяне на багрилния от перилния разтвор;

-механично отстраняване на включения в

материала разтвор за подобряване ефикасността

на прането;

-намаляване на продължителността на целия цикъл.

_замяна на метода за изплакване чрез преливане с

изпразване-пълнене или други методи, описани в

;

_повторно използване на водата от изплакването вследващи багрения и използване на багрилната баня,

ако това е възможно .

ПОТОЧНО БАГРЕНЕ

Поточните и полупоточните багрилни процеси

консумират по-малко вода, но остатъците са много

концентрирани. Затова основните препоръки на ВАТ

се свеждат до намаляване на остатъците от

концентрирани разтвори:

_използване на системи с по-малко количество на

доставения разтвор и намаляване на обема, в който

се потапя материалът, ако се използва фулард;

_усвояване на системи за размерване и

разпределяне на химикалите в отделни потоци и

смесване само непосредствено преди нанасянето;

_използване на една от следващите системи за

дозиране на разтвора във фуларда, основани на

измерване на разхода на багрилен разтвор:

-измерване на количеството багрилен разтвор,

консумирано в зависимост от количеството

обработвана тъкан (дължината умножена със

специфичната маса); резултатите се обработват

автоматично и се използват при приготвяне на

следващата партида.

-използване на техники, при които багрилният

разтвор се приготвя непосредствено преди

употребата, въз основа постоянно измерване на

разхода ;

_подобряване на ефикасността на прането (пране

в противоток) и намаляване на разтвора, носен от

материала .

БАГРЕНЕ НА ПОЛИЕСТЕР И СМЕСИ С ПОЛИЕСТЕР С

ДИСПЕРСНИ БАГРИЛА

_избягване употребата на опасни кериери чрез (по

приоритет):

-използване на полиестерни влакна, които се багрят

без кериер (модифицирани ПЕ или ПТТ ;

-багрене при висока температура. Тази техника е

неприложима за смеси В/ПЕ и В/еластан;

-замяна на конвенционалните кериери със

съединения на основата на бензилбензоат и N-

алкилфталимид при багрене на смеси В/ПЕ.

_замяна на натриевия дитионит (натриев

хидросулфит) при почистването на ПЕ след багрене

с една от двете техники, посочени в :

-замяна на натриевия дитионит с редуктор на база

производни на сулфинова киселина. Това трябва

да бъде съпроводено с мерки за пълното използване

на редуктора за редуциране на несвързаното

багрило (например: продухване на азот за

отстраняване на съдържащия се в разтвора

кислород и окислението от въздуха в машината);

-използване на дисперснибагрила, които се

почистват в алкална среда, следствие на

хидролитично разтваряне.

_използване на оптимизирани багрилни форми,

които съдържат диспергатори с висока степен на

биоелиминиране .

БАГРЕНЕ СЪС СЕРНИ БАГРИЛА

_замяна на обикновените прахообразни и течни

багрила със стабилизирани нередуцирани, свободни

от сулфид багрила или редуцирани течни форми със

съдържание на сулфид под 1 %;

_замяна на натриевия сулфид с редуктори, които

не съдържат сяра или рядко натриев тионит;

_въвеждане на мерки за намаляване на влиянието

на кислорода в разтвора и въздуха в машината;

_използване на водороден пероксид, като

препоръчителен окислител.

БАГРЕНЕ С РЕАКТИВНИ БАГРИЛА ЧРЕЗ ИЗВЛИЧАНЕ

_използване на фиксиращи се във висока степен

при ниско съдържание на сол реактивни багрила,

както е описано в ;

_избягване на употребата на детергенти и коплексо-

образуватели при изплакването и неутрализацията

след багрене; прилагане на топло пране с използване

на топлите води от изплакването .

БАГРЕНЕ С РЕАКТИВНИ БАГРИЛА С ФУЛАРДИРАНЕ

ВАТ препоръчва прилагането на техники, описани

в . Те са като цяло икономически по-изгодни,

но началните инвестиции включват значителни

средства. Въпреки това разходите за нови

инсталации и замяна на съоръженията се изплащат

сравнително бързо. Във всички случаи трябва да се

избягва употребата на карбамид и силикат за

фиксиране на багрилата.

БАГРЕНЕ НА ВЪЛНА

_замяна на хромовите багрила с реактивни или

където това е невъзможно да се използват методите

с ултраниско съдържание на хром при спазване на

следните изисквания:

-постигане на емисионен фактор под 50 mgCr/kg

вълна, което отговаря на концентрация на хром 5

mg/l в изтощената багрилна баня при модул 1:10;

-не се допуска наличие на CrVI в отпадъчните води

(определяне със стандартните методи с точност

<0,1 mg/l).

_гарантиране на минимално натоварване на

отпадъчните води с тежки метали. ВАТ приема

стойности за емисионния фактор 10-20 mg/kg обагрена

вълна, което отговаря на 1-2 mg/l хром в изчерпаната

багрилна баня при модул 1:10. Това се постига с:

-използване на спомагателни средства, които

повишават извличането на багрилата ;

-контрол на рН за максимално финално извличане

на багрилата.

_предпочита се рН контролиран процес с

подходящи багрила (кисели и основни), който

осигурява максимално извличане на багрилата и

продуктите за защита от инсекти без използването

на органични егализатори .

ОБЩО ЗА ПРОЦЕСА ПЕЧАТАНЕ

_намаляване на остатъците от печатни пасти при

ротационните филмови машини чрез:

-намаляване на обема на печатната паста в

доставящите системи ;

-възстановяване на пастата в доставящите системи

в края на всяка партида ;

-рециклиране на остатъците от печатни пасти .

_намаляване на консумацията на вода при

почистващите операции, в комбинация с:

-стоп/старт контрол при почистване на печатната

подложка;

-повторно използване на изплакващата вода за

почистване на изстискващите валяци, ситата и

съдовете;

-повторно използване на изплакващата вода от

почистването на подложката.

_използване на дигитални джет принтери за

печатане на малки партиди (под 100 m) ;

_използване на дигитални джет принтери за

печатане на килими и тежки тъкани.

ПЕЧАТАНЕ С РЕАКТИВНИ БАГРИЛА

ВАТ препоръчва избягване на употребата на

Печатане

карбамид, което може да се постигне с:

_едностепенен процес с контролирана влажност ;

_двустепенно печатане .

Едностепенният метод не е приложим за коприна и

вискоза. Използването на пенна технология е

подходящо за вискоза, но не и за коприна, поради

високата стойност на необходимите нови

съоръжения. Ако не се използва пенна технология,

количеството на карбамида може да се намали до

50 g/kg печатна паста за коприна и 80 g/kg за вискоза.

ПИГМЕНТНО ПЕЧАТАНЕ

Оптимизиране на печатните пасти при използване

на следните изисквания:

_употреба на сгъстители, които не съдържат

летливи органични съединения, свързватели и

свободен формалдехид. Стойностите на органичен

въглерод във въздушните емисии трябва да бъде <

0,4 gOrg.C/kg текстил (допустимо 20 m3 въздух/kg

текстил).

_висока степен на биоелиминиране и отсъствие на

APEO.


_намаляване съдържанието на амоняк. Допустимо

0,6 gNН3/kg текстил.

ОБЩО ЗА ПРОЦЕСИТЕ

_минимизиране на остатъчните разтвори чрез:

-използванена техники за минимално нанасяне или

редуциране на обема на фулардите (пенна технология

или нанасяне чрез напръскване);

-повторно използване на фулардните разтвори, ако

качеството им позволява това.

_минимизиране на консумацията на енергия в

сушилните чрез :

-използване на механични обезводняващи системи за

намаляване на водата в тъканите, подлежащи на

обработка;

-оптимизиране на излизащия нагрят въздух с

автоматично поддържане на влагата в него между 0,1

и 0,15 kg вода/kg сух въздух и установяване на времето

за настъпване на равновесните условия;

-инсталиране на системи за възстановяване на

топлината;

-приспособяване на изолацията;

-осигуряване на оптимално поддържане на

горелките в директо нагряваните системи.

_използване на оптимизирани рецепти, които

осигуряват ниски емисии във въздуха .

ОБРАБОТКА НАМАЛЕНА ГРИЖА

Препоръчва се използването на свободни или бедни

(<0,1 %) на формалдехид омрежващи агенти .

ОБРАБОТКА ЗА ЗАЩИТА ОТ МОЛЦИ

Препоръчва се избягване на ръчни манупулации с

съответните продукти и осигуряване на минимум

98 % извличане .

ОМЕКОТЯВАНЕ

Препоръчва се нанасянето на омекотителя да става

на фулард чрез пяна или напръскване, вместо

извличане от багрилните бани .

Заключително облагородяване

Пране


_намаляване на потреблението на вода и енергия,

съгласно предписанията

При пречистването на отпадъчните води

прилаганите възможности са най-малко три:

_централизирано пречистване на място в

предприятието.

_централизирано пречистване извън фабриката в

общински пречиствателни станции.

_децентрализирана обработка (в или извън) на

подбрани отделени единични потоци от замърсена вода.

Главните принципи, които ВАТ подчертава при

управлението на отпадъчните води са:

_охарактеризиране на различните потоци от

замърсена вода, възникнали при осъществяването

на производствените процеси;

_разделяне на оттоците в зависимост от типа и

степента на натоварването им преди смесване с

други води. Това позволява да се приложат подхо-

дящи рецепти за третиране, дава възможност за

рециклиране и повторно използване на пречистената

вода;

_разпределяне на замърсените водни потоци къмнай-подходяща обработка;

_недопускане в биологичните пречиствателни

системи да попаднат компоненти, които блокират

работата им;

_третиране на отпадъчните води, които съдържат

бионеразложими фракции с подходящи техники

преди или в замяна на биологичното пречистване.

В съответствие с този подход при производството

на текстил и килими,ВАТ препоръчва следните

техники:


_обработка на замърсените води и тинята с ниско

отношение захранване/микроорганизми

Ако е необходимо водата, съдържаща био неразло-

жими съединения се обработва отделно.

_предварително пречистване на високонатоварени

(ХПК> 5000 mg/l) избрани и отделени единични

потоци отпадъчна вода, които съдържат биологично

нераградими съединения с химично въздействие

(например реакция на Fenton, описана в Такива са разтворите след фулардиране, полупо-

точно или поточно багрене и специални обработки,

скробващи бани, печатни пасти, остатъци от

промазки за килими, изчерпани и финишни бани.

Специфични замърсявания от определени процеси,

като остатъци от печтни пасти и неизразходвани

фулардни разтвори, са много опасни и трябва да се

изключват от общия поток на отпадъчните води. Те

се подлагат на подходящо третиране. Термичното

Пречистване на отпадъчните води

окисление е един подходящ метод независимо от

високата енергийна стойност.

В случаи, когато водата съдържа пигментни пасти

или латекси от промазването на килими, утаяване/

флокулация и изгаряне на образуваната тиня е

алтернатива на химичното окисление (4.10.5).

При азо-багрилата анаеробното третиране на

фулардни разтвори и печатни пасти преди

следващото аеробно пречистване може да бъде

ефективно за отделяне на багрилата.

Ако концентрираните водни потоци, които съдържат

биологично неразградими съединения не могат да

бъдат третирани отделно, за постигането на

еквивалентни постижения, са необходими

допълнителни физико-химични въздействия, които

включват:

_третични третирания, които следват биологичното

пречистване. Като пример може да се посочи

абсорбцията върху активен въглен с рециклиране

на активния въглен _комбинирано билогично, физично и химично

пречистване с добавка на прахообразен активен въглен

и железни соли и окисление в “мокро”

_озониране на устойчивите съединения
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДАЩИТЕ ПРИ ПРАНЕТО НА

СУРОВАТА ВЪЛНА ВОДИ

_комбинирано използване на отделеното замърся-

ване и вълнената мазнина, изпаряване на водата и

изгаряне на получената тиня с пълно рециклиране

на водата и енергията. За това са необходими:

1) нови инсталации;

2) наличие на инсталации за третиране

на място;

3) инсталации годни да заменят

амортизираните съоръжения за пречистване .

_използване на коагуланти/флокуланти при

обработка във вече съществуващи съоръжения.

За твърдия отпадък при прането на вълната:

_използване за направа на брикети или

всеки друг път за рециклиране;

_изгаряне с използване на топлината, като се вземат

мерки за контрол на емисиите от СОХ, NOX и

избягване на емисии от диоксини и фурани,

възникващи от органично свързан хлор от

пестицидите, евентуално присъстващи в остатъка.


BULGARIAN ASSOCIATION OF TEXTILE AND CLOTHING (BATEC)
This event has been implemented with the financial support of the European Community’s PHARE programme. The views expressed herein are those of the participants and BATEC and can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Commission.

Това събитие бе осъществено с финансовата подкрепа на програма ФАР на Европейската общност. Изразените на него възгледи са на участниците и БАТЕК и затова по никакъв начин не могат да бъдат взети като отражение на официалното мнение на Европейската комисия.
Каталог: download -> sites
sites -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда
sites -> Номер по cas индекс
sites -> Лице изпълнило задачата
sites -> Полезни връзки
sites -> Преработка за премахване на замърсители, проддаващи се на биологично отстраняване /първично и вторично пречистване/. Анализ и проби на отпадните води /методи за анализ/. Разпоредби за контрол на замърсяването
sites -> Bsp2 perfectlink project Survey on Competitiveness
sites -> 2 Нормативна справка 3 Общи положения
sites -> Кодекс за социално осигуряване ксо 09 Закон за здравословни и безопасни условия на труд
sites -> Закон за марките и географските означения, Закон за промишления дизайн, Закон за патентите, Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни, Закон за топологията на интегралните схеми


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница