Експертиза на следи от ходовата част на автотранспортни средства РезюмеДата04.10.2017
Размер89.36 Kb.
#31600
Експертиза на следи от ходовата част на автотранспортни

средства
Резюме: Задачите на експертизата са: определяне на груповата принадлежност на автомобилната гума и на автомобила, на който би могла да бъде поставена; установяване дали намерените на местопроизшествието следи са оставени от протектора на определена автомобилна гума; установяване от кои колела са оставени следите; определяне на посоката на движение на автомобила; установяване дали следите са оставени от един или от повече автомобили; изясняване на други обстоятелства, когато за това са необходими специални знания.

Ключови думи: автотранспортни средства, експертиза, следи
I. Назначаване, обект и задачи на експертизата

Това е една от сравнително рядко срещаните експертизи, въпреки голямото и значение за разследването. С експертизата за следи от ходовата част на автомобила могат да се решават не само идентификационни задачи. Изследването позволява да се изяснят различни обстоятелства по делото, отнасящи се до обективните условия, при които е станало автотранспортното престъпление и до обстоятелствата, свързани с други престъпления, ако при извършването им е използван автомобил.

Недостатъчното използване на посочената експертиза се дължи в повечето случаи на три причини: на естествената нетрайност на следите-отражения от протектора на гумите на автомобила; на неизбежното им и често пъти непредотвратено повреждане и унищожаване от други автомобили и на недостатъчното внимание, отделяно на тези следи по време на огледа. Към това трябва да се прибавят и значителните трудности във врързка с осигуряването на необходимите експериментални образци за сравнение.
1. Назначаване.

Правилно е експертизата да се назначи в системата на първоначалните следствени действия.


2. Обект

Обект на изследване са следите от протектора на гумите на автомобила; отливки или отпечатъци от тях; автомобилните гуми, както и участъци от пътя, когато изследването им се налага във връзка с някои от поставените задачи.З.Задачи

Задачите на експертизата са: 1) определяне на груповата принадлежност на автомобилната гума и на автомобила, на който би могла да бъде поставена; 2) установяване дали намерените на местопроизшествието следи са оставени от протектора на определена автомобилна гума, а когато са открити и иззети следи от две и повече колела - идентифициране на автомобила по следите; 3) установяване от кои колела са оставени следите; 4) определяне на посоката на движение на автомобила; 5) установяване дали следите са оставени от един или от повече автомобили; 6) изясняване на други обстоятелства, когато за това са необходими специални знания - кой от двата автомобила е задействал спирачната система, какъв е механизмът на образуване на следите, защо статичните следи са преминали в динамични.

Често някои от задачите на експертизата налагат комплексно изследване, например в какво положение са се намирали автомобилите в момента на сблъскването им (автотехническа и трасологична експертиза); в какво положение са се намирали автомобилът и пострадалият в момента на удара (трасологична и съдебномедицинска експертиза); определяне груповата принадлежност на автомобила, причинил нараняванията на пострадалия (трасологическа и съдебномедицинска); от кои части на автомобила са получени нараняванията.
II. Подготовка и извършване на експертизата.
1. Подготовка.

Осигуряват се експериментални образци, които трябва да бъдат взети при условията на образуване на следите на местопроизшествието. А това е възможно, ако е открит автомобилът, от който се предполага, че са оставени съмнителните следи.

На експерта се изпраща протоколът от огледа и всички материали по делото, които имат значение за правилното извършване на експертизата.
2. Извършване.

При извършване на експертизата се използват различни методи, включително за сравнително изследване и проверка на резултатите. Изследва се цялата окръжност на автомобилната гума. Изводите се основават на общите признаци - ширина на следата на протектора; вид на рисунъка; степен на износеност на гумата; и на частните - особености на рисунъка причинени от износването; формата и размера на вдлъбнатите участъци от гумата, получени при експлоатацията и; степен на износване на отделните и части.

На експерта следва да се изпратят материалите във връзка с фиксацията на следите; фотоснимки, скици: материалите във връзка с изземването на следите; отпечатъци, отливки. Трябва да се изпратят съпровождащите следи, както и протоколът за оглед на местопроизшествието. Освен това по възможност следва да се изпратят и експериментални образци от следите. В случая е целесъобразно да се възпроизведат експериментални образци под ръководството на експерта, като се използва самото транспортно средство. 3.

3.Образуване и значение на следите. Класификация.
А) Образуване. Следи от автомобил се образуват:

- при статично положение на автомобила

- в движение

- при употреба на спирачната система

- при хлъзгане и катастрофа

Това разнообразие на условията на образуване обективно обуславя и разнообразие на следите и на въздействащите върху тях фактори.


Б)Значение

Следите от автомобил (следи от ходовата част на автомобила) имат голямо ., значение за разследването, тъй като позволяват да се идентифицира '\ автомобилът; да се определи груповата му принадлежност, ако '•:, идентифицирането не е възможно; да се определи ширината на протектора и външният диаметър на гумите; да се определи дължината на спирачния път; да се изяснят различни обстоятелства по делото - от какво разстояние са задействали спирачките, каква е квалификацията на шофьора, ако се съди по следите оставени на завоите и при разминаване; имало ли е ремарке; преминал ли е автомобилът в отсрещното платно на пътя и на какво разтояние преди автопроизшествието, в каква посока се е движел. Без съмнение най-голямо значение има възможността за идентифициране на автомобила, тъй като улеснява неговото откриване и залавянето на извършителя.

Значителна е ролята на разследването и на т.нар. следи в широкия смисъл на думата (частици боя или парчета стъкло от фаровете, смазочни материали). По тях може да се установи връзката на автомобила с местопроизшествието; посоката на пристигане и оттегляне, когато не са били оставени следи от ходовата част на автомобила; приблизително колко време е престоял на местопроизшествието и кои са причините за това; поправян ли е и колко е продължило отстраняването на повредата; каква е била силата на удара между двата автомобила или върху преградата. Следователно разгледаните следи от автомобил дават възможност да се установи характерът на местопроизшествието, а в някои случаи и механизмът на Протичането му и функционалното разположение на обектите свързани с образуването на следите.

Наред със следите-отражения и следите в широкия смисъл на думата, се образуват обикновено и т. нар съпътстващи следи - от ръка, крак, биологичен произход. Те не бива да се подценяват, тъй като позволяват да се установи кое лице е управлявало автомобила, в каква посока са се оттеглили, напусналите автомобила лица. Въз основа на следите от биологичен произход може да се опередели кръвната група на лицата, от които са оставени, а по микроследите -връзката на определени лица с обектите на местопроизшествието.


В) Видове следи: Взависимост от характера на взаимодействието на автомобила с пътя и обектите на местопроизшествието, могат да се образуват, както беше посочено, три групи следи: следи-отражения (следи от ходовата част респективно от автомобилните гуми); следи в широкия смисъл на думата (следи от моторно масло, от боя, от стъкълца); съпътстващи следи (следи от ръка, от крак, от биологичен произход). Възможно е и трите групи следи да се образуват едновременно. Затова трябва и едновременно да бъдат изследвани на местопроизшествието.

Следите-отражения (следите от автомобилни гуми) биват статични и динамични, обемни и повърхностни, позитивни и негативни.

Статичните следи се образуват при нормално движение на автомобила и ритмично функциониране на неговите механизми, а динамичните - при рязко потегляне и спиране, при боксуване и блокиране на колелата и най-вече при задействане на спирачната система. Те са по-рядко срещани от статичните и изследването им е по-трудно.

Обемните следи се образуват в сняг, кал, а повърхностните - при преминаване на автомобила през водна преграда върху асфалт или каменна настилка, при оцветяване на автомобилните гуми с цветни вещества. Обикновено повърхностните следи са нетрайни и отразяват по-малко особености на външния строеж на автомобилните гуми. Повърхностни са и следите, образувани от попадналата между изпъкналите части на гумата мокра пръст. Те се наричат негативни, а повърхностните следи, които отразяват релефа на грайфера на гумите - позитивни.

Следите в широкия смисъл на думата имат различен произход.

Съпътстващите следи могат да бъдат образувани освен върху отделни обекти на местопроизшествието и върху автомобила. Защото автомобилът е не само следообразуващ, но и следовъзприемащ обект. Това има принципно значение за тактическата организация на огледа.

В резултат на функционалната връзка между автомобила, извършителя и обектите на местопроизшествието, закономерно се образуват и микроследи.

Следователно следите се съсредоточават предимно на местопроизшествието и върху автомобила, като следите-отражения са закономерно съпътствани от следи в широкия смисъл на думата и затова не бива да се тъсят и изследват избирателно.


III. Откриване, фиксиране, запазване и изземване на следите

1. Откриване. За целта се използват четири основни метода: вероятностният, мисловната реконструкция, детайлният оглед и инструменталният метод. Въз основа на изградените версии (вероятностният метод) и на мислено възстановеното автопроизшествие (мисловната реконструкция) се определят секторите от пътя и обектите, върху които е закономерно и възможно образуването на следи, и се набелязва предполагаемата посока на пристигане и оттегляне на автомобила. Детайлният оглед на пътя и на банкета, на отсечките, по които е могъл да се отклони автомобилът и др., позволява да се открият различни видове следи и други веществени източници на информация. Трябва да се знае, че когато откриването на следите е започнало своевременно, резултатите са обикновено благоприятни. Не бива да се забравя, че следите от автомобил са силно застрашени от повреждане и унищожаване както от неблагоприятното въздействие на атмосгерните условия, така и от специфичното функционално предназначение на следовъзприемапщте обекти - пътя и автомобила. Например повърхностните следи, образувани след преминаване през водни площи, са много нетрайни. Не са устойчиви и обемните следи в сняг.

Едновременно със следите-отражения се търсят и т.нар. следи в широк смисъл на думата и съпътствуващите следи, а също и обектите, върху които се предполага, че има микроследи. В противен случай много от тях ще бъдат унищожени и повредени. Специално внимание заслужава районът на катастрофата, както и местата за почивка и поправяне на автомобила.


2. Фиксиране. Намерените следи се фиксират в протокола за оглед и фотографски. В протокола се описва мястото на откриване на следите; видът и състоянието, в което се намират; характерът на пътя или на обектите, върху които са намерени следи; "давността" на следите, когато може да се направи извод за това; връзката между следите и др. Фотографската фиксация се прави непосредствено след откриване на следите, преди повреждане на признаците. Голямо значение имат детайлните снимки, направени по мащабния способ. Правят се също обзорни и възлови снимки. Когато е възможно, се фиксират фотографски и следите в широкия смисъл на думата. За препоръчване е да се направят цветни снимки.
3. Запазване. Запазването на следите до окончателното приключване на огледа на местопроизшествието е една от неотложните задачи, която стои пред органите на разследването. Необходимо е да се предотврати достъпът на

външни лица и други превозни средства, а след това със защитни материали да се избегне неблагоприятното влияние на атмосферните условия и опасността от механично въздействие на намиращите се до следите предмети.


4. Изземване. Използват се методите и средствата, с които се изземват следи от крак: обемните следи - с отливки, повърхностните - чрез откопирване. По правило изземването на повърхностните следи е по-трудно. Изземват се по възможност всички следи, които са годни за изследване. Необходимо е, както при фиксирането, да се изземе отразяваща цялата окръжност на автомобилната гума следа.
Заключение. Автотранспортните престъпления заемат значително място в структурата на престъпността след Втората световна война. Те показват непрекъснато увеличаване от деня на първото пътнотранспортно произшествие, станало през 1896 г. в Англия при скорост 5 км в час, и решително изпреварват способите и средствата за тяхното предотвратяване.

Литература:

[1] Цеко Иванов Цеков "Криминалистика" София 1995 г.

[2] Вакарелски Иван "Криминалистика" София 1978 г.

Научен ръководител: асистент Юлиана ЛамбреваКаталог: referats
referats -> Специализирани микропроцесорни системи (курс лекции) Учебна година 2008/2009
referats -> Програмата Internet Explorer
referats -> Високоскоростни компютърни мрежи. Високоскоростни км-класификация
referats -> Бройни системи основни бройни системи
referats -> Морфология и расология съдържание
referats -> 1 Строеж на атомите – модели Ръдърфор, Бор, квантово механични представи основни принципи, атомни орбитали, квантови числа
referats -> Международно наказателно право понятие за международното наказателно право
referats -> Тема 11. Връзка на асемблер с езиците от високо ниво
referats -> Въведение в операционите системи
referats -> Тема първа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница