Електробезопасност. Причини за злополуки от електрически ток. Видове електрически злополукиДата28.10.2018
Размер55 Kb.
#103364
ТипРеферат


Реферат

По


Техническа безопасност

На тема: Електробезопасност. Причини за злополуки от електрически ток. Видове електрически злополуки

Електробезопастност - Това е система от организационни и технологични мерки и средства, чрез които хората се защитават от вредното въздействие на ел. ток, ел. дъга, статично електричество и електромагнитно поле.Въздействие на ел. тока върху човешкия организъм. Ел. съпротивление на човешкото тяло зависи от съпротивлението на кожата. Съпротивлението на вътрешните органи е незначително и може да бъде пренебрегнато. Горният слой на кожата – епидермис – е дебел 0,2см и се състой от мъртви рогови клетки. Именно този слой суха и чиста кожа може да има съпротивление от 2000 до 200 000 ома. Влажната и замърсена кожа рязко намалява съпротивлението и то достига 500 ома. Изчислителното съпротивление на човешкото тяло се приема за 1000 ома.Човек започва да усеща ел. променлив ток с честота 50 Херца още при 0,6-2мА. Тази стойност се нарича праг на усещане и не създава опасност за организма.До 10мА се получават конвулсии на мускулите, но човек е в съзнание и в състояние да се откъсне самостоятелно от токопроводимия елемент.При сила на тока от 10 до 50 мА човек не може да се отдели сам. Тази стойност се нарича праг на задържане.Над 50мА действието на тока затруднява дишането , съкращава сърдечния мускул. Възможно е да спре функционирането на белия дроб и сърцето. Тази стойност се нарича праг на фибрилацията.Над 5А ел. ток предизвиква рязко свиване на сърдечния мускул, парализа и смърт.Резултатите от въздействието на ел. тока върху човешкия организъм е функция от няколко показателя.Основен показател е продължителността на въздействие на ел. тока. Това е от голямо значение, тъй като с времето се увеличава натрупването на вредни въздействия. Най-опасен е тока с честота 20-100Херца. Извън тези стойности опасността чувствително намалява. Пост ток има по–високи стойности на усещане и задържане от променливия.Влияние на въздействие от ел ток върху човека оказват и индивидуалните физически качества. Преминавайки през човешкото тяло тока оказва термично, електролитно и биологично въздействие: Термичното предизвиква обгаряния и повишаване на температурата. Електролитното разлага кръвта, лимфната течност. Биологичното спира биологичните процеси. Причините за електротравми и елекртозлополуки могат да бъдат синтезирани по следния начин: 1. Директен допир до части, които нормално се намират под напрежение (тоководещи части) с части от тялото или през електропроводими предмети (работни инструменти, помощни приспособления). Допирането може да бъде случайно (при непредвидена опасност), по невнимание (пси субективни грешки) или преднамерено. При напрежение над 1000V директният допир може да се осъществи от разстояние през разряден канал в изолационна среда.

Допирането може да бъде:

 • Еднофазно – токовият контур се оформя през фазов проводник – човек – земя – проводимост на изолацията на другите фазови проводници или заземление на неутралата на източника на ел. енергия. Напрежението на допир Uд е по – малко от фазовото Uф.

 • Двуфазно – токовият контур се оформя през фазов проводник – човек – фазов проводник. Напрежението на допир е равно на междуфазното Uн

 1. Индиректен допир до електропроводими части, които нормално не са под напрежение, опасно за човек (нетоководещи части), но при определени условия се оказват под напрежение ( от протичане на ток в зема, от нарушаване характеристиките на изолацията, от намаляване на потенциали, от несиметрични или авариен режим на работа на мрежата от мълниев заряд).

 2. Прехвърляне на по – високи напрежение към ел. мрежи или към елементи на съоръжения и оразмерени за по – ниско напрежение (скъсване на неизолирани електропроводи, електрически пробив на изолационната среда, създаване на паразитни електропроводими канали по повърхностна изолация в резултата на околната среда – предимно замърсяване, навлажняваме и др.).

 3. Развитие на открити мощни ел. дъги и между контакти на комуникационни апарати (разпределители, прекъсвачи, автомати); при къси или земни съединения в ел. табла на които се работим при смяна на предпазители под напрежение в случай на неотстранена повреда в токов кръг; при необезопасено изпробване на ремонтирани съоръжения, изделия и др.

 4. Съпровождащи атмосферната ел. дейност , ефекти: пряка ударна мълния (директно токово въздействие, топлинно действие, създаване на високи потенциали в елементите на мълниеотводната изолация и прехвърлянето им към ел. мрежи или метални конструкции); електростатична индукция; електромагнитна индукция; изнасяне на високи потенциали по комуникационни инсталации, намиращи се в зоната на потенциалната характеристика на мълниезащитната инсталация.

 5. Статични електричество – характерно е за технологични процеси, свързани с триене, транспорт и обработване на течни, твърди и прахообразни диелектрични в-ва (трансмисионни предавки, текстилна промишленост, фармацефтична промишленост, нефто – преработваща промишленост, хартиено – целулозна промишленост и др.). статичното електричество не представлява непосредствена опасност за човек, но в основата на взрив и пожари, на нарушаване нормалния технологичен процес и създаване условия за производствени аварии, на повреди и електро – изчислителни комплекси за контрол и управление на сложни технологични процеси и производства.

Специфична особеност на ел. травми е, че последствията от тях за пострадалите при едни и същи условия, могат да бъдат много различни. Това се дължи на различните механизми – поотделно и взаимосвързани на въздействие на електричеството и ел. явления не само за отделни тъкани, органи и системи, но и на човешкия организъм като цяло. Като се отчитат биофизичното, биохимичното, пряко топлинно и механичното увреждане, електрическите травми могат да се разглеждат като част от всички злополуки, в основата на които са електричеството и свързаните с него ел. явления.

Видове злополуки: 1. Механични наранявания – дължат се на рефлектори, неуправляеми мускулни контракции от директно действие на ел. ток. Изразява се в разкъсване на мускулни тъкани, кръвоносни съдове и неврони и съпроводените с това кръвотечения и кръвоизливи. Нараняванията могат да бъдат индиректни, в резултат на удар в режещи предмети или падане от височина. Непосредствената опасност от нараняване са кръвотеченията, които са :

 • Външни, когато кръвта изтича извън тялото

 • Вътрешни, когато кръвотечението е в тъканите или кухините (коремна и гръдна).

Загубата на голямо количество кръв в кръвоносната система влошава сериозно здравословното състояние (загуба над 30% от общото количество може да бъде опасно за живота). В зависимост от нараненият кръвоносен съд, кръвотеченията са: артериални, венозни и капилярни. Основни признаци за системата на увреждане от кръвотечения са: слабост, притъмняване, бледност, изстиване на крайниците, ускоряване на пулса, замъгляване на съзнанието.

 1. Изгаряния – дължат се на увреждане на биологичната тъкан от висока температура на ел. дъга или от преобразуваната в топлина ел. енергия на протичащ през тъканите ел. ток.

Изгарянията могат да бъдат:

 • Външни – увреждат се незащитени от облекло участъци от тялото. Най – опасни са изгаряния когато дъгата гори в непосредствена близост до човек или от високата температура се запалва и облеклото. Според дълбочината на увреждане на тъканите изгарянията се класифицират в 4 степени:

1 степен - зачервяване на кожата

2 степен – образуване на мехури и отделяне на кожния слой

3 степен – изгаряне на всички кожни и подкожни тъкани

4 степен – овъгляване на биологичната тъкан • Вътрешни изгаряния – увреждат се мускулната тъкан, по повърхността на кожата неврони и кръвоносни съдове, по които протича ел. ток. Особено опасни са топлинни увреждания на миелиновата обвивка на аксоните, които могат да се получат дори при относително малки токове. Подобни увреждания се диагностицират много трудно, а опасните последствия ( намаляване на мускулна активност, рефлекторна дейност, обменни процеси и др. ) се проявяват значително време след токовото въздействие.

 • К0онтактни изгаряния – ( ел. знаци, ел. белези). Изразяват се в изграждане на кожни (епидермис и дерма) и подкожни (мастно - съединителна тъкан) слоеве в рогова тъкан. Получават се в местата на контакт на части под напрежение и под повърхността на кожата при протичане на ел. ток към тялото. Контактните изгаряния са сигурен признак на травма от електрическо въздействие, но отсъствието им не означава обратното. В случай на контакт с определена повърхност и профил на частта под напрежение, ел. знак повтаря допирната площ и профила, а кожата е обгорена с тъмно – жълто до тъмно – кафяво оцветяване. При токов контакт ел. белег наподобява ужилване от пчела, овална форма с размер 3-5мм с розово червен ореол и вдлъбнатост в средата. Зачервяването, което е разновидност на възпалителен процес се появява няколко минути след въздействието. Контактните изгаряния имат преди всичко диагностично значение за идентификация за причините за травмите. В криминологията се появява факта, че ел. знаци на жизнен организъм се различават съществено (по оцветяване и форма) от тези, оставени на тялото след смъртта на човек.

 1. Метализация на кожата – дълбоко проникване на метални пари в кожните пори. Кожата остава твърда, болезнена. Болките преминават след време, но засегнатата кожа се умъртвява и може да се възстанови след продължителен период от време. Необходимо е специализирано лечение.

 2. Електроофталния – възпаление на вътрешната обвивка на очите от действието на ултравиолетовите лъчи от ел. дъга. Съпровожда се от 2-ра степен на изгаряне, силни болки на очите и на главата, частична загуба на зрението. Необходимо е специализирано лечение, ако е засегната роговицата на очите.

 3. Електрически удар – най- сложна по прояви злополука с възможност за най – различен изход (от уплаха до смърт) при едни и същи условия. Ел. удар може да се развие в 4 степени.

1ва степен : свиване на мускулите, загуба на съзнание.

2ра степен: свиване на мускулите със загуба на съзнания, запазена дихателна и сърдечна дейност.

3та степен: загуба на съзнание и нарушаване на дихателната и сърдечна дейност.

4та степен: загуба на съзнание и спиране на дихателна и сърдечна дейност. • Травматичен шок – тежка нервно – рефлекторна реакция. Възникват дълбоки разстройства на нервната, дихателната и сърдечно съдовата система. С най – леката форма и при незабавно оказана помощ се наблюдава компенсирана фаза на шоковата реакция, която се поддава на спонтанно на въздействие на бързо лечение. В случаите, когато защитните механизми на организма се изтощават и приема на дегенеративен характер, шока преминава в дедекомпенсирана фаза, от която спонтанното излизане на организма е изключено, а терапефтичните мерки не винаги са ефективни. Нарастващата хипоксия (кислороден недостатък на тъканите най – уязвими са ЦНС, сърце, черен дроб) предизвиква терминално състояние. Симптомите на травматичния шок могат да бъдат апатия, понижена рефлекторна реакция, понижаване на телесната температура и артериалното налягане, студена пот, учестен слаб пулс, енертно съзнание. Посочените симптоми се развиват непосредствено след травмирането (първичен шок) или по късно ( дворичен шок)

 • Терминално състояние – изразява се като остро нарушаване на корелацията между жизненоважните системи на организма, без оказана помощ. Терминалното състояние последната жизнена фаза, преходно състояние между живота и биологичната смърт. Прилагането на жизнено спасяващи техники от медицинска гледна точка е задължително само в случаите на травматичен шок или кръвозагуба. Терминалното състояние преминава през следните фази:

А) Предагония – постепенно загасване на съзнанието и рефлексите при съществуваща слабо изразена дихателна и сърдечна дейност. Няма установена продължителност особено при съвременни животоспасяващи средства.

Б) Агония – предсмъртен момент на човека. Симптоми : затруднено дишане, съпроводено с хрипове, рязко намаляване или прекратяване на пулсовата честота, сближаване на границите между систолното и диастолното налягане на кръвния поток ( при силно намалено систолно налягане ) побледняване на лицето, особено изразено под носа, около устните. Продължителност от минути до няколко часа. Завършва с последно сърдечно свиване и издишване.

В) Клинична смърт – изразява се в отсъствие на външни признаци на живот ( дишане и сърдечна дейност). Запазени обменни процеси. Поява на ционоза. Очите са бели, неподвижни. Продължителност – 5-6 мин след спиране на сърдечно- дихателната дейност. При внезапно спиране на кръвния поток (фибрилация на сърцето ) продължителността е 8-10 мин , след това време пълноценно възстановяване на жизнените функций става невъзможно (терминантата на мозъка е 5мин)

Г) биологична смърт – необратимо прекратяване на биологичните процеси в клетките, тъканите и органите. Може да настъпи внезапно при директен ел. удар на мозъка или сърцето. Степента на поражение при ел. удар зависимост от редица фактори, определящи механизма на процесите. В най – общия вид той може да се опише по следния начин: при ниски поражения, в момент на контакт с част от напрежение, през човешкото тяло протича малък ток, поради голямото ел. съпротивление на тялото. Ако възникнат неуправляеми мускулни контракции, човек не е в състояние сам да се отдели от опасната част или избегне по нататъчен контакт. Започва спонтанно намаляване н ел. съпротивление на тялото и увеличаване на тока. Настъпва парализа на мускулни тъкани, нарушават се дихателната и сърдечната дейност. Преминаващи бързо в декомпенсирана фаза на травматичен шок. При достатъчно високи напрежения травматичен шок и терминалното състояние възникват непосредствено и едновременно след контакта с част под напрежение.
Каталог: 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Тест за проверка на математическите знания и умения на учениците в началото на четвърти клас
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница